6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 14. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] (1) A rendelet hatálya azokra a díjakra terjed ki, amelyeket a polgári célú rádiótávközlési tevékenységet vagy szolgáltatást végzők (a továbbiakban együtt: jogosítottak) a polgári célú rádiófrekvenciák használati jogáért a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hírközlési hatóság) határozata szerint a frekvenciakijelöléskor, továbbá a használat során kötelesek megfizetni.

(2) Az adott földrajzi helyen vagy körzetben engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) frekvencialekötéséért és frekvenciahasználatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a frekvencialekötési és frekvenciahasználati díjra (a továbbiakban együtt: frekvenciadíj), amelyet a jogosított koncessziós szerződésben rögzített módon és mértékben fizet meg.

(4) A frekvenciadíj a frekvenciakijelölésről, illetőleg a rádióengedélyről szóló határozatban, illetőleg annak módosításával is megállapítható.

(5) A rendelet alkalmazásában a frekvenciadíjak megállapításához szükséges fogalmak jegyzékét a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló kormányrendeletben és a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottakon túlmenően a 9. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nem kell a jogosítottnak frekvenciadíjat fizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját távközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha hírközlési hatóságként használ frekvenciát,

c)[2] az után a frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) a kiegészítő (többlet-) szolgáltatások frekvenciahasználata után, ha azok már az engedélyezett frekvencián működnek és nem igényelnek külön frekvenciát,

e) az amatőr szolgálat, a meteorológiai segédszolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata - beleértve azok műholdas változatait is -, valamint a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetés, az űrkutatás, a műholdak közötti és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű végberendezései, illetőleg a műholdas műsorszóró és rádiómeghatározó szolgálatok vételéhez szükséges végberendezések által használt frekvenciák után,

f) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

g) a műsorvétel minőségét javító rádiótávközlő berendezések frekvenciái után, ha azok műsorral ellátott, de rádióárnyékban lévő területen belül működnek, és a már engedélyezett frekvencián üzemelnek,

h) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

i) ha a külföldön engedélyezett CB és amatőr berendezéseket külföldiként üzemelteti,

j) a nemzetközi megállapodás alapján Magyarországra szabadon behozható állomások frekvenciahasználata után,

k)[3] azon rádióállomások, hálózatok frekvenciahasználata után, amelyek a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

l) rendkívüli állapot és szükségállapot, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

m) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

n) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

o) ha törvényi felhatalmazás vagy nemzetközi szerződés alapján felmentést kapott, illetőleg egyéb, törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

p)[4] a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

q)[5]

r)[6] a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló kormányrendelet alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után.

(2) Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3) A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetniük - kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben használt frekvenciáért - az élet- és vagyonbiztonság közvetlen megóvásával foglalkozó

a) mentőszolgálatoknak,

b) házi- és üzemorvosi szolgálatoknak,

c) karitatív szolgálatoknak,

d) kórházaknak, klinikáknak, gyógy- és rendelőintézeteknek,

e) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak,

f) bányamentő szolgálatoknak,

g) árvíz- és belvízvédelmi készenléti szerveknek,

h) meteorológiai szolgálatoknak, ideértve a vízirendészeti szervek által üzemeltetett balatoni, velence-tavi és tisza-tavi viharjelző rendszereket,

i) hivatásos állami, hivatásos önkormányzati, illetőleg önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknak, rendőrségi és polgári védelmi készenléti szervezeteknek, amelyek nem kormányzati célú frekvenciasávot használnak,

j) segélykérő szolgálatoknak, amelyek nem a Nemzetközi Rádiószabályzatban meghatározott frekvenciasávokban működnek,

k) a Nautikai Információs Szolgálatnak.

l)[7] közös frekvenciahasználatú polgárőr szervezeteknek és közgyűjteményi intézményeknek.

(4)[8] A rendelet alapján megállapított frekvenciadíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés p) pontja alá.

3. § A rádió és televízió műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve, aki az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt frekvenciadíj fizetés-kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1) A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díja minden állomásért 1000 Ft/hó.

(2) Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díjának mértéke - a rádió és televízió műsorszóró állomásokat kivéve - az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

5. § A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó minden állomás után 4000 Ft egyszeri frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások frekvenciadíja

6. § (1) A jogosított a földfelszíni rádió és televízió műsorszóró állomásokhoz lekötött, illetőleg használt frekvenciákért állomásonként köteles díjat fizetni.

(2) A rádió és televízió műsorszóró állomások egyszeri frekvencialekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3) A rádió és televízió műsorszóró állomások frekvenciahasználati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a felhasználó megosztott használatú frekvenciát kapott, a frekvenciahasználati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

7. § Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után egyszeri frekvenciahasználati díjat kell a jogosítottnak megfizetnie. Az egyszeri díj összege:

a) televízió műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás,

b) rádió műsorszóró állomás esetében 8 000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok frekvenciadíja

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja[9]

8. § (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok egyszeri frekvencialekötési díját - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve - a 3. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján kell megállapítani.

(3)[10]

(4) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerint kell a frekvenciahasználati díjat megállapítani.

(5)[11] A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. és 3. táblázata alapján megállapított frekvenciahasználati díjak összegét köteles megfizetni.

(6)[12] A kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó, illetőleg a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos frekvenciahasználat esetében a frekvencialekötési díj a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint megállapított díj 50%-a, a frekvenciahasználati díj mobil állomásonként 20 000 Ft/hó. Közös frekvenciahasználat esetében frekvencialekötési díjat nem kell fizetni, a frekvenciahasználat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után frekvenciahasználati díjat nem kell fizetni.

(7)[13] Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van -, a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. táblázata, illetőleg a 4. számú melléklet 1-3. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati hálózatok, illetőleg állomások frekvenciadíja[14]

9. § (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díját a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján - állomásonként - kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 3. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell megállapítani.

(4)[15] A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 3. táblázata, továbbá a 4-10. táblázatai alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(5) A helyhez kötött állomások frekvenciahasználati díja - a (2) bekezdésben említett melléklet alapján - megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6)[16] Ha az eljáró hatóság engedélye olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgó állomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgó állomások kivételével - a frekvencialekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. táblázata, illetőleg 4. számú melléklet 3-10. táblázatai alapján megállapított díj kétszerese.

Zsinórnélküli hozzáférésű mozgószolgálati hálózatok frekvenciadíja[17]

10. §[18]

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légiforgalmi mozgószolgálati állomások frekvenciadíja[19]

11. §[20] A jogosítottnak a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légiforgalmi mozgószolgálat légiforgalmi és légijármű állomásai után frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie. A frekvenciahasználat díja 1000 Ft/állomás/nap.

Állandóhelyű szolgálatok

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok frekvenciadíja

12. § A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után frekvencialekötési díjat nem kell fizetni. A frekvenciahasználati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciadíja

13. §

(1) A modulációs célú televízióállomásokra 15 000 Ft/állomás, modulációs célú URH-FM rádióállomásokra 8000 Ft/állomás egyszeri frekvencialekötési díjat kell a jogosítottnak fizetnie.

(2) Az (1) bekezdésben említett állomások frekvenciahasználati díját a 6. számú melléklet alapján kell megállapítani, és a jogosítottnak az így megállapított frekvenciahasználati díj 50%-át kell megfizetnie.

Modulációs célú állandóhelyű televízió és URH-FM rádióállomások frekvenciadíja

14. § A jogosítottnak a frekvenciák lekötéséért és használatáért az 1. számú melléklet 1-3. táblázatai, illetőleg a 2. számú melléklet 1-7. táblázatai alapján megállapított frekvenciadíj 50%-át kell megfizetnie.

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja[21]

15. § (1) A jogosítottnak minden kijelölt frekvencia, illetőleg frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. táblázata szerint egyszeri frekvencialekötési díjat kell fizetnie.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

(3)[22]

(4) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. táblázata alapján kell frekvenciahasználati díjat fizetni.

(5)[23] A jogosított frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 1. táblázata alapján, illetőleg 5. számú mellékletének 1. táblázata alapján megállapított díjak összegét köteles megfizetni.

(6) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)-(4) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját távközlési igény kielégítésére szolgáló rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja[24]

16. § (1) A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított egyszeri frekvencialekötési díj megfizetésére köteles minden központi vagy gyűjtőállomás után, a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosítottnak egyszeri frekvencialekötési díjként a 3. számú melléklet 2. táblázata alapján megállapított díj 50%-át kell állomásonként megfizetnie.

(3) A központi állomásokat vagy gyűjtőállomásokat tartalmazó hálózatok frekvenciahasználati díját állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai szerint kell megállapítani.

(4) A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. táblázata szerinti frekvenciahasználati díjat köteles megfizetni.

(5)[25] A jogosítottnak frekvenciahasználati díjként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai és az 5. számú melléklet 1. táblázata alapján megállapított díjak összegét kell megfizetnie.

(6) A pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások frekvenciahasználati díja állomásonként a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai alapján megállapított díj 50%-a.

(7) Ha a pont-többpont, illetőleg a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van, a frekvencialekötési és -használati díj az (1)-(4) és (6) bekezdésekben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

(8) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott frekvenciahasználat esetében a 4. számú melléklet 4-10. táblázatai szerint megállapított díj 50%-át kell frekvenciahasználati díjként megfizetni.

17. §[26]

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok, valamint állomások frekvenciadíja

18. § (1) Az egyszeri frekvencialekötési díjat állomásonként és frekvenciánként az 5. számú melléket 2. táblázata alapján kell megállapítani. Frekvenciablokk kijelölése esetében az egyszeri frekvencialekötési díjat az 5. számú melléklet 3. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A frekvenciahasználati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3)[27] Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások frekvenciahasználati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. táblázata alapján. A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben szabályozott közös frekvenciahasználat esetében a díj 25%-át kell megfizetni.

(4) Pont-többpont rendszerű rádiórelé állomásainál, valamint a műsorszétosztó és -elosztó hálózatok állomásainál egyirányú átvitel esetében a frekvenciahasználati díjat a központi állomás után kell megállapítani a 7. számú melléklet 2. táblázata alapján.

(5) Pont-többpont rendszerű rádiórelé állomásainál, valamint műsorszétosztó és -elosztó hálózatok állomásainál kétirányú átvitel esetében a frekvenciahasználati díjat a központi állomásra a 7. számú melléklet 2. táblázata szerint kell megállapítani. A többpont állomások egy állomásnak minősülnek, amelyekre a frekvenciahasználati díjat a 7. számú melléklet 3. táblázata alapján kell megállapítani.

(6) Ha az összeköttetés állomásai közül legalább az egyik Budapest környezetében van, a frekvenciahasználati díj mértéke az (1)-(5) bekezdések szerint megállapított díj kétszerese.

19. §[28] (1) A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú változó telephelyű rádiórelé hálózatok és állomások - a közös frekvenciákon működők kivételével - egyszeri frekvencialekötési díját az 5. számú melléklet 2. táblázata alapján kell megállapítani. Frekvenciablokk kijelölése esetében az egyszeri frekvencialekötési díjat az 5. számú melléklet 3. táblázata alapján kell megállapítani.

(2) A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú, változó telephelyű rádiórelé hálózatok - a közös frekvenciákon működők kivételével - frekvenciahasználati díját a frekvenciák engedélyezett csatornatávolságának összege után a 7. számú melléklet 3. táblázata alapján kell megállapítani. A 20 000 km2-t meg nem haladó felhasználási körzet esetén a megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

(3) Az állomások után 2000 Ft/állomás/hónap frekvenciahasználati díjat kell fizetni.

(4) A közös frekvenciákon működő állomások után

a) frekvencialekötési díjat nem kell fizetni,

b) frekvenciahasználati díjként televíziójel átvitele esetén 5000 Ft/hónap, rádiójel átvitele esetén 2000 Ft/hónap díjat kell fizetni átviteli irányonként.

Műholdas szolgálatok nagy apertúrájú földi állomásainak frekvenciadíja

20. § A műholdas állandóhelyű, mozgó, műsorszóró és rádiómeghatározó szolgálatok nagy apertúrájú földi állomásai (VSAT-HUB, gateway, parti, kontroll és műsorfeladó) után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie, a frekvenciahasználat díját a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek frekvenciahasználati díja

21. § (1) A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) frekvenciahasználati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1 000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2) A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a frekvenciahasználati díj 250 Ft/db/hó.

Szolgáltatás célú mozgószolgálatok és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, illetőleg állomásainak frekvenciadíja[29]

21/A. §[30] (1) A szolgáltatás célú mozgószolgálatok és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatai és állomásai után a jogosítottnak frekvencialekötési díjat nem kell fizetnie.

(2) A hálózatok számára kijelölt frekvencia vagy frekvencia blokk frekvenciahasználati díját a pályázaton vagy árverésen elnyert frekvenciahasználati jogosultságnak megfelelően, a 4. számú melléklet 11. táblázata alapján kell megállapítani.

(3)[31] Az átjátszó, központi vagy gyűjtő feladatot ellátó állomások frekvenciahasználati díját állomásonként az egyidejűleg felhasználható frekvenciák után a 4. számú melléklet 12. táblázata alapján kell megállapítani.

(4)[32] A 4. számú melléklet 13. táblázata szerinti csatornaosztású rendszerek esetében a (3) bekezdés szerinti díjnak a4. számú melléklet 13. táblázata szerinti díjszorzóval módosított összegét kell megfizetni.

(5)[33] A kedvezmény hatékonyságának éves felülvizsgálata érdekében a szolgáltatók minden év március 31-éig a hírközlési hatóság részére adatot szolgáltatnak a hálózataik építésének üteméről.

22. § (1) Ez a rendelet 1997. május 1-jén lép hatályba.

(2)[34]

(3)[35] A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

1. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvencialekötési díjai

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett maximális kisugárzott effektív teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1-3. táblázatokból.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő frekvencialekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4-5. táblázatokból.

2. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjai

Műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint modulációs célú állandóhelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1-7. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádióműsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani a 8-9. táblázatok közül.

3. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjai

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvencialekötési díjat kell kiválasztani az 1. táblázatból.

2. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvencialekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) a helyhez kötött állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is a helyhez kötött állomás maximális kisugárzott effektív teljesítményét (maximális ERP) kell figyelembe venni,

c) a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében az a) alatti frekvencialekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

d) ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor az a) alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott frekvencialekötési díjakat össze kell adni.

3. A csak vételre szolgáló központi állomás (gyűjtőállomás) ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvencialekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjai

Szolgáltatás célú mozgószolgálatok és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)[37]

Felhasználási körzetKisNagyRegionálisOrszágos
Terület (km2)<2500< 20 000< 75 000< 75 000
Egységdíj (Ft/kHz/hó)1590330420

11. táblázat

Szolgáltatás célú mozgószolgálatok és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F, MHz)Egységdíj (Ft/kHz/hó)
405 < F < 47060
870 < F < 96039,9
1500 <F< 30007,3

12. táblázat

Földi, belvízi és légiforgalmi mozgószolgálatok, valamint a rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

2. a) Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű hálózatok állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ban kifejezett összegével meg kell szorozni.

3. a) Telephely nélküli, illetőleg telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó szolgálati hálózatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriájának megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 3. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

4. a) Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó és állandóhelyű állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 4-10. táblázatok közül,

b) a kiválasztott táblázatban az átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság (átlagos heff) által együttesen meghatározott frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

c) a b) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

5. A helyhez kötött állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is a helyhez kötött állomás maximális vagy átlagos kisugárzott effektív teljesítményét kell figyelembe venni.

6. A csak vételre szolgáló központi állomás (gyűjtőállomás) ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a frekvenciadíj megállapításához.

7. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antenna magasságának kiszámításánál a heff legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

8. Szolgáltatás célú mozgószolgálat és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálat hálózatainak esetében[38]

a) az engedélyezett frekvenciasáv és a felhasználási körzet által meghatározott egységdíjat kell kiválasztani a 11. táblázatból,

b) a kiválasztott egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciasávok kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni,

c) duplex sávok engedélyezése esetén mind az adási, mind a vételi sávot figyelembe kell venni.

9. Szolgáltatás célú mozgószolgálat és szolgáltatás célú, rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálat állomásainak esetében[39]

a) az engedélyezett frekvenciasáv által meghatározott egységdíjat kell kiválasztani a 12. táblázatból,

b) a kiválasztott egységdíjat az állomásra engedélyezett csatornák száma és a csatornatávolság kHz-ben kifejezett értékével meg kell szorozni,

c) duplex vagy kétfrekvenciás szimplex sávok engedélyezése esetén mind az adási, mind a vételi sávot figyelembe kell venni.

A 21/A. § (4) bekezdése szerinti díjkedvezmény[40]

Csatornaosztás (Cs)Díjszorzó
1 MHz < Cs < 1,8 MHz0,40
1,8 MHz < Cs < 3,6 MHz0,35
3,6 MHz felett0,33

13. táblázat

5. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásai és berendezései frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Telephely nélküli állandóhelyű szolgálatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok és állomások frekvencialekötési díjai

960 MHz-nál nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok és állomások frekvencialekötési díjának megállapítási módja

1. a) A 960 MHz-nál nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvencialekötési (Ft/állomás/frekvencia) díjat kell kiválasztani a 2. táblázatból,

b) az állomásra engedélyezett több frekvencia esetében az a) alatti frekvencialekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni.

2. a) A 960 MHz-nál nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok esetében az engedélyezett frekvenciablokkot tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvencialekötési egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a 3. táblázatból,

b) az a) alatti frekvencialekötési egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciablokk kHz-ban kifejezett szélességével és a frekvenciakijelölés éveinek számával meg kell szorozni.

6. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez[41]

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjai

Felhasználási körzetMikroHelyiNagyRegionálisOrszágos
Terület (km2)-<1-<300-<4000-< 75 000>75 000
Díj (Ft/állomás/hó)50010003500350040 000

1. táblázat

Felhasználási körzetMikroHelyiNagyRegionálisOrszágos
Terület (km2)-<1-<300-<4000-< 75 000>75 000
Díj (Ft/állomás/hó)2505001800500020 000

2. táblázat

Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Modulációs célú, változó telephelyű televízió- és URH-FM rádióállomások esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő frekvenciahasználati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani az 1-2. táblázatokból,

b) egy állomásra engedélyezett több frekvencia esetében az a) alatti frekvenciahasználati díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni.

7. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjai

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Pont-pont és pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint pont-többpont rendszerű műsorszétosztó és -elosztó hálózatok állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1-3. táblázatokból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

Műholdas szolgálatok frekvenciahasználati díjai

A nagy apetúrájú állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A nagy apertúrájú földi állomások frekvenciahasználati díjának megállapítási módja

1. a) Földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

b) az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet a 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában:

Állomás: egy adó-, vagy vevőberendezés, vagy adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak, vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Állandó telephelyű állomás: olyan rádiótávközlő állomás, amely előre meghatározott telephelyen üzemelhet.

Átlagos effektív antenna magasság (átlagos heff): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga.

Átlagos kisugárzott effektív teljesítmény (átlagos ERP): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban kisugárzott effektív teljesítmények számtani átlaga.[43]

Bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.

Budapest környezete: a 19E05 (Y = 652626 m), 47N30 (X = 239542 m) földrajzi koordinátájú pont köré húzott kör területe, amelynek sugara

F 400 MHz esetén 28 km,

400 MHzF 960 MHz esetén 23 km,

960 MHz>F esetén 18 km.

Csatornatávolság: rádiótávközlő állomásoknál és hálózatoknál az átviteli frekvenciaszükségletnek (sávszélességnek) a hírközlési hatóság által meghatározott értéke.

Egységdíj: a mozgó és állandóhelyű szolgálatok - frekvenciasávtól és a felhasználási körzet méretétől, illetve az állomások sugárzási jellemzőitől függő - 1 kHz elfoglalt sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati díja.

Fix állomás: mozgószolgálati hálózatok állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem központi feladatot nem lát el.

Frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölési határozatban vagy a rádióengedélyben a hatóság feltüntet. A frekvenciadíj-számítás az engedélyezett frekvenciák darabszáma alapján történik.

Frekvenciablokk: frekvenciák csatornatávolsággal jellemzett összefüggő tartománya.

Frekvenciahasználat: rádióengedéllyel biztosított frekvencia, vagy frekvenciablokk igénybevétele rádiótávközlő hálózatok, illetve állomások üzemben tartása céljából.

Frekvenciahasználati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használata után e rendelet szerint megállapított díj.

Frekvencialekötés: frekvenciakijelölési határozattal frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása rádiótávközlő hálózatok, illetve állomások létesítése céljából.

Frekvencialekötési díj: a frekvencialekötés után e rendelet szerint megállapított díj.

Gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál.

Helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.

HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik.

Kisapertúrájú földi állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kisméretű antenna és max. 2 Mbit/s átviteli sebesség jellemez.

Kiterjesztett spektrumú rendszer: olyan rádiórendszer, amelynél az alapsávi jel sávszélesség kiterjesztése kódsorozat segítségével történik.[44]

Kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlését szolgáló földi állomás.

Központi állomás: állandóhelyű szolgálatok pont-többpont rendszereiben olyan állomás, amely egyidejűleg több más állomással tart kapcsolatot.

Közös frekvencia:[45]

Maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat.

Maximális kisugárzott effektív teljesítmény (maximális ERP): a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölési határozatban, illetve rádióengedélyben feltüntetett kisugárzott effektív teljesítmények közül a legnagyobb.

Megosztott frekvencia:[46]

Melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés.

Modulációs célú televízió- és URH-FM rádióállomás: az állandóhelyű szolgálatban működő olyan műsorszóró rendszerű televízió- vagy URH-FM rádióállomás, amely műsorszóró sávban ugyanilyen rendszerű műsorszóró adó számára a kép, illetve a hang modulációt biztosítja.

Műholdas hírcsere állomás (SNG): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás televízió híranyag átvitelére.

Műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse.

Nagy apertúrájú földi állomás (gateway állomás): műholdas állandóhelyű szolgálat vagy műholdas mozgószolgálat keretében olyan nagykapacitású, nagy antenna méretű földi állomás, amely geostacionárius és nem-geostacionárius műholdakhoz az információátvitelt szolgálja.

Passzív átjátszó: rádióhullámok visszatükrözése, illetve vétele és aktív berendezés nélküli kisugárzása módszerével működő másodlagos rádiótávközlő állomás. Típusai: Passzív tükör, amely a rádióhullámok közvetlen visszatükrözését végzi. Back-to-back, két antennából álló passzív átjátszó állomás rádiójelek vételére és eltérő irányú kisugárzására.

Rádiórelé: az állandóhelyű rádiószolgálat keretébe tartozó, a mobil technikától eltérő technológiával kialakított pont-pont vagy pont-többpont rendszerű földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely minimálisan 30 analóg távbeszélő csatornával vagy 2 Mbit/s átviteli kapacitással vagy - a pont-többpont rendszerű hálózatot kivéve - egy analóg tv csatornával rendelkezik. A pont-többpont rendszerű hálózatban az átvitel csak kétirányú lehet, a rádióállomások helyhez kötöttek.[47]

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok: olyan állandóhelyű szolgálatok, amelyeknek rendszere mobil távközlési technológián alapul.

Sugárzási jellemzők: frekvencia, kisugárzott effektív teljesítmény (ERP) és az effektív antennamagasság (heff).

Szabadcsatorna-keresés: rádiótávközlő berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárása.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölési határozat, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit.

Telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna földfelszín feletti magassága.

Területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölési határozat, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, vagy frekvenciablokkját, rögzítve a frekvenciafelhasználás feltételeit egy adott földrajzi területre.

Változó telephelyű állomás: olyan rádiótávközlő állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet.

Zsinórnélküli hozzáférés: olyan többcsatornás távközlési megoldás, amelynél a csatornák kiválasztása az egyes bázisállomások tekintetében a szabványban meghatározott bármely csatornára kiterjedhet - a berendezések telepített kivitelében is -, és a berendezések teljesítménye szabványban meghatározott.[48]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[2] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.06.01.

[3] Megállapította a 22/2004. (VII. 27.) IHM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[4] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.06.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 22/2004. (VII. 27.) IHM rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2004.08.04.

[6] Megállapította a 22/2004. (VII. 27.) IHM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[7] Beiktatta a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.06.01.

[8] Beiktatta a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.06.01.

[9] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[11] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[12] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 2. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[13] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 2. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[14] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[15] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[16] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 3. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[17] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 4. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[18] Hatályon kívül helyezte (helyesbítést követően) a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[19] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 5. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[20] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 5. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[21] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[23] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[24] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[25] Megállapította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[27] Módosította a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 6. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[28] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 7. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[29] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 7. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[30] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 7. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[31] Módosította a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.08.23.

[32] Beiktatta a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[33] Beiktatta a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Megállapította a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[36] A melléklet 2. táblázatát hatályon kívül helyezte a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[37] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 8. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[38] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 8. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[39] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 8. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[40] Beiktatta a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[41] Módosította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 8. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[42] Módosította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 8. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[43] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 8. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[44] Beiktatta a 26/2004. (VIII. 31.) IHM rendelet 9. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2/2201. (I. 31.) MeHVMrendelet 34. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.02.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2/2201. (I. 31.) MeHVMrendelet 34. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.02.01.

[47] Beiktatta a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 8. § - a. Hatályos 1998.06.01.

[48] Megállapította a 13/1998. (V. 27.) KHVM rendelet 8. § - a. Hatályos 1998.06.01.

Tartalomjegyzék