59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről

A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (Kvt.) 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Belügyminisztériumnak és a megyei tűzoltó-parancsnokságoknak (a továbbiakban: átadó) 1995. július 1-jével át kell adniuk a (2) bekezdésben foglaltak szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) részére a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló vagyonukat, illetve költségvetési előirányzatként nyilvántartott eszközeiket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás - a központi gazdálkodás körébe tartozóak kivételével - kiterjed:

a) az átadó beruházásában megvalósított ingatlanra és tartozékára;

b) az átadó által beszerzett anyagok, eszközök, felszerelések készleteire;

c) az átadónak a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal (a továbbiakban: tűzoltóság) kapcsolatos 1995. I. félévi könyvviteli mérlegére, az aktívák és passzívák elszámolására, továbbá a költségvetési előirányzatának pénzmaradványára és az ezt terhelő kötelezettségeire.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében foglalt eszközök akkor adhatók át, ha a fenntartó gondoskodik a tűzoltóság önkormányzati költségvetési szervként történő megalapításáról.

(2) Az átadónak az 1995. I. félévi könyvviteli mérleget és pénzmaradványt az I. félévi mérlegbeszámoló jóváhagyását követően 1995. augusztus 31-ig kell a fenntartó részére átadni.

(3) A tűzoltóság feladatai ellátásához a munkáltatói jog gyakorlásához szükséges személyi anyagokat és nyilvántartást a fenntartó részére át kell adni.

3. §

(1) Az átadás-átvétel összehangolásáról a belügyminiszter a megyei közigazgatási hivatalok vezetői útján gondoskodik.

(2) Az átadó összesítve és fenntartónkénti bontásban előkészíti és 1995. június 10-ig a területileg illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetője részére megküldi az átadásra kerülő eszközök leltárát.

(3) A megyei közigazgatási hivatal vezetője 1995. június 10-ig a fenntartó javaslata alapján kezdeményezi a tűzoltóság működéséhez és fenntartásához szükséges, a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, a fenntartó használatába át nem adott eszközök térítésmentes használatba adását [1991. évi XX. törvény 145. § (3)-(4) bek.].

(4) A megyei közigazgatási hivatal vezetője a megállapodó felek bevonásával 1995. június 15-ig előkészíti az átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodás tervezetét.

4. §

A tűzoltóságok részére átadásra kerülő kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állományát e rendelet melléklete határozza meg.

5. §

A fenntartó részére juttatott központi költségvetési támogatás a 6. §-ban foglaltak kivételével a tűzoltóság működési és fenntartási költségei, valamint a több tűzoltóság működési területét kiszolgáló speciális gépjárművek, technikai eszközök üzemeltetési, fenntartási költségei fedezetére szolgál.

6. §

(1) A központi gazdálkodás körébe tartozik:

a) a tűzoltóságok beruházására, fejlesztésére szolgáló központi költségvetési előirányzat;

b) a rendkívüli események folytán felmerülő többletköltségek, továbbá a tűzoltóságnak a működési területén kívül elrendelt igénybevétellel felmerült költségek fedezetére szolgáló költségvetési előirányzat;

c) vegyvédelmi felszerelések, tartalékeszközök és "M" készlet;

d) a megyei tűzoltóparancsnokságok javítóműhelyeinek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;

e) a megyei kiképzőbázisok felszerelése, berendezése, a működtetéssel kapcsolatos központi költségvetési előirányzat;

f) a hivatásos tűzoltók lakáscélú támogatására szolgáló központi költségvetési előirányzat.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett költségvetési eszközzel az országos parancsnokság, a c)-f) pontokban foglaltakkal a megyei tűzoltóparancsnokság gazdálkodik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beruházási, fejlesztési előirányzat terhére a fenntartó pályázati rendszerben támogatást igényelhet beruházás, rekonstrukció, tűzoltó gépjármű, valamint egyéb, a tűzoltás, kárelhárítás, műszaki mentés szempontjából fontos felszerelés beszerzéséhez.

(4) A (3) bekezdés szerinti pályázat feltételeit a belügyminiszter évente - a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon belül - rendeletben* állapítja meg.[1]

7. §

A belügyminiszter rendeletben* állapítja meg a tűzoltóság működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat, valamint azoknak a technikai eszközöknek a körét, amely beszerzését a Belügyminisztérium központi beszerzési szerve útján lehet igényelni.[2]

8. §

A megyei tűzoltó-parancsnokság javító műhelyében a tűzoltóság részére végzett munkák után csak a beépített anyag, alkatrész ellenértékét kell megtéríteni.

9. §

Az átadást követően a tűzoltóság állományába tartozók tekintetében a munkáltatói jogokat - a külön jogszabályban meghatározott kivétellel - a tűzoltóság parancsnoka gyakorolja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

11. §[3]

12. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos tűzoltóságoknál, továbbá gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és műszaki informatikai, település- és intézményellátó, településüzemeltetési és gondnoki, a közterület- és piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára."

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] * Szabályozására lásd 14/1996. (VII. 4.) BM rendelet, 41/1997. (VII. 24.) BM rendelet, 17/1998. (III. 27.) BM rendelet, 9/1999. (IV. 15.) BM rendelet

[2] * Szabályozására lásd 50/1997. (IX. 19.) BM rendelet, 2/2003. (I. 14.) BM rendelet

[3] Hatályon kívül helyezte a 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 1996.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2006.02.03.

Tartalomjegyzék