33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet

a légügyi hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló - többször módosított - 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A légügyi hatósági eljárásokért a melléklet szerinti díjakat kell fizetni.

2. §[1]

(1)[2] A díjakat a kérelemmel egyidejűleg kell - postai befizetéssel vagy átutalással - a Légügyi Igazgatóság (MNB 10032000-01712405-00000000) költségvetési számlájára befizetni.

(2) A befizetett díj a Légügyi Igazgatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(3) A rendelet mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

(4) A hatósági eljárás eredményét igazoló okiratok kiállításának díját eljárási díjak tartalmazzák.

(5) Az eljárásért megfizetett díj - a díj 10%-ának levonásával - a vizsgálatok megkezdéséig visszaigényelhető a kérelem visszavonása esetén.

3. §[3]

(1) A Légügyi Igazgatóság határozata ellen a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóságához benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezéssel egyidejűleg kell a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete költségvetési elszámolási számlájára (MNB 10032000-01465464-00000000) befizetni. A befizetett díj a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium bevétele.

(2) Ha a fellebbezéssel megtámadott határozat jogszabálysértő, a fellebbezési eljárási díjat vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság a határozatában köteles rendelkezni.

(3) A másodfokú eljárás során a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a Légügyi Igazgatóság megelőlegezi. Amennyiben

a) a Légügyi Főigazgatóság a Légügyi Igazgatóság részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok alapján megsemmisíti, vagy megváltoztatja, akkor az első fokon eljárt szerv köteles a másodfokon felmerült eljárási díjat a másodfokú határozattól függően részben vagy egészben viselni:

b) a másodfokú határozat az elsőfokú eljárás határozatát helyben hagyja, úgy a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a fellebbező ügyfél téríti meg az első fokon eljárt hatóságnak.

4. §

Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelethez[4]

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

SZJ 151

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 8/1997. (VI. 27.) KHVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.07.05.

[2] Megállapította a 18/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.01.01.

[3] Megállapította a 8/1997. (VI. 27.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.07.05.

[4] Megállapította a 8/1997. (VI. 27.) KHVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1997.07.05.

Tartalomjegyzék