112/1998. (VI. 3.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, többször módosított 1991. évi IL. törvény 27/A. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A felszámolók névjegyzékéről szóló, a 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelettel módosított 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben a paragrafus kiegészül az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel:

"(4) A névjegyzékbe felvett felszámolónak minden év június hónapjában a mellékletnek megfelelően meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak a 2. § (1) és (3) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek meglétét igazoló - 60 napnál nem régebbi - iratokat.

(5) A 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek meglétét a névjegyzékbe felvett felszámolónak - a (4) bekezdésben meghatározottakkal azonos módon - minden harmadik évben kell igazolnia.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt igazolásoknak a felszámoló első ízben 1999. évben köteles eleget tenni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Egyidejűleg a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 65/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök