8/1997. (VI. 27.) KHVM rendelet

a légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A díjakat a kérelemmel egyidejűleg kell - postai befizetéssel vagy átutalással - a Légügyi Igazgatóság (MNB 10032000-01712405-00000000) költségvetési számlájára befizetni.

(2) A befizetett díj a Légügyi Igazgatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(3) A rendelet mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(4) A hatósági eljárás eredményét igazoló okiratok kiállításának díját eljárási díjak tartalmazzák.

(5) Az eljárásért megfizetett díj - a díj 10%-ának levonásával - a vizsgálatok megkezdéséig visszaigényelhető a kérelem visszavonása esetén."

2. § Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Légügyi Igazgatóság határozata ellen a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóságához benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezéssel egyidejűleg kell a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete költségvetési elszámolási számlájára (MNB 10032000-01465464-00000000) befizetni. A befizetett díj a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium bevétele.

(2) Ha a fellebbezéssel megtámadott határozat jogszabálysértő, a fellebbezési eljárási díjat vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság a határozatában köteles rendelkezni.

(3) A másodfokú eljárás során a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a Légügyi Igazgatóság megelőlegezi. Amennyiben

a) a Légügyi Főigazgatóság a Légügyi Igazgatóság részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok alapján megsemmisíti, vagy megváltoztatja, akkor az első fokon eljárt szerv köteles a másodfokon felmerült eljárási díjat a másodfokú határozattól függően részben vagy egészben viselni:

b) a másodfokú határozat az elsőfokú eljárás határozatát helyben hagyja, úgy a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a fellebbező ügyfél téríti meg az első fokon eljárt hatóságnak."

3. § Az R. melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendeletet módosító 18/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 8/1997. (VI. 27.) KHVM rendelethez

"Melléklet a 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelethez

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

SZJ 151

Tartalomjegyzék