160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 4/A-4/C. §-okkal egészül ki:

"4/A. § (1) A miniszter gondoskodik az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon túli magyarokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését célzó külügyi kormányzati tevékenység végrehajtásáról.

(2) A miniszter - a politikai államtitkár útján - felügyeli a Határon Túli Magyarok Hivatalát.

4/B. § A miniszter a Kormány felhatalmazása alapján a politikai államtitkár útján gyakorolja az alapítói jogkört az Európai Összehasonlító Kisebbség Kutatások Közalapítvány, az Új Kézfogás Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány és a Teleki Alapítvány tekintetében.

4/C. § A miniszter közreműködik az egyházakkal kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában."

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása és az arra való egységes felkészülés előmozdítása érdekében, a Kormány által meghatározott integrációs stratégia és politika alapján, a miniszter irányítja és koordinálja a Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat. Ennek keretében:

a) irányítja a csatlakozási folyamat egészét,

b) képviseli a Kormányt a Társulási Tanácsban és - a KüM Integrációs Államtitkársága vezetője által - a Társulási Bizottságban,

c) a KüM Integrációs Államtitkársága útján gondoskodik az integrációs politika egységes érvényesüléséről a külső kapcsolatokban, koordinálja a csatlakozási tárgyalásokra, illetőleg a tagságra való egységes felkészülést célzó kormányzati munkálatokat és a tárcák integrációs célú tevékenységét."

3. §[1]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 13. §-ának utolsó mondata.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatálytalan 2003.06.15.