40/1998. (IX. 9.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügy-miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 21. §-a a következő új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (4)-(6) bekezdésre és az (5), (6) bekezdésben a (2) bekezdésre hivatkozás (4) bekezdésre változik:

"(2) A rendkívüli fogdai esemény vizsgálatát az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet szerint kell lefolytatni, ha a fogvatartott halála rendkívüli halálesetnek minősülő módon következik be.

(3) Az elhunyt temetését, hamvasztását csak a hatósági boncolás megtörténte után, az ügyész hozzájáruló nyilatkozatának birtokában engedélyezheti a rendőri szerv."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter