21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Pvtv.) 42. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. és 23. §-ára - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egészségügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), továbbá a minisztérium, illetve az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete, közvetlen vagy ágazati irányítása alá tartozó szervekre, egészségügyi szolgáltatókra és tevékenységekre.

2. § (1) Az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatai ellátása területén a minisztérium gondoskodik

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) védelmi terveiben kijelölt egészségügyi intézmények tömeges sérültellátással kapcsolatos feladatainak meghatározásáról, továbbá a mentést végző szervezetek működtetéséről, és a mentést, illetve elsősegélynyújtást végző szervezetek szükség szerinti átcsoportosításáról;

b) a minisztérium felügyelete alá tartozó országos intézetek polgári védelmi felkészülési tevékenysége felügyeletéről és ellenőrzéséről;

c) az érintett minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, valamint a fegyveres erők és rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálataival történő együttműködésről.

(2) A miniszter a belügyminiszterrel együttműködve a költségvetés által e célra biztosított keret terhére gondoskodik a polgári védelem központi elsősegélynyújtó készletének beszerzéséről, valamint intézkedik a készlet tárolásáról, karbantartásáról, rendelkezésre bocsátásáról és selejtezéséről.

(3) A polgári védelmi tevékenység ágazati irányítását az e feladattal megbízott helyettes államtitkár végzi.

3. § A polgári védelmi kötelezettségét a Pvtv. 21. §-ának f)-h) pontjaiban meghatározott személy, a Pvtv. 21. §-ának b) pontja alapján az ÁNTSZ központi szerveinek közalkalmazottja, valamint a Pvtv. 21. §-ának g) pontja alapján az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozója munkaköre ellátásával teljesíti.

4. § Az ÁNTSZ országos tisztifőorvosa a minisztérium felügyelete mellett rendeli el, irányítja és ellenőrzi az ÁNTSZ központi szervei, továbbá megyei (fővárosi) intézetei polgári védelmi szakfeladatokra történő felkészülését.

5. § (1) A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ kidolgozza, és rendszeresen aktualizálja a polgári védelmi szervezetek tevékenységével kapcsolatos járványügyi szakmai irányelveket.

(2) A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) kidolgozza, és rendszeresen aktualizálja a polgári védelmi szervezetek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi irányelveket.

(3) Az OKK Országos Kémiai Biztonsági Intézete kidolgozza és rendszeresen aktualizálja a polgári védelmi szervezetek részére a veszélyes vegyi anyagok egészségügyi hatásainak ismeretanyagát, konkrét esetben szakmai információval, szakvéleménnyel segíti a Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BM PVOP) tevékenységét.

(4) Az OKK Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete kidolgozza, és rendszeresen aktualizálja a polgári védelmi szervezetek sugárvédelmi és mentesítési tevékenységének szakmai irányelveit, szakmai segítséget biztosít a BM PVOP részére.

6. § Az ÁNTSZ megyei (fővárosi) tisztifőorvosa

a) a felkészülés keretében felügyeli és ellenőrzi az egészségügyi intézmények polgári védelmi felkészülése során a szakmai követelmények érvényesülését;

b) fegyveres összeütközés, katasztrófa során

ba) a megyei, fővárosi, illetve helyi védelmi bizottság határozata alapján a lakosság kimenekítése, kitelepítése esetén intézkedik a befogadott lakosság egészségügyi ellátásának megszervezéséről,

bb) kijelöli az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetével közszolgálati jogviszonyban állók részére feladataikat és munkavégzésük helyét,

bc) a megyei, fővárosi védelmi bizottság részére előkészíti a egészségügyi feladatok ellátásához szükséges intézkedési tervet, és az intézkedés elrendelését követően szervezi és irányítja annak végrehajtását.

7. § (1) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) főigazgatója

a) irányítja az OMSZ polgári védelmi feladatainak tervezését és végrehajtását;

b) a megyei szervezetek közreműködésével felügyeli és szakmailag irányítja a polgári védelem szervezeteinek elsősegélynyújtó és sérültszállító tevékenységre történő felkészítését, ennek érdekében

ba) gondoskodik a BM PVOP részére az elsősegélynyújtás oktatáshoz szükséges egységes oktatási anyag kidolgozásáról,

bb) gondoskodik az elsősegélynyújtó és sérültszállító szakalegységek működése szakmai követelményeinek kidolgozásáról,

bc) együttműködik az elsősegélynyújtást oktató és végző szervezetekkel, ennek keretében irányítja az oktatás, illetve az elsősegélynyújtó tevékenység szakmai ellenőrzését.

(2) A megyei (fővárosi ) mentőszervezet

a) részt vesz a polgári védelmi szervezeteknél az elsősegélynyújtók kiképzését végzők - (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott oktatási anyag alapján történő - felkészítésében és vizsgáztatásában, az ÁNTSZ megyei (fővárosi) tisztifőorvosával együtt kijelöli a felkészítést, illetve vizsgáztatást végző személyeket, és erről tájékoztatja a megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokságot;

b) szakmai iránymutatást ad a polgári védelmi szervezetek részére a betegek szállításához;

c) szervezi a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmények (szak)kísérettel történő szállítást igénylő járóképtelen betegei, ápoltjai kimenekítését, kitelepítését;

d) a lakosság kimenekítése, kitelepítése során irányítja a betegszállítók tevékenységét.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felkészítésben való részvétel és vizsgakötelezettség alól az OMSZ főigazgatója által kijelölt személy mentesül.

8. § (1) Az egészségügyi intézmény vezetője a - megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester, illetve a polgármester hatósági határozata alapján létrehozott - munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait - a 3. §-ban meghatározott személyek kivételével - a munkavállalók közül jelöli ki.

(2) Az egészségügyi intézmény (1) bekezdésben meghatározott polgári védelmi szervezetének feladata elsősorban az intézmény működtetéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása.

9. § A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények polgári védelmi tervei az általános tervezési feladatokon túl

a) a kimenekítési, valamint a kitelepítési tervet, ennek keretében

aa) a járóképtelen betegek - az OMSZ-szel együttműködésben történő - elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját,

ab) a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat,

ac) a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket,

ad) a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer és egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

ae) a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának meghatározását;

b) a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvíz-biztosítási tervet;

c) az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet

tartalmazzák.

10. § A háziorvos, illetve kezelőorvos a település lakossága kimenekítésének elrendelésekor, illetve a kitelepítésre történő előkészület során

a) a polgármesteri hivatal rendelkezésére bocsátja a járóképtelen személyek jegyzékét;

b) kezdeményezi a mentőszolgálatnál a kísérettel történő szállítást igénylő betegek elszállítását;

c) gondoskodik a betegek további egészségügyi ellátásához szükséges dokumentációnak a befogadó helyre történő eljuttatásáról.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.