1997. évi LVI. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. § (1) E törvény - az 1., a 3., a 7-9. §, valamint a 10. § (2)-(4) bekezdése kivételével - 1998. január 1-jén lép hatályba. A 3. és a 7. § 1997. július 1-jén, az 1., a 8-9. §, valamint a 10. § (2)-(4) bekezdés 1997. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A helyi önkormányzat által foglalkoztatott - az 1., valamint a 8-9. §-ban foglalt rendelkezéssel érintett - személyek munkaviszonya 1997. szeptember 1-jével közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.

(3) A Kjt. 1. §-ának (3) bekezdése szerinti foglalkoztatás időtartamának kivételével

a)[11] a helyi önkormányzattal 1992. július 1-je után fennállt munkaviszony időtartamát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál [Kjt. 64. § (2) bekezdés, 87/A. § (1) bekezdés] figyelembe kell venni;

b) a Kjt. 37. § (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a helyi önkormányzattal 1992. július 1-je után fennállt munkaviszonyok időtartamát a helyi önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(4) A (2) bekezdés alapján létrejött közalkalmazotti jogviszonyok esetében a közalkalmazott alapilletményének és illetménypótlékának együttes összege a jogviszonyváltozást megelőző személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékának [Mt. 151/A. § (2) bekezdés] együttes összegénél nem lehet kevesebb.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. június 24-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 304. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Módosította a 2003. évi CXVIII. törvény 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.01.01.