1/1997. (I. 8.) KTM rendelet

a Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Gellérthegy Természetvédelmi Terület elnevezéssel Budapest I. kerületben az 5413/3, 5413/4, 5692/1, 5692/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint a XI. kerületben 5342/2, 5343/2, 5343/3, 5343/4, 5378/1, 5378/2, 5378/4, 5379/1, 5379/2, 5379/3, 5379/4, 5380, 5381/1, 5381/2, 5382, 5390, 5391/6, 5392/1, 5392/2, 5392/3, 5399, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406/3, 5406/4, 5408, 5409/1, 5409/2, 5409/3, 5411, 5412, 5413/6, 5413/7 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 39,7 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Gellérthegy geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi értékeinek megóvása, a fokozottan védett Iván-barlang és a forrásbarlangok felszíni védőterületeinek biztosítása.

3. §[1] A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s.k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.06.10.