17/1998. (III. 27.) BM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1998. évi pályázati feltételekről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének l) pontjában, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1998. évi pályázati feltételeket e rendelet mellékletében közzéteszem.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kuncze Gábor s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 17/1998. (III. 27.) BM rendelethez

I.

Pályázati feltételek

1. A pályázaton a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó települési önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt.

2. A pályázatokat az illetékes megyei tűzoltó-parancsnokságra - a főváros esetében a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságra (a továbbiakban: országos parancsnokság) - kell benyújtani.

3. A pályázatok benyújtásának határideje: a rendelet kihirdetését követő 60. nap.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a melléklet táblázatában kért adatokat, nyilatkozatokat;

b) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat, amelyek a közbeszerzési eljárás során fedezetként figyelembe vehetők [az 1995. évi XL. törvény VII. fejezet 32. §-ának (2) bekezdése szerint].

Nem vehető figyelembe saját forrásként a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési költségfedezete.

Az önrészesedés fedezetébe beszámítható az országos parancsnokság által - a tényleges műszaki állapot alapján - megállapított értéken a csereként felajánlott, 7 évesnél idősebb gépjárműfecskendő;

c) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja, illetőleg bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 5 éves koráig az országos parancsnokság elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész;

d) a pályázó nyilatkozatát, hogy saját hozzájárulását 1998-ban vagy 1999-ben, esetleg mindkét évben biztosítani tudja.

5. A megyei tűzoltó-parancsnokságok a beérkezett pályázatokat a szakvéleményükkel együtt a beadási határidőt követő 10 napon belül kötelesek felterjeszteni az országos parancsnokságra.

II.

A pályázható technikai eszközök, felszerelések

Gépjárműfecskendők:

a) középkategória,

b) félnehéz kategória.

Megjegyzés: a pályázat csak új technikai eszközre nyújtható be.

III.

A támogatás mértéke és feltételei

1. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a tényleges bruttó vételár 70%-a.

2. Kiemelt támogatások:

A támogatás mértéke további 10-10%-kal emelkedik, ha

a) a pályázó által fenntartott tűzoltóság elsődleges működési területén lévő települések legalább 51%-a szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló, a 215/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel módosított 219/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet mellékletében helységnév szerint szerepel, és a tűzoltóság által készenlétben tartott gépjárműfecskendők legalább 50%-a 7 évesnél régebbi;

b) az elsődleges működési körzetben lévő önkormányzatok legalább 34%-a (önkormányzatonként legalább 50 000 forinttal) hozzájárul a saját forráshoz;

c) a bírálóbizottság a pályázók önrészének tekintetében különösen indokolt esetben (melyet a pályázatban is indokolni kell) további engedményt, illetve kedvezményt alkalmazhat.

3. A nyertes pályázó az országos parancsnokság által közölt összegű saját hozzájárulását 30 nappal a fizetési kötelezettség(ek) előtt megküldött bekérő levél alapján, legkésőbb 15 naptári nap alatt köteles átutalni az országos parancsnokság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451753-00030007 számú számlájára.

4. A gépjárműfecskendő csak a saját hozzájárulás teljes összegének kiegyenlítése után kerülhet az önkormányzat tulajdonába.

IV.

A pályázatok elbírálásának rendje

1. A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el.

A bizottság elnöke: az országos parancsnokság tűzvédelmi főigazgatója.

Tagjai: az országos parancsnokság gazdasági főigazgatója, műszaki-technikai főosztály vezetője, a BM Műszaki Főosztály, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Megyei Jogú Városok Szövetségének, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a képviselője. (Az ülések állandó meghívottja - tanácskozási joggal - a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály képviselője.)

2. A pályázatok elbírálása során a pályázó helyzetét, illetve az általa fenntartott hivatásos önkormányzati tűzoltóság jelenlegi technikai eszköz ellátottsági szintjét és annak műszaki állapotát kell figyelembe venni.

3. A III. fejezet 2. pontja alapján kiemelt támogatásra jogosult pályázókat a pályázat elbírálása során - az ott megjelölt feltételek teljesítésétől függően - a következő sorrend alapján kell előnyben részesíteni:

- elsődlegesen azokat a pályázókat, amelyek az a) és b) pont feltételeit együttesen,

- másodlagosan azokat a pályázókat, amelyek az a) pont feltételeit engedmény nélkül teljesítik,

- harmadlagosan azokat a pályázókat, amelyek további engedményt, kedvezményt igényeltek.

4. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat lezárását követő 60. nap.

5. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat a döntést követő 15 napon belül kell értesíteni.

V.

A pályázatok teljesítésének, elszámolásának rendje

1. A beszerzés az 1997. évben gépjárműfecskendők beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött szállítási szerződés útján valósul meg. A leszállított gépjárműfecskendők átadása folyamatosan történik 1998. IV. negyedévétől kezdődően, véghatáridő 1999. december 31.

2. A pályázaton eredményesen pályázók részére az átadás sorrendjét az országos parancsnokság határozza meg.

3. A gépjárműfecskendők beszerzésével kapcsolatos elszámolást a beszerző szervezet a tárgyévet követően készíti el, és az országos parancsnokság részére megküldi. Az elszámolás figyelembevételével a kategóriánkénti egységárat az országos parancsnokság 30 napon belül közli a pályázóval, egyben intézkedik a pénzügyi elszámolásra.

4. A beszerzéssel és a pénzeszközök átutalásával összefüggő kérdésekről a pályázókat az országos parancsnokság műszaki-technikai főosztálya részletesen tájékoztatja.

Pályázat tűzoltó gépjárműre, technikai eszközre

Tartalomjegyzék