65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló - többször módosított - 1991. évi IL. törvény 27/A. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A felszámolók névjegyzékébe - nyilvános pályázat alapján - felvehető az a korlátolt felelősségű társaság, illetve az a kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság), amely

a) legalább 50 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, vagy

b) a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek úgy is eleget lehet tenni, hogy a pályázó gazdasági társaság jegyzett tőkéjének és az (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés értékének együttes összege legalább 50 millió forint, oly módon, hogy a jegyzett tőke ebben az esetben nem lehet kevesebb 10 millió forintnál.

(3) A névjegyzékbe való felvételnek - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az is feltétele, hogy

a) a gazdasági társaságnak ne legyen lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesítse, és

b) a gazdasági társaság legalább kettő-kettő büntetlen előéletű közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálót foglalkoztasson, akik közül legalább egy-egy főnek a társasággal munkaviszonyban kell állnia."

2. § Az R. 3. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A bírálóbizottság egy tagja a felszámolók érdekképviseleti szervezete által javasolt személy."

3. § (1) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

"A bejelentett névváltozás bejegyzését utólag - a cégbíróság változást bejegyző végzése bemutatásával - annak kézhezvételét követő három napon belül igazolni kell a Pénzügyminisztériumnál."

(2) Az R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) A névjegyzékbe felvett felszámolónak minden év június hónapjában a mellékletnek megfelelően meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak a 2. §-ban foglalt feltételek meglétét igazoló - 60 napnál nem régebbi - iratokat."

4. § Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A felszámolót a névjegyzékből a Pénzügyminisztérium törli, ha

a) elmulasztja a 4. § (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségét, illetve valótlan adatokat közöl; vagy

b) a megyei (fővárosi) bíróság elnökének, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének jelzése, illetőleg a 4. § (4) bekezdése szerinti igazolás alapján arról értesül, hogy a felszámoló a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek már nem felel meg; vagy

c) a felszámoló végelszámolás alatt áll, illetve a bíróság elrendelte a felszámolását; vagy

d) a megyei (fővárosi) bíróság elnöke jelzi, hogy a felszámoló felszámolási tevékenysége során súlyosan és ismétlődően megsérti a jogszabályokat; vagy

e) a felszámoló ezt kéri.

(2) Ha a felszámolóval szemben - tevékenysége során és azzal kapcsolatban - súlyos kifogás merül fel, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének kezdeményezése alapján a felszámolót a névjegyzékből a Pénzügyminisztérium törölheti."

5. § (1) Az R. Mellékletének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)

"c) a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában említettek iskolai végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok és erkölcsi bizonyítványainak másolatait;"

(2) Az R. Melléklete az alábbi f) ponttal egészül ki:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)

"f) a 2. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakat alátámasztó, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes fővárosi vagy megyei szerve által kiállított - 60 napnál nem régebbi - igazolást."

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a (2) bekezdésben szereplő határidőig a felszámolók névjegyzékében szereplő felszámolókra az R.-nek e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései az irányadók.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor a felszámolók névjegyzékében szereplő felszámolónak 1997. december 31-ig az R. mellékletében szereplő módon igazolnia kell, hogy megfelel az e rendeletben szereplő feltételeknek. Az e rendeletnek való megfelelést tanúsító cégkivonat hiányában, a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelem csatolásával is eleget lehet tenni az igazolásnak azzal, hogy a bejegyzést utólag - a cégkivonat megküldésével -, annak kézhezvételét követő három napon belül igazolni kell a Pénzügyminisztériumnál.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás alapján - ha e rendelet feltételeinek megfelel - a felszámoló pályázat nélkül is a névjegyzékben maradhat. Az igazolás hiányában a Pénzügyminisztérium a felszámolót törli a névjegyzékből.

(4)[1]

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. §-ának (1) bekezdéséből a "de legalább háromévente" szövegrész, valamint az R. 7. §-ának (2)-(4) bekezdése a hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának 4. bekezdését a 112/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte