63/1997. (XII. 21.) NM rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 38. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Jelentési kötelezettség

1. §[1] (1)[2] A betegellátó bejelenti az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait, amennyiben klinikailag, illetve laboratóriumi eljárások során észleli az 1. számú mellékletben felsorolt fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések (a továbbiakban együtt: fertőző betegségek) előfordulását vagy ezek gyanúját. A bejelentést a megbetegedés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetéhez (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) kell megtenni, kivéve a multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésre és a nosocomialis (kórházi) véráramfertőzésre (nosocomialis szepszis) vonatkozókat.

(2)[3] Az (1) bekezdés szerinti fertőző betegségeket vagy azok gyanúját - a Lyme-kór, a scarlatina és a varicella kivételével - a betegség lezajlását (gyógyulás vagy halál) követően a betegellátó a kijelentőlap megküldésével jelenti ki az (1) bekezdés szerinti járási népegészségügyi intézetnél. A Lyme-kór, a scarlatina és a varicella diagnózissal bejelentett betegségek kijelentése csak szövődmény előfordulása, illetve halálos kimenetel esetén kötelező.

(3)[4] Amennyiben a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium vezetője a laboratóriumban olyan mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredményt állapít meg, amely közvetlenül vagy közvetetten bizonyítja a 6. számú mellékletben felsorolt, fertőző betegségeket okozó mikroorganizmusok valamelyikének jelenlétét a vizsgált egyén szervezetében, köteles 24 órán belül jelenteni az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait a laboratórium telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv).

2. § (1)[5] Az 1. számú melléklet II. pontjában felsorolt fertőző betegségek vagy ezeknek gyanúja esetén a betegellátó az érintett egészségügyi adatait jelenti be a járási népegészségügyi intézetnek.

(2)[6] Amennyiben a járási népegészségügyi intézet kérte az érintett személyazonosító adatait is [Eüak. 15. § (2) bekezdés], azokat a betegellátó haladéktalanul továbbítja részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a betegellátó a fertőző beteget az 1. § (2) bekezdésének megfelelően kijelenti.

A jelentésre kötelezettek

3. § (1) Az 1-2. §-ok szerinti be- és kijelentést a kezelést végző orvos, az érintett halálának bekövetkezését követően felismert fertőző betegség esetén a halál okát megállapító orvos teszi meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a betegellátó bejelenti, ha feltehetően még be nem jelentett fertőző betegségről szerez tudomást.

(3)[7] Az Országos Mentőszolgálat, továbbá mentést, illetve betegszállítást végző egyéb szervezet orvosa jelenti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek az egészségügyi adatokat, ha tevékenysége során fertőző betegség járványos méretű előfordulásáról vagy annak gyanújáról szerez tudomást.

A jelentés módja

4. § (1)[8] Az 1. § (1) bekezdése és 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentést a 2. számú melléklet szerinti "FERTŐZŐ BETEG BEJELENTÉSE" elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: bejelentőlap), az 1. § (2) bekezdése és 2. § (3) bekezdése szerinti kijelentést a 3. számú melléklet szerinti "FERTŐZŐ BETEG KIJELENTÉSE" elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: kijelentőlap) kell megtenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti be-, illetve kijelentő lapokat kell értelemszerűen alkalmazni a 2. § (1) bekezdése szerinti jelentés esetén is azzal, hogy az érintett személyazonosító adataira vonatkozó rovatokat nem kell kitölteni.

(3) Amennyiben a halál bekövetkezte után nyer csak megállapítást, hogy az elhunyt személy olyan fertőző betegségben szenvedett, amelyet be kellett volna jelenteni, a be- és a kijelentést egyidejűleg kell megtenni.

(4) Ha a fertőző betegség kórisméjének felállítását követően az érintett személyt kórházba szállítják, a kijelentést a betegellátó a bejelentő lapon is megteheti, de "az orvos megjegyzései" rovatban jelezni kell, hogy egyidejű be- és kijelentésről van szó.

(5)[9] A multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés és a nosocomialis véráramfertőzés (nosocomialis szepszis) jelentése csak elektronikus úton történhet az adatoknak az ÁNTSZ Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert kiszolgáló Informatikai Rendszerének (a továbbiakban: EFRIR) adatbázisába történő rögzítésével. A jelentés adattartalmát a 7., illetve 8. számú melléklet tartalmazza.

A jelentés továbbítása

5. § (1)[10] A jelentés megtételére kötelezett betegellátó a kitöltött be-, illetve kijelentő lapot zárt borítékban a fertőző betegség kórisméjének vagy annak gyanújának megállapítását követő 24 órán belül megküldi a járási népegészségügyi intézetnek.

(2)[11] A járási népegészségügyi intézet a be- és kijelentő lap (a továbbiakban együtt: jelentőlap) kézhezvételét követő munkanap végéig annak adatait rögzíti az EFRIR központi adatbázisába.

(3)[12] Amennyiben a bejelentőlap nem a megbetegedés helye szerint illetékes észlelő orvostól érkezett, a járási népegészségügyi intézet a 4. számú melléklet szerinti "Járványügyi értesítés fertőző betegről" elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: járványügyi értesítés) a kézhezvételtől számított 24 órán belül vagy az EFRIR-en keresztül haladéktalanul értesíti a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet.

(4)[13] Amennyiben a bejelentés az Eüak. 15. § (7) bekezdése szerinti állatról emberre terjedő fertőző betegségről vagy annak gyanújáról szól, a járási, illetve fővárosi kerületi tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: járási tisztifőorvos) a járványügyi értesítést 24 órán belül megküldi a megbetegedés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak is.

(5)[14] A (3)-(4) bekezdések szerinti értesítés telefonon, faxon, illetve elektronikus úton is megtehető, ha az érintettel vagy környezetével kapcsolatban halasztást nem tűrő intézkedés megtételére van szükség.

(6)[15] Amennyiben a bejelentett fertőző beteg megbetegedési helye nem azonos a lakóhelyével vagy tartózkodási helyével, a járási tisztiorvos a járványügyi értesítés megküldésével tájékoztatja a beteg állandó lakóhelye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet, amely értesíti a beteg háziorvosát (házi gyermekorvosát).

(7)[16] Az OÉK a hozzá beérkezett, a Magyar Honvédségre vonatkozó adatokat naponta továbbítja az MH Egészségvédelmi Intézet Járványügyi Mikrobiológiai Osztályára.

(8)[17] A be- és kijelentő lapok, illetve a járványügyi értesítő továbbítására mindig a leggyorsabb módot kell választani.

Helyesbítés

6. § (1) Amennyiben valamely fertőző betegség kórisméjével vagy annak gyanújával bejelentett beteg megfigyelése, vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a kórisme téves, erről helyesbítő jelentést kell tenni.

(2)[18] A be- és kijelentő lap bármely adatában történt változást jelenteni kell a járási népegészségügyi intézetnek.

Sürgős jelentések

7. § (1)[19] A betegellátó a bejelentőlap megküldésével egyidejűleg a betegellátó telephelye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek vagy ügyeletének, valamint az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK), vagy az OEK ügyeletének telefonon és faxon bejelenti a megbetegedett személy személyazonosító és egészségügyi adatait az 5. számú mellékletben felsorolt fertőző betegségek előfordulása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módon a betegellátó bejelenti, ha az 1. számú mellékletben felsorolt - személyazonosító adatokkal együtt jelentendő - bármely, emberről emberre terjedő fertőző betegség halmozottan fordul elő, valamint bármely egyéb fertőző betegséget, amennyiben az szokatlanul súlyos formában vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan fordul elő.

(3)[20] Az (1)-(2) bekezdések szerint bejelentett fertőző betegségről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv telefonon, faxon, táviratilag, elektronikus úton vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíti a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet.

A fertőző betegek nyilvántartása

8. § (1) A bejelentett fertőző beteget - saját működési területére vonatkozóan - nyilvántartja

a) a háziorvos, házi gyermekorvos,

b)[21] a járási népegészségügyi intézet, valamint

c)[22] a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv.

(2)[23] Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) az ország egész területéről nyilvántartja a bejelentett fertőző betegek egészségügyi adatait.

(3) A háziorvos (házi gyermekorvos) a fertőző betegekről a C. 3337-21/a.r.sz. számú "Fertőző betegek nyilvántartása" elnevezésű nyomtatványon vezeti a nyilvántartást. A háziorvos (házi gyermekorvos) a nyilvántartó lapra az általa bejelentett fertőző betegeket, továbbá azokat a személyeket jegyzi föl, akikről járványügyi értesítést kapott. A házi gyermekorvos a nyilvántartást csak az általa ellátott korosztályokba tartozó fertőző betegségben szenvedő gyermekekről vezeti.

(4) A háziorvos (házi gyermekorvos) a nyilvántartást a bejegyzések időrendje vagy a fertőző betegségek szerinti csoportosításban vezeti. A nyilvántartó lapokat legalább 30 évig meg kell őrizni.

(5) A nyilvántartó lapon a be-, illetve kijelentő lapok adatait, valamint minden, a beteg gyógykezelése során később szerzett egészségügyi adatot kell feltüntetni. Téves kórisme miatt történt módosítást, illetve törlést oly módon kell megtenni, hogy az eredeti adatok olvashatók legyenek. A nyilvántartásban szereplő adatok teljességéért és pontosságáért az annak vezetésére kötelezett orvos felelős.

(6)[24] A járási népegészségügyi intézet a jelentő lapokat - melyek alapján a számítógépes nyilvántartás (a továbbiakban: adatbázis) készül - betegségenként, ezen belül településenkénti csoportosításban tárolja.

(7)[25] A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a járási népegészségügyi intézetektől hozzá eljuttatott fertőző betegek adatait számítástechnikai eszközök segítségével tartja nyilván.

(8)[26] Az OEK az egész ország területéről származó egészségügyi adatokat számítástechnikai eszközök segítségével tartja nyilván.

(9)[27] A fertőző beteg nyilvántartás egy naptári évre vonatkozó adatait a járási népegészségügyi intézet és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv 30 évig, az OEK 50 évig őrzi meg. Az adatbázis rögzítésére szolgáló szoftver archiválása során. úgy kell eljárni, hogy 2000-ig visszamenőleg a teljes adatbázis kezelhető legyen.

Összefoglaló és időszakos jelentések

9. § (1)[28] A járványokra vonatkozó előzetes és időszakos adatokat a járási népegészségügyi intézetek és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek a központi fertőzőbeteg adatbázisba rögzítik, és folyamatosan karbantartják. A járvány lezajlását követően haladéktalanul a járási népegészségügyi intézet zárójelentést küld a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek, melyet a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv az OEK részére továbbít.

(2) Az OEK a beérkezett adatok alapján heti, havi és éves összefoglaló jelentést készít a fertőző betegségek, illetve fertőző betegek számának alakulásáról.

A nyilvántartások és az időszakos jelentések pontosítása

10. § (1)[29] A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében a járási népegészségügyi intézet vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv felhívására a betegellátó közöl minden rendelkezésére álló, a bejelentett fertőző betegséggel összefüggő adatot.

(2)[30] A járási népegészségügyi intézet a tudomására jutott írásbeli adatok alapján hivatalból helyesbíti az egyes fertőző betegségekkel kapcsolatos eredetileg jelentett, de utóbb tévesnek bizonyult adatokat, amennyiben a betegellátó ezt felszólítás ellenére sem tette meg. A helyesbítés határideje a tárgyévet követő év január 31. napja.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a fertőző betegek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 19/1966. (Eü. K. 15.) EüM utasítás, valamint az azt módosító 20/1973. (Eü. K. 17.) EüM utasítás és a 10/1985. (Eü. K. 16.) EüM utasítás hatályát veszti.

(2)[31] Az e rendelet 2-4. számú mellékletei szerinti nyomtatványok beszerzéséről, valamint azoknak az érintett betegellátók, illetve a járási népegészségügyi intézethez történő eljuttatásáról a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv - saját költségvetése terhére - gondoskodik.

(3)[32]

(4) Az OEK az e rendelet hatálybalépését megelőzően általa nyilvántartott - fertőző betegségekre vonatkozó - adatokat az azok keletkezésétől számított 30 évig megőrzi.

1. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[33]

A be- és kijelentésre kötelezett fertőző betegségek

I. Személyazonosító adatokkal jelentendők:

Acut flaccid paralysis

Ancylostomiasis

Anthrax

Botulizmus

Brucellosis

Campylobacteriosis

Cholera

Congenitalis rubeola syndroma

Cryptosporidiosis

Diphtheria

Dysenteria (shigellosis és amoebiasis)

Dyspepsia coli

Egyéb E.coli által okozott megbetegedés

Echinococcosis

Encephalitis infectiosa (kullancsenc. és egyéb)

Enteritis infectiosa

Febris flava

Febris recurrens

Fertőző spongiform encephalopathiák:

- Creutzfeldt-Jacob-betegség (CJB)

- Variáns Creutzfeldt-Jacob-betegség (vCJB) Giardiasis

Hepatitis infectiosa (fertőző májgyulladás)

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

Hepatitis E

Delta-hepatitis

Keratoconjunctivitis epidemica

Legionellosis

Lepra

Leptospirosis

Listeriosis

Lyme-kór (a kijelentés csak szövődmény előfordulása, valamint halálos kimenetel esetén kötelező)

Lyssa

Madárinfluenza

Malaria

Malleus

Meningitis purulenta

Meningitis serosa

Mononucleosis infectiosa

Morbilli

Multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés

Nosocomialis véráramfertőzés (nosocomialis sepsis)

Ornithosis

Paratyphus

Parotitis epidemica

Pertussis

Pestis

Poliomyelitis anterior acuta

Q-láz

Rubeola

Salmonellosis

Scarlatina (a kijelentés csak szövődmény előfordulása, valamint halálos kimenetel esetén kötelező)

Súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS)

Schistosomiasis

Staphylococcosis

Strongyloidosis

Taeniasis

Tetanus

Toxoplasmosis

Trachoma

Trichinellosis

Tularemia

Typhus abdominalis

Typhus exanthematicus

Varicella (a kijelentés csak szövődmény előfordulása, valamint halálos kimenetel esetén kötelező)

Variola

Vírusos haemorrhagias lázak

Yersiniosis

II. Személyazonosító adatok nélkül jelentendők:

AIDS megbetegedés

HIV-fertőzés

2. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[34]

Az adatszolgáltatás a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján kötelező.

FERTŐZŐ BETEG BEJELENTÉSE

Adatmódosítás
a)A módosítandó rovat sorszáma:
b)A módosítandó rovat korábban közölt adata: ...........................................................................................................................
* A megfelelő szöveg aláhúzandó.

Az orvos megjegyzései: ..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... Kelt: ..................................... év .............................................. hó ............. nap

P. H.

az orvos (kórház) neve és pontos címe

A járási népegészségügyi intézet példánya.[35]

("Fertőző beteg jelentés" című díjelőleges postai boríték használata kötelező.)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FERTŐZŐ BETEG BEJELENTŐLAPHOZ

A jelentésre kötelezett fertőző betegségeknél (lásd a lap hátoldalán) nemcsak a klinikailag vagy laboratóriumi eljárások során megerősített esetekben kell megtenni a jelentést, hanem akkor is, ha csupán a betegség gyanúja, merül fel.

A bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedést vagy annak gyanúját az észleléstől számított 24 órán belül jelenteni kell.

Az egyértelmű adatszolgáltatás céljából a bejelentőlap valamennyi rovatát jól olvashatóan (nyomtatott nagybetűvel) kell kitölteni.

A bejelentőlap adatait kitöltés után ellenőrizni kell, és azok helyességét a jelentő orvos aláírásával és pecsétjével igazolja.

A perforációval ellátott 2 részből álló lapot a perforáció mentén szétválasztva a címzésnek megfelelően (a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ lapját kivéve) borítékba téve ("Fertőzőbeteg jelentés" című C. 3337-13/a bor. r. sz.) kell a címzettnek eljuttatni.

Adatmódosítás

A bejelentéssel kapcsolatos változásokat a bejelentőlapon kell megtenni.

Ha a bejelentett betegre vonatkozó adatok bármelyikében változás történt, valamelyik adatot a bejelentőlapon elírták, vagy hiányzó adat utólagos jelentésére van szükség, akkor a következők szerint szükséges eljárni: új bejelentőlapot kell kitölteni a végleges javított adatokkal, és a módosításra vonatkozó tájékoztatást a bejelentőlap ADATMÓDOSÍTÁS rovatában az a) és b) pontban kell megadni. A bejelentés alapját képező kórisme, illetőleg gyanú helyesbítése azonban kijelentőlapon is megtehető.

Ha az új diagnózis nem bejelentésre kötelezett fertőző betegség, vagy nem fertőző betegség, az adatmódosítást a zöldszínű kijelentőlapon kell megtenni.

A 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet szerint be- és kijelentésre kötelezett fertőző betegségek

Személyazonosító adatokkal jelentendők:

Acut flaccid paralysis
Ancylostomiasis
Anthrax
Brucellosis
Campylobacteriosis
Cholera
Congenitalis rubeola syndroma
Diphtheria
Dysenteria (shigellosis és amoebiasis)
Dyspepsia coli
Egyéb E. coli által okozott megbetegedés
Echinococcosis
Encephalitis infectiosa (kullancsenc. és egyéb)
Enteritis infectiosa
Febris tlava
Febris recurrens
Hepatitis infectiosa
Keratoconjunctivitis epidemica
Legionellosis
Lepra
Leptospirosis
Listeriosis
Lyme-kór
Lyssa
Lyssa fertőzésre gyanús sérülés (nem kijelentendő)
Malaria
Malleus
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Mononucleosis infectiosa
Morbilli
Ornithosis
Paratyphus
Parotitis epidemica
Pertussis
Pestis
Poliomyelitis anterior acuta
Q-láz
Rubeola
Salmonellosis
Scarlatina
Schistosomiasis
Staphylococcosis
Strongyloidosis
Taeniasis
Tetanus
Toxoplasmosis
Trachoma
Trichinellosis
Tularemia
Typhus abdominalis
Typhus exanthematicus
Varicella
Vírusos haemorrhagias lázak
Yersiniosis
Halálos kimenetelű nosocomialis sepsis

Személyazonosító adatok nélkül jelentendő: AIDS, HIV-fertőzés, oedema malignum, járványos méretű nosocomialis fertőzések

Cholera, diphtheria, febris flava, febris recurrens, lepra, lyssa, malleus, pestis, poliomyelitis anterior acuta, typhus abdominalis, typhus exanthematicus, vírusos haemorrhagias lázak, vagy e felsorolt betegségre gyanús megbetegedés észlelését, illetve e betegség következtében történt elhalálozást az írásbeli jelentés megtételén kívül telefonon vagy faxon is jelenteni kell az Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi osztályának és a megbetegedés helye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek.[36]

Ugyancsak telefonon vagy faxon is jelenteni kell a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulását. Telefonon vagy faxon jelentendő bármilyen fertőző betegség (függetlenül attól, hogy a felsorolt bejelentendő fertőző betegség közé tartozik vagy nem), amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő.[37]

3. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[38]

Az adatszolgáltatás a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján kötelező.

FERTŐZŐ BETEG KIJELENTÉSE

1. A beteg TAJ száma:

2. A beteg neve: .............................................................................................................................................. neme: férfi - nő*

3. A beteg születési dátuma: év hó nap

4. A megbetegedés helye: ................................................................................................................................................. megye

...................................................................................................................................................... község, város, fővárosi kerület

......................................................................................... utca ........................................... házszám ............................ em., ajtó

5. A betegség neve: ........................................................................................................................................................................

6. Kórházi felvétel dátuma: év hó nap

7. A kórház megnevezése: ............................................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................................................................

8. Kórházi elbocsátás dátuma: év hó nap

9. A betegség kimenetele*: gyógyult,

tartós szervi elváltozás maradt,

meghalt

10. A gyógyulás vagy elhalálozás dátuma: év hó nap

11. Az aetiológia tisztázására történt-e laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat*: igen - nem

12. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok dátuma és eredménye:

A mintavétel dátumaA kórokozó típusa, szerológiai eredmény

Adatmódosítás

a) A módosítandó rovat sorszáma:

b) A módosítandó rovat korábban közölt adata: ...........................................................................................................................

* A megfelelő szöveg aláhúzandó.

Az orvos megjegyzései: .................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Kelt: ..................................... év .............................................. hó ............. nap

P. H.

az orvos (kórház) neve és pontos címe

A járási népegészségügyi intézet példánya.[39]

("Fertőző beteg jelentés" című díjelőleges postai boríték használata kötelező.)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FERTŐZŐ BETEG KIJELENTŐLAPHOZ

A jelentésre kötelezett fertőző betegségeknél (lásd a lap hátoldalán) a betegség lezajlását (gyógyulás vagy halál) követő 24 órán belül meg kell tenni a kijelentést (kivétek a lyssa fertőzésre gyanús sérülés).

Az egyértelmű adatszolgáltatás céljából a kijelentőlap valamennyi rovatát jól olvashatóan (nyomtatott nagybetűvel) kell kitölteni.

A kijelentőlap adatait kitöltés után ellenőrizni kell, és azok helyességét a jelentő orvos aláírásával és pecsétjével igazolja.

A perforációval ellátott 2 részből álló lapot a perforáció mentén szétválasztva a címzésnek megfelelően (a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ lapját kivéve) borítékba téve ("Fertőzőbeteg jelentés" című C. 3337-13/bor. r. sz.) kell a címzettnek eljuttatni.

Adatmódosítás

A kijelentéssel kapcsolatos változást a kijelentőlapon kell megtenni.

Ha a kijelentett betegre vonatkozó adatok bármelyikében változás történt, valamelyik adatot a bejelentőlapon elírták, vagy hiányzó adat utólagos jelentésére van szükség, akkor a következők szerint szükséges eljárni: új kijelentőlapot kell kitölteni a végleges javított adatokkal és a módosításra vonatkozó tájékoztatást a kijelentőlap ADATMÓDOSÍTÁS rovatásban az a) és h) pontban kell megadni.

A kizárólag klinikai tünetek alapján bejelentett fertőző betegségek esetén a mikrobiológiai vizsgálatokkal tisztázott végleges diagnózist mindig a kijelentőlapon kell közölni. Például ha az enteritis infectiosa diagnózissal bejelentett betegnél a székletbakteriológiai vizsgálat shigellosist igazolt, akkor ezt a kijelentőlapon "A betegség neve" című rovatban kell közölni, és a korábbi diagnózist az ADATMÓDOSÍTÁS résznél "b) A módosítandó rovat korábban közölt adata" című részbe kell írni.

A 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet szerint be- és kijelentésre kötelezett fertőző betegségek

Személyazonosító adatokkal jelentendők:
Acut flaccid paralysis
Ancylostomiasis
Anthrax
Brucellosis
Campylobacteriosis
Cholera
Congenitalis rubeola syndroma
Diphtheria
Dysenteria (shigellosis és amoebiasis)
Dyspepsia coli
Egyéb E. coli által okozott megbetegedés
Echinococcosis
Encephalitis infectiosa (kullancsenc. és egyéb)
Enteritis infectiosa
Febris flava
Febris recurrens
Hepatitis infectiosa
Keratoconjunctivitis epidemica
Legionellosis
Lepra
Leptospirosis
Listeriosis
Lyme-kór
Lyssa
Lyssa fertőzésre gyanús sérülés (nem kijelentendő)
Malaria
Malleus
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Mononucleosis infectiosa
Morbilli
Ornithosis
Paratyphus
Parotitis epidemica
Pertussis
Pestis
Poliomyelitis anterior acuta
Q-láz
Rubeola
Salmonellosis
Scarlatina
Schistosomiasis
Staphylococcosis
Strongyloidosis
Taeniasis
Tetanus
Toxoplasmosis
Trachoma
Trichinellosis
Tularertűa
Typhus abdominalis
Typhus exanthematicus
Varicella
Vírusos haemorrhagias lázak
Yersiniosis
Halálos kimenetelű nosocomialis sepsis

Személyazonosító adatok nélkül jelentendő: AIDS, HIV-fertőzés, oedema malignum, járványos méretű nosocomialis fertőzések

Cholera, diphtheria, febris flava, febris recurrens, lepra, lyssa, malleus, pestis, poliomyelitis anterior acuta, typhus abdominalis, typhus exanthematicus, vírusos haemorrhagias lázak, vagy e felsorolt betegségre gyanús megbetegedés észlelését, illetve e betegség következtében történt elhalálozást az írásbeli jelentés megtételén kívül telefonon vagy faxon is jelenteni kell az Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi osztályának és a megbetegedés helye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek.[40]

Ugyancsak telefonon vagy faxon, is jelenteni kell a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek az emberről emberre terjedő fertőző betegségek halmozott előfordulását. Telefonon vagy faxon jelentendő bármilyen fertőző betegség (függetlenül attól, hogy a felsorolt bejelentendő fertőző betegség közé tartozik vagy nem), amennyiben szokatlanul súlyos formában, vagy a megszokottnál lényegesen nagyobb számban, járványosan fordul elő.[41]

4. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[42]

Az adatszolgáltatás a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján kötelező.

JÁRVÁNYÜGYI ÉRTESÍTÉS FERTŐZŐ BETEGRŐL

A beteg TAJ száma:

A beteg neve: ..:..............................................................................................................................................................................

A beteg születési dátuma: év hó nap

A diagnózis megállapításakor a beteg tartózkodási helye: ............................................................................................................

A megbetegedés helye: ......................................................................................................................................................megye

....................................................................................................................................................................... község, város

............................................................................................... utca .................................. házszám ................................ em., ajtó

A betegség neve: .........................:................................................................................................................................................

A beteg állandó lakhelye: ..............................................................................................................................................................

A beteg munkahelye, kollektívája: ................................................................................................................................................

Járványügyi intézkedések: .............................................................................................................................................................

Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok dátuma és eredménye:

A mintavétel dátumaA kórokozó típusa, szerológiai eredmény

Megjegyzés: ...................................................................................................................................................................................

Kelt: ..................................... év .............................................. hó ............. nap

P. H.

megyei, városi, fővárosi kerületi tiszti(fő)orvos

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ha a fertőző beteg bejelentőlap nem a megbetegedés helye szerint illetékes háziorvostól érkezett, abban az esetben erről a "Járványügyi értesítés fertőző betegről" elnevezésű nyomtatványon haladéktalanul értesíteni kell a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet. Az értesítést telefonon (faxon) is ki kell egészíteni, ha a beteggel vagy környezetével kapcsolatban késedelmet nem tűrő intézkedések megtételére van szükség.[43]

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv epidemiológusa küldi a pozitív diagnosztikus laborvizsgálati eredményeket a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetnek a szükséges intézkedések megtétele céljából. Ha a bejelentés alapját állatról emberre terjedő fertőző betegség (anthrax, brucellosis, echinococcosis, leptospirosis, lyssa, illetőleg lyssa fertőzésre gyanús sérülés, malleus, ornithosis, Q-láz, taeniasis; trichinellosis, tularemia) képezte, a járványügyi értesítés megküldésével, sürgős esetben ezenkívül közvetlenül (szóban, telefonon, faxon) is értesíti a területileg illetékes állatorvost.[44]

("Fertőző beteg jelentés" című díjelőleges postai boríték használata kötelező.)

5. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[45]

Sürgősen jelentendő fertőző betegségek/kórokozók

Fertőző betegség megnevezéseKórokozó
Acut flaccid paralysis
AnthraxB.anthracis
BotulizmusC.botulinum
CholeraV.cholerae
Diphtheria (torokgyík)C.diphtheriae
Febris flava (sárgaláz)Sárgaláz vírus
Febris recurrens (visszatérő láz)B.recurrentis
Invasiv meningococcus betegségN.meningitidis
Legionellosis (utazással összefüggő)L. pneumophyla
LepraM.leprae
Lyssa (veszettség)Rabies vírus
MadárinfluenzaHumán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus
Malleus (takonykór)P.mallei
PestisY.pestis
Poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás)Poliovírusok
SARSSARS-coronavírus
Typhus abdominalis (hastífusz)S.typhi
Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz)R.prowazeki
VariolaHimlővírus
Vírusos haemorrhagias lázakLassa-vírus
Marburg-vírus
Ebolavírus
Rift-völgyi láz vírusa"

6. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[46]

Bejelentésre kötelezett kórokozók

Személyazonosító adatokkal jelentendők:

Ancylostoma duodenale

Bacillus anthracis (humán és környezeti mintából is)

Bordetella pertussis

Borrelia sp.

Brucella sp.

Calicivírus

Campylobacter sp. és speciesei

Chlamydia psittaci

Clostridium botulinum

Corynebacterium diphtheriae

Coxiella burnetti

Cryptosporidium

Escherichia coli (patogén, toxintermelő)

Echinococcus sp.

Entamoeba histolytica

Ebolavírus

Francisella tularensis

Giardia lamblia

Hanta vírusok

Hepatitis vírus A, B, C, D, E

Haemophilus influenzae b (vérben/liquorban)

Himlő vírus

Influenza vírus A, B, C

Kanyaró vírus

Kullancsencephalitis vírusa

Lassa-vírus

Legionella sp.

Leptospira sp.

Listeria monocytogenes (vérben/liquorban)

Marburg-vírus

Mumps vírus

Mycobacterium leprae

Neisseria meningitidis (vérben/liquorban)

Nyugat-nílus vírus

Plasmodium sp.

Poliovírusok

Pseudomonas mallei

Rabies vírus

Rikettsia prowazeki

Rift-völgyi láz vírusa

Rotavírus

Rubeola vírus

Salmonella sp. és szerotípusai

SARS-coronavírus

Sárgaláz vírusa

Shigella sp.

Streptococcus pneumoniae (vérben/liquorban)

Schistosoma sp.

Strongyloides stercolaris

Trichinella spiralis

Taenia sp.

Toxoplasma gondii

Vibrio cholerae

Yersinia sp.

Vérből, liquorból és más szövetekből kitenyésztett mul-tirezisztens kórokozók (megnevezésüket az OEK által a témában kiadott Módszertani levél tartalmazza)

7. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[47]

A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott jelentés
adattartalma
Kórház kódja: �������������
Multirezisztens kórokozó megnevezése: ����
Bejelentés dátuma: ������
Izolátum nyilvántartási száma: ������
Beteg neve (névkód): ����
Beteg születési ideje: ������
Beteg neme: � férfi � nő
Ha újszülött, akkor születési súlya: ����gramm
Gesztációs hét: ��
Felvételi diagnózis (BNO): ���������
Felvétel időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Kibocsátás időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Kórházi osztály megnevezése:
A beteg sorsa: áthelyezés � , hazabocsátás � , elhalálozás �
Elhalálozás időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
A beteg halálának oka az MRK fertőzéssel: összefüggött � , nem függött össze � , ismeretlen �
Műtét megnevezése: ...................... ..........................................................................................................................................................
Pozitív tenyésztési adatok:
Multirezisztens kórokozó izolálásának időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Pozitív vizsgálati anyag származási helye: ..................... ......................................................................................................................
Mikrobiológiai azonosítás: E teszt � , fágtipizálás �, PCR �, egyéb �
Alkalmazott antibiotikum adatai:
Antibiotikum hatóanyaga:........................ ...............................................................................................................................................
Alkalmazás kezdete: .............. év ...................... hó ....... nap
Időtartama: �� nap
Napi dózis: ��� mg
MRK infekció megnevezése: .................... .............................................................................................................................................
Rizikótényezők:....................... .................................................................................................................................................................
Eszközös beavatkozások: .................... ..................................................................................................................................................
További (egyéb) adatok:...................................................................................................................................................
Elkülönítés helyben: � igen, � nem Elkülönítésre használt kórtermek száma: ��
A kórtermi zárlat időtartama napokban: ��
Összes egészségügyi dolgozó (kontakt) száma: �, pozitív egészségügyi dolgozó száma: ��
Összes ápolt (kontakt) �� �� pozitív ápolt kontakt"

8. számú melléklet a 63/1997. (XII. 21.) NM rendelethez[48]

Nosocomialis véráramfertőzés bejelentésének adattartalma
Véráramfertőzés bejelentése
Véráramfertőzés alapadatai:
Kórház kódja: �����
Bejelentés dátuma: .............. év ...................... hó ....... nap
Beteg neve (névkód): ����
Beteg TAJ-száma: ���������
Beteg kora (évek): �
Beteg neme: � férfi,
� nő
Áthelyezés/felvétel időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Kórházi osztálytípusa: ..................... ......................................................................................................................................................
PIC fertőzés: � igen, � nem A beteg súlya: � ���� gramm
Felvételi diagnózis (BNO kód): �������
A beteg sorsa: áthelyezés � , hazabocsátás � , meghalt�
Elhalálozás időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Elbocsátás időpontja: .............. év ...................... hó ....... nap
Véráramfertőzés diagnózisa:
Időpont: .............. év ...................... hó ....... nap
Primér szepszis: G igen, G nem
Szekunder fertőzés esetében a primér fertőzés megnevezése: ................ ........................................................................................
Laboratóriumi vizsgálattal igazolt-e a szepszis: � igen, � nem
Rizikótényezők kiválasztása
Alkalmazott antibiotikumok
Antibiotikum hatóanyaga: .................... ................................................................................................................................................
Alkalmazás kezdete: .............. év ...................... hó ....... nap
Időtartama: �� nap Napi dózis: ��� mg
Tenyésztési eredmények
Haemocultura levételének időpontja: .............. év ...................... hó....... nap
Kórokozó megnevezése: .................... ...................................................................................................................................................
Antibiotikum-rezisztencia: ..................... ...............................................................................................................................................
Egyéb adatok
Egyéb nosocomiális fertőzés: ................... ...........................................................................................................................................
A beteg halála a nosocomialis fertőzéssel: összefügg � , nem függ össze �
Boncolási jegyzőkönyv alátámasztja: � igen, � nem"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.09.01.

[2] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[3] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[4] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[5] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[6] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[7] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[8] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.01.01.

[9] Beiktatta a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.09.01.

[10] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[11] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[12] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[13] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[14] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[15] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[16] Beiktatta a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[17] Számozását módosította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[18] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[19] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése fa) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[20] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[21] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[22] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése ga) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[23] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése gb) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[24] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[25] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[26] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[27] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[28] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[29] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[30] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[31] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Megállapította a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.09.01.

[34] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.01.01.

[35] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[36] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[37] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[38] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.01.01.

[39] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[40] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[41] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[42] Megállapította a 36/2000. (XII. 8.) EüM rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.01.01.

[43] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[44] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[45] Megállapította a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[46] Beiktatta a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[47] Beiktatta a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[48] Beiktatta a 34/2006. (VIII. 23.) EüM rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

Tartalomjegyzék