Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2000. évi LXXXIII. törvény

a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról[1]

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vállalkozói igazolványt kérelemre - az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével -, a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) adja ki."

(2) A Tv. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A körzetközponti jegyző a kérelmező helyett az érintett szervezetektől az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. A körzetközponti jegyző az adószám, illetőleg az adóazonosító jel, statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat - a kérelem rögzítését követő két napon belül - az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján továbbítja az illetékes hatóság számára."

(3) A Tv. 4. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az illetékes állami adóhatóság az adóazonosító számot, a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) megállapításához szükséges adatok megérkezésétől számított 5 napon belül köteles megküldeni a körzetközponti jegyzőnek."

2. § A Tv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A körzetközponti jegyző az egyéni vállalkozó nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából - a tevékenység gyakorlására vonatkozó adatok mellett - az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartásában a kérelmező következő a)-d) pontok szerinti személyes, illetve e)-n) pontok szerinti egyéb adatait rögzíti:

a) neve,

b) leánykori neve,

c) születési helye és ideje, állampolgársága,

d) anyja neve,

e) tevékenységi köre,

f) székhelye,

g) telephelye,

h) fióktelephelye,

i) adószáma, vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási száma,

j) statisztikai számjele,

k) munkavégzés módja,

l) levelezési címe,

m) telefon- és telefax-száma,

n) foglalkoztatottak létszáma.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott adatokat a körzetközponti jegyző a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi rendszerében ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a körzetközponti jegyző az egyéni vállalkozási jog - ideértve a vállalkozás 13. § (2) bekezdés szerinti folytatását is - megszűnéséig kezeli.

(4) A körzetközponti jegyző a nyilvántartási számról az egyéni vállalkozót a vállalkozói igazolványban tájékoztatja. Az egyéni vállalkozónak a nyilvántartási számot a vállalkozással összefüggő iratain fel kell tüntetnie.

(5) A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatala) az (1) bekezdésben foglalt adatokat az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásában - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozás gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából, a vállalkozási tevékenység megszűnésétől számított két évig - kezeli. A központi nyilvántartás feladata az e törvényben meghatározott adatok és változások gyűjtése és kezelése, azokból a törvényben meghatározott jogosultak részére adatok szolgáltatása. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartása - a telefon- és telefax-szám kivételével - nyilvános."

3. § A Tv. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) A körzetközponti jegyző a vállalkozói igazolvány kiadásáról, az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, főtevékenységének, illetve tevékenységi körének megváltozásáról, az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről, valamint a vállalkozói igazolvány iránti kérelem elutasításáról - a 4. § (1) bekezdésében foglalt adatok közlésével - értesíti az egyéni vállalkozó székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes

a) települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjét;

b) vámhatóságot, amennyiben az egyéni vállalkozó olyan tevékenységet végez, amelyhez vámhatósági engedély szükséges;

c) társadalombiztosítási igazgatási szervet;

d) földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi megyei hivatalt az agrárvállalkozók tekintetében;

e) a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatalát,

f) területi gazdasági kamarát - a tevékenységi körnek megfelelően -;

g) állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt.

(2) A körzetközponti jegyző a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatala által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül továbbíthatja, illetve fogadhatja a 4. § (7) bekezdésében, valamint a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat az (1) bekezdésben megjelölt szerveknek, illetve szervektől."

4. § A Tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési idejét, helyét, állampolgárságát, anyja nevét, székhelyét, telephelyét (telephelyeit, fióktelephelyeit), tevékenységének megnevezését, illetve tevékenységi körét, továbbá adószámát és nyilvántartási számát.

(2) A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül a körzetközponti jegyzőnek be kell jelenteni. A körzetközponti jegyző az adatok változását az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartásában átvezeti.

(3) A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozása esetén a vállalkozói igazolvány cseréjére irányadó szabályok szerint kell eljárni."

5. § A Tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége, működése megfelel-e a jogszabályokban, illetve az igazolványában foglaltaknak, és erről tájékoztatja a vállalkozói igazolvány kiadására illetékes körzetközponti jegyzőt.

(2) Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét több telephelyen (fióktelephelyen) folytatja, az egyes telephelyek (fióktelephelyek) szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője ellenőrzi, hogy a vállalkozó tevékenysége a telephelyen (fióktelephelyen) megfelel-e a jogszabályban előírt feltételeknek és az igazolványában foglaltaknak, és erről tájékoztatja a vállalkozói igazolvány kiadására illetékes körzetközponti jegyzőt."

6. § A Tv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyéni vállalkozó székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelő-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettől, termelő-, szolgáltató egységtől eltérő helyen levő székhelyét."

7. § (1) A Tv. 13. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha)

"b) az igazolványt a körzetközponti jegyző a 14. §-ban foglaltak alapján visszavonta,"

(2) A Tv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az egyéni vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén a törvényes képviselője - ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást.

(3) A körzetközponti jegyző a (2) bekezdésben foglaltak esetén a vállalkozási tevékenység folytatására jogosult személy helyett az érintett szervektől a 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint szerzi be az adóazonosító számot, illetőleg a statisztikai számjelet."

8. § A Tv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha

a) olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná (5. § szerinti okok);

b) a működéshez szükséges, e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg és a körzetközponti jegyző vagy az illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, illetőleg a külön jogszabályban megjelölt hatóság felszólítása ellenére e követelményeknek 30 napon, illetve - a külön jogszabályi felhatalmazás alapján - a hatóság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés másképpen nem orvosolható;

c) az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget;

d) 12 hónapi járulékfizetési kötelezettségét meghaladó járuléktartozása megfizetésének, illetőleg a bejelentési, járulék-bevallási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek a társadalombiztosítási igazgatási szervek felhívása ellenére, a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget.

(2) A vállalkozói igazolvány visszavonására okot adó körülményről - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek keretei között - az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőt köteles haladéktalanul értesíteni

a) a székhely, illetőleg telephely (fióktelephely) szerint illetékes jegyző, vagy a külön jogszabályban megjelölt hatóság az (1) bekezdés a) és b) pontjában feltüntetett valamely ok észlelésekor,

b) az adóhatóság, illetve a vámhatóság az (1) bekezdés c) pontjában, illetőleg

c) a társadalombiztosítási igazgatási szerv az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak bekövetkezésekor."

9. §[2]

10. §[3]

11. §[4]

12. §[5]

13. §[6]

14. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 8/A. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a statisztikai számjel megállapítása céljából történő bejelentkezésnek az alábbiak szerint tesznek eleget:]

"a) egyéni vállalkozói igazolvány alapján folytatandó tevékenység esetében a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjéhez (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) intézett vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával;"

(2) Az Stt. 8/A. §-ának (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A körzetközponti jegyző, illetve a cégbíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli a KSH-val a statisztikai számjel megállapításához szükséges, a vállalkozói igazolvány megszerzése, illetve a cégbejegyzés érdekében kitöltött nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét (székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is.

(4) A KSH a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján, az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján haladéktalanul közli a körzetközponti jegyzővel, a cégbírósággal, valamint az állami adóhatósággal a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak statisztikai számjelét, illetve az ok megjelölésével értesíti a megkereső szervezetet a statisztikai számjel megállapításának megtagadásáról. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak statisztikai számjelükről - kérésükre - írásban kapnak értesítést.

(5) A statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változást - amennyiben azt a körzetközponti jegyzőhöz, illetve a cégbírósághoz nem kell bejelenteni - és a főtevékenység változását az érintettek az adat változását követő 15 napon belül kötelesek közölni a KSH-val."

15. § Az Stt. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha köztestület vagy a hivatalos statisztikai szolgálathoz nem tartozó országos hatáskörű közigazgatási szerv kötelező adatszolgáltatással járó statisztikai célú adatgyűjtést kíván végrehajtani, erre irányuló szándékát - az országos statisztikai adatgyűjtési programba történő felvétele érdekében - a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó, az adatgyűjtés tárgya szerint illetékes szervhez kell bejelentenie, amely azt csatolja a 11. § (2) bekezdése szerinti javaslatához."

16. § Az Stt. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv kérésére az (1) bekezdésben meghatározott adatátadási kötelezettség terheli a köztestületet és a hivatalos statisztikai szolgálathoz nem tartozó országos hatáskörű közigazgatási szervet is, az országos statisztikai adatgyűjtési programba felvett adatgyűjtése tekintetében."

17. §[7]

18. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult]

"f) az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvényben meghatározott feladatai ellátásához."

19. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 92. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellen, aki törvénybe ütköző tevékenységével a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a fogyasztók érdekvédelmét ellátó szervezet, továbbá - a hatáskörébe tartozó ügyben akkor, ha a jogsértést határozattal megállapította - a Gazdasági Versenyhivatal vagy tagjai tekintetében a gazdasági kamara pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt abban az esetben is, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg."

20. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]

"d) az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meghatározottak"

(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

21. §[8]

22. §[9]

23. §[10]

24. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XVII. címe helyébe a következő cím lép, egyidejűleg a cím a következő 1-2. pontokkal egészül ki:

"A vállalkozói igazolvány és az üzlet működési engedélyének illetéke

1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 5000 forint. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára tekintet nélkül - 2000 forint illetéket kell fizetni. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványról kiállított másolat 3000 forint illeték alá esik.

2. A 2000. november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány érvényességének megszűnése miatt történő cseréje - az érvényességi határidőn belül - 2002. június 30-ig illetékmentes."

25. § (1) Ez a törvény - a 13. § kivételével - 2000. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 13. § e törvény kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezését első ízben a 2002. január 1-jét követő adókötelezettségek teljesítéséhez rendszeresített nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2)[11]

(3)[12]

(4)[13] A 2000. november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány 2003. február 15-én érvényét veszti.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásával, cseréjével kapcsolatos eljárás szabályait, a kérelem-formanyomtatvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeit rendeletben* állapítsa meg.[14]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 308. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XLIX. törvény 34. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § g) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XLII. törvény 54. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § g) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[13] Megállapította a 2002. évi XII. törvény 1. § -a. Hatályos 2002.06.24.

[14] * Szabályozására lásd 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet