20/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 45. §-ának (2) bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 54. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I.

Általános rendelkezések

1. §[1]

II.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása

2. §[2]

[A Hszt. 43. § (2) bekezdéséhez]

3. §[3]

(A Hszt. 44. §-ához)

4. §[4]

(A Hszt. 48. §-ához)

5. §[5]

(A Hszt. 50. §-ához)

6. §[6]

(A Hszt. 62. §-ához)

7. §[7]

(A Hszt. 86. §-ához)

7/A. §[8]

8. §[9]

[A Hszt. 97. §-hoz és a Hszt. 245/H. § (6) bekezdéséhez][10]

9. §[11]

Az illetmény

[A Hszt. 99. § (3) bekezdéséhez]

10. §[12]

[A Hszt. 101. § (4) bekezdéséhez]

11. §[13]

[A Hszt. 103. § (3) bekezdéséhez és a Hszt. 245/H. § (4) bekezdéséhez][14]

12. §[15]

(A Hszt. 104. és 245/I. §-ához)[16]

13. §[17]

Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások

(A Hszt. 109. §-ához)

14. §[18]

(A Hszt. 110. §-ához)

15. §[19]

(A Hszt. 111. §-ához)

16. §[20]

17. §[21]

18. §[22]

A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományút megillető juttatások[23]

18/A. §[24] (1) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a hivatásos állomány tagját a vezénylését megelőző besorolásának megfelelő illetményén és az uniós intézmény által fizetendő napidíjon felül az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg.

(2) A nemzeti szakértőnek a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára, a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), gyermeke után a tényleges kiutazásától a végleges hazautazásának napjáig napidíjpótlék jár.

(3) A napidíjpótlék összege

a) házastárs esetén a napidíj 20%-a;

b) gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának

ba) 12. életév betöltéséig 8%-a,

bb) 12. életév betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében középfokú vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig;

c) fogyatékos gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának

ca) 12. életév betöltéséig 10%-a,

cb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.

(4) A napidíjpótlék időarányosan jár a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő házastárs és gyermek alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása esetén.

(5) Nem jár napidíjpótlék, ha a (2) bekezdés szerinti napidíjpótlékra jogosító személy a tárgyhónapban külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem megszerzését a nemzeti szakértő írásban köteles bejelenteni a vezénylő fegyveres szerv állományilletékes parancsnokának legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

(6) A napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell forintban az érintett bankszámlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban.

18/B. §[25] (1) A szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv a nemzeti szakértő kérelmére, a foglalkoztatás helye szerinti országba történt megérkezés után az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre is kifizetheti.

(2) Amennyiben a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama a 75 napot nem éri el, a hivatásos állomány tagja köteles az (1) bekezdésben kifizetett összeg időarányos részét a hazaérkezéstől számított 8 napon belül visszafizetni.

18/C. §[26] (1) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálat helye szerinti fegyveres szerv viseli a nemzeti szakértő és napidíjpótlékra jogosító személyek ingóságainak szállítási költségeit a foglalkoztatás megkezdésekor és a végleges hazautazáskor, feltéve, hogy azt az uniós intézmény nem téríti meg.

(2) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú és a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó házastársa és gyermeke a foglalkoztatás időtartamára a külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott -szabályok szerint jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére.

(3) Évente egy alkalommal a nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv viseli a Magyarországon élő házastársának, gyermekének a foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és hazautazásának költségét, a nemzeti szakértő kiutazása és végleges hazautazása évének kivételével.

(A Hszt. 112. §-ához)

19. §[27]

(A Hszt. 113. §-ához)

20. §[28]

21. §[29]

22. §[30]

23. §[31]

24. §[32]

25. §[33]

26. §[34]

27. §[35]

28. §[36]

29. §[37]

30. §[38]

31. §[39]

32. §[40]

33. §[41]

(A Hszt. 114. §-ához)

34. §[42]

35. §[43]

36. §[44]

37. §[45]

38. §[46]

39. §[47]

40. §[48]

41. §[49]

42. §[50]

43. §[51]

44. §[52]

(A Hszt. 115. §-ához)

45. §[53]

46. §[54]

(A Hszt. 248. §-ához)

47. §[55]

48. §[56]

(A Hszt. 254. §-ához)

49. §[57]

III.

Átmeneti rendelkezések

(A Hszt. 338. §-ához)

50. §[58]

51. §[59]

52. §[60]

(A Hszt. 339. §-ához)

53. §[61]

54. §[62]

55. §[63]

56. §[64]

IV.

Hatályba léptető rendelkezések

57. §[65]

1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez[66]

2. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez[67]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[10] Megállapította a 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[14] Megállapította a 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[16] Módosította a 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.09.13.

[17] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[23] Beiktatta a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.08.13.

[24] Beiktatta a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.08.13.

[25] Beiktatta a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.08.13.

[26] Beiktatta a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.08.13.

[27] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék