Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

1998. évi XXXII. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a képviselő a megválasztása előtt ügyész, közigazgatási szerv köztisztviselője, fegyveres szervek hivatásos állományú tagja, valamint e törvény 9. § a) pontjában felsorolt hivatali alkalmazott volt, a képviselői megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül benyújtott írásbeli kérelmére őt képzettségének, végzettségének megfelelő munkakörbe kell helyezni.

(5) Ha a képviselő a megválasztása előtt bíró volt és az országgyűlési képviselői megbízatásának megszűnésekor úgy nyilatkozott, hogy ismét bíróvá történő kinevezését kéri és a bírói kinevezéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (ide nem értve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt) akkor őt kérelmére, pályázat kiírása nélkül, a köztársasági elnök - az Országos Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára - határozatlan időre bíróvá kinevezi. A bírói munkakörbe történő beosztásánál az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíróra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően kell eljárni."

2. § (1) A Tv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselői megbízás időtartama - ideértve az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény 9. §-ában meghatározott hat hónapra folyósított ellátás időtartamát is - munkaviszonyban töltött időnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A munkaviszonyt a közszolgálati, közalkalmazotti, valamint bírósági és ügyészségi jogviszony számításánál e jogviszonyban töltött szolgálati időnek kell beszámítani."

(2) A Tv. 3. §-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Országgyűlés elnöki, alelnöki, jegyzői, az állandó bizottság elnöki, alelnöki, a képviselőcsoport vezetői, valamint az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény 2. § (3) bekezdése szerinti képviselőcsoport vezető helyettesi tisztségek betöltése vezetői gyakorlatnak számít. A vezetői gyakorlat megállapításánál a felsorolt tisztségek betöltésének időtartamát kell figyelembe venni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott munkaviszony és vezetői gyakorlat időtartamát a képviselői mandátum megszűnésekor az Országgyűlés Hivatala által kiadott igazolás alapján kell beszámítani."

3. §[2]

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének első mondatából "ha a képviselőnek máshol ilyen jogviszonya nincs" szövegrész hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXV. törvény 17. § e) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.