26/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 247. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló - többször módosított - 6/1992. (III. 31.) NM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. § Az R. 12. §-a az alábbi új (2)-(6) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(5) bekezdések számozása (7)-(10) bekezdésre változik:

"(2) Az R. 1998. december 31. napján hatályos 10. §-ának (9) bekezdése, továbbá az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet 2/A. §-a alapján a népjóléti, valamint az egészségügyi miniszter által 1998. december 31. napjáig kiadott - a háziorvosi munkakör betöltésének képesítési feltételei alóli - felmentés 1999. március 31. napjáig meghosszabbodik.

(3) A (2) bekezdés szerinti felmentéssel rendelkező orvos e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül fordulhat kérelemmel az ÁNTSZ - a háziorvosi tevékenység végzésének helye szerint illetékes - városi (fővárosi kerületi) intézetéhez (a továbbiakban: város intézet) a háziorvosi tevékenység - a 10. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetve (4) bekezdésében előírt feltételek megléte nélkül történő - végzésére vonatkozó ideiglenes működési engedély kiadása iránt.

(4) A városi intézet a (3) bekezdés szerinti kérelem elbírálását megelőzően beszerzi a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes megyei (fővárosi) szervének, valamint a szakvizsga letételére bejelentkezett orvos esetén - a szakvizsgára történő bejelentkezést elfogadott - orvostudományi egyetemnek (a továbbiakban: egyetem) véleményét. A benyújtott kérelem alapján a városi intézet legfeljebb 1999. december 31. napjáig adhatja ki a háziorvosi tevékenységnek az előírt feltételek fennállása nélkül történő végzésére vonatkozó ideiglenes működési engedélyt.

(5) Az az orvos, aki 1998. december 31. napján háziorvosi tevékenységet lát el és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra jogosító életkora eléréséig legfeljebb öt év van hátra, a nyugdíjkorhatár eléréséig külön felmentés nélkül folytathat háziorvosi tevékenységet. A tevékenység végzésének további feltétele, hogy városi intézetnél e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kérje az ideiglenes működési engedélynek - legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatárra jogosító életkor eléréséig történő - meghosszabbítását.

(6) A városi intézet az (5) bekezdés, valamint a 10. § (3) bekezdése szerinti kérelem elbírálása során is beszerzi a Magyar Orvosi Kamara területileg illetékes megyei (fővárosi) szervének, illetve a 10. § (3) bekezdése esetén az egyetemnek a véleményét."

2. § Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. §-ának (3) bekezdéséből "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe "az ÁNTSZ illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete" szövegrész lép.