41/1998. (X. 21.) FVM rendelet

az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló - a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelettel módosított - 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. § Az FM r. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági tevékenység folytatását elősegítő kamattámogatás)

"(1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján:

a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

[az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére, hitelintézettől igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra - az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott termények termelési költségeinek fedezetére felvett hitelek után, beleértve a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet alapján az egyéves lejáratig meghosszabbításra (megújításra) került hiteleket, továbbá egy évvel meghosszabbítható időszakra - a hitelintézet kamatterhelése alapján kamattámogatás vehető igénybe."

2. § Az FM r. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kamattámogatás mértéke - az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra - a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat) negyven százaléka. Az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott termények termelési költségeinek fedezetére felvett, a 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján meghosszabbított (megújított) hitel esetében a meghosszabbított hitelszerződés időtartamára a kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamat száz százaléka. A meghosszabbításra (megújításra) került hitelek esetében a további egy évvel történő meghosszabbítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni, melynek mértékét a módosított hitelszerződésen fel kell tüntetni. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza."

3. § Az FM r. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Állami kezességvállalás)

"(1) Az A) 2. pontban foglaltak alapján a mezőgazdasági termelő:

a) a búza (BTO 011111 0000, 011112 0000),

b) a kukorica (BTO 011113 0000),

c) a rozs (BTO 0111116 1000),

d) az árpa (BTO 011115 0000)

termények termelési költségeire legfeljebb egyéves lejáratra kizárólag egy hitelintézettől felvett, illetve a rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint meghosszabbított (megújított) hitel hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva legfeljebb húszezer forint hitelösszeg után, állami kezességvállalást vehet igénybe."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése előtt, az 1998. évi gabonatermelés költségeinek fedezetéül felvett (lejárat esetén meghosszabbított) hitelek, illetve a már lejárt, de a jogosult hitelintézet által az FM r. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatvan napon belül be nem váltott hitelek esetén is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az FM r. módosításáról szóló 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 1-2. §-ai hatályukat vesztik.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter