82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. § (1) A miniszter kidolgozza és végrehajtja az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját. Ennek érdekében Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottságot működtet, amely meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli a szektorális (ágazati) prioritásokat.

(2) A miniszter koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet: a technikai együttműködési, a projekt típusú, a humanitárius és kedvezményes hitel programokat. A programok végrehajtását a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján valósítja meg. A miniszter dönt a nemzetközi fejlesztési együttműködési program költségvetési fedezetének felhasználásáról."

2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "9. § A miniszter közreműködik a Magyarország részére biztosított nemzetközi támogatási programokkal összefüggő megállapodások előkészítésében és létrehozásában."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. §-a, valamint a 3/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének második tagmondata a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök