Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

1997. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló - többször módosított - 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

"a) tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, valamint az Alkotmánybíróság teljes ülésein;"

(2) Az Ütv. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

"e) a Legfelsőbb Bíróság előtti jogegységi eljárásban gyakorolja a külön törvényben meghatározott jogkörét;"

(3) Az Ütv. 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

"h) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaként ellátja a külön törvényben meghatározott ez irányú feladatait;"

2. §[2]

3. § (1) Az Ütv. 17. §-ának (1) bekezdésében "a szabálysértési és rendészeti ügyekben alkalmazott őrizetbe vétel," szövegrész helyébe "a rendőrség által alkalmazott, a huszonnégy órai időtartamot meg nem haladó közbiztonsági őrizetbe vétel," szövegrész lép.

(2)[3]

4. § Az Ütv. 18. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A Magyar Köztársaság ügyészi szervei:

a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége;

b) a fellebbviteli főügyészségek;

c) a megyei főügyészségek, illetőleg a Fővárosi Főügyészség;

d) a helyi ügyészségek (a megyékben városi, Budapesten kerületi ügyészségek);

e) a Katonai Főügyészség;

f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség;

g) a területi katonai ügyészségek."

5. §[4]

6. §[5]

7. § Az Ütv. 3. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, V. fejezetének címében és az azt követő alcímben, 13. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében és e) pontjában az "általános törvényességi felügyelet" szövegrész helyébe az "ügyészi törvényességi felügyelet", 13/A. §-a (1) bekezdésében pedig az "általános törvényességi felügyeleti" szövegrész helyébe az "ügyészi törvényességi felügyeleti" szövegrész lép.

8. § (1) Ez a törvény 1997. október 1. napján lép hatályba.

(2)[6] A fellebbviteli főügyészségeket az ítélőtáblákkal, a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget pedig a Fővárosi Ítélőtáblával azonos székhellyel kell felállítani. A fellebbviteli főügyészségek és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség az ítélőtáblákkal azonos időpontban kezdik meg működésüket.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a)[7]

b) az Ütv. 2. §-ában az "alkotmányerejű törvényben", 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában "az alkotmányerejű törvények", 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "alkotmányerejű törvény,", 22. §-ának (1) bekezdésében az "alkotmányos", mellékletének 1/c. pontjában a "népi" szövegrész.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.11.18.

[6] Megállapította a 2002. évi XXII. törvény 6. § -a. Hatályos 2002.08.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.