1997. évi CXXXVII. törvény

az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról[1]

1. § Az egyéni vállalkozásról szóló - többször módosított - 1990. évi V. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a § új (4)-(8) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdések számozása (9)-(10) bekezdésre változik:

"(1) Egyéni vállalkozás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.

(2) Az (1) bekezdésben előírt vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

(3) A vállalkozói igazolványt, kérelemre, - az erre a célra rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével - az a vállalkozó székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes gazdasági kamara (a továbbiakban: kamara) adja ki, amelynek az egyéni vállalkozó a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 7-10. §-ai alapján tagjává válik. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, részére a vállalkozói igazolványt a választása szerinti kamara adja ki.

(4) A kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését.

(5) A kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 5. § (1) bekezdésének c)-g) pontjában foglalt kizáró okok,

b) hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezővel szemben nem állnak fenn az 5. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok,

c) a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező a 9. §-ban meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni,

d) jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti,

e) a kérelmező nyilatkozatát a társadalombiztosítási folyószámlaszám, az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges - külön jogszabályban meghatározott - adatokról.

(6) A bejegyzési kérelem érkezésekor a kamara az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét számítógépen rögzíti, és a további - az egyéni vállalkozói igazolvány adataiban beállott változás, módosítás vagy a vállalkozás megszüntetése esetén lefolytatandó - eljárásaiban kezeli. Egyidejűleg az egyéni vállalkozó az azonosításra, illetve valamennyi más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetésre alkalmas kamarai nyilvántartási számot kap, amelyet ettől kezdődően az egyéni vállalkozónak az iratain fel kell tüntetnie.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat követően a kamara a kérelmező helyett az érintett szervezetektől - az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján - haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát, valamint kérésre statisztikai számjelét. A kamara az adószám, illetőleg az adóazonosító jel, társadalombiztosítási folyószámlaszám, statisztikai számjel megállapításához szükséges, a (4)-(5) bekezdésben meghatározott adatokat - a bejegyzési kérelem rögzítését követő két napon belül - számítógépes úton továbbítja az illetékes hatóság számára.

(8) Az illetékes állami adóhatóság az adóazonosító jelet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága a folyószámlaszámot, a Központi Statisztikai Hivatal illetékes megyei igazgatósága a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) benyújtásától számított 5 napon belül köteles megküldeni a kamarának."

2. §[2]

3. §[3]

4. § Az Etv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja."

5. §[4]

6. §[5]

7. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklete XVII. fejezetének címe a következő címre változik:

"XVII. Üzlet működési engedélyének illetéke"

8. §[6]

9. § (1) Ez a törvény 1998. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Etv. 14. §-ának (2) bekezdése, az Itv. melléklete XVII. fejezetének 1. és 2. pontja, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 24. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. A korábban kiadott vállalkozói igazolványok továbbra is érvényesek.

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11]

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés s) pontja. Hatálytalan 2000.11.01.