167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló - többször módosított - 1991. évi IL. törvény 27/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Felszámoló az a gazdasági társaság lehet, amely a felszámolók névjegyzékében szerepel.

2. §[1]

(1) A felszámolók névjegyzékébe - nyilvános pályázat alapján - felvehető az a korlátolt felelősségű társaság, illetve az a kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság), amely

a) legalább 50 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, vagy

b) a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek úgy is eleget lehet tenni, hogy a pályázó gazdasági társaság jegyzett tőkéjének és az (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés értékének együttes összege legalább 50 millió forint, oly módon, hogy a jegyzett tőke ebben az esetben nem lehet kevesebb 10 millió forintnál.

(3) A névjegyzékbe való felvételnek - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az is feltétele, hogy

a) a gazdasági társaságnak ne legyen lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesítse, és

b) a gazdasági társaság legalább kettő-kettő büntetlen előéletű közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálót foglalkoztasson, akik közül legalább egy-egy főnek a társasággal munkaviszonyban kell állnia.

3. §

(1)[2] A nyilvános pályázatot a Pénzügyminisztérium a bíróságok jelzése alapján szükséges időpontban írja ki.

(2) A nyilvános pályázatot a Pénzügyminisztérium a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább 60 nappal megelőzően a Pénzügyi Közlönyben írja ki, és emellett a Cégközlönyben is közzéteszi.

(3) A pályázatot e rendelet melléklete szerint előírt formában a Pénzügyminisztériumhoz kell benyújtani.

(4)[3] A pályázatot a pénzügyminiszter és az igazságügyminiszter által kinevezett bizottság bírálja el a benyújtásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 30 napon belül. A bírálóbizottság egy tagja a felszámolók érdekképviseleti szervezete által javasolt személy.

4. §

(1) A felszámolói névjegyzéket a Pénzügyminisztérium vezeti.

(2)[4] A névjegyzékbe felvett felszámolónak a felszámoló nevében és székhelyében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelentenie a Pénzügyminisztériumnak. A bejelentett névváltozás bejegyzését utólag - a cégbíróság változást bejegyző végzése bemutatásával - annak kézhezvételét követő három napon belül igazolni kell a Pénzügyminisztériumnál.

(3) A felszámoló köteles haladéktalanul bejelenteni a Pénzügyminisztériumnak, ha az 5. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában foglalt feltételek valamelyike bekövetkezik.

(4)[5]

(5)[6] A 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek meglétét a névjegyzékbe felvett felszámolónak - a (4) bekezdésben meghatározottakkal azonos módon - minden harmadik évben kell igazolnia.

(6)[7] A (4) és (5) bekezdésben foglalt igazolásoknak a felszámoló első ízben 1999. évben köteles eleget tenni.

(5)[8] A névjegyzékbe felvett felszámolók jegyzékét és az abban bekövetkezett változásokat a Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlönyben kell közzétenni.

5. §

(1)[9] A felszámolót a névjegyzékből a Pénzügyminisztérium törli, ha

a) elmulasztja a 4. § (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségét, illetve valótlan adatokat közöl; vagy

b) a megyei (fővárosi) bíróság elnökének, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének jelzése, illetőleg a 4. § (4) bekezdése szerinti igazolás alapján arról értesül, hogy a felszámoló a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek már nem felel meg; vagy

c) a felszámoló végelszámolás alatt áll, illetve a bíróság elrendelte a felszámolását; vagy

d) a megyei (fővárosi) bíróság elnöke jelzi, hogy a felszámoló felszámolási tevékenysége során súlyosan és ismétlődően megsérti a jogszabályokat; vagy

e) a felszámoló ezt kéri.

(2)[10] Ha a felszámolóval szemben - tevékenysége során és azzal kapcsolatban - súlyos kifogás merül fel, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének kezdeményezése alapján a felszámolót a névjegyzékből a Pénzügyminisztérium törölheti.

(3) A névjegyzékből való törlés időpontja az ezt tartalmazó Cégközlöny megjelenésének napja.

6. §

(1) Ha a felszámolót folyamatban lévő felszámolás közben a névjegyzékből törölték, akkor a volt felszámoló köteles ezt a bíróságnak - a Pénzügyminisztérium értesítésének kézhezvételét követő három napon belül - bejelenteni és új felszámoló kijelölését kérni. A bíróság döntéséig a felszámolási feladatokat a volt felszámoló változatlanul köteles ellátni, majd a bíróság döntését követő 15 napon belül gondoskodni a felszámolásnak az újonnan kijelölt felszámoló részére történő szakszerű átadásáról.

(2) Ha a felszámolót az 5. § (1) bekezdés b) és c) pontja, illetve az 5. § (2) bekezdésben foglaltak miatt törlik a névjegyzékből, a bíróság döntéséig csak a halaszthatatlan felszámolási feladatokat láthatja el.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a felszámolók névjegyzékébe történő felvételről szóló 165/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2)[11]

(3)[12]

(4)[13]

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Pályázat

A pályázatot - a Pénzügyminisztérium által meghatározott határidőben - 5 példányban, írásban, magyar nyelven kell benyújtani ajánlott levélben az alábbi címen: Pénzügyminisztérium, Jogi Főosztály, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

A pályázatnak tartalmaznia kell

a) cégkivonatot;

b) munkaszerződéseket;

c) a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában említettek iskolai végzettségét és szakképesítését igazoló okiratok és erkölcsi bizonyítványainak másolatait;[14]

d) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet;

e) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában előírt szerződések másolatát.

f) a 2. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakat alátámasztó, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes fővárosi vagy megyei szerve által kiállított - 60 napnál nem régebbi - igazolást.[15]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.04.26.

[2] Módosította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 1997.04.26.

[3] Módosította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.04.26.

[4] Módosította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.04.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.05.15.

[6] Beiktatta a 112/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.06.08.

[7] Beiktatta a 112/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.06.08.

[8] A korábbi (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre módosította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet. Hatályos 1998.06.08.

[9] Megállapította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1997.04.26.

[10] Megállapította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1997.04.26.

[11] Hatályon kívül helyezte a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1997.04.26.

[12] Hatályon kívül helyezte a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1997.04.26.

[13] Hatályon kívül helyezte a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1997.04.26.

[14] Megállapította a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.04.26.

[15] Beiktatta a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.04.26.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére