Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

a békéltető testületi tagok díjazásáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a békéltető testületi tagok díjazását a következők szerint állapítja meg:

1. § (1)[1] A békéltető testület eljáró tanácsának tagját (a továbbiakban: a tanács tagja), elnökét (a továbbiakban: a tanács elnöke), valamint az egyedül eljáró testületi tagot (a továbbiakban együtt: az eljárásban részt vevő tag), továbbá a békéltető testület elnökét és elnökhelyettesét tevékenységük ellátásáért az e rendeletben meghatározott díjazás és költségtérítés illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjazás és költségtérítés nem képezi részét a békéltető eljárás költségeinek.

2. §[2] (1) A tanács tagja ügyenként hétezer forint, a tanács elnöke, valamint az egyedül eljáró testületi tag ügyenként tízezer forint díjazásra jogosult, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik.

(2) Ha valamely ügyben a békéltető eljárás az Fgytv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott okból a meghallgatást követően került megszüntetésre, az eljárásban részt vevő tag háromezer forint díjazásra jogosult. Nem jár díjazás, ha az eljárás a meghallgatást megelőzően került megszüntetésre.

3. §[3] Az eljárásban részt vevő tag tevékenységét - különösen a békéltető testületi tagok és a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták számára tekintettel - a békéltető testületet működtető kamarával kötött erre irányuló - átalánydíjas - szerződés alapján is elláthatja. Ebben az esetben a díjazás havi összegének legkisebb mértéke huszonötezer forint.

4. § (1)[4] A békéltető testület elnöke és elnökhelyettese tevékenységét a békéltető testületet működtető kamarával kötött erre irányuló szerződés alapján látja el. A díjazás havi összegének legkisebb mértéke az elnök esetében hatvanezer forint, az elnökhelyettes esetében negyvenezer forint.

(2)[5] Ha a békéltető testület elnöke vagy elnökhelyettese a fogyasztói jogvita elbírálásában, mint az eljárásban részt vevő tag is részt vesz, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túlmenően egyéb díjazásra nem jogosult.

5. § (1)[6] Az eljárásban részt vevő tag a fogyasztói jogvita elbírálásával közvetlenül összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeinek megtérítése céljából költségtérítésre jogosult.

(2) A költségtérítés összegét a békéltető testület elnöke hagyja jóvá.

(3)[7] Az eljárásban részt vevő tag költségei megtérítését költségátalány formájában is igényelheti. Ennek összege ügyenként ötszáz forint.

6. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.10.15.

[2] Megállapította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.10.15.

[3] Módosította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2009.10.15.

[4] Módosította a 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[5] Módosította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2009.10.15.

[6] Módosította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2009.10.15.

[7] Módosította a 221/2009. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2009.10.15.