73/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a természeti, társadalmi és gazdasági környezetre jelentős hatást gyakorló erőművek létesítésének és üzembe helyezésének engedélyezéséhez szükséges közösségtájékoztatási, közmeghallgatási és szakértő bizottsági eljárásról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 57. §-a (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A természeti, társadalmi és gazdasági környezetre jelentős hatást gyakorló 20 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítményű közcélú, valamint az 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítményű saját használatú villamosmű (a továbbiakban: erőmű) létesítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek kiadásának feltétele

a) a 2. és 3. §-okban meghatározott szakértő bizottság létesítési és üzembe helyezési engedély megadását lehetővé tevő véleménye, továbbá

b) a szakértő bizottság irányításával lefolytatott közösségtájékoztatás, és azt követően megtartott

c) eredményes közmeghallgatás.

(2) A közmeghallgatás akkor tekinthető eredményesnek, ha a közösségtájékoztatást követően az erőmű létesítésével és üzemeltetésével érintett helyi társadalmi közösség - megalapozott indokok alapján - nem utasítja el a tervezett erőmű megépítését.

Szakértő bizottság

2. § A VET 15. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakértő bizottság (a továbbiakban: bizottság) feladata:

a) az energiapolitika és a biztonságos energiaellátás, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások egybevetése - véleményében foglalt javaslataival - az említett, különböző érdekek között az egyensúly megteremtésében való közreműködés, továbbá

b) a 4. §-ban meghatározott közösségtájékoztatási program tartalmának elbírálása, jóváhagyása, végrehajtásának ellenőrzése, majd ezt követően

c) a közmeghallgatás megtartása és eredményének értékelése, valamint

d) szakértői vélemény megadása a létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljáráshoz.

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott feladatok ellátására a beruházótól független és az erőmű létesítésével közvetlenül nem érintett személyekből álló bizottságot kell létrehozni, a (2)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint.

(2) A bizottság állandó tagjait úgy kell kinevezni, hogy a bizottság szakmai összetétele lehetővé tegye a feladatok szakszerű ellátását.

(3) A bizottság öt állandó tagját - ezek közül a bizottság elnökét - az ipari és kereskedelmi miniszter nevezi ki. A bizottság további négy állandó tagját - ezek közül a bizottság elnökhelyettesét - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, egy-egy állandó tagját pedig a belügyminiszter, a földművelésügyi miniszter, illetve a népjóléti miniszter nevezi ki. A miniszterek kinevezési jogukat kölcsönös egyetértésben gyakorolják.

(4) Az erőmű tervezett telepítési helye szerint illetékes települési önkormányzat két személyt delegálhat a bizottságba (eseti tagok). A települési önkormányzat által delegált eseti tagok megbízatása a települést érintő erőművel kapcsolatos bizottsági tevékenységre, annak befejezéséig szól. Az eseti tagokat - megbízatásuk ideje alatt - a bizottság állandó tagjaival azonos jogok illetik meg.

(5) A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább kétharmada jelen van. A bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg.

(6) A bizottság ügyrendjét az ipari és kereskedelmi miniszter - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - hagyja jóvá.

(7) A bizottság meghatározott, sajátos feladatok ellátására szakértőt, szakértő szervezetet is alkalmazhat. A szakértő szervezetet pályázat útján kell kiválasztani.

A közösségtájékoztatás és a közmeghallgatás

4. § (1) Az engedélyezési kötelezettség alá eső erőmű létesítéséről a beruházónak tájékoztatni kell az érintett település lakosságát, a tervezett létesítmény

- építésével, bővítésével vagy tüzelőanyagának változtatásával, továbbá

- az üzemeltetésével és megszüntetésével járó természeti, társadalmi és gazdasági hatásokról (közösségtájékoztatás).

(2) A közösségtájékoztatás előkészítésével és lefolytatásával szakmailag alkalmas szervezetet kell a beruházónak pályázat útján megbízni.

A megbízott szervezet kidolgozza a közösségtájékoztatási programra vonatkozó javaslatot, és azt a bizottsághoz jóváhagyásra előterjeszti.

(3) A közösségtájékoztatási programjavaslatot a bizottság a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ában foglaltak figyelembevételével bírálja el - szükség esetén véleményezi -, hagyja jóvá, és ellenőrzi annak végrehajtását.

(4) A közösségtájékoztatási program végrehajtását követően a bizottság - a helyi önkormányzattal együttműködve - a közmeghallgatást megtartja, és annak eredményét értékeli.

A bizottság véleménye és a közmeghallgatás eredményének érvényesítése

5. § A bizottság az erőmű létesítésével kapcsolatos véleményéről és a közmeghallgatás eredményéről a beruházót, a Magyar Energia Hivatalt és az engedélyezési eljárásban érdekelt szakhatóságokat tájékoztatja.

6. § A közösségtájékoztatás, a közmeghallgatás, továbbá a bizottság működésével kapcsolatos, valamint a bizottság által a megalapozott vélemény kialakításához szükségesnek ítélt vizsgálatok lefolytatásának, tanulmányok elkészítésének és a szakértő, illetve a szakértő szervezet díjazásának költségeit a beruházó viseli.

Hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezetre jelentős hatással bíró villamos és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítése egyes kérdéseinek átmeneti szabályozásáról szóló 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat a 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell befejezni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére