229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Egészségügyi Tanácsba (a továbbiakban: Tanács) az Eütv. 149. §-a (1) bekezdésének a)-b), d)-e), g)-j) pontjai szerinti szervezetek által delegált tagok kijelölését a szervezetek saját hatáskörben végzik.

2. § (1) Az Eütv. 149. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti tagok - az (5) bekezdés szerinti - tíz betegségcsoportba tartozó betegeket képviselő, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett országos érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban: az egyes betegségcsoportokat képviselő szervezetek) jelöltjei köréből kerülnek ki.

(2) Az egyes betegségcsoportokat képviselő szervezetek egy-egy főt jogosultak a Tanácsba delegálni.

(3) Az egyes betegségcsoportokat képviselő szervezetek által delegált tagok megbízatása két évre szól, amely - ha az adott betegségcsoport az (5) bekezdés szerinti felülvizsgálat alkalmával ismét bekerül a betegségcsoportok körébe - további két évre meghosszabbítható.

(4) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az adott betegségcsoport nem kerül be a delegálásra jogosult körbe, az új betegségcsoportot képviselő szervezetek a régi tag mandátumának lejártát követő 30 napon belül delegálják az új tagot a Tanácsba.

(5) A betegségcsoportok körét a Tanács határozza meg, és kétévente felülvizsgálja. A felülvizsgálatot a Tanács az egyes betegségcsoportokat képviselő szervezetek által delegált tagok mandátumának lejárta előtt legalább 60 nappal végzi el. A Tanács által elfogadott betegségcsoportok körét az Egészségügyi Közlöny közzéteszi.

3. § (1) Az Eütv. 149. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti esetben három tag képviseli az egészségügyi szakképzést végző intézményeket, illetve az egészségügyi felsőoktatást végző intézményeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tagok kijelölését az egészségügyi szakképzést végző intézmények, valamint az egészségügyi felsőoktatást végző intézmények vezetői végzik.

(3) Az intézményvezetők az egészségügyi miniszter által meghatározott jelölőlistában szereplő személyek közül jelölik ki az egészségügyi oktatási intézményeket képviselő tagokat. A jelölőlistára csak egészségügyi oktatási intézményben foglalkoztatott közalkalmazott vehető fel.

4. § (1)[1] A Tanács tagjainak megbízatása - ha e rendelet másként nem rendelkezik - hat évre szól.

(2) A tagok megbízatása megszűnik

a) lemondással,

b) visszahívással,

c) a tag halálával, valamint

d) a delegáló szerv jogutód nélküli megszűnésével.

(3) A (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben az új tag(ok) megbízatása az eredetileg delegált tag megbízatásának időtartamából még hátralevő időre szól.

(4) A delegáló szervezetek a tagokat megbízólevéllel látják el. A Tanács tagja a megbízólevelét a Tanács alakuló ülésén - új tag delegálása esetén a delegálást követő első ülésen - mandátum igazolása céljából a Tanácsnak bemutatja.

5. § (1) A Tanács az Eütv. 148. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározottak keretében figyelemmel kíséri a Kormány egészségpolitikai, illetve egészségfejlesztési stratégiájában megfogalmazott értékrend érvényesülését.

(2) A Tanács az Eütv. 148. §-a (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel, az Eütv. 148. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a Kormány által a Tanács számára adott feladatok kapcsán állást foglal. Az állásfoglalás keretében a Tanács a Kormány részére véleményt nyilvánít, illetőleg döntési javaslatot tesz.

(3) A Tanács szakmai konszenzust alakít ki az egészségfejlesztési prioritások megállapításában és a Nemzeti Egészségfejlesztési Program (a továbbiakban: NEP) végrehajtásánál elősegíti az ágazatközi együttműködést.

(4) A Tanács az (1) bekezdésben foglalt feladatainak, valamint az Eütv. 35. §-ában foglalt feladatok végrehajtása érdekében ajánlásokat dolgoz ki, és tesz közzé.

(5) A NEP-et, a Tanács állásfoglalásával együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni.

6. § (1) A Tanács az általa meghatározott ügyrendnek megfelelően látja el tevékenységét.

(2) A Tanács által tagjai sorából megválasztott elnök megbízatása küldötti megbízatásának időtartamára, de legfeljebb két évre szól.

(3) A Tanács szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik.

(4) A Tanács üléseit a Tanács elnöke hívja össze. A Tanács tagjainak legalább egynegyede által tett, az ülés összehívására irányuló írásbeli kezdeményezés esetén a Tanács ülését össze kell hívni.

(5) A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.

(6) A Tanács döntéseinek érvényességéhez - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - egyszerű szótöbbség szükséges.

(7) Az ügyrend elfogadásához és módosításához, valamint az abban meghatározott ügyekben való döntés érvényességéhez a jelen lévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges.

(8) A Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elfogadott állásfoglalásokat és ajánlásokat.

(9) A Tanács az 5. §-ban foglalt feladatai végrehajtására albizottságokat hozhat létre.

7. § (1) Az Egészségügyi Minisztérium a Tanács

a) működésével kapcsolatos titkársági, ügyviteli feladatok ellátásához a feltételeket biztosítja,

b) megalakulásával összefüggő szervezési feladatokat ellátja.

(2) A Tanácsot az összes küldött mandátumának lejártát követő 30 napon belül kell megalakítani.

(3) Az egészségügyi miniszter az összes küldött mandátumának lejárta előtt legalább 30 nappal közleményt tesz közzé a Tanács megalakításáról az Eütv. 149. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezetek részére.

(4) Amennyiben az 1-3. §-ok szerinti szervezetek a (2) bekezdésben, illetve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott időponttól számított 15 napon belül a delegálási jogot nem gyakorolják, az egészségügyi miniszter kéri fel a tagot az adott szervezet(ek) köréből.

(5) A 4. § (2) bekezdésének a)-c) pontja szerinti esetben az egészségügyi miniszter a (4) bekezdésben foglalt jogát a tag megbízatásának megszűnésétől számított 30 napon belül gyakorolja.

8. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1253. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1253. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1253. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.