109/1997. (XII. 30.) FM rendelet

az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

I. Fejezet

AGRÁRTERMELÉS TÁMOGATÁSA

1. §

(1) Az agrártermeléshez nyújtott támogatás forrása a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XII. Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezet kiadások, 11. cím Vállalkozások folyó támogatása, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás, valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadások 18. cím, Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése előirányzat alatt biztosított pénzösszeg.

(2) Az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet I. fejezetében foglallak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) Az agrárfinanszírozás támogatása

1. A mezőgazdasági tevékenység folytatását elősegítő kamattámogatás

2. §

(1)[1] Az A) 1. pontban foglaltak alapján:

a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

[az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére, hitelintézettől igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra - az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott termények termelési költségeinek fedezetére felvett hitelek után, beleértve a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet alapján az egyéves lejáratig meghosszabbításra (megújításra) került hiteleket, továbbá egy évvel meghosszabbítható időszakra - a hitelintézet kamatterhelése alapján kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az A) 1. pont szerinti támogatást az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató, az R. 3. §-ának (1) bekezdése szerinti igénylő, továbbá a rendelet 1., 2., 3. számú mellékletben meghatározott kötelezettségekkel nyilvántartásba vett integrátor [az A) 1. pont vonatkozásában a továbbiakban együtt: igénylő] veheti igénybe. A kamattámogatás igénybevételének további feltétele, hogy[2]

a) az igénylő a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelmen nyilatkozatban vállalja évi ötvenezer és százezer forint közötti kamattámogatás igénybevétele esetén a hitel lejáratának évében legalább kettőszázötvenezer forint éves mezőgazdasági termékértékesítési árbevétel elérését, és azt a tárgyév lezárását követően, ellenőrzéskor számlával igazolja;

b) az igénylő évi százezer forintot meghaladó kamattámogatás igénybevétele esetén a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelmen nyilatkozatban vállalja a hitel lejáratának évében legalább egymillió forint éves mezőgazdasági termékértékesítési árbevétel elérését, és azt a tárgyév lezárását követően, ellenőrzéskor számlával igazolja, továbbá nyilatkozzon gazdasági kamarai tagságának meglétéről;

c)[3] Integrátor igénylő vállalja a rendelet 1. számú mellékletében előírt ötven millió forint értékű mezőgazdasági termék megtermeltetését.

(3) A külön jogszabály szerinti feltételeknek megfelelő, közraktárba letett élelmezési célú búzára (BTO 011111 2000, BTO 011112 1200), valamint takarmánykukoricára (BTO 011113 2100) - közraktári fedezet alapján hitelintézettől, illetve közraktártól felvett - legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy

a)[4]

b) a terméket az igénylő kizárólag saját gazdaságában termelje meg, illetve az integrátor az integráció keretében termeltesse meg.

(4)[5] Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kamattámogatás mértéke - az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra - a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat) negyven százaléka. Az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott termények termelési költségeinek fedezetére felvett, a 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján meghosszabbított (megújított) hitel esetében a meghosszabbított hitelszerződés időtartamára a kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamat száz százaléka. A meghosszabbításra (megújításra) került hitelek esetében a további egy évvel történő meghosszabbítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni, melynek mértékét a módosított hitelszerződésen fel kell tüntetni. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kamattámogatás forinthitel esetén csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. Ez a hiteldíj a kamaton kívül magában foglalja a kezelési költséget és az egyéb járulékos díjakat is.

(6) Devizahitel esetén a támogatás mértéke a hitelszerződés szerinti kamat harminc százaléka. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az elemi csapással sújtottnak minősülő igénylő a károsodott termék termelésével összefüggő - illetve erdő esetében a gazdálkodóknak az elemi kár felszámolásával kapcsolatos - költségeinek fedezetére az (1) bekezdés szerinti hiteltartozása után, a (4) és a (6) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatáson túl, a hitelszerződés szerinti időszakra a jegybanki alapkamat további huszonöt százalékának megfelelő mértékű kamattámogatásra jogosult. Devizahitel esetén a kiegészítő kamattámogatás mértéke a kamat tizenöt százaléka. Az 58. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet nyilvántartásba vétel céljából a káresemény bekövetkezése után öt munkanapon belül, illetve a tényleges kár mértékének megállapítását követően, de legkésőbb november 15-éig kell benyújtani a területileg illetékes szakhatósághoz (földművelésügyi hivatal, állami erdészeti szolgálat).

(8) Amennyiben az elemi csapás ténye a használt összes földterület hozamának tizenöt százalékot meghaladó kiesése következtében került megállapításra, az igénylő a (7) bekezdésben meghatározott mértékű kedvezményt a hitelszerződés szerinti időszakra - az elemi csapás lényének megállapításakor fennálló - összes növénytermesztési célú hitele után igénybe veheti.

(9) Az integrátor olyan esetben is részesülhet a (4) és (6) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatásban, amikor a legfeljebb egyéves lejáratú, hitelintézettől felvett hitelt nem a partnerei termelési ráfordításainak, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló termelők érdekében végzett szolgáltatások finanszírozására használja fel. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltételei:

a) az igénylőnek rendelkeznie kell integrátori szerződéssel, valamint az integrátori bejegyzést tanúsító - a területileg illetékes földművelésügyi hivatal által kiállított - igazolással;

b) a támogatott hitelből igazolhatóan olyan szolgáltatások költségeit kell finanszíroznia, amelyek az integrátori szerződésben rögzített mezőgazdasági termékek előállításához kapcsolódnak, és ennek tényét a hitelt folyósító bankkal kötött hitelszerződésben is rögzíteni kell, és az igénybe vett kamattámogatást a szolgáltatások ellenértékének elszámolásánál érvényesíteni kell.

3. §

A kamattámogatás a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhető. Az igényléshez mellékelni kell a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelemnek az igénylő lakhelye (székhelye) szerint illetékes földművelésügyi hivatal által hitelesített példányát, - illetve integrátor esetében az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást (amely legalább ötvenmillió forint értékű áru termeltetéséről szól), az integrátor bejegyzéséről a területileg illetékes földművelésügyi hivatal által kiállított igazolást is - az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, valamint a rendelet 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

4. §

(1) Az A) 1. pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Az A) 1. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) Az A) 1. pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Állami kezességvállalás

5. §

(1)[6] Az A) 2. pontban foglaltak alapján a mezőgazdasági termelő:

a) a búza (BTO 011111 0000, 011112 0000),

b) a kukorica (BTO 011113 0000),

c) a rozs (BTO 0111116 1000),

d) az árpa (BTO 011115 0000)

termények termelési költségeire legfeljebb egyéves lejáratra kizárólag egy hitelintézettől felvett, illetve a rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint meghosszabbított (megújított) hitel hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva legfeljebb húszezer forint hitelösszeg után, állami kezességvállalást vehet igénybe.

(2) Állami kezességvállalás szempontjából mezőgazdasági termelő a részesművelőnek nem minősülő, az R. 3. §-ának (1) bekezdése szerinti igénylő, valamint az integrátor.

(3) Az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban csak egyszer lehet figyelembe venni.

(4) Az állami kezességvállalás az (1) bekezdésben szabályozott hitel, illetve egy részének törlesztése esetén a fennmaradó hitel hetven százalékára terjed ki.

(5) Az állami kezességvállalás igénybevételének feltétele a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelem kitöltése és annak, a föld helye szerint illetékes földművelésügyi hivatal által történő hitelesítése. A földművelésügyi hivatal - a Kormány határozatában rögzített állami kezességvállalási keret betartása érdekében - a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön rendeletben meghatározott időponttól kezdődően a hitelesítést megtagadja.

6. §

Az állami kezességvállalás szempontjából csak olyan hitelszerződés fogadható el, amely szerint a jogosult hozzájárul ahhoz, hogy

a) a megtermelt termék az állami kezességvállalással érinteti követelés összegéig a hitel biztosítékául - ideértve a hitelintézet javára alapított vételi jogot is - szolgál, vagy

b) ha az a) pont alapján a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a hitelintézet a hiányzó összeget az igénylő bármely egyéb bevételéből is fedezhesse.

7. §

(1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a hitelintézet a 6. § szerinti biztosítékok eredménytelen érvényesítését követően - a Pénzügyminisztérium egyidejű értesítése mellett - jogosult az állami kezességvállalásból eredő jogait érvényesíteni. Ebben az esetben az igénylő hiteltartozása az állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(2)[7] Az igénylőlapon kedvezményezettként megnevezett hitelintézet az állami kezességvállalást az adóhatóságnál válthatja be, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése előirányzat terhére a hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól. A kérelemhez mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, továbbá a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelemnek az illetékes földművelésügyi hivatal által hitelesített példányát.

(3) Amennyiben az igénylő a hiteltartozásából már törlesztett, akkor a fennmaradó hitelnek hetven százalékára érvényesíthető az állami kezességvállalás.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezésétől az igénylőt a területileg illetékes adóhatóság határozatban értesíti.

(5) Amennyiben az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy tenyész-időszakban több alkalommal kívánják figyelembe venni, csak az elsőként jogszerűen jelentkező hitelintézet javára váltható be a kezesség.

8. §

(1) Az A) 2. pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Az A) 2. pontban foglaltak alapján beváltott állami kezességvállalást a 10032000-01907010 számú APEH Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számláról kell teljesíteni, illetve a visszafizetési kötelezettséget erre a számlára kell teljesíteni.

3. A szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott kölcsön kamattámogatása

9. §

(1) Az A) 3. pontban foglaltak alapján, amennyiben a szövetkezet a természetes személy tagja által - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét a 2. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel, a kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe.

(2) A kamattámogatás mértéke a kölcsönszerződés szerinti időszakra a jegybanki alapkamat negyven százaléka. A kamattámogatás kiszámításának módját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A kamattámogatás igénybevételének feltétele:

a) a kölcsönszerződésben a kamattámogatásra való igény megjelölése,

b) a személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény 65. §-ában rögzített feltételek megléte.

(4) A támogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő ötödik munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. A földművelésügyi hivatal a kamattámogatásban részesülő tagi kölcsön összesített adatairól tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot, valamint a minisztériumot.

(5) A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjától igényelhető az adóhatóságtól. Az igénylésen hitelszerződésenként fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló kölcsön összegét, a kamatnapok számát, valamint a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat mértékét is. Az igényléshez mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

10. §

(1) Az A) 3. pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Az A) 3. pontban foglaltak szerinti kamattámogatás a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról történik.

(3) Az A) 3. pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

4. Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel kamattámogatása

11. §

(1)[8] Az A) 4. pontban foglaltak alapján e rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységet (beleértve a saját termelésű termékeket a 7. számú mellékletben meghatározott elsődleges feldolgozását is) folytató termelők gazdálkodásuk tartós forgóeszköz szükségletének fedezetére hitelintézettől felvett, illetőleg a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt források pénzügyi alapjaiból nyújtott hiteleik, valamint a szövetkezet a természetes személy tagja által - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján - nyújtott kölcsön összege (a továbbiakban e támogatási jogcím vonatkozásában: kölcsön) után, a hitel/kölcsönszerződés szerinti - legalább négy-, de legfeljebb hatéves - időszakra kamattámogatást vehetnek igénybe. A kedvezményben részesülő:

a) hitel 1998. évben megkötésre kerülő hitelszerződésben engedélyezett összeg termelői hitelkérelem esetén legfeljebb százmillió forint lehet. A hitel beruházás kivételével minden olyan célra felhasználható, amely a mezőgazdasági tevékenység végzésével kapcsolatos;

b) kölcsönre az a) pont szerinti korlátozás nem vonatkozik.

(2)[9] E támogatási jogcím tekintetében mezőgazdasági termelőnek minősül az a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati ágazati besorolású jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet, mezőgazdasági egyéni vállalkozó, valamint az az őstermelő, akinek (amelynek) bázis (legalább egy negyedév) nettó árbevételében a mezőgazdasági tevékenység árbevétele a hatvan százalékot meghaladja. A KSH besorolásra vonatkozó követelmény alól a miniszter indokolt esetben egyedi elbírálás alapján felmentést adhat. Kezdő vállalkozások (1998. január 1. után alakult) esetében az üzleti tervben elfogadott árbevételt kell irányadónak tekinteni.

(3)[10] Az (1) bekezdés szerinti támogatást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 19. pontjában jelölt mezőgazdasági kistermelők, valamint az adóévben négymillió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági egyéni vállalkozók (a továbbiakban: kistermelők) integrálása tekintetében a rendelet 1-3. számú mellékletei szerint nyilvántartásba vett integrátor szervezet is - az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén - igénybe veheti.

(4)[11] A kedvezményezett hitelösszeg megállapításánál a kistermelőket összefogó integrátorok által benyújtott hitelkérelmek esetében a termeltetési szerződésekben - a termék felvásárlás évére - rögzített szerződéses összeg száz százalékát lehet figyelembe venni azzal, hogy ezeknél a hitelszerződéseknél az (1) bekezdésben meghatározott százmillió forint korlátot nem kell alkalmazni.

12. §

A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a)[12] a teljes hiteldíj - amely a kamaton kívül magában foglalja a kezelési költséget és az egyéb járulékos díjakat is - legfeljebb öt százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. Szövetkezeti tagi kölcsön esetén ebben a tekintetben a 9. §-a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A kamattámogatás alapja a jegybanki alapkamat, és a támogatás szempontjából a kamattámogatási kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak tekinteni;

b) a hitelintézet egyéves tőketörlesztési haladékot engedélyez;

c) készfizető kezesség igénybevétele esetén a kezességvállalási díj évenként nem haladja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, illetve az előző év december 31-én fennálló tőketartozásra vonatkoztatva a másfél százalékos mértéket.

13. §

(1) A kamattámogatás mértéke az első évben ötven százalék, az ezt követő legfeljebb öt évben a még fennálló hitelre hetven, ötven, negyven, húsz és tíz százalék. A kamattámogatást a 6. számú melléklet alkalmazásával kell kiszámítani.

(2) Az (1) bekezdés, valamint a 12. § b) pontja szempontjából az első év (és a futamidő évei) a hitelszerződés megkötésétől számított háromszázhatvanöt napot jelentenek.

(3)[13] Amennyiben a termelő vagy szövetkezet a felvett hitelt, illetve kölcsönt a szerződésben vállaltnál rövidebb idő alatt fizeti vissza, a kamattámogatás mértéke rövidebb időre számítva sem haladhatja meg átlagosan az ötven százalékot.

14. §

(1)[14] A hitel igénybevételéhez a teljes hitelösszegre - kivéve a kölcsönt - jogosultanként legfeljebb nyolcvan százalékos kezességvállalás engedélyezhető. Az öt millió forintot meghaladó hitelszerződések esetében a kezességvállalás kezességvállaló intézményenként éves átlagban nem haladhatja meg a hatvan százalékos mértéket, amelyet az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. (a továbbiakban együtt: kezességvállaló intézmény) vállal.

(2) A kezességvállalásért a termelő éves ütemezésben a fennálló hitelösszegre vetítve készfizető kezességvállalási díjat fizet a hitelintézetnek, illetőleg a kezességvállaló intézménynek, amelynek ötven százalékát a költségvetés megtéríti.

(3) E rendelet szerint kamattámogatásban részesülő hitelek esetében a készfizető kezességvállalási díj tízmillió forint hitelösszegig a hitel összegére vetítve egységesen évi egy százalék, ezen összeg felett a vállalt kezesség mértékétől függően a hitel összegére vetítve az alábbiak szerint változik;

a kezesség mértéke (%)kezességvállalási díj (%)
50-ig1,0
50-601,2
1,5

(4)[15] A kezességvállaló intézmény készfizető kezességvállalása után az állam hetven százalék mértékű viszontgaranciát vállal.

15. §

(1) A hitelkérelmeket az agrárfinanszírozásban részt vevő hitelintézetek területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartatommal. A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen a területileg illetékes földművelésügyi hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt.

(2)[16] Szövetkezeti tagi kölcsön esetében a záradékoláshoz csatolni kell a kölcsönszerződésekről készített összesítő kimutatást (a továbbiakban e támogatási jogcím alkalmazásában: összesítő), valamint a szövetkezeteknek a kölcsön felhasználási célját is tartalmazó üzleti tervét.

(3)[17] Az egymilliárd forintot meghaladó integrátori hitelkérelem esetében a záradékolást csak a minisztérium állásfoglalása alapján lehet a hitelkérelemre rávezetni.

(4)[18] A földművelésügyi hivatal által - a hitelkérelem/összesítő egy példányára - rávezetett záradék tartalmazza, hogy a kérelmező, illetőleg az általa végzett tevékenység és annak finanszírozására felvenni tervezett hitel/kölcsön felhasználási célja és összege megfelel-e a rendeletben meghatározott feltételeknek. A záradékolást a területi Agrárfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján kell a hitelkérelemre/összesítőre rávezetni, és a záradékolt hitelkérelmet/összesítőt legkésőbb a beadástól számított huszadik munkanapon a kérelmező részére vissza kell juttatni.

(5)[19] A hivatal a nyilvántartásba vett hitelkérelmek/összesítők legfontosabb összesített adatairól (hitelösszeg, évenként várható kamattámogatási igény stb.) a záradékolást követően havonta folyamatosan tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot és a minisztériumot.

(6)[20] A hitelkérelmek/összesítők beadásával és elbírálásával, valamint a kedvezmények megítélésével kapcsolatos eljárás rendjét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

16. §

A hitelintézet a hitelkérelmeket az általa kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el, és szükség esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló kezességvállaló intézményekkel a kezességvállalási szerződéseket megköti. A hitelintézet által elfogadott hitelkérelmek benyújtói a megkötött hitelszerződések, illetve készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződések megkötése alapján a 13. § szerinti kamattámogatás, valamint a 14. § szerinti kezességvállalási díj támogatás igénybevételére is jogosulttá válnak.

17. §

(1)[21] A hitelintézetek a hitelkérelmeket folyamatosan bírálják el és a megkötött hitelszerződések összesített adatairól (hitelösszeg, annak évenkénti kezességvállalási díjtámogatási és kamattámogatási igénye) a hitelszerződések megkötésétől folyamatosan, havonta tájékoztatást adnak a Pénzügyminisztérium és a minisztérium részére. A szövetkezeti tagi kölcsön vonatkozásában a rendelet 9. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2)[22] A minisztérium a beérkezett adatok összesítése alapján az R. 5. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési támogatási előirányzat kimerülésekor tájékoztatja a hitelintézeteket/a területileg illetékes földművelésügyi hivatalokat a támogatási kérelmek záradékolásának felfüggesztéséről.

18. §

(1)[23] A minisztériumnak a támogatási kérelmek záradékolásának felfüggesztéséről szóló tájékoztatását követően megkötött hitelszerződések/kölcsönszerződések esetében a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénybevétele jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azokat - a visszafizetést elrendelő jogerős határozat alapján - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni azzal a támogatást igénybe vevő jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal, illetve természetes személlyel szemben is, aki a támogatással felvett hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja.

(3) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha a módosított felhasználási cél meghatározása a területileg illetékes földművelésügyi hivatal előzetes hozzájárulásával történik, és a tevékenység e rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe tartozik.

19. §[24]

A támogatások a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhetők

a) a kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, illetve szövetkezet esetében negyedévente. Az igényléshez csatolni kell a hitelintézet kamatbefizetési igazolását. Szövetkezet esetében dokumentálni kell a kamat kifizetésének (jóváírásának) tényét, és az igénylésen kölcsönszerződésenként fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló kölcsön összegét, valamint a kamatnapok számát is;

b) a hitelszerződés megkötését, szövetkezet esetében a záradékolást követően az első havi/negyedévi kamattámogatás összege előlegként a 8. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával;

c) a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente egyszer). Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a hitelintézet díjfizetési igazolását, valamint az R. 3. számú melléklete és a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

20. §

(1) Az A) 4. pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Az A) 4. pontban foglaltak szerinti támogatásokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) Az A) 4. pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) Állattenyésztési támogatás

1. Tenyészbika beállításának támogatása

21. §

A B) 1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója [a B) 1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő] veheti igénybe.

22. §

A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika értékesítése, illetve saját tenyészetből történő beállítása után vehető igénybe.

23. §

A támogatás mértéke tenyészbikánként ötvenezer forint/egyed.

24. §

(1) A támogatási kérelmet a 9. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről szóló jegyzőkönyv egy példányát, vagy saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlatát, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat, összesítés céljából az elismert tenyésztő szervezet részére havonta, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldeni.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézettel (a továbbiakban: OMMI) hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

25. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére, és értesíti az apaállat fajtája szerinti elismert tenyésztő szervezetet az engedélyezésről. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat alapján az adóhatóságtól igényelhető.

26. §

(1) A B) 1. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig alkalomszerűen ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

(2) A B) 1. pont szerinti támogatást a 1003200001905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A B) 1. pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el, és azt a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell teljesíteni.

2. Tenyészkan beállításának támogatása

27. §

A B) 2. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója [a B) 2. pont alkalmazásában továbbiakban: igénylő] veheti igénybe.

28. §

Támogatás igényelhető elismert tenyésztő szervezet által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészkan értékesítése, illetve saját tenyészetből történő beállítása után.

29. §

(1) A támogatás mértéke tenyészsüldő index alapján:

Indexpont:Támogatás mértéke:
105-11010 000 Ft/egyed
111-11515 000 Ft/egyed
116-12020 000 Ft/egyed
121, illetőleg afelett25 000 Ft/egyed

(2) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a tenyészet, ahonnan a tenyészkan származik, mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a sertések szaporító és légzőszervi tünetegyüttese megbetegedéstől (a továbbiakban: PRRS), és ezt az igénylő igényléskor igazolja.

30. §

(1) A támogatási kérelmet a 9. számú melléklet szerint kell összeállítani, amelyhez, saját beállítás esetén is, csatolni kell az apaállatról szóló vásárlási jegyzőkönyv nyomtatvány, OMMI által hitelesített egy példányát.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat, összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére folyamatosan, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldeni.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket havonta, de legkésőbb december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

31. §

A B) 2. pont szerinti támogatás igénybevételére, ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3. Tenyészkos és tenyészkecskebak beállításának támogatása

32. §

A B) 3. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója [a B) 3. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő veheti igénybe.

33. §

A támogatás az elismert tenyésztő szervezet által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészkos és tenyészkecskebak értékesítése, illetve saját tenyészetből történő beállítása után vehető igénybe.

34. §

A támogatás mértéke tenyészkos ós tenyészkecskebak után, tenyészkos és tenyészkecskebak index alapján:

Indexpont:Támogatás mértéke:
90-11010 000 Ft/egyed
111-13015 000 Ft/egyed
131, illetőleg afelett20 000 Ft/egyed

35. §

(1) A támogatási kérelmet a 9. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről szóló jegyzőkönyv egy példányát, vagy saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlatát.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat, összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére folyamatosan, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldeni.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az OMMI-vel hitelesíttetni, és havonta, de legkésőbb december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

36. §

A B) 3. pont szerinti támogatás igénybevételére, ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

4. Szarvasmarha, sertés, juh és kecske szaporítóanyag használat támogatása

37. §

A B) 4. pontban foglalt támogatást kérelem alapján veheti igénybe az az állattartó, aki (amely) a termékenyített nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske tulajdonosa vagy bérlője [a B) 4. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő].

38. §

A támogatás nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske művi úton történő első termékenyítése után vehető igénybe, amennyiben a donor apaállat hazai minősítéssel és mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkezik, szarvasmarha esetében hivatalos ivadékvizsgálati programban vesz részi. Import sperma használata esetén is igényelhető a támogatás, amennyiben a donor apaállat a fenti feltételeknek megfelel.

39. §

A támogatás mértéke:

a) tenyészbika szaporítóanyag használatnál

aa) holstein-fríz fajtájú, 900, illetve afeletti Teljes Teljesítmény Index (TTI) pontszámú bika szaporítóanyagának használata esetén hétszáz forint/első termékenyítés,

ab) holstein-fríz fajtájú, 850-899 TTI pontszám közötti bikák szaporítóanyagának használata esetén ötszáz forint/első termékenyítés,

ac) húshasznú és kettőshasznú magyartarka, 450, illetve afeletti TTI pontszámú bika szaporítóanyagának használata esetén hétszáz forint/első termékenyítés,

ad) ivadékvizsgálati bikák szaporítóanyagának használata esetén hétszáz forint/első termékenyítés;

b) tenyészkan szaporítóanyag használatnál

ha) 110, illetve afeletti Hízékonysági és Vágása Teljesítményvizsgálat (HVT) pontszám esetén háromszáz forint/első termékenyítés,

bb) 115, illetve afeletti tenyészsüldő index (TI) pontszám esetén egyszáz forint/első termékenyítés;

c) termékenyítési engedéllyel rendelkező tenyészkos, illetve tenyészkecskebak szaporítóanyag használata esetén kettőszáz forint/első termékenyítés.

40. §

(1) A támogatási kérelmet a 10. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell a 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerinti, első termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési jegy másodpéldányát.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdés szerinti termékenyítési jegyet összesítés céljából az apaállat fajtája szerinti elismert tenyésztő szervezet részére folyamatosan, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldeni.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítést az OMMI-vel hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-éig a minisztérium részére megküldeni.

(4)[25] A szarvasmarha szaporítóanyag támogatás csak az 1998. április 6-ig igazoltan vásárolt vagy ivadékvizsgálati célra letermelt szaporítóanyag után igényelhető az előírt feltételeknek megfelelően. A vásárlásra, illetve tárolásra vonatkozó igazolást az érintett mesterséges termékenyítő állomás adja ki, melyet a támogatási kérelemhez mellékelni kell.

41. §

A B) 4. pont szerinti támogatás igénybevételére, a támogatás ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

5. Nőivarú tenyészállat-állomány fejlesztési célú támogatása

5.1. Közös szabályok

42. §

A B) 5. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a nőivarú szarvasmarha, sertés, juh, kecske és ló (a továbbiakban: tenyészállatok) tulajdonosa [a B) 5. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő] állományfenntartás, állománynövelés, illetve minőségi tenyészcsere céljából veheti igénybe.

43. §

(1) A támogatás igénylésének általános feltétele, hogy az igénylő

a) rendelkezzen a megfelelő állattartás feltételeivel;

b) gondoskodjon

ba) a szakszerű apaállat használatról,

bb) tulajdonában levő nőivarú állatállománya, szarvasmarha esetében a teljes állatállománya tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról;

c) teljesítette a 20/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a 9/1995. (IV. 26.) FM rendelet, a 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet szerint vállalt korábbi állománynövelési kötelezettségét, ellene visszafizetési eljárás nem folyik, a vállalt egyedcseréket saját költségén végrehajtja, és ezt igazolja;

d) rendelkezzen az állatállományának megfelelő termékértékesítési szerződéssel, szándéknyilatkozattal, valamint tejhasznú szarvasmarha esetén a Tej Terméktanács által igazolt tejkvótával;

e) rendelkezzen a tenyészállatra vonatkozó dokumentumokkal;

f) az állatállományára tartási kötelezettséget vállaljon;

g) a támogatás igénybevételét követően - az előírt üzemméret kialakítása érdekében - telephelyén rendelkezzen legalább öt tehénnel, anyakecskével, illetve kocával, anyajuh esetében legalább száz egyeddel.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti dokumentumok a kérelem benyújtását követően is csatolhatók.

(3) Támogatási jogcímenként

a) egy kérelmező egy kérelmet adhat be,

b) egy tenyészállat után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

5.2. Vemhes üsző tenyészállat-állomány fejlesztési célú támogatása

44. §

(1) Szarvasmarha esetében támogatás igényelhető az igazoltan vemhes üsző (a továbbiakban: üsző) állománynövelő beállítása után, ha

a)[26] az termelésellenőrzés alatt álló tenyészetben van és legalább a tartási kötelezettség végéig termelésellenőrzés alatt marad, vagy folyamatosan termésellenőrzés alatt álló tenyészetből szerezték be, vagy az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) előírásai szerint importálták, továbbá húshasznú szarvasmarha esetén a tartani kívánt fajtából legalább ötven százalék vérhányadot tartalmaz, és azt az igénylő igazolja.

b) tenyésztési nyilvántartásban nem szereplő magyar tarka esetében az elismert tenyésztő szervezet tenyésztési nyilvántartásba vette, és erről nyilatkozott,

c) az igénylő állatállománya az egyedi nyilvántartási és azonosítási rendszer (a továbbiakban: ENAR) szerint jelölt és nyilvántartott, tenyésztési nyilvántartását, tej- és kettős hasznú fajta esetében az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft, (a továbbiakban: ÁT Kft), húshasznú fajta esetében az adott fajta elismert tenyésztő szervezete végzi,

d) a beállítás helye szerinti tenyészet brucellózistól, gümőkórtól és leukózistól mentes, illetőleg a leukózismentesítést megkezdték, és az igénylő vállalja, hogy a pozitív állatokat mentes állományból származó negatív egyedekkel cseréli ki, legkésőbb 2000. december 31-ig.

(2) Az igénylőnek a támogatás igénybevételével egyidejűleg kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az 1998. január 1-jei induló tehénállományát az üszők tenyésztésbe állításával növeli, oly módon, hogy

a) az e rendelet alapján támogatással vásárolt, illetőleg saját beállítású üszők összesített darabszámának legalább hetven százaléka, az indulóállomány állománynövelését szolgálja a tartási kötelezettség végéig, 2000. december 31-ig, és azt a támogatott állomány ellését követően, folyamatosan tenyésztésben tartja,

b) az elszámolás alapjául szolgáló 1998. január 1. napján meglevő tehénlétszám legfeljebb tíz százalékkal csökkenthető, a leukózis mentesítési program keretében kiselejtezett tehenek számával, ha a termelő szerződésben vállalja szarvasmarha-állományának teljes körű leukózis-mentesítesét,

(3) Az igénylő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

45. §

(1) A támogatás mértéke egyedenként negyvenezer forint.

(2) A támogatási kérelmet a rendelet II. számú melléklete szerint kell összeállítani.

5.3. Hús- és kettőshasznú tehén fejlesztést célú támogatása

46. §

(1) Hús- és kettőshasznú szarvasmarha esetén támogatás igényelhető minden, 1997. november 1. és 1998. november 1. között ellett üsző, illetve tehén után állomány fenntartás céljából, ha

a) a tehén az adott fajta elismert tenyésztő szervezetének törzskönyvi nyilvántartásában szerepel,

b) termékenyítésére minősített hús- és kettőshasznú apaállatot, vagy termékenyítési engedéllyel rendelkező hús- és kettőshasznú bika spermáját használták,

c) az adott fajta elismert tenyésztő szervezete a megszületett borjút azonosította, nyilvántartásba vette, és ENAR rendszer szerint jelölték és vették nyilvántartásba,

d) az igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy az induló tehénlétszámnak megfelelő állatállományt legalább 2000. december 31-ig tenyésztésben tartja.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

47. §

(1) A támogatás mértéke tizenötezer forint tehenenként.

(2) A támogatási kérelmet a rendelet 12. számú melléklete szerint kell összeállítani.

5.4. Tenyészkocasüldő állomány fejlesztési célú támogatása

48. §

(1) Sertés esetén támogatás igényelhető állománynövelés, valamint minőségi tenyészcsere céljából beállított tenyészkocasüldő után ha:

a) elismert sertésfajtának vagy -hibridnek hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből származik,

b) a tenyészet, ahonnan a kocasüldő származik mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a PRRS megbetegedéstől,

c) az igénylő vállalja, hogy az e rendelet alapján állománynövelési céllal vásárolt, illetőleg saját beállítású tenyészsüldő darabszámának legalább hetven százaléka az induló állomány állománynövelését szolgálja a tartási kötelezettség végéig, 2000. december 31-ig, és azt a támogatott állomány fialását követően, folyamatosan tenyésztésben tartja; minőségi tenyészcsere esetén a tartási kötelezettség az induló kocalétszámra vonatkozik,

d) az igénylő állatállományát az elismert tenyésztő szervezet nyilvántartásba vette, és erről nyilatkozott.

(2) Saját beállítású állománybővítés nélküli tenyészcsere esetén csak 108 vagy afeletti tenyészsüldő indexű kocasüldő után igényelhető támogatás. Saját beállítás esetén a tenyészcsere céljából beállított egyedek száma nem haladhatja meg az induló állomány negyven százalékát.

(3) A termelő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

49. §

(1) A támogatás mértéke indexpontszám alapján:

Tenyészsüldő index:Támogatás mértéke:
95-1048 000 Ft/kocasüldő
105-11411 000 Ft/kocasüldő
115. illetőleg afelett15 000 Ft/kocasüldő

(2) A támogatási kérelmet a rendelet 11. számú melléklete szerint kell összeállítani.

5.5. Tenyészjerke és -gödölye állományfejlesztési célú támogatása

50. §

(1) Juh és kecske esetén támogatás igényelhető a hazai és import tenyésztésű, négy hónapnál idősebb tenyészjerke, illetve tenyészgödölye állománynövelési célú beállítása után. ha az hazai, folyamatosan termelésellenőrzés alatt álló, vagy nyilvántartott szaporító tenyészetben van, vagy abból szerezték be, vagy az Átv. előírásai szerint importálták.

(2) Az igénylőnek, ha a támogatást igénybe veszi, kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy

a) az e rendelet alapján támogatással vásárolt, illetőleg saját beállítású tenyészjerkék (tenyészgödölyék) összesített darabszámának legalább hetven százaléka állomány-növelést szolgál a tartási kötelezettség végéig, 2001. december 31-ig és azt az állomány ellését követően, folyamatosan tenyésztésben tartja,

b) állatállományát az elismert tenyésztő szervezet nyilvántartásba vette.

(3) Az igénylő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

51. §

(1) A támogatás mértéke a tenyészet besorolása alapján: a) termelésellenőrzés alatt álló tenyészet, illetve import esetében; 8000 Ft/jerke (gödölye), b) szaporító tenyészet esetében: 6000 Ft/jerke (gödölye),

(2) A támogatási kérelmet a rendelet 11. számú melléklete szerint kell összeállítani.

5.6. Húshasznú kanca állomány fejlesztési célú támogatása

52. §

(1) Húshasznú kanca esetén támogatás igényelhető minden 1997. november 1. és 1998. november 1. között ellett kanca után, ha

a) a kancát a Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület (a továbbiakban: egyesület) húslóként nyilvántartásába vette,

b) termékenyítésére az egyesület által minősített apaállatot használták,

c) az egyesület a megszületett csikót azonosította, tartósan megjelölte és nyilvántartásba vette,

d) az igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy az induló kancalétszámnak megfelelő állatállományt legalább 2000. december 31-ig tenyésztésben tartja.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

5.7. Angol telivér és ügető tenyészló állomány fejlesztési célú támogatása[27]

52/A. §[28]

(1) Angol telivér és ügető esetén támogatás igényelhető minden 1998. február 15. és 1998. július 30. között fedeztetett kanca után, ha

a) a kanca az Angol Telivér Tenyésztők Országos Egyesülete, illetve az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: egyesület) törzskönyvi nyilvántartásában szerepel, 1998-ban idomításban nem volt, tréning listán nem szerepelt,

b) termékenyítésre az adott fajta egyesülete által minősített apaállatot használták,

c) az utolsó fedeztetéstől számított hetvenöt napon túli vemhességét a kanca tartási helye szerint illetékes állatorvos igazolja, fedeztetését a Méneskönyvben nyilvántartásba vették,

d) az igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy az induló kancalétszámnak megfelelő állatállományt legalább 2000. december 31-ig tenyésztésben tartja.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

(3) A támogatás összege negyvenezer forint igazoltan vemhes kancánként.

(4) A támogatási kérelmet a rendelet 12. számú melléklete szerint kell összeállítani.

53. §

(1) A támogatás mértéke tizenötezer forint megszületett, megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező kancánként.

(2) A támogatási kérelmet a rendelet 12. számú melléklete szerint kell összeállítani.

5.8. A támogatás igénybevételének, elbírálásának rendje[29]

54. §

(1) A támogatási kérelmet négy példányban kell az állattartó telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalnál személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, legkésőbb 1998. november 15-ig benyújtani.

(2) A földművelésügyi hivatal a nyilvántartásba vett pályázatokat a nyilvántartásba vételt vagy a szükség szerinti helyszíni szemlét követően folyamatosan bírálja el.

55. §

(1) A támogatási kérelem benyújtását követően a támogatás odaítéléséről a megyei földművelésügyi hivatal dönt. A pályázatokról a megyei földművelésügyi hivatal hetente köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

(2) A támogatási kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig folyamatosan történik.

(3) A földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevétel lének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a pályázatok elbírálását követő harminc napon belül, akkor állítja ki, ha a termelő a tenyészállat-beállítás tényét igazolta. Jogcímenként egy időközi részigazolás és egy végelszámoláshoz kapcsolódó igazolás adható ki.

56. §

(1) A támogatásban részesített igénylő köteles elszámolást készíteni a földművelésügyi hivatal részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztő szervezet OMMI által hitelesített igazolását a termelő tulajdonában lévő anyaállat létszámról és a vállalt állománynövelési kötelezettség teljesítésének mértékéről.

(2) A termelő köteles az (1) bekezdés szerinti elszámolást, a tartást kötelezettség lejártát (szarvasmarha, sertés, ín esetében 2000. december 31., juh esetében 2001. december 31.) legalább harminc nappal megelőzően a földművelésügyi hivatalnak megküldeni.

57. §

(1) A B) 5. pontban foglaltak alkalmazása szempontjából jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ha az igénylő

a) a rendeletelőírásai szerint vállalt létszámnövelésre, illetve annak folyamatos szintentartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,

b) az e rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését meghiúsítja, vagy azt akadályozza, nem számol el,

c) a támogatás összegét a rendeltetéstől eltérő célra használja fel.

(2)[30] Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak:

a) ha az igénylő a támogatás alapjául szolgáló, az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyedeket - az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja,

b) ha az igénylőnek fel nem róható okból hatvan napon túl történik meg az állomány a) pont szerinti pótlása, és erről az ok megjelölésével és annak megfelelő igazolásával bejelentést tesz, valamint a pótlás tényleges végrehajtásáról a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt értesíti, amely hatvan nap és a tényleges pótlásig eltelt idővel meghosszabbítja a tartási kötelezettséget.

(3)[31] A tartási kötelezettség időtartama alatt az állatállomány nyomós indokkal (így különösen, ha sikeres csődeljárás esetén a csődegyezség részét képezi az állatállomány -, illetve annak egy részének értékesítése; felszámolási eljárás) alátámasztott és jóváhagyott kérelem alapján értékesíthető, ha a vevő megfelel a vonatkozó támogatási feltételeknek, valamint, ha átvállalja az állatok tartási kötelezettségét.

58. §[32]

(1) A B) 5. pontban szerinti támogatás igénybevételének jogosságát az elismert tenyésztő szervezet vizsgálja meg, és igazolja, amit a minisztérium, felkért szakértők, illetve az illetékes földművelésügyi hivatalok ellenőriznek. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál az illetékes földművelésügyi hivatal kezdeményezi.

(2) A B) 5. pontban foglaltak szerinti támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

6. Szarvasmarha egyedi nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása

59. §

A B) 6. pontban foglaltak alapján támogatás kérelemre vehető igénybe a szarvasmarha egyedi nyilvántartási és azonosítási rendszer szerinti (ENAR program) nyilvántartása után. A támogatást a nyilvántartást végző OMMI veheti igénybe.

60. §

A támogatás mértéke: ötszázötven forint/1998-ban nyilvántartásba vett szarvasmarha.

61. §

(1) Az OMMI az igényekről előzetes összesítést készít és megküldi a minisztérium részére. Előleg kifizetésére az igényelt támogatás nyolcvan százalékáig van lehetőség.

(2) A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján az adóhalóságtól igényelhető.

62. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium szakemberek bevonásával ellenőrzi.

(2) Az OMMI az előleggel - a jelölés és nyilvántartásbavétel igazolásával - folyamatosan számol el, legkésőbb 1999. március 31-ig.

(3) A B) 6. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

(4)[33] A B) 6. pontban foglaltak szerinti támogatás esetében az igénylés jogosságát a minisztérium, illetve felkért szakértők ellenőrzik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetését az adóhatóságnál a minisztérium kezdeményezi.

(5)[34] A B) 6. pontban foglaltak szerinti támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

7. Tenyészmén-vásárlás és kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

63. §

(1) Támogatás igényelhető kérelem alapján az OMMI által felvásárolt mén után, legalább negyven, de legfeljebb hatvan darabig, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fedezetére igényelhető támogatás összege legfeljebb huszonöt millió forint.

(3) A támogatás igénylésére az OMMI jogosult.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele az adott fajta elismert tenyésztő szervezete javaslata a kiválasztott, megvásárlásra kerülő egyedekre vonatkozóan.

(5) A támogatás előlegként kerül kifizetésre.

(6) A végelszámolást 1998. december 31-ig kell elvégezni, a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikó-nevelő teleppel kötött szerződéssel és a kifizetések igazolásával.

64. §

A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A minisztérium a megküldött igénylés alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

65. §

(1) Az engedéllyel rendelkező mesterséges termékenyítő állomás kérelem alapján támogatást vehet igénybe minden eredményesen termékenyített kanca után.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a kanca termékenyítése az OMMI által kiadott előírások szerint történik,

b) az illetékes mesterséges termékenyítő állomás a vemhességet igazolja,

c) a kancatartó térítési kötelezettsége nem haladja meg a hétezerötszáz forintot.

(3) A támogatás igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy az igénylő a feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

(4) A támogatás mértéke harmincötezer forint igazolt vemhes kancák után.

66. §

A kérelmet a minisztériumhoz a 13. számú melléklet alapján kell benyújtani, legkésőbb 1998. november 1-jeig. A minisztérium a megküldött kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

67. §

(1) Az igénylés jogosságát a minisztérium által felkért szakemberek alkalomszerűen ellenőrzik. Az ellenőrzés a támogatás alapját képező kancák csíkozására is kiterjed.

(2)[35] A támogatásnak a feltételektől eltérő felhasználása, a csikó származásának a megadott szülőktől való kizártsága jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ellenőrző szakemberek bejelentése alapján a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

68. §

A B) 7. pont szerinti támogatás igénybevételére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

8. Haltenyészanyag telepítés támogatása

69. §

(1) Támogatás igényelhető - kérelem alapján - húsz millió darab előnevelt ponty, illetve százhatvan tonna egynyaras ponty többlet kihelyezéséhez.

(2) Támogatást az a termelő igényelhet, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő tenyészanyától származó tenyészanyagot telepít, melyet igazol,

b) tagja a Halászati Terméktanácsnak,

c) az előző két év (1996. január 1.-1997. december 31.) egynyaras és előnevelt ponty telepítésének átlagához képest többlettelepítést vállal,

d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

(3) A támogatás mértéke:

a) előnevelt ponty esetén ötven fillér többlet darabonként,

b) egynyaras ponty esetén kettőszázötven forint többi let kilogrammonként.

70. §

(1) A támogatási kérelmet a 14. számú melléklet alapján kell összeállítani.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt kérelmet összesítés céljából a Halászati Terméktanács részére legkésőbb 1998. március 15-ig kell megküldeni.

(3) A Halászati Terméktanács köteles az összesítéseket legkésőbb 1998. március 31-ig a minisztérium részére megküldeni.

71. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a termelő részére. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat alapján az adóhatóságtól igényelhető.

72. §

(1) A támogatásban részesített termelő köteles elszámolást készíteni a minisztérium részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből származó többlet kihelyezéséről.

(2) A termelő köteles legkésőbb 1998. szeptember 15-ig megküldeni az elszámolást a Halászati Terméktanácsnak, melyhez csatolni kell a telepített hal mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a Halászati Terméktanács igazol, továbbá OMMI igazolását a telepített hal előírásnak való megfelelőségéről.

(3) A Halászati Terméktanács az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb 1998. szeptember 30-ig a minisztérium részére megküldi.

73. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Halászati Terméktanács köteles megvizsgálni, továbbá az elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését kezdeményezni a minisztériumnál.

74. §

A B) 8. pont szerinti támogatás igénybevételére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

C) A biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatása

1. Egyes génmegőrzésnek minősülő tevékenységek támogatása

75. §

(1) A C. pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az igénylő, aki (amely) a 15, számú melléklet szerint génmegőrzésnek minősülő tevékenységeket állami megbízás vagy nyilvántartás alapján végzi (kivéve Agrobotanikai Intézet Tápiószele).

(2) A C) 1. pontban foglaltak szerinti támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) a nemzeti génvagyon részét képező és azok szaporítását szolgáló növényi génrezervek, a vonal- és fajtagyűjtemények fenntartásához, megőrzéséhez,

b) a szaporítások kiinduló bázisát jelentő törzskönyveket növényállomány és központi törzsültetvények, valamint gyümölcs és alanyszőlő üzemi törzsültetvények létesítéséhez, felújításához, fenntartásához,

c) a nemzeti génvagyon részét képező, őshonosságuk miatt védett állatfajták törzsállományainak, illetve a magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett állatfajok, állatfajták állományainak védelméhez, fenntartásához,

d) a halászati szakágazatban a különleges értéket képviselő, genetikai alapot nyújtó fajtagyűjtemények állományainak fenntartásához,

e) a fenti célok megvalósítását elősegítő műszerek és kiegészítő eszközök - a mezőgazdasági erőgépek kivételével - megvásárlásához.

76. §

A támogatás összegét a genetikailag szükséges állomány nagysága alapján, illetve a pályázati feltételekben meghatározott, a tenyészcélnak megfelelő körülmények és normatívák alapján kell megállapítani.

77. §

(1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás határozza meg.

(2) A pályázati kérelmek elbírálásáról a miniszter a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával dönt. A Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága hét tagból áll, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik, ügyrendjét maga állapítja meg. A Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, illetve kéri fel.

78. §

A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat alapján az adóhatóságtól igényelhető.,

79. §

(1) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését a minisztérium, az OMMI, a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága és a miniszter által felkért szakértők végzik.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben résztvevő szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

80. §

(1) A C) 1. pont szerinti támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A C) 1. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Biológiai alapok fejlesztésének támogatása

81. §

A C) 2. pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a magas genetikai értéket képviselő génvagyon felhasználásával jobb minőségű, piacképes növényfajták szaporítóanyagait állítja elő, tartja fenn (beleértve a vírusmentesítést is), aki a fajtákat belföldön és külföldön megismerteti,

b) a génmegőrzéshez kapcsolódó termesztési, tartási, takarmányozási és tenyésztési technológiát folyamatosan korszerűsíti, feltételeit javítja,

c) a fejlesztési tevékenység eredményeként jelentkező növényi és állati szaporítóanyagok és tenyészállatok minősítésével kapcsolatos feltételeket korszerűsíti, a teljesítményvizsgálatokhoz és a törzskönyvezéshez szükséges eszközöket beszerzi,

d) a tenyésztői munkához szükséges, csúcsgenetikát képviselő bázísállományt hoz létre,

e) a fenti célok megvalósítását elősegítő speciális műszereket, kiegészítő eszközöket - a mezőgazdasági erőgépek kivételével - beszerzi.

82. §

A támogatás mértéke a költségek ötven százalékáig, de pályázatonként legfeljebb négymillió forint, speciális eszközvásárlás esetén nyolcmillió forint összeghatárig terjedhet.

83. §

(1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz be benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás határozza meg.

(2) A pályázati kérelmek elbírálásáról a miniszter a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával dönt.

84. §

A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklet, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat alapján az adóhatóságtól igényelhető.

85. §

A C) 2. pontban foglaltak szerinti támogatás igénybevételére, szakmai ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére a C) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3. A biológiai alapok megőrzésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggő nemzetközi szakmai szervezetekben a nemzeti képviselet támogatása

86. §

A C) 3. pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely) a minisztérium megbízásából nemzetközi szakmai szervezetekben nemzeti képviseletet lát el.

87. §

A támogatás mértéke a nemzeti képviselet igazolt költségeinek megtérítése.

88. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati kiírás határozza meg.

(2) A pályázati kérelmek elbírálásáról a miniszter a Biológiai Alapok Bíráló Bizottsága bevonásával dönt.

89. §

A C) 3. pontban foglaltak szerinti támogatás igénybevételére, szakmai ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére a C) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

D) Környezetkímélő vetésszerkezet kialakításának támogatása

90. §

A D) pontban foglaltak alapján a támogatást a növénytermesztést folytatók (TEÁOR A 01.1) vehetik igénybe.

91. §

A támogatási az az igénylő veheti igénybe, aki (amely)

a) a szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetében nagymagvú hüvelyes növényeket termel (a 16. számú melléklet BTO számai alapján) egy hektárt meghaladó területén,

b) ehhez fémzárolt, államilag minősített vetőmagot használ fel, és ennek tényét számlával igazolja.

92. §

A támogatási kérelmet a 16. számú mellékletben foglaltak szerint a vetést követően, de legkésőbb folyó év június 5-éig kell benyújtani a területileg illetékes földművelésügyi hivatalhoz. A kérelmet a megyei agrárkamara által alkalmazott gazdajegyző igazolja. A támogatási kérelmet a földművelésügyi hivatal bírálja el, és egyidejűleg kiállítja az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet számú melléklete szerinti nyilatkozat alapján igényelhető az adóhatóságtól.

93. §

A támogatás mértéke szója vetés esetén tízezer, a többi növényfajnál nyolcezer forint hektáronként.

94. §

(1) A támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) A támogatás felhasználását a földművelésügyi hivatal ellenőrzi, és kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését.

95. §

(1) A D) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményessége növelésének támogatása

1. A szaktanácsadás támogatása

96. §

(1) Az E) 1. pontban foglaltak alapján biztosított támogatást olyan igénylő kaphatja, aki (amely) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő falusi idegenforgalmi tevékenységet folytat. Támogatást kaphatnak továbbá az M) pont szerinti termelői közösségek is.

(2) A támogatásra jogosult igénylő a Földművelésügyi Minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében (a továbbiakban: Szaktanácsadói Névjegyzék) szereplő szaktanácsadóval (a továbbiakban: szaktanácsadó) kötött szerződés alapján, jogosult támogatást igényelni. A támogatás mértéke a szerződés szerinti díj ötven százaléka.

(3) A szerződés szerinti díj hetvenöt százalékát igényelhetik támogatásként a fiatal - 1998. évben 35 éven aluli - egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal rendelkezők.

(4) A támogatható szaktanácsadási díj felső határa az (1) bekezdés szerinti tevékenységből származó - a tárgyévet megelőző évre vonatkozó - éves árbevétel alapján a következő:

A tárgyévet megelőző
éves árbevétel
E Ft
Szaktanácsadási díj
Ft/év
- 2 000150000
2000-15 000200 000
15 000-50 000300 000
50 000-500 000

97. §

(1) A szaktanácsadóval megkötött szerződés egy példányát a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt -a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt legalább 15 nappal - előjegyzés céljából be kell nyújtani a földművelésügyi hivatalhoz. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás iránti kérelmet a tárgyév október 31-éig az igénylő székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell írásban benyújtani.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát, erdőgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez. Tartós - legalább féléves - szaktanácsadási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

98. §

A támogatás igénybevételének jogosságát a földművelésügyi hivatal vezetője - a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező gazdasági kamara véleményére is figyelemmel - állapítja meg.

99. §

A támogatási kérelem elfogadása esetén a földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

100.

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium, vagy annak megyei hivatala végzi. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatás a vonatkozó rendelkezések megszegésével került kifizetésre, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

101. §

(1) Az E) 1. pont szerinti támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) Az E) 1. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Iskolarendszeren kívüli képzés támogatása

102. §

Az- E) 2. pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény, kutató intézet, vagy a képzés megvalósítására általuk létrehozott szervezet, valamint az az igénylő, aki (amely) a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szerepel.

103. §

(1) Az E) 2. pontban foglaltak alapján támogatást a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő falusi idegenforgalmi tevékenységet folytatók (beleértve az M) pont szerinti termelői közösségeket is) számára szervezett - iskolarendszeren kívüli - képzés (beleértve a továbbképzés, egyéb szakirányú tanfolyam és rendezvény) költségeinek részbeni megtérítésére lehet igényelni.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a minisztérium által elfogadott költségvetés összegének ötven százalékáig terjedhet. A támogatásnak teljes egészében a részvételi díjat kell csökkentenie.

104. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatot a képzési program helye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a hatáskörrel rendelkező és területileg illetékes, gazdasági kamara véleményét is. Több megyében, több helyszínen, azonos szakmai tartalmú képzési programra tervezett pályázatot a pályázó lakhelye, székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. Egyidejűleg - tájékoztatásul - a pályázatot a további érintett földművelésügyi hivatal(ok)nak is meg kell küldeni.

(3) A pályázatot a földművelésügyi hivatal - véleményével ellátva - harminc napon belül elbírálásra megküldi a minisztériumnak. A pályázatot - a szakértőkből álló bizottság bevonásával - a miniszter bírálja el. A bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, ügyrendjét maga állapítja meg.

(4) A pályázat elfogadása esetén a miniszter döntéséről a minisztérium elfogadó iratot állít ki, és szerződést köt a pályázóval. A szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának részletes feltételeit.

(5) A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R.1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

105. §

A pályázónak a programról értékelő beszámolót kell készítenie, és azt benyújtani a képzési program helye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz. A beszámolónak tartalmaznia kell a program elszámolását is. A beszámolót - elfogadása esetén - a földművelésügyi hivatal vezetője záradékkal látja el, és elküldi a minisztériumnak.

106. §

Az E) 2. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3. Szakmai ismeretterjesztéssel kapcsolatos kiadványok támogatósa

107. §

(1) Támogatást olyan kiadványok költségeinek részbeni megtérítésére lehet igényelni, amelyek a gyakorló agrárgazdálkodóknak szólóan - nem termékismertető reklámanyagként, nem napilapként, hetilapként és nem folyóiratként - gyakorlati ismeretek átadásával segítik az agrártevékenységet, és elegendően nagy kört érintenek ahhoz, hogy a nyomdai, képi és/vagy elektronikus előállítás hasznos és indokolt legyen.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a minisztérium által elfogadott költségvetés összegének ötven százalékáig terjedhet. A támogatásnak teljes egészében a kiadvány eladási árát kel! csökkentenie.

108. §

Az E) 3. pontban foglaltak alapján biztosított támogatást a szakmai kiadvány kiadója veheti igénybe.

109. §

(1) A támogatás pályázat alapján igényelhető. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatot a pályázó lakhelye, székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a hatáskörrel rendelkező és területileg illetékes gazdasági kamara véleményét is.

(3) A pályázatot a földművelésügyi hivatal - véleményével ellátva - harminc napon belül elbírálásra megküldi a minisztériumnak. A pályázatot - a szakértői bizottság bevonásával - a miniszter bírálja el.

(4) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium elfogadó iratot állít ki, és szerződést köt a pályázóval. A szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának részletes feltételeit.

(5) A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

110. §

A pályázónak pénzügyi elszámolást kell készítenie és benyújtani a lakhelye, székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz. Az elszámolást - elfogadása esetén - a földművelésügyi hivatal vezetője záradékkal látja el, és elküldi a minisztériumnak.

111. §

Az E) 3. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

4. Szaktanácsadók továbbképzésének támogatása

112. §

Az E) 4. pontban foglaltak alapján biztosított támogatást a szaktanácsadók továbbképzésében résztvevő középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény, kutató intézet, vagy a továbbképzés megvalósítására általuk létrehozott szervezet vehet igénybe.

113. §

(1) Támogatást olyan képzési programok költségeinek részbeni vagy egészbeni megtérítésére lehet igényelni, amely ismeretek megszerzésével a szaktanácsadók eredményesebbé tudják tenni munkájukat.

(2) A támogatás a minisztérium által elfogadott költségvetés Összegének legfeljebb ötven százaléka lehet. A támogatásnak teljes egészében a részvételi díjat kell csökkentenie.

(3) A minisztérium által a szaktanácsadók részére elrendelt továbbképzés esetén a támogatás a minisztérium által elfogadott költségvetés összegéig terjedhet.

114. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázati kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.

(3) A pályázatot - a szakértői bizottság bevonásával - a miniszter bírálja el. A pályázat elfogadása esetén a miniszter döntéséről a minisztérium elfogadó iratot állít ki, és szerződést köt a pályázóval. A szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának részletes feltételeit.

(4) A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

115. §

A pályázónak a programról értékelő beszámolót, valamint pénzügyi elszámolást kell készítenie, és azt benyújtani a minisztériumhoz.

116. §

Az E) 4. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

5. A gazdálkodás eredményességéi segítő informatikai szolgáltatások támogatása

117. §

Támogatást olyan informatikai fejlesztés vagy meglévő informatikai szolgáltatás fenntartásának költségeihez lehet igényelni, amelynek következtében bővülnek vagy fennmaradnak a minisztérium által koordinált szakmai informatikai szolgáltatások.

118. §

Az E) 5. pontban foglaltak alapján biztosított támogatást a minisztérium által koordinált szakmai informatikai rendszerhez kapcsolódó igénylő kaphatja.

119. §

(1) A támogatás összege a fejlesztéshez kapcsolódó - és a minisztérium, által elfogadott - költségvetés összegéig terjedhet.

(2) A központi informatika kiépítésére, fenntartására igénybe vehető támogatás összegét a miniszter állapítja meg.

120. §

(1) A támogatás - a 119. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani azt követően, hogy a minisztérium által koordinált szakmai informatikai rendszerekhez történő kapcsolódás technikai részleteit a pályázó - fejlesztési javaslat formájában - előzetesen egyeztette a minisztériummal.

(3) A pályázatot - a szakértőkből álló bizottság bevonásával - a miniszter bírálja el. A pályázat elfogadása esetén a miniszter döntéséről a minisztérium elfogadó, iratot állít ki, és szerződést köt a pályázóval. A szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának részletes feltételeit.

121. §

Támogatás kifizetése a szerződésben foglaltak teljesítése és minisztériumi elfogadása után történik. A teljesítés és az elszámolás elfogadása esetén a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

122. §

Az E) 5. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére az E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

6. Erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása

(1) Az E) 6. pontban foglaltak alapján biztosított támogatást az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokosságt társulat és a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet igényelheti.

(2) A támogatásra jogosult igénylő az erdészeti szakemberrel vagy erdőgazdálkodási tevékenységet folytató - erdészeti szakembert foglalkoztató - szervezettel [az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 86. és 91. §-aiban foglaltak szerinti erdészeti szakszemélyzet (a továbbiakban: erdész)] kötött szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként. A támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés idő tartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát.

(3) A támogatást csak azok az erdőgazdálkodók vehetik igénybe, akiknek (amelyeknek) erdőterülete nem haladja meg a kétezer hektárt, valamint a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a háromszáz hektárt.

124. §

(1) Az erdésszel megkötött szerződés egy példányát - a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt legalább tizenöt nappal - előjegyzés céljából be kell nyújtani a földművelésügyi hivatalhoz. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás iránti kérelmet a tárgyév október 31-éig az igénylő székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell írásban benyújtani. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az erdésszel kötött szerződést (a szolgáltatást részletesen leíró mellékletével), a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát és az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Tartós - legalább féléves - szakirányítási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

125. §

A támogatás igénybevételének jogosságát a földművelésügyi hivatal vezetője - a területileg illetékes erdészeti hatóság és a megyei agrárkamara véleménye alapján -állapítja meg.

126. §

A támogatási kérelem elfogadása esetén a földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

127. §

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium szervezi, a feladat ellátására alkalmas szervezet bevonásával. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatás a vonatkozó rendelkezések megszegésével került kifizetésre, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

128. §

(1) Az E) 6. pont szerinti támogatást a 1003200001905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) Az E) 6. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

F) A földhasznosítás elősegítésének támogatása

129. §

(1) Az F) pontban foglaltak alapján támogatást - a termőföld aranykoronában (a továbbiakban: AK) kifejezett minőségében meglévő különbségek miatt a földhasználók között kialakult jövedelemszerzési esélyegyenlőtlenségek mérséklése céljából - az a külterületi szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep (ideértve a rétet és a legelőt is) művelési ágú, valamint halastóként nyilvántartott termőföldet használó (a továbbiakban: földhasználó) vehet igénybe, aki(amely)

a) hektáronként 17 AK-t meg nem haladó kataszteri tiszta jövedelmű külterületi szántó, gyep művelési ágban nyilvántartott termőföldet, illetőleg

b) hektáronként 68 AK-t meg nem haladó szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott termőföldet hasznosít, továbbá

c) halastavat használ.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott terület után az esetben is igényelhető a támogatás, ha azon a földhasználó erdőt telepít és az első kivitelt befejezte.

(3) A támogatás igénybevétele szempontjából a hektáronkénti AK értéket földrészletenként, alrészletenként, valamint művelési áganként kell meghatározni.

(4) A földhasználó csak arra a földterületre igényelhet támogatást,

a) amely az igénylés időpontjának megfelelő gazdasági évben ténylegesen a használatában van, és azt a külön törvényben foglaltaknak megfelelően mezőgazdasági termelő tevékenységgel hasznosítja, gyommentes állapotban tartja, és

b) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a (2) bekezdésben említett művelési ágakhoz tartozó területek nagysága művelési áganként az egy hektárt eléri.

(5) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) amennyiben a földhasználó őstermelő, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 18. pontja szerinti őstermelői igazolvány megléte;

b) a támogatásnál figyelembe vehető együttesen tíz-huszonöt hektár közötti szántót, gyepet, illetve kettő-öt hektár közötti szőlőt, gyümölcsöst vagy halastavat hasznosító esetében 1998. évben legalább kettőszázötvenezer forint árbevétel elérésére vonatkozó kötelezettségvállalás;

c) a b) pont szerinti mértéket meghaladó területet hasznosítók esetében 1998. évben legalább egymillió forint árbevétel elérésére vonatkozó kötelezettségvállalás és nyilatkozat a gazdasági kamarai tagságról (kivéve a költségvetési szerv igénylőt);

d) a borvidéki, bortermőhelyi településen szőlőművelést folytató földhasználónál nyilatkozat a hegyközségi tagság igazolásáról (a költségvetési szerv igénylőt kivéve);

c) a gyep művelési ágú területre igényelt támogatás esetében a (4) bekezdés a) pontja szerinti időpontra vonatkozóan kéthektáronként legalább egy számosállat megléte. A támogatás összegét a ténylegesen használt, de legfeljebb a 17. számú melléklet szerinti számosállat-létszám alapján kiszámított gyepterület figyelembevételével kell megállapítani;

f) erdőtelepítés céljára tárgyévben igénybe vett termőföld esetében a támogatás igényléséhez az erdőtelepítés első kivitele elvégzéséről a területileg illetékes erdészeti hatóság igazolása szükséges.

(6) A támogatás alapjául szolgáló földterületre évente egy alkalommal, a tárgyév február 28-ai állapot szerinti földhasználó igényelhet támogatást.

(7) Elemi kár esetén az (5) bekezdés b) és c) pontjaiban előírt árbevétel összege a földművelésügyi hivatal által külön eljárás keretében igazolt kárral arányosan csökkenthető.

(8) Az új telepítésű szőlő és gyümölcsös területét a termőre fordulás évéig az (5) bekezdés b) és c) pontjai szerinti árbevétel számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

130. §

(1) A támogatás mértéke:

a) szántó, szőlő és gyümölcsös művelési ágú földterület után, ha a termőföld hektáronkénti kataszteri tisztajövedelme

Szántó esetén
AK/ha
Támogatási
összeg
Szőlő, gyümöl-
csös esetén
AK/ha
Támogatási
összeg
0,01-8,003000 Ft/ha0,01-32,003000 Ft/ha
8,01-12,002500 Ft/ha32,01-48,002500 Ft/ha
12.01-17,002000 Ft/ha48,01-68,002000 Ft/ha

b) gyep művelési ágú földterület után, ha a földminőség

0,01-5,00 AK/ha2000 Ft/ha
5,01-10,00 AK/ha1500 Ft/ha
10,01-17,00 AK/ha1000 Ft/ha

c) erdőtelepítés esetében, valamint a halastóként nyilvántartott és az így hasznosított földterület után 3000 Ft/ha.

(2) A támogatásra való jogosultságot és a támogatás mértékét táblánként, illetve önálló helyrajzi számú földrészletenként (alrészletenként), valamint művelési áganként és minőségi osztályonként kell meghatározni.

131. §

A támogatási összeg kiszámításánál az egyes földminőségi kategóriákhoz, illetve támogatási mértékekhez tartozó területet kerekítve kell meghatározni úgy, hogy négyezerkilencszáz-kilencvenkilenc négyzetméterig figyelmen kívül kell hagyni az ötezer négyzetmétert és e feletti töredékhektárt pedig egész hektárra kell felkerekíteni. A kerekítést a szántó, kert, szőlő és gyümölcsös művelési ágakhoz tartozó földterületeknél, azok összesített adataira, továbbá gyep művelési ágban nyilvántartott földterületeknél azok együttes területére kell elvégezni.

132. §

(1) A támogatást a 17. számú melléklet szerinti igazolólap felhasználásával, legkésőbb 1998. július 31-ig lehet igényelni, amelyet négy példányban kell kiállítani és a termőföld fekvése szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Az igénylés az illetékes megyei agrárkamara alkalmazásában álló gazdajegyző útján is benyújtható. A gazdajegyző gondoskodik arról, hogy az általa átvett, és a megyei agrárkamara javaslatával ellátott igazolólap tizenöt napon belül a földművelésügyi hivatalnál benyújtásra kerüljön.

(2) A 17. számú melléklet szerinti igazolólap 4. pontja szerinti kimutatást - ha a földhasználó több település közigazgatási területén is rendelkezik termőfölddel - településenként külön-külön kell kiállítani, melyekről összesítő igénybejelentő lap készítendő.

(3) Az igazolólapon feltüntetett adatok nem térhetnek el a tulajdoni lapon, illetve a kárpótlási vagy földkiadó bizottsági határozatokon és a földhasználati jogot biztosító szerződésekben szereplő adatoktól (termőföld minősége, területnagysága stb.).

133. §

(1) A támogatás igénybevételének a jogosságát, a támogatás összegét a földművelésügyi hivatal vezetője a megyei agrárkamara javaslata alapján a 17. számú melléklet szerint igazolja.

(2) A támogatást egy összegben az illetékes adóhatóságtól - a 17. számú melléklet szerinti igazolólapnak, a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi hivatal által hitelesített eredeti példányát, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat mellékelve - lehet igényelni.

134. §

(1) A minisztérium a támogatás felhasználásának jogosságát, illetve a földhasználat folyamatosságát, a földművelésügyi hivatal, valamint külön megállapodás esetén a megyei agrárkamara, szőlő művelési ágú földrészletek esetében pedig a hegyközségek, valamint más szakértők bevonásával ellenőrzi.

(2) A megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomás a támogatás visszafizettetését kezdeményezi az adóhatóságnál, ha a földhasználó a külön jogszabály szerinti föld-, talaj-, illetve növényvédelmi kötelezettségeknek nem tesz eleget,

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését - a támogatás felhasználását az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerinti ellenőrző szervek véleményét is figyelembe véve - az adóhatóság rendeli el.

135. §

(1) A támogatási feltételek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetőleg a támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Részleges teljesítés esetén az (1) bekezdés rendelkezését csak a támogatás arányos részére kell alkalmazni.

136. §

(1) Az F) pont szerinti támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földhasznosítási támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) Az F) pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

G) A mezőgazdasági földhaszonbérleti díj költségcsökkentő támogatása

137. §

(1)[36] A G) pontban foglaltak alapján támogatásban az a növénytermelést, kertészetet, állattenyésztést és vegyesgazdálkodást folytató őstermelő, mezőgazdasági egyéni vállalkozó, valamint az a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet részesülhet, aki/amely földhaszonbérleti szerződés alapján külterületi szántó-, szőlő-, gyümölcsös művelési ágú földterületet használ.

(2)[37] A támogatás alapja a haszonbérleti szerződésben rögzített haszonbérleti díj, legfeljebb azonban a haszonbérelt földterület egy aranykoronájára számítva húsz kilogramm étkezési búza tárgyévi termelésre meghirdetett - tonnánként tizennyolcezer forint - garantált áron számított értéke. A támogatás mértéke a támogatási alap tíz százaléka.

(3) Támogatás csak arra a földterületre igényelhető,

a) amelyet a bérbevevő az igénylés időpontjának megfelelő gazdasági évben ténylegesen mezőgazdasági termelő tevékenységgel hasznosít, és erről földhaszonbérleti szerződéssel rendelkezik, továbbá

b) amelynek a területe az egy hektárt meghaladja.

(4) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a)[38] a támogatásnál figyelembe vehető együttesen tíz-huszonöt hektár közötti szántót, illetve kettő-öt hektár közötti szőlőt vagy gyümölcsöst hasznosító esetében, 1998. évben legalább kettőszázötvenezer forint árbevétel elérésére vonatkozó kötelezettségvállalás;

b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó területet hasznosítók esetében 1998. évben legalább egymillió forint árbevétel elérésére vonatkozó kötelezettségvállalás, és nyilatkozat a gazdasági kamarai tagságról (kivéve a költségvetési szerv igénylőt),

c) a borvidéki, bortermőhelyi településen szőlőművelést folytató földhasználónál nyilatkozat a hegyközségi tagság igazolásáról.

(5) A támogatás igénybevételének jogosságát igazoló okiratokat - beleértve az árbevételt igazoló számlákat is - a támogatást igénybevevőnek öt évig meg kell őriznie.

(6) Elemi kár esetén a (4) bekezdés a) és b) pontjaiban előírt árbevétel összege a földművelésügyi hivatal által - külön eljárás keretében - igazolt kárral arányosan csökkenthető.

(7) Az új telepítésű szőlő és gyümölcsös területét a (4) bekezdés a) és b) pontjai szerinti árbevétel számításánál a termőre fordulás évéig figyelmen kívül kell hagyni.

138. §

(1) Az igénylést - a 18. számú melléklet szerinti igazolólapon, a megyei agrárkamara javaslatával - négy példányban kell a termőföl d fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani.

(2) Az igazolólapon feltüntetett adatok nem térhetnek el a földhasználati jogot biztosító szerződések összesített adataitól, amelyet az igazolólaphoz csatolni kell.

(3) A földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének a jogosságát megvizsgálja és a támogatás összegét a 18. számú melléklet szerinti igazolólapon engedélyezi.

(4) A támogatást egy összegben, az (1) bekezdés szerinti igazolólap eredeti példányát, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat mellékelve, a területileg illetékes adóhatóságtól 1998. július 31-ig lehet igényelni.

139. §

(1) A támogatás igénybevételének a jogosságát, illetve a földhasználat folyamatosságát a földművelésügyi hivatal - a megyei agrárkamarával együttműködve - ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetőleg a támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál. A visszafizetést az adóhatóság rendeli el.

(4) Részleges teljesítés esetén a (3) bekezdés rendelkezését csak a támogatás arányos részére kell alkalmazni.

140. §

(1) A G) pont szerinti támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földhasznosítási támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A G) pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

H) A mező- és erdőgazdasági biztosítás díjának támogatása

141. §

(1) A H) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztésben termelőként vesz részt,

b) gazdasági haszonállatok tenyésztésében termelőként vesz részt,

c) erdőgazdálkodási termelést végez,

d) az 1-3. számú mellékletekben meghatározottak szerint nyilvántartásba vett integrátor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a termelőnek az igénybe vett támogatást továbbadja, illetve az elszámolás során azt érvényesíti.

(2) A támogatás igénybe vehető az önkéntes mezőgazdasági szakosított biztosító egyesületeknél kötött, növénytermesztéshez, gazdasági haszonállatok tenyésztéséhez, valamint erdőgazdálkodási termeléshez kapcsolódó biztosítási díjakra is.

(3) A támogatásra jóváhagyott keret terhére számolhatók el a minisztérium megbízásából végzett kárfelmérések költségei.

142. §[39]

A támogatás mértéke a ténylegesen kifizetett, számlával igazolt biztosítási díj harmincöt százaléka.

143. §

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mező- és erdőgazdasági biztosítási szerződést - kivéve az önkéntes mezőgazdasági szakosított biztosító egyesületeket - azzal a biztosítóval kössön, amely a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége Együttműködési megállapodását elfogadja. A minisztérium közleményben hozza nyilvánosságra ezen biztosítóknak a nevét.

144. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 19. számú melléklet szerint a biztosítási szerződés, illetve az éves díjelőírás másolatával és az első díjfizetési igazolással együtt nyilvántartásba vétel, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti földművelésügyi hivatalnak. Az erdőgazdálkodók esetében a kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes erdészeti hatóság véleményét.

(2) A támogatási kérelmet 1998. szeptember 31-ig lehet benyújtani. A földművelésügyi hivatal a kérelmet harminc napon belül felülvizsgálja. Jóváhagyás esetén a földművelésügyi hivatal vezetője kiállítja az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást. Az igazolások részletdíjfizetések esetén is kiadhatóak.

145. §

(1) Az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítása - részletdíjfizetés esetén az utolsó igazolás - 1998. november 15-ig igényelhető a földművelésügyi hivataltól.

(2) A kiadott igazolások összesített adatairól készített kimutatást a földművelésügyi hivatalok minden hónap 30. napjáig megküldik a minisztériumnak.

146. §

(1) A támogatás jogszerű felhasználásával, valamint termeltető (integrátor) esetében a termelővel történő elszámolás teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az adóhatóság végzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

147. §

(1) A H) pontban foglaltak alapján egyedi elbírálás keretében, a kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső elhárítási tevékenység fenntartására céltámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra a támogatási kérelmet 1998. március 31-ig lehet a minisztériumhoz benyújtani. A támogatási kérelemnek tartalmaznia keli a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében levő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégesőelhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A támogatási kérelmet a miniszter bírálja el. Az igénybe vehető céltámogatásról a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

148. §

(1) A H) pontban foglaltak szerint járó támogatást a 10032000-01905609 számú, APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) A H) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

I) A szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásának támogatása

149. §

Az I) pontban foglaltak alapján támogatást vehetnek igénybe az 1997. november 1-je után alakult

a) mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, raktározását, a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek,

b) erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek,

c) a mezőgazdasági termelők többségi részvételével működő, minimum tíz mezőgazdasági termelő által alapított, a Ptk. 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő mezőgazdasági gépkörök (a továbbiakban: gépkörök),

d) a 20. számú mellékletben rögzített feltételek szerint alakult és jogi személyként működő, bejegyzett, termelői értékesítő szervezetek (a továbbiakban: TÉSZ-ek),

e) az 1. számú mellékletben meghatározott elkülönített integrációs szervezetek.

150. §

A támogatás mértéke:

a) az alapítás számlával igazolt költségeinek nyolcvan százaléka, de legfeljebb százezer forint,

b)[40] a megalakult szövetkezet, illetve a rendelet 1. számú melléklet szerinti elkülönített integrációs szervezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működtetési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a saját tőkéjük ötven százalékát, vagy a tárgyévi forgalmukból származó árbevételük öt százalékát, illetve az ötmillió forintot. Az elbírálásnál a feltételek közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni.

c)[41] a megalakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhezés működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege hektáronként százötvenezer forint, illetve legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt működési költségek ötven százalékát,

d) a gazdálkodó szervezetként működő gépkörök és TÉSZ-ek működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához (pályáztatás a menedzseri feladatokra, irodatechnikai berendezések beszerzése) tagonként ötvenezer forint, de legfeljebb egymillió forint.

151. §

(1) A támogatási kérelmet a 21. számú melléklet szerint kell benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az alapszabályt vagy az alapító okiratot,

b) a cégbejegyzési határozatot,

c) a számlát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről,

d) az erdőbirtokossági társulatot és erdőszövetkezetet, kivéve a hitelintézet igazolását a saját vagyonnak a kérelmező folyószámlájára történt befizetéséről, illetve a saját vagyon meglétét tanúsító nyitómérleget.

(3) Amennyiben a támogatást a kérelmező az alapítás költségeihez veszi igénybe, a pályázathoz csak a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti igazolásokat, erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet esetén azonban ezeken felül még az illetékes erdészeti hatóság véleményét is mellékelni kell.

(4) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint területileg illetékes földművelésügyi hivatal - a részére megállapított keretösszegen belül - a támogatási kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül bírálja el.

(5) A támogatási kérelem elfogadása esetén a földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

152. §

A támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a miniszter - a földművelésügyi hivatal, az erdészeti hatóság, illetőleg más szakértő szervek bevonásával - látja el. A földművelésügyi hivatal, valamint az erdészeti hatóság a saját hatáskörben végzett ellenőrzésről készített jelentést negyedévenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését a miniszter kezdeményezi az adóhatóságnál.

153. §

(1) Az I) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

J) A biogazdálkodásra való áttérés támogatása

154. §

A J) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely) a biotermelést szabályozó rendelet előírásai szerint növényi és meghatározott állati termék-előállítást folytat az átállást követően legalább három éven keresztül, vagy biotermelésre alkalmas toleráns és rezisztens fajta előállítását, biotermelési módszerek, technológiák kidolgozását végzi.

155. §

A támogatás igénybe vehető a biotermelésre való átállási időszakban évente - legfeljebb három év alatt - felmerülő

a) talaj- és takarmányvizsgálat költségeinek,

b) a beltartalmi értékek vizsgálati költségeinek,

c) ellenőrzési és minősítési költségeinek,

d) a felhasznált szerves trágya, speciális növényvédő szer, fémzárolt, minősített rezisztens vagy toleráns fajták vetőmagja, szaporítóanyaga, kiindulási tenyészanyaga beszerzési költségeinek,

e) a károsítók, betegségek elleni vagy egyéb rezisztenciával rendelkező növény- és állatfajok, illetve fajták egyedeinek megőrzési, felszaporítási költségeinek,

f) a károsítók és betegségek elleni rezisztenciavizsgálatok, termelési és talajerő-utánpótlási módszerek, fejlesztések kidolgozása költségeinek

csökkentéséhez.

156. §

A támogatás mértéke:

a) a 154. § a)-c) pontjai esetén az 1998-ban felmerülő, - számlával igazolt - költségek,

b) a 154. § d)-f) pontjai esetén az 1998-ban felmerülő költségek legfeljebb negyven százaléka (saját előállítású szerves trágya esetén önköltségi ár figyelembevételével).

157. §

A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

158. §

A pályázat elfogadásáról a Biotermelési Bíráló Bizottság véleménye alapján a miniszter dönt. A Biotermelési Bíráló Bizottság hét tagból áll, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik, ügyrendjét maga állapítja meg, egyik tagja a Biokultúra Egyesület képviselője. A Biotermelési Bíráló Bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, illetve kéri fel.

159. §

A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval, továbbá az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki, A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

160. §

A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését - a Biotermelési Bíráló Bizottság, a Biokultúra Egyesület bevonásával - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

161. §

(1) A J) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) A J) pont szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatást az (I) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

K) Fiatal agrárvállalkozók külön támogatása

162. §

(1) A K) pontban foglaltak alapján pályázat útján birtokvásárláshoz és forgóeszközök biztosításához támogatást vehet igénybe az a harmincötödik életévét be nem töltött, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár, aki:[42]

a) növénytermelési kertészeti, állattenyésztési vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3), vadgazdálkodást (TEÁOR A 01.50), erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01), vagy halászati (TEÁOR B 05.0) tevékenységet élethivatásszerűen kíván folytatni középtávú üzleti terv alapján, és erről nyilatkozik,

b) vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,

c) legalább egy család eltartására alkalmas, teljeskörűen felszerelt, korszerű gazdaságot kíván létrehozni,

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett birtokot, eszközöket, berendezéseket a hitelszerződés időtartama alatt, de legalább öt évig a támogatás folyósítását engedélyező szerv előzetes engedélye nélkül nem idegeníti el, illetve azokat mezőgazdasági termeléssel hasznosítja,

e) vállalja, hogy a támogatás igénybevételét követő évben vagy a termelés biológiai ciklusát figyelembe vevő türelmi időt kővető évben legalább ötmillió forint mezőgazdasági árbevételt ér el,

f) rendelkezik a birtokra vonatkozó adásvételi (elő)szerződéssel,

g) nyilatkozik a tulajdonát képező meglévő földterület nagyságáról.

(2) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő,

a) a birtok megvásárlásához hitelintézettől legalább egymillió, de legfeljebb húszmillió forint hitelt vegyen igénybe,

b) rendelkezik a hitelintézet előzetes nyilatkozatával (hiteligérvénnyel).

163. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, valamint kamattámogatás lehet.

(2) A támogatás mértéke:

a) a birtok (termőföld, gazdasági épület,tárgyi eszközök, állatok) vásárlásához, rekonstrukciójához, létesítéséhez a vételár/beruházási költség harminc százaléka mértékéig vissza nem térítendő támogatás,

b) az a) pont alatti birtok vásárlásához, rekonstrukciójához, létesítéséhez felvett éven túli beruházási hitelhez a jegybanki alapkamat nyolcvan százalékának megfelelő kamattámogatás,

c) az a) és b) pontok szerinti támogatások 1998. évben igénybe vehető mértéke együttesen nem haladhatja meg a tízmillió forintot.

(3) Amennyiben a pályázó a felvételre kerülő hitelhez garanciaintézményi kezességvállalást is igénybe vesz, úgy a kezességvállalásért a garantőr intézménynek fizetett kezességvállalási díj után ötven százalékos díj visszatérítési támogatásban részesülhet.

164. §

(1) A 163. § szerinti támogatásra pályázatot legkésőbb 1998. október 1-éig lehet az illetékes földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A hivatal a pályázatot a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, és véleményével ellátva megküldi a minisztériumnak. A pályázathoz mellékelni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A pályázatot - a szakértőkből álló bizottság bevonásával - a miniszter harminc napon belül bírálja el. A bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, illetve kéri fel, ügyrendjét maga állapítja meg.

165. §

A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A minisztérium a szerződéskötéssel egyidőben a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az ősszegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

166. §

(1) A támogatás felhasználásának ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a miniszter rendeli el.

(3) A K) pont szerinti támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) A K) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

L) Agrárfoglalkoztatást segítő támogatás

167. §

(1)[43] Az agrár-foglalkoztatást segítő támogatásra jogosult az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet és főfoglalkozású egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,

a) amelyet/akit a KSH a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati ágazatba sorolt, mely feltétel alól indokolt esetben egyedi elbírálás alapján a miniszter felmentést adhat,

b) amelynek 1997. évi nettó árbevételében, illetve a vállalkozónál a bevételében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadászati tevékenységből (TEÁOR A 01-02, B 05) származó nettó árbevétele, illetve bevétele meghaladja a hatvan százalékos mértéket,

c) amely/aki 1998. január 1-jétől az igénylés benyújtásáig folyamatosan, illetőleg jogutódként működött,

d) amely/aki igazolja, hogy az igénylést megelőző időszakról lejárt társadalombiztosítási tartozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) felé nincs.

(2)[44] Az (1) bekezdés b) pontját illetően az a kezdő (vagy jogutód) vállalkozás, amely 1997. évről nem rendelkezik legalább egy negyedévi adattal, továbbá az 1998. január 1-jétől működő vállalkozás az 1998. év üzleti tervének megfelelő adatait veheti figyelembe.

(3)[45] E forrásból kell fedezni a Kormány 2302/1997. (IX. 30.) Korm. határozatával elrendelt erdősítési közmunkaprogramban foglalkoztatott munkanélküliek támogatására - a minisztérium és a Közmunkatanács Hivatala integrátorok részére meghirdetett pályázat alapján - már benyújtott, továbbá az Állami Erdészeti Szolgálat által elfogadott és igazolt normatív támogatások összegét.

168. §

(1) A jogosult az agrárfoglalkoztatást segítő támogatást az általa foglalkoztatott és kimutatott átlagos statisztikai állományi létszám, illetve főfoglalkozású egyéni vállalkozó és az általa foglalkoztatott fő után, 3000 Ft/fő/hó mértéknek a (2) vagy (3) bekezdés szerinti létszámmal való szorzata alapján számított összegben és gyakoriságban veheti igénybe.

(2) Az a jogosult, aki (amely) a KSH felé havi munkaügyi jelentésre kötelezett, havonként igényelheti a támogatást, a tárgyhónapot követő hónapban, a tárgyhónapnak a KSH havi munkaügyi jelentésében feltüntetett havi átlagos statisztikai létszáma figyelembevételével.

(3)[46] Az a jogosult, aki (amely) a KSH felé nem kötelezett havi munkaügyi jelentésre, az a teljes évi támogatási összeget két részletben veheti igénybe:

a) 1998. április hónapban, az 1997. év július 1.-december 31. közötti időszak átlagos statisztikai állományi létszáma, illetve e rendelet 167. §-ának (2) bekezdése szerinti jogosult az igénylést megelőző negyedév átlagos statisztikai állományi létszáma,

b) 1998. október hónapban, az 1998. év január 1.-június 30. közötti időszaknak a féléves átlagos statisztikai állományi létszáma

alapján.

169. §

A támogatásra vonatkozó igénylést a területileg illetékes adóhatósághoz kell benyújtani a következő dokumentációval:

a)[47] a tárgyévben első igényléskor a 167. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában előírt igazolás,

b) minden igénylés benyújtásához:

ba) az APEH által előírt formanyomtatvány,

bb) adatközlés és nyilatkozat a 22. számú melléklet szerint,

bc) az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat,

bd) a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat.

170. §

Az a mezőgazdasági termelő, aki év közben, egy időszakban nem tesz eleget társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségének - az OEP-vel kötött külön megállapodást kivéve - s ezért az OEP az adóhatóság felé jelentést tesz, ezen időszak után csak akkor vehet igénybe újra és a teljes időszakot figyelembe vevő támogatást, ha az OEP-től ismételten megkapja és az adóhatóság felé benyújtja az igazolást arról, hogy lejárt társadalombiztosítási járulék tartozása nincs.

171. §

(1) A támogatás igénybevételének ellenőrzésére az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény VI. fejezetében fogfaltak szerint végzett ellenőrzései keretében kerül sor.

(2) Az L) pont szerinti támogatást a 1003200001905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) Az L) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatási a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

M) Termelői közösségek támogatása

172. §

Az M) pont szerinti támogatás célja az ország különböző térségeiben rendelkezésre álló önkormányzati közhasznú, illetve magántulajdonban lévő termőföld területeken a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló, munkanélküli cigány lakosság (a továbbiakban: termelői közösség) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységének (TEÁOR A 01.1-01.3, A 02.01, B 05.01) segítése, illetve ösztönzés annak elkezdésére.

173. §

A támogatás igénybe vehető a 172. § szerinti tevékenységhez vásárolt vetőmag-, szaporítóanyag-, állatbeszerzések és igénybe vett szolgáltatások költségeinek csökkentéséhez. A támogatás mértéke a vásárlások és szolgáltatások számlával igazolt költségének ötven százaléka.

174. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat részletes tartalmi, formai követelményeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő, a minisztérium és a Magyar Cigányokért Közalapítvány által közösen kiírt pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatásban részesíthető termékek BTO számú megjelölését a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás elnyerésére pályázhat

a) az a települési önkormányzat, a települési cigány kisebbségi önkormányzattal együtt, amely a Népjóléti Minisztériumtól 1997. vagy 1998. évben szociális földprogramra támogatásban részesült vagy részesülni fog,

b) a települési cigány kisebbségi önkormányzat.

(4) A pályázatokat a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A földművelésügyi hivatal a benyújtott pályázatokat felülvizsgálja és véleményével ellátva továbbítja a minisztériumnak.

175. §

A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium, valamint a Népjóléti Minisztérium, a Magyar Cigányokért Közalapítvány Kuratóriumának képviselőiből álló Termelői Közösségek Támogatása Szakbizottság (amelynek elnöke a minisztérium képviselője) javaslata alapján a miniszter állapítja meg.

176. §

A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval, továbbá az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki.

177. §

(1) A támogatás az igazolás és a számlák alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(2) A nyertes pályázó köteles a támogatásban részesített termelési tevékenységet szervezni, figyelemmel kísérni, ellenőrzési tevékenységet folytatni, a termelői közösség tagjainak tanfolyami oktatáson való részvételét megszervezni.

(3) A szerződésben foglaltak végrehajtását a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál kezdeményezi.

178. §

(1) Az M) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

II. Fejezet

A PIACRA JUTÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS

179. §

(1) A piacra jutás elősegítéséhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 11. cím, 1. alcím alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet III. fejezetében, illetve a 38/1996. (XII. 29.) FM-PM-IKIM együttes rendeletben foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) A közösségi agrármarketing támogatása

180. §

(1) Az A) pont szerinti támogatás célja a magyar mező-, hal-, vad-, erdő- és élelmiszergazdaság termékei értékesítésének ösztönzése, a bel- és külföldi piacoknak a marketing modern eszközeivel és módszereivel történő feltárása és fenntartása.

(2) At (1) bekezdésben meghatározottakon túl a miniszter az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján további támogatási célt állapít meg.

(3) A bel- és külföldi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítások és vásárok, valamint az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (a továbbiakban: OMÉK) szervezési feladatait az FM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaság (a továbbiakban: FM AMC Kht.) látja el.

181. §

Az A) pont szerinti célra támogatásban az a pályázaton nyertes vagy a minisztérium által elrendelt célt megvalósító igénylő részesülhet, amely a pályázatban foglalt cél megvalósítására szerződést köt a feladat végrehajtására kijelölt FM AMC Kht.-vel.

182. §

A támogatás mértéke:

a) a pályázatokban meghirdetett célokhoz, kiállításon, vásáron való részvétel címén a ténylegesen felmerült és igazolt költségek legfeljebb ötven százaléka,

b) a miniszter által megállapított esetben a ténylegesen felmerült és igazolt költség.

183. §

(1) A támogatás pályázat vagy miniszteri döntés alapján nyerhető el. A pályázati kiírást az FM AMC Kht. készíti el, amit az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján, a miniszter hagy jóvá. A pályázatokat - évente több alkalommal is - az FM AMC Kht. írja ki és teszi közzé a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei szerinti nyilatkozatot.

(2) A pályázatokat az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján a miniszter fogadja el. A pályázatot bíráló bizottság összetételét az FM AMC Kht. igazgatói utasításban szabályozza, amit a miniszter hagy jóvá.

(3) Az elfogadott pályázatok esetében a miniszter megbízásából az FM AMC Kht. szerződést köt az igénylővel. A szerződés előkészítésével, annak koordinálásával kapcsolatos feladatokat az FM AMC Kht. látja el.

(4) A megítélt támogatás legfeljebb ötven százalékáig az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján előleg vehető igénybe.

(5) A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól. Az igazolást a minisztérium Agrárrendtartási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) állítja ki, a szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium az FM AMC Kht. útján gondoskodik.

184. §

(1) Az FM AMC Kht. üzleti tervében kell megállapítani a működéséhez, valamint a minisztérium által elrendelt célok megvalósításához szükséges forrás összegét. Az FM AMC Kht. üzleti tervét az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján a miniszter fogadja el.

(2) Az FM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célokra és összegekre pályázat kiírására nem kerül sor. Ez magában foglalja az OMÉK-kal kapcsolatos költségeket is.

(3) Az FM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célok finanszírozása a ténylegesen felmerült és igazolt költségek alapján, a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök időszakonkénti lehívása a minisztérium engedélye alapján történik.

185. §

A támogatási összeg felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

186. §

(1) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) Az A) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

B) A gabonafélék piaci helyzete stabilizálásának támogatása

187. §

(1) A B) pontban foglaltak szerinti támogatás a minisztérium által a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétett külön pályázat meghirdetése esetén vehető igénybe.

(2) A támogatásra jogosult igénylők körét, valamint a támogatás mértékét és az igénybevétel feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

188. §

(1) A támogatás céljai a következők lehetnek:

a) az állami készlet növelése,

b) a saját termelésű gabona raktározásának elősegítése,

c) a búza minőségi vizsgálata költségeinek részleges fedezése,

d) a közraktározási költségek csökkentése,

e) az állattartók és az állattenyésztést integráló szervezetek takarmányszükségletének biztosításához történő hozzájárulás,

f) átmeneti állami készletrevétel,

g) az árualap piacról történő tartós kivonásának és készletezésének támogatása,

h) az árualap meghatározott részének a piacról történő végleges kivonásának támogatása.

(2) A pályázati felhívás az (1) bekezdésben foglaltakon túl további támogatási célokat is meghatározhat.

(3) A pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatás igénybevételéről, illetve a támogatási kérelem elbírálásáról a miniszter dönt.

(4) A támogatás a Hivatal által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól.

189. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával ellenőrzi. A minisztérium kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál.

(2) A B) pontban foglaltak alapján járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

C) Központi és terméktanácsi informatika támogatása

190. §

A C) pontban foglaltak szerinti támogatást a miniszter által elismert terméktanácsok vehetik igénybe.

191. §

Az agrárpiaci rendtartás központi informatikai rendszerének és működésének fejlesztésére, illetve fenntartására (ideértve az FM által megjelenítendő pályázatok költségeit is), az e fejezetben felsorolt feladatok ellátására elkülönített keret terhére, legfeljebb annak tíz százalékát kitevő támogatás adható.

192. §

(1) A támogatás mértékét - figyelembe véve az érintett terméktanács 1997. évi vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését - a miniszter a terméktanáccsal kötött szerződésben határozza meg. A miniszter nevében a Hivatal jár el.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerződésben kell rögzíteni:

a) a terméktanácsok információ szolgáltatásának körét és tartalmát, valamint annak

b) rendjét és gyakoriságát, továbbá

c) a támogatás felhasználásának célját, nyilvántartásának, valamint ellenőrzésének rendjét.

(3) A terméktanácsnak teljes évi támogatás jár, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződést 1998. március 31-ig a Hivatallal megköti. Az ezen időpont után megkötött szerződések alapján a terméktanács az éves támogatás időarányos részére jogosult.

(4) A támogatási összeg kifizetése két részletben történik:

a) első alkalommal a terméktanács és a Hivatal között megkötött szerződés aláírását követő tizenöt napon belül a támogatási összeg ötven százaléka,

b) második alkalommal a szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén 1998. szeptember 30-ig a fennmaradó ötven százalék.

(5) A támogatás a Hivatal által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, az R, 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól. Az igazolást a Hivatal a (4) bekezdésben írt határidőkig állítja ki, minden esetben meggyőződik a terméktanács szerződésben vállalt kötelezettségének időarányos teljesítéséről.

193. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, valamint kezdeményezi az adóhatóságánál a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2) A C) pontban foglaltak alapján járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

D) A minőségbiztosítás támogatása

194. §

(1) A D) pontban foglaltak szerinti támogatás rendeltetése az Európai Unió szabályaival konform Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának, bevezetésének támogatása.

(2) Támogatást vehetnek igénybe a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint a növénytermelési, kertészeti (TEÁOR A 01.1), az állattenyésztési (TEÁOR A 01.2) tevékenységet, élelmiszer és ital (TEÁOR DA 15), dohánytermék (TEÁOR DA 16) gyártását, az élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi (TEÁOR G 51.3), illetve élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelmi (TEÁOR G 52.2) tevékenységet folytató belföldi székhelyű természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

195. §

A támogatás mértéke legfeljebb a számlákkal igazolt rendszer kiépítési és bevezetési költség ötven százaléka, pályázatonként, valamint ugyanazon telephelyen kidolgozásra és bevezetésre kerülő HACCP minőségbiztosítási rendszer esetében legfeljebb nyolcszázezer forint.

196. §

(1) A támogatás pályázat útján nyerhető el. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat is.

(2) A támogatásigénybevételének részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

197. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, az illetékes gazdasági kamara, az agrár-érdekképviseleti szervek és a minisztérium képviselőiből álló Minőségbiztosítási Szakbizottság (amelynek elnöke a minisztérium képviselője) javaslata alapján a miniszter állapítja meg.

(2) A bizottság működésének ügyrendjét - a Minőségbiztosítási Szakbizottság javaslata alapján - a miniszter állapítja meg.

(3) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a támogatás adóhatóságtól történő felvételéhez.

(4) A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

(5) Amennyiben a pályázó a pályázat elbírálója által megállapított határidőn belül hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(6) Az elutasításra kerülő pályázat benyújtóját az R. 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell értesíteni.

198. §

(1) A támogatás felhasználását - a földművelésügyi hivatalok, szakértő szervek, független szakértők szükség szerinti bevonásával - a minisztérium ellenőrzi.

(2) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését.

(3) A támogatást igénybe vevő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a támogatás igénybevételétől számított öt éven belüli jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha természetes személy, egyéni vállalkozó igénylő a támogatási kérelem elbírálásánál figyelembe vett tevékenységét öt éven belül megszünteti, a támogatás arányos részét - a támogatási kérelmet elbíráló határozata alapján - a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

(4) A D) pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő számláról kell teljesíteni.

(5) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) Egyes állategészségügyi költségek támogatása

199. §

Az E) pontban foglalt valamennyi támogatás 1998. január 1. utáni költségek térítésére terjed ki.

1. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségekhez nyújtott támogatás

200. §

Az E) 1. pontban foglaltak alapján az állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai költségekhez támogatás vehető igénybe

a) a vágósertés után a 23. számú mellékletben

b) a vágómarha után a 24. számú mellékletben

c) a vágóbaromfi után 25. számú mellékletben

d) a vágónyúl után a 26. számú mellékletben

e) egyes vadhúsok után a 27. számú mellékletben

megállapított mértékben és feltételek szerint.

201. §

A támogatási az a húsipari termékelőállítást végző természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság veheti igénybe, aki (amely)

a) nemzetközi állategészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik;

b) adott termékpályán a miniszter által elismert terméktanácsnak [az E) pont vonatkozásában a továbbiakban: terméktanács] legalább 1998. január l-jétől regisztrált tagja;

c) a módosításokat is figyelembe véve a 9/1994. (III. 10.) FM rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott vágóállat minősítési előírásoknak eleget tesz,

d) vállalja, hogy tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-től megfelel az ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a HACCP rendszer minőségi irányításra és minőség biztosításra vonatkozó előírásainak,

c) a vizsgálati díj kifizetéséről számlával rendelkezik és a vágási mennyiséget az állategészségügyi hatóság igazolta.

202. §

Az E) 1. pont szerinti támogatás a területileg illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjától a 23-27. számú mellékletekben foglaltak szerint igényelhető.

203. §

(1) Az E) 1. pont szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzését az APEH a soron következő pénzügyi ellenőrzés keretében végzi.

(2) Az igazolások hiányában felvett támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

(3) Az E) 1. pont szerinti támogatást a 1003200001905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésében meghatározott számlára kell visszafizetni.

2. Állati hulladék ártalmatlanná tételének költségeihez nyújtott támogatás

204. §

Az E) 2. pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségeihez

a) a nyúl után a 28. számú mellékletben,

b) a vad után a 29. számú mellékletben

megállapított mértékben és feltételek szerint.

205. §

(1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki (amely):

a) legalább 1998. január l-jétől tagja a termékpályán működő terméktanácsnak,

b) vágásnál a magyar szabvány szerinti minősítés t alkalmazza,

c) vállalja, hogy tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-től megfelel az ISO szabványsorozat és/vagy a HACCP rendszer előírásainak, birtokában van valamennyi számla és igazolás, ami meghatározásra került és azt az igényléshez csatolja.

(2) A támogatás a területileg illetékes APEH-től igényelhető. Az igénylés 1998. január l-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától a mellékletben felsorolt igazolások csatolásával nyújtható be.

206. §

(1) Amennyiben a mellékletben meghatározott feltételek bármelyikének teljesítését az igénylő hitelesen igazolni nem tudja és a támogatást igénybe vette, úgy az jogosulatlan igénybevételnek minősül.

(2) Az E) 2. pont szerinti támogatás teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik.

(3) Az E) 2. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

3. Sertésállományok mentesítésének felgyorsításához nyújtott támogatás

207. §

(1) Az E) 3. pont alapján támogatás vehető igénybe a sertésállományok brucellózistól, leptospirózistól és Aujeszky-féle betegségtől való mentesítésének (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához.

(2) A támogatásra jogosultak a

a) mentesítési programban már részt vevő, vagy jóváhagyott mentesítési tervvel rendelkező és annak végrehajtását megkezdő, nagy létszámú (száz darabot elérő, vagy azt meghaladó) sertésállományok tulajdonosai, tartói, illetve

b)[48] a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások (az FM Költségvetési Irodán keresztül) a már mentes, illetőleg a mentesítésbe vont nagylétszámú sertésállományok székhelyén és a tartás helyétől számított három kilométeres távolságon belül lévő kislétszámú állományok mentességi állapota felmérésének - illetve az ennek eredményeként szükséges védőoltások - célfeladatként történő megszervezéséhez és elvégzéséhez.

208. §

A támogatás mértéke:

a) a mentesítési programban résztvevő nagy létszámú sertéssel rendelkező szervezeteknél kocánként és évenként kettőezer-háromszáz forint,

b) a 207. § (2) bekezdésének b) pontja esetén a számlával, illetve elszámolással igazolt költségek, legfeljebb háromszázötvenmilliő forint.

209. §

A támogatás igénybevételének feltételei: a) a 207. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő esetben

aa) az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési program,

ab) a program szerinti kezelések időbeni végrehajtásának hiteles igazolása,

ac) a mentesítésben részt vevő állattulajdonos vállalja, hogy kocaállományát folyamatosan fenntartja, melyet az igénylés időpontjában az ellenőrzést végző megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás igazol;

b) a 207. § (2) bekezdésének b) pontjában szereplő esetben

ba) az állomány felmérő program igazolt elvégzése,

bb) a vizsgálat eredményétől függően a vakcinázás i programba bevont állományról és a vakcinázásról készített állomási elszámolás, melyet a minisztérium igazol.

210. §

(1) A 207. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás az előírt feltételek teljesítése esetén az APEH-től az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990. évi XCI. törvény előírásai szerint igényelhető a 209. §-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(2) A 207. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal - legkorábban 1998. április 1-jétől, de nem később, mint 1998. december 1. - igényelhető. Az FM Költségvetési Iroda részére a 212. § (1) bekezdésében megjelölt forrás terhére, annak kilencven százalékáig két részletben előleg folyósítható (igénylés esetén), melyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást 1998. december 15-ig kell benyújtani. Az Iroda részére történő kifizetés feltétele a minisztérium ellenjegyzése.

211. §

(1) Az E) 3. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos

a) a jóváhagyott mentesítési tervétől eltért,

b) a sertéstartást saját elhatározásból az év folyamán megszüntette,

c) a sertésállományát hatósági intézkedésre az évfolyamán felszámolták.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

212. §

(1) Az E) 3. pont szerinti támogatás teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik.

(2) Az E) 3. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás teljes összegét az (1) bekezdésében megjelölt számlára kell visszafizetni.

4. Állategészségügyi prevenciós költségek és gyógyszervásárlási költségek támogatása

213. §

Az E) 4. pont alapján támogatás vehető igénybe állategészségügyi prevenciós költségekhez, az állatok egészségének megőrzése céljából beszerzett gyógyszerekhez, valamint laboratóriumi vizsgálatok költségeihez

a) a vágóbaromfi és étkezési tojástermelő baromfi termékpálya állattenyésztési szakaszára a 30. számú mellékletben,

b) a vágójuh és vágókecske szállításánál az állategészségügyi szolgáltatási költségekre a 31. számú mellékletben,

c) a jelöli és nyilvántartott anyajuhok, anyakecskék és szaporulatuk egészségmegőrzésének költségeire a 32. számú mellékletben,

d) a vágónyúl szállításánál az állategészségügyi szolgáltatási költségekre a 33. számú mellékletben,

e) a méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez felhasznált gyógyszerek beszerzésére a 34. számú mellékletben,

f) a természetes méz minőségének (higiénés, pollen) laboratóriumi vizsgálati költségeihez a 35. számú mellékletben,

g) a tógazdaságok halállományának mentesítési és a szállítás állategészségügyi vizsgálati költségének támogatása a 36. számú mellékletben,

h) a vadászható apró- és nagyvadak zártterületű állattenyésztési szakaszára a 37. számú mellékletben

megállapított mértékben és feltételek szerint.

214. §

(1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki (amely):

a) a mellékletben meghatározott részletes feltételeknek megtelel,

b) ha a melléklet más időpontot nem határoz meg, legalább 1998. január 1-jétől tagja a termékpályán működő terméktanácsnak,

c) rendelkezik a mellékletben előírt valamennyi számlával, terméktanácsi és hatósági igazolással és azt az igénylőlaphoz, csatolja.

(2) Az igénylés - a 32. és 34. számú mellékletekben foglaltak kivételével - 1998. január l-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától nyújtható be a területileg illetékes adóhatóságnál. A támogatási kérelemhez - a mellékletekben felsorolt igazolásokon túl - csatolni kell:

a) az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, valamint

b) a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(3) Az illetékes terméktanács csak a rendelet 30-37. számú mellékleteiben meghatározott mennyiség után vagy összeghatárig állíthat ki igazolást az igénybevehető támogatásról.

215. §

(1) Az E) 4. pont szerinti támogatás teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH piacra jutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik.

(2) Az E) 4. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

F) A vetőmagtermesztés költségeinek támogatása

216. §

Az F) pontban foglaltak szerinti támogatás rendeltetése a minősített vetőmagtermesztés és szaporítóanyag előállítás költségeinek támogatása.

217. §

A Vetőmag Terméktanács tagjai, a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállításra használt szántóföldi terület - OMMI által végzett, alkalmas minősítésű - szántóföldi szemle minősítési díjának, valamint az 1998-as termesztésű, alkalmasnak minősített vetőmag fémzárolási díjának ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás feltétele, hogy a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállításra használt területet az OMMI által meghatározott határidőig az OMMI-nél bejelentsék.

218. §

(1) A terméktanácsi tagság igazolása után, a szántóföldi szemle és a fémzárolás díjáról az OMMI által kiadott számla alapján, a számlán szereplő összeg ötven százalékának megfelelő támogatás vehető igénybe.

(2) Az F) pont szerinti támogatás teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik.

(3) Az F) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

G) A piacra jutási támogatások bonyolításával, információs rendszerének működtetésével kapcsolatos egyes központi feladatok ellátása

219. §

(1) A G) pontban foglaltak alapján a piacra jutási támogatások bonyolításával, valamint információs rendszerének működtetésével összefüggő központi feladatok ellátásához kifizetésre kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kifizetés összegét a miniszter állapítja meg.

(3) A G) pontban foglaltak szerinti célra a kifizetés a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik.

III. Fejezet

MELIORÁCIÓS ÉS ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

220. §

(1) A meliorációhoz és öntözésfejlesztéshez nyújtott támogatás forrása A Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 3. alcím és 3. előirányzatcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet IV. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

(3) Amennyiben az igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor úgy nyilatkozik, hogy az (1) bekezdés szerinti előirányzatból is, valamint a Tv. XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások 8. cím, 4. alcím Területfejlesztési célfeladatok fejlesztési célra fordított előirányzatrészből, a Tv. XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet kiadások 13. cím, 3. alcím 3. előirányzat-csoport 5. kiemelt előirányzat Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés, a Tv. XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet kiadások 13. cím, 3. alcím, 3. előirányzat-csoport, 6. kiemelt előirányzat Vízpótló és elosztó rendszer célelőirányzatból a Vízügyi Alapból, a Tv. XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 8. cím, 2. alcím, 31. előirányzatcsoport Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szervezetátalakítási és válságkezelési program támogatással fedezett kiadásai előirányzatból, a Tv. XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 8. cím, 4. alcím Területfejlesztési célfeladatok fejlesztési célra fordított előirányzatból is támogatást kíván igénybe venni, támogatási kérelméhez (pályázatához) csatolnia kell az illetékes Területfejlesztési Tanács véleményét vagy azt az igazolást, hogy a Területfejlesztési Tanács a támogatási kérelemről (pályázatról) tizenöt munkanapon belül véleményt nem nyilvánított.

221. §

A III. fejezetben foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01),

c) mezőgazdasági vízszolgáltatást (TEÁOR A 01.41) folytat, illetve

d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34. §-a szerint vízgazdálkodási társulatnak minősül.

222. §

(1) Az igénylő a 38. számú mellékletben felsorolt új építmények, építési jellegű beruházások - beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges technológiai gépeket és berendezéseket, a BTO 293240 1000 számú termékcsoportba tartozó önjáró vagy egyéb módon hordozható öntözőgép vásárlásokat is - megvalósításához, meglévőek értéknövelő felújításához (a továbbiakban: melioráció) fejlesztési célú juttatást és kamattámogatást vehet igénybe. Amennyiben a melioráció részeként e fejezetben foglaltak alapján építéssel járó, nem beépített öntözőgép vásárlásához támogatást vesz igénybe, e célra más jogcímen támogatás nem igényelhető.

(2) A fejlesztési célú végleges juttatás a melioráció előirányzott költsége negyven százaléka mértékéig terjedhet (e fejezel alkalmazásában a továbbiakban: beruházási támogatás).

(3) A hitelszerződés szerinti időszakra járó kamattámogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott beruházások megvalósításához felvett éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának felel meg. A kamattámogatás forinthitel esetén csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a fizetendő kamat mértéke legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot.

223. §

(1) A beruházási támogatási kérelmet a 39. számú melléklet szerint kell benyújtani.

(2) A beruházási támogatás a 38. számú mellékletben felsorolt létesítményekre vehető igénybe. A vízgazdálkodási társulat és a vízszolgáltatási tevékenységet folytató igénylő kizárólag a 38. számú melléklet 3. pontjában foglalt, meliorációhoz kapcsolódó, helyi jelentőségű közcélú vízi létesítmény kiépítéséhez vehet igénybe beruházási támogatást és kamattámogatást.

224. §

(1) A támogatási kérelmet a beruházás helye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(2) Kamattámogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a hitelintézet nyilatkozatát a hitelkérelem befogadásáról.

225. §

(1) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatási - a részére megállapított keretösszegen belül -a földművelésügyi hivatal engedélyezi.

(2) A földművelésügyi hivatal csak olyan beruházás támogatását engedélyezheti, amelynek kivitelezési munkái még nem kezdődtek meg, és annak tervezett megvalósítási időtartama - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a három évet nem haladja meg. A kivitelezési munka megkezdésének minősül az építési vagy szerelési naplóba történő első bejegyzés időpontja.

(3) Ha a beruházás tervezett megvalósítása három évnél hosszabb időtartamú, akkor azt - önállóan is üzembe helyezhető - három éven belül megvalósítható szakaszokra lehet bontani. Ebben az esetben az egyes megvalósítási szakaszok új beruházásnak minősülnek és támogatásuk külön-külön engedélyezhető.

(4) A több éven keresztül megvalósuló beruházásnál a támogatási engedélyben a beruházási költségek, és a beruházási támogatás éves ütemét is meg kell határozni.

226. §

(1) A földművelésügyi hivatal támogatási engedélyének birtokában, az engedély keltét követő harminc napon belül, a 40. számú mellékletben meghatározott szabályok szerint támogatási okirat kiállítását kell igényelni az adóhatóságtól. A támogatási engedély a keltét követő harminc nap után érvényét veszti.

(2) Az adóhatóság a támogatási okirat egy-egy példányát - az igénylőn kívül - a földművelésügyi hivatalnak, valamint a beruházás pénzügyi lebonyolítását végző hitelintézetnek is megküldi, továbbá gondoskodik a támogatás folyósításáról.

(3) Az adóhatóság által kiadott támogatási okirat érvényét veszti, ha a beruházást az okirat keltét követő négy hónapon belül nem kezdik meg.

227. §

(1) Kamattámogatás igénybevétele esetén a hitelszerződésben a kamattámogatás igénybevételét és mértékét is fel kell tüntetni.

(2) A beruházási támogatás alapjául szolgáló összeget az engedélyezett műszaki tartalom szerint felmerült, számlával igazolt beruházási költség alapján kell kiszámítani.

(3) A támogatás a beruházó választása szerint

a) a melioráció üzembe helyezése után, a támogatási okirat, a kifizetett beruházási számlák alapjárt, utólagosan, vagy

b) a melioráció üzembe helyezése előtt, kettőmillió forintot meghaladó összegű (rész)teljesítés(ek) után, a támogatási okirat, a kifizetett beruházási (rész)számlák és a megyei földművelésügyi hivatal igazolása alapján vehető igénybe.

(4) A több létesítményt magában foglaló meliorációs beruházásoknál, ha az átadás-átvétel több részletben történik, a (3) bekezdés a) pontja szerinti elszámolás kezdési időpontja az utolsóként elkészült létesítmény műszaki átadás-átvétele.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti részteljesítés elszámolásának lehetőségével élő beruházó, a beruházás üzembe helyezése után végelszámolást köteles készíteni, s azt a földművelésügyi hivatalnak és az adóhatóságnak meg kell küldenie.

(6) A több éven keresztül megvalósuló meliorációs beruházásoknál - az elvégzett szakaszonként - a tárgyév végén időszakos elszámolást kell az engedélyező és az okiratot kiállító szerv részére benyújtani.

(7) A kamattámogatás a hitelintézet terhelési értesítőjének kézhezvétele alapján vehető igénybe.

(8) Az elszámolást a tárgy év november 30-áig végre kell hajtani.

228. §

(1) A III. fejezet szerinti beruházási támogatás és kamattámogatás igénybevételét, felhasználását a miniszter a földművelésügyi hivatalon, a növényegészségügyi és talajvédelmi állomáson, valamint az erdészeti hatóságon keresztül ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését a földművelésügyi hivatal vezetője kezdeményezi az adóhatóságnál.

(3) A meliorációs támogatások amortizációval csökkentett részét vissza kell fizetni, ha az igénybevevő az üzembe helyezést követő öt éven belül a beruházást rendeltetésétől eltérően hasznosítja, illetve az eredeti cél szerinti tevékenységét megszünteti.

229. §

(1) A III. fejezet alapján járó támogatást a 1003200001905324 számú APEH Melioráció és öntözésfejlesztés támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A III. fejezet alapján jogosulatlanul igénybe vett, valamint visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

IV. Fejezet

AZ ERDŐVÉDELEM ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

A) Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a [ásítás támogatása

230. §

(1) Az erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet-átalakításhoz és a fásításhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport alati az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatására elkülönített pénzösszeg.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogrímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (1. 18.) FM rendelet V. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti előirányzatból is, valamint a Tv. XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások 8. cím, 4. alcím Területfejlesztési célfeladatok fejlesztési célra fordított előirányzatból a központi Környezetvédelmi Alapból, valamint a Tv. XIX. Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadások 11. cím, 5. alcím Közmunkavégzés támogatására biztosított előirányzatból is támogatást kíván igénybe venni, támogatási kérelméhez (pályázatához) mellékelnie kell az illetékes Területfejlesztési Tanács véleményét vagy azt az igazolást, hogy a Területfejlesztési Tanács tizenöt munkanapon belül a támogatási kérelmet (pályázatot) nem véleményezte.

1. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás, és a fásítás normatív támogatása

231. §

(1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást;

b) a telepítés befejezésétől számított tíz éven belül a befejezett erdősítések ápolásához;

c) a mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez;

d) a gazdaságtalannak minősített, de közérdekből fenntartandó erdők felújításához;

e) az erdőállományok szerkezetátalakításához.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti célra a támogatást az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó igényelheti.

(3) A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő igénylőt is, ha nem erdő művelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - erdőt telepít.

(4) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült.

232. §

(1) A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten, normatív módon kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de normatív támogatással - a kedvezőtlen termőhelyi körülmények miatt - nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást létesítési költség szerint ráfordításos alapon kell meghatározni. A ráfordításos alapon végzett munka támogatását egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a támogatással megvalósult beruházás rendeltetését az erdőgazdálkodó megváltoztatja.

(2) A normatív támogatás módját és mértékét a 41. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházás során a külön jogszabályban meghatározott határidők be nem tartása esetén, ha az az erdőgazdálkodó hibájából ered, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Amennyiben a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, a támogatás jogtalanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) A támogatás kifizetésének további feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség).

233. §

(1) Az A) 1. pont alatt felsorolt munkák ügyvitelével kapcsolatos feltételeket a 41. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 231. § (1) bekezdésének a) és a c) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 42. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 231. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni a 43. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalma előírásoknak megfelelően.

(4) Erdőtelepítési kiviteli tervdokumentációt csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök), vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet.

234. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívás a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerül közzétételre. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat is.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság vezetője állapítja meg, és gondoskodik annak kiutalásáról.

235. §

(1) Az A) 1. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) Az A) 1. pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság vezetője rendeli el.

(3) Az A) 1. pontban foglaltak alapján járó támogatást a területileg illetékes erdészeti hatóságon keresztül az 10032000-01720206-00000000 számú Kincstári beruházási előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) Az A) 1. pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

2. Az erdő elsődleges rendeltetése, érvényesítésének támogatása

236. §

(1) Az A) 2. pontban foglaltak alapján az ország erdeinek gazdasági, környezetvédelmi, közérdekű védelmi, szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján, ráfordítások szerinti fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig;

b) a csemetekert létesítéséhez;

c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések létesítéséhez, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz;

d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések létesítéséhez ;

e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények-, botanikus kertek létesítéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti célra a támogatást az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó veheti igénybe.

(3) A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő igénylőt is, ha nem erdő művelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - beruházást végez.

237. §

(1) A támogatást ráfordítások alapján kell meghatározni, melynek feltétele az erdészet i hatósághoz négy példányban benyújtott pályázat. A pályázat része a fejlesztési terv, a részletes műszaki kiviteli tervdokumentáció és a költségvetés, továbbá az R. 3-4. számú mellékletei, illetve a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok. A fejlesztési tervet, illetve annak alapján a támogatás mértékét az erdészeti hatóság értékelő felterjesztését figyelembe véve a miniszter által felhatalmazott, a minisztériumban működő szakmai bizottság vezetője bírálja el. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a támogatással megvalósult létesítmény rendeltetését az erdőgazdálkodó megváltoztatja.

(2) A támogatást egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

238. §

(1) Az A) 2. pontban foglaltak szerinti munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat a 41. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 236. § (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 42. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 236. § (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni a 43. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően. Erdőtelepítési kiviteli tervdokumentációt csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök), vagy ilyen személyt foglalkoztató szervezet készíthet.

(4) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívás a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerül közzétételre.

(5) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság vezetője állapítja meg, és egyidejűleg gondoskodik annak kiutalásáról.

239. §

Az A) 2. pont szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére, valamint a támogatás folyósítására az A) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

B) Erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása

240. §

(1) A B) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv, XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 2. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzatszám alatt erdészeti közcélú feladatokra elkülönített pénzösszeg.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból folyósított támogatást kell érteni.

1. Az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításának, valamint a fiatal erdők ápolásának és nevelésének, a tuskózásnak, a tűzpászták, nyiladékok és határjelek karbantartásának támogatása

241. §

A B) 1. pontban foglaltak szerinti célra a támogatást az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó veheti igénybe.

242. §

A B) 1. pontban foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében, az erdőgazdálkodónak - az Etv. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, figyelemmel a 44. számú mellékletben az erdőfelújításra és az erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékére is -költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb a tárgyévet megelőző november hónap harmincadik napjáig, kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal kell elkészíteni és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra három példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosító költségvetést is mellékelni kell. A támogatási kérelemhez csatolni kell továbbá az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat is.

243. §

A 44. számú melléklet VI-IX. pontjaiban jelzett célok támogatására a rendelkezésre álló költségvetési támogatási keret és a pályázati igények mértékének ismeretében a minisztérium erdészeti hatóságonként keretösszeget határoz meg.

244. §

(1) Az erdőgazdálkodónak az Etv. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettsége csökkenthető - az erdészeti hatóság által jóváhagyott - normatív támogatások mértékével.

(2) Ha az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének befizetésére. Előlegként a különbözet összegének hetvenöt százalékát három egyenlő részletben - április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig - kell befizetni.

(3) Ha az erdőfenntartási járulék összege nem éri el az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegét, az erdőgazdálkodó csak a különbözet mértékéig veheti igénybe a támogatást. Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló forrás mértékéig - a gazdálkodó előleg igényének előzetes bejelentése alapján - intézkedik arról, hogy a támogatás összegének ötven százaléka tárgyév május 31-éig, a további harminc százaléka pedig a tárgyév október 31-éig kerüljön kiutalásra az igénylő részére.

(4) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az éves elszámolás egyenlegétől függően az erdészeti hatóság rendelkezik a támogatás Összegének kiegyenlítéséről vagy az. erdőgazdálkodó befizetési kötelezettségének elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az: elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el.

245. §

(1) A támogatás igénybevételének ügyvitelét a rendelet 45. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság vezetője állapítja meg, és gondoskodik a támogatás összegének a kiutalásáról.

(3) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, katonai rendeltetésű véderdők esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevezett területekre vonatkozó külön jogszabályban jelzett eltérésekkel kell alkalmazni.

246. §

(1) A B) 1. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) A B) 1. pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság vezetője rendeli el.

(3) A B) 1. pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok támogatási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A B) 1. pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítésének támogatása

247. §

(1) A B) 2. pontban foglaltak szerinti célra a támogatást az Elv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó veheti igénybe.

(2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvetlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető.

248. §

A támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybe lépésének évében készített üzemterv esetén a költségek nyolcvan százaléka, de legfeljebb alapdíjként háromezer forint és erdőrészletenként négyszáz forint, minden más esetben a költségek ötven százaléka, de legfeljebb alapdíjként kettőezer forint és erdőrészletenként kettőszáz forint.

249. §

(1) A támogatási kérelmet a 46. számú mellékletben foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét.

(2) A támogatás igénybevételére való jogosultságot az erdészeti hatóság vezetője állapítja meg, és gondoskodik a támogatás kiutalásáról

250. §

A B) 2. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3. A miniszter által elrendelt erdővédelmi munkák és a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezete

251. §

A B) 3. pontban foglaltak szerinti célra a támogatást az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó veheti igénybe, feltéve, hogy a közérdekű erdővédelmi munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé, illetve a kényszerkijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségei meghaladják az erdei haszonvételekből származó bevételt.

252. §

A támogatásra való jogosultságot, valamint összegét a miniszter állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására szerződést köt, és egyidejűleg gondoskodik a támogatási összegnek a szerződésben foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

253. §

A B) 3. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elrendelésére a B) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

4. A nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer, valamint a nemzetközi szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásának támogatása

254. §

A B) 4. pontban foglaltak szerinti cél esetében a támogatásra való jogosultságot a miniszter állapítja meg, illetve rendelj el. Ezt kővetően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és egyidejűleg gondoskodik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

255. §

A B) 4. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának, ellenőrzését, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését, valamint a támogatás teljesítését a minisztérium végzi.

5. Az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, lattatás, valamint az erdei természeti rendszerek fenntartásának támogatása

256. §

(1) AB) 5. pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint e feladatot ellátó szervezet és az erdészeti szakirányú oktatást, kutatást, ismeretterjesztést végző igénylő.

(2) A támogatás pályázat, illetőleg külön megállapodás alapján vehető igénybe.

(3) A pályázatot az igénylő székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(4) A támogatásra való jogosultságot a miniszter állapítja meg, az Erdészeti Szakbizottság bevonásával, figyelemmel az erdészeti hatóság véleményére is.

(5) A kilenctagú Erdészeti Szakbizottság véleményező, javaslattevő és döntés-előkészítő jogkörrel rendelkezik. Az Erdészeti Szakbizottság elnökét és egy tagját c a minisztérium képviselőjeként - a miniszter jelöli ki. A miniszter az Erdészeti Szakbizottság munkájában való részvételre felkéri a Magyar Agrárkamara, az erdészeti érdekképviseletek képviselőjét, valamint az erdőgazdálkodás szakértőit. Az Erdészeti Szakbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel, továbbá gondoskodik a támogatás összegének kiutalásáról.

257. §

A B) 5. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére, valamint a támogatás teljesítésére a B) 1., illetve a B) 4. pontban foglaltakat keil alkalmazni.

C) Az erdei vasutak működtetésének támogatása

258. §

(1) A C) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 2. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzatszám alatt az erdei vasutak működtetésének támogatására biztosított pénzösszeg.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból folyósított támogatást kell érteni.

259. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást - kérelem alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik.

260. §

(1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni.

(2) A támogatási kérelmet 1998. január 31-ig kell a minisztériumhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a miniszter állapítja meg. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és a minisztérium évente megállapodást köt, és egyidejűleg gondoskodik a támogatás összegének kiutalásáról.

261. §

(1) A támogatás felhasználásának ellenőrzéséről a minisztérium az illetékes erdészeti hatóság útján gondoskodik.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A C) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-50000005 számú FM fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási számláról kell teljesíteni.

(4) A C) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

D) A jóléti és parkerdő fenntartás támogatása

262. §

(1) Az D) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4, alcím, 2. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzatszám alatti jóléti és parkerdő fenntartás támogatására biztosított pénzösszeg.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból folyósított támogatást kell érteni.

263. §

A D) pontban foglaltak alapján a támogatást - kérelem alapján - az veheti igénybe, aki(amely) az illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik, és annak közhasználatát biztosítja.

264. §

A D) pontban foglaltak alapján az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe támogatás:

a) üdülő-, (pihenő-, séta- és kiránduló-) erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kiránduló központokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései,

b) turisztikai célt szolgáló gépkocsi utak és autós pihenők,

c) arborétumok, botanikus kertek,

d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények

üzemeltetési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás.

265. §

A támogatás éves összege nem haladhatja meg a közjóléti létesítmény beruházási költségének tíz százalékát.

266. §

(1) A támogatási kérelmet négy példányban 1998. január 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3.-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság véleménye alapján a miniszter állapítja meg. A minisztérium legkésőbb a tárgyév március 31-éig megállapodást köt a pályázóval a támogatással megvalósítandó munkák elvégzésére és finanszírozására.

(3) A támogatási összeg kiutalásáról a minisztérium gondoskodik. Az éves keret terhére - igazodva az erdőgazdálkodási szolgáltatás szakaszosságához - az erdészeti hatóság igazolása alapján előleg folyósítható az alábbi ütemezésben:

jóváhagyáskor50%-ig
június 30.75%-ig
szeptember 30.90%-ig

(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 15-éig köteles beterjeszteni a területileg illetékes erdészeti hatósághoz.

267. §

(1) A támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság vezetője rendeli el.

(3) A D) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191- 50000005 számú FM fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási számláról kell teljesíteni.

(4) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) Az erdőkárok elhárításának támogatása.

268. §

(1) Az E) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 11. cím, 4. alcím alatt erdőkárok felszámolásához biztosított pénzösszeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból folyósított támogatást kell érteni.

269. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv.

270. §

(1) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyarak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után ötszáz Ft/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel;

b) a kitermelés mértéke évente legalább száz bruttó köbméter károsodott faanyag vagy a károsodott erdőrészlet élőfa készletének több mint tíz százaléka.

(2) Az erdőgazdálkodó a tárgynegyedévet követő hó 20-áig igényelheti a területileg illetékes erdészeti hatóságtól az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását.

(3) Az erdőkárok támogatásának elhárítására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret huszonöt százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. Ebben az esetben a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

271. §

(1) A kitermelt famennyiséget az erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság vezetője kezdeményezi az adóhatóságnál.

(3) Az E) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905599 számú APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az E) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

V. Fejezet

EGYES AGRÁRGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

272. §

(1) Az egyes agrárgazdasági beruházásokhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, valamint a Tv. 11. számú melléklete az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítása 2. Ráfordítások pontjában a mezőgazdasági alaptevékenységek beruházási támogatása cím alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) Az egyes új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglevő épületek, építmények átalakításának, felújításának támogatása

1. Az egyes mező- erdő- vad-, illetve halgazdasági rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, továbbá a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása

273. §

(1) Az A) 1. pontban foglaltak szerinti támogatásban pályázat alapján

a) a növénytermelési és kertészeti, az állattenyésztési, a vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási (TEÁOR A 02.01),

c) vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.50),

d) a halászati (TEÁOR B 05.01)

tevékenységeket folytató igénylő részesülhet.

(2) A támogatást igénybe veheti az I. fejezet A) 1. pontja alapján integrátori tevékenységet folytató igénylő is, amennyiben az I. fejezet A) 1. pontja szerinti, legalább három évre szóló termeltetési, értékesítési szerződéssel rendelkezik és e tevékenysége körében mezőgazdasági termelést szolgáló berendezéseket, létesítményeket azzal a céllal vásárol, illetve létesít, hogy azokat az általa integrált termelők útján (saját üzemeltetéssel vagy bérbeadással) hasznosítsa.

(3) Az A) 1. pontban foglaltak szerinti támogatást, egyes mezőgazdasági rendeltetésű új építési beruházások megvalósításához, azok a növénytermelési, kertészeti és állattenyésztési tevékenységet folytató igénylők is igénybe vehetik, akik(amelyek) a támogatással létrehozott létesítményt bérbeadással hasznosítják. Ebben az esetben a támogatás igénybevételének feltétele a létesítmény rendeltetésszerű használatának legalább a létesítmény üzembe helyezését követő ötéves bérleti szerződéssel történő biztosítása. A bérbeadással egyidejűleg azonban a támogatási szerződésből következő minden jog és kötelezettség továbbra is a bérbeadót illeti/terheli.

(4) Ha az igénylő az A) 1. pontban foglaltak alapján új építési beruházásokhoz, valamint a meglévő épületek, építmények átalakításához, értéknövelő felújításához öt éven belül már támogatást vett igénybe ugyanazon épület, építmény átalakításához, értéknövelő felújításához támogatást nem vehet igénybe.

274. §

(1) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint egyes mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási-, vadgazdálkodási-, halászati termelő tevékenységek folytatásához szükséges, azokat közvetlenül szolgáló új építési jellegű beruházások - beleértve az épületek (építmények) rendeltetésszerű használatához szükséges technológiai gépeket és berendezéseket is - megvalósításához:

a) a 47. számú mellékletben meghatározott nagyságrendű, a beruházási költség százalékában kifejezett alaptámogatás, kiegészítő támogatás, valamint

b) az azok megvalósításához, hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitelek után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe.

(2) A 48. számú melléklet szerinti mező-, erdő-, vad-, illetve halgazdálkodási rendeltetésű meglévő épületek és építmények technológiai korszerűsítéssel járó - a karbantartási munkának nem minősülő - átalakításához, illetőleg értéknövelő felújításához

a) a 47. számú melléklet szerint a beruházási költség százalékában meghatározott mértékű alaptámogatás, kiegészítő támogatás, valamint

b) az átalakításhoz, felújításhoz hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitelek után legfeljebb a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján igénybe vehető fejlesztési célú támogatás összege, pályázatonként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházások esetében összesen nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázatonként és ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházások esetében összesen legfeljebb százötvenmillió forint éven túli lejáratú hitel alapul vételével vehető igénybe.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás az ingatlanok vásárlásának és az immateriális javak beszerzésének, előállításának költségeihez nem vehető igénybe,

(6) A kertészeti tevékenységet folytató gazdálkodók az (1), (2) bekezdések a) és b) pontjaiban, illetve a 47. számú mellékletben meghatározott támogatást, és kamattámogatást új növényházak építéséhez, illetve a meglévők korszerűsítéséhez akkor vehetik igénybe, ha növényházban az üzembe helyezést követő legalább öt évig az alapterület négyzetmétereként ezerkettőszáz forint zöldségtermesztésből származó árbevétel elérését vállalják.

(7) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak szerinti támogatás az általános forgalmi adó nélküli tárgyévi beruházási költség legalább húsz százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető csak igénybe.

(8) A beruházó a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - köteles a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.

2. Egyes élelmiszerfeldolgozást, -előállítást, -csomagolást és gabonatárolást szolgáló beruházások támogatása

275. §

(1) A hús- és halfeldolgozást, a baromfifeldolgozást, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozást (TEÁOR DA 15.1, 15.2, 15.31, 15.33) a fűszerpaprika feldolgozást (TEÁOR DA 15.87) , a homogenizált és diétás ételgyártást (TEÁOR DA 15.88) , azaz a különféle termékek előállítását, csomagolását - elsősorban a meglévő kapacitások korszerűsítésével - szolgáló beruházások megvalósításához a 47. számú melléklet szerint, a pénzügyi intézménytől felvett éven túli lejáratú hitelek után kamattámogatás vehető igénybe. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a pályázó a beruházáshoz saját termelésű vagy a terméktanács által is igazolt termeltetés keretében biztosított mezőgazdasági alapanyagot dolgozzon fel, és a tevékenység megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve HACCP rendszer minőségirányításra és minőségbiztosításra vonatkozó előírásainak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem vehető igénybe:

a) a hús- és hal, valamint a baromfifeldolgozás területén a vágási tevékenységhez,

b) a vágóhídi melléktermékek elsődleges feldolgozásához, továbbá az elhullott állatokból, illetve a vágóhídi melléktermékekből állati eredetű takarmány gyártásához,

c) a toll feldolgozásához és a baromfi feldolgozása során keletkező melléktermékek elsődleges feldolgozásához,

d) a rák és a kagyló, a csiga továbbá más héjas és vízi állatok húsának feldolgozásához,

e) a gyümölcs-, zöldséglé gyártásához.

(3) A malomipari termék- és/vagy haszonállat-eledel gyártás szakágazatban (TEÁOR DA 15.61,15.71) a gabonatárolást szolgáló, továbbá a szállítást kiegészítő tevékenységből a közraktározási célú gabonatárolás, raktározás (TEÁOR I63.12) céljára szolgáló gabonatároló vasbeton és fémsilók rekonstrukciójára lehet igénybe venni az (1) bekezdésben meghatározott támogatást, az e célra - a mezőgazdasági alaptevékenységi beruházások támogatási előirányzatából - elkülönített keret erejéig.

(4) Támogatásban részesülhetnek - a burgonyafeldolgozást (TEÁOR DA 15.31), és a gyümölcs-, zöldséglé gyártási (TEÁOR DA 15.32) szolgáló létesítmények kivételével - az export célú hús-, baromfi- és halfeldolgozást, gyümölcs-, zöldségfeldolgozást (TEÁOR DA 15.1, 15.2, 15.3) végző belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók, az USDA, az EU és az ún. nemzeti listás exporthigiéniai előírások teljesítése céljából. A támogatást olyan, az exporthigiéniai színt fenntartását vagy fejlesztését szolgáló beruházásokra és/vagy üzemi rekonstrukciókra lehet igénybe venni, amelyek az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési hatóságok exportengedélyezési listáján való maradást, vagy a listára kerülést szolgálják.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott beruházásokhoz a 47. számú mellékletben meghatározott nagyságrendű, a beruházási költség százalékában kifejezett alaptámogatás, kiegészítő támogatás, valamint az azok megvalósításához hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitelek után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe. Az alaptámogatás összege pályázatonként, valamint ugyanazon a telephelyen megvalósuló beruházások esetén nem haladhatja meg a tízmillió forintot.

(6) Az (1), (3), (4) és (5) bekezdés alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázatonként és ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházások esetében összesen legfeljebb százötvenmillió forint éven túli lejáratú hitel alapulvételével vehető igénybe.

(7) Az (1), (3), (4) és (5) bekezdésekben foglaltak szerinti támogatás az általános forgalmi adó nélküli tárgyévi beruházási költség legalább húsz százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető csak igénybe.

(8) A beruházónak a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül a 274. § (8) bekezdése szerinti beszámolót kell készítenie.

3. Az 1-2. pontban foglaltak szerint benyújtott pályázatok elbírálási rendje

276. §

(1) A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) Az 1. pontban foglaltak szempontjából

a) átalakítás az a beruházás, amely a meglévő tárgyi eszközök rendeltetését megváltoztatja, átalakítja, élettartamát növeli;

b) a tárgyi eszköz értéknövelő felújítása pedig az a beruházás, amely az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állagának helyreállításával, a tárgyi eszközök nagyjavításával éri el a létesítmény korszerűbbé tételét (a 48. számú mellékletben rögzített támogatható épületek, építmények karbantartási jellegű munkáihoz nem vehető igénybe támogatás);

c) a halastó értéknövelő felújításának minősül a b) pontban foglaltakon kívül a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélytől eltérő változások (így különösen a műtárgy elhasználódása, a feliszapolódás, a töltés elhabolódás, töltéshossz rövidülés, a halágy mélységének csökkenése) helyreállítása, feltéve, ha a vízügyi hatóság az elvégzendő munkák mennyiségét, illetve területét igazolja. A halastavaknál az átalakítás nem támogatható.

(3) Az ültetvénytelepítések és új építési beruházások esetén, a támogatással érintett ingatlan értékét meghaladó támogatási összeg erejéig más ingatlanra is bejegyezhető az állam javára jelzálogjog.

277. §

(1) A pályázat elbírálásának feltételei:

a) a pályázó írásban és tételesen nyilatkozzon - a harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy a jogszerű földhasználatot igazoló szerződés egyidejű bemutatásával - arról, hogy a beruházás rendeltetésszerű megvalósításához, illetve hasznosításához szükséges mértékben a tulajdonában, illetőleg legalább ötéves bérleti (földhasználati) jogviszony keretében (építési beruházások esetén a beruházás üzembe helyezését követően legalább öt évig, (ültetvénytelepítések esetében a termőre fordulástól számított további öt évig) használatában lévő termőföld vagy egyéb ingatlan rendelkezésére áll;

b) a beruházó írásban nyilatkozzon arról, hogy a beruházás megvalósításához rendelkezik a szükséges - a támogatáson felüli - forrásokkal. A területfejlesztésről szóló külön jogszabályok szerint kedvezményezett térségekben megvalósuló, alaptevékenységet szolgáló beruházások támogatására benyújtott pályázatok esetében, - ha a pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy pályázni kíván a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, a Munkacrőpiaci Alap megyékben decentralizált foglalkoztatási alap részéből, a turisztikai célelőirányzatból, vagy egyéb forrásokból biztosított támogatásokra is (a továbbiakban: "egyéb" támogatás) - a pályázónak lehetősége van arra, hogy a pályázat forrás táblájának "egyéb nem mezőgazdasági támogatás" sorában anélkül is szerepeltesse az említett "egyéb" támogatásokat, hogy csatolná a támogatást nyújtó erről szóló engedélyét, illetve szándéknyilatkozatát. Egyidejűleg a pályázónak írásban kell vállalnia, hogy az "egyéb" támogatás elmaradása esetén a hiányzó forrást saját erőből vagy hitelből fogja biztosítani;

c) mezőgazdasági beruházások körében:

ca) a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) nyilatkozatban vállalja, az ötvenezer és százötvenezer forint közötti támogatás igénybevétele esetén a beruházás üzembe helyezését (termőre fordulását) követő öt évben évente legalább kettőszázötvenezer forint éves mezőgazdasági termékértékesítési árbevétel elérését, és azt az ellenőrzéskor számlával igazolja,

cb) a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) százötvenezer forintot meghaladó támogatás igénybevétele esetén nyilatkozatban vállalja a beruházás üzembe helyezését (termőre fordulását) követő öt évben évente legalább egymillió forint éves mezőgazdasági termékértékesítési árbevétel elérését, és azt az ellenőrzéskor számlával igazolja, továbbá nyilatkozzon gazdasági kamarai tagságának meglétéről,

cc) a mezőgazdasági tevékenységet végző nem egyéni vállalkozó magánszemélyek esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány bemutatása,

cd) a pályázat szerinti termékpályán a miniszter által elismert terméktanács írásos véleményének bemutatása;

ce) a területileg illetékes Területfejlesztési Tanácsok nyilatkozatának bemutatása, a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, továbbá arról, hogy azt a Tanács támogatja-e és mekkora a támogatás mértéke;

d) erdőgazdálkodási beruházások esetén csatolni kell a területileg illetékes erdészeti hatóság engedélyét;

e) a pályázó írásos nyilatkozata, amely szerint vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapon belül a beruházást megvalósítja, és azt a befejezését követően legalább öt évig a rendeltetésének megfelelően használja.

(2) A támogatás igénybevétele nem érinti a föld használójának a föld tulajdonosával kötött, a beruházás megvalósítását lehetővé tevő külön megállapodását.

278. §

(1) A pályázatot a tervezett beruházás telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2)[49] A beruházás támogatására a pályázatot 1998. március 31-ig, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyék vonatkozásában 1998. április 15-ig lehet benyújtani. Amennyiben a pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra kerül, erről a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közleményt tesz közzé.

(3) A pályázatot - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a földművelésügyi hivatal vezetője a (2) bekezdés szerinti határnap lejártát követően, de hatvan napon belül bírálja el.

(4) Az erdő-, vadgazdálkodási, halászati, illetve az egyes élelmiszerfeldolgozást, -előállítást, -csomagolást és gabonatárolást szolgáló beruházások támogatására irányuló pályázatot a földművelésügyi hivatal véleményével ellátva a benyújtást követő harminc napon belül megküldi a minisztériumnak. A pályázatot a (2) bekezdésben foglaltak szerinti határnap lejártát követően, de hatvan napon belül a miniszter bírálja el.

(5) A területfejlesztésről szóló külön jogszabályok szerint kedvezményezett térségekben megvalósuló alaptevékenységet szolgáló beruházások támogatásának a (3), illetve a (4) bekezdésben előírt jóváhagyását követően a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, a Munkaerőpiaci Alap megyékhez decentralizált foglalkoztatási alap részéből, a turisztikai célelőirányzatból vagy egyéb forrásokból biztosított további támogatásnak az igénybevétele esetén lehetőség van a kiadott földművelésügyi minisztériumi (földművelésügyi hivatali) támogatási engedély, vagy a Magyar Államkincstárral megkötött támogatási szerződés forrásösszetételének utólagos módosítására is.

(6) A támogatás kifizetését engedélyező irat kelte előtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható. Építéssel járó beruházás esetén a beruházás megkezdése időpontjának az építési naplóba történt első bejegyzés napját kell tekinteni.

279. §

(1) A támogatás igénybevételének a jogosságát, valamint összegét

a) a mezőgazdasági beruházások esetén - beleértve az átalakítást és a felújítást is - az illetékes megyei agrárkamara, az agrár érdekképviseleti szervek által közösen delegált személy, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján létrehozott a Megyei Területfejlesztési Tanács és a földművelésügyi hivatal képviselőiből álló Agrárfejlesztési Bizottság - amelynek elnöke a földművelésügyi hivatal képviselője -javaslata alapján az adott megyére megállapított keretösszegen belül a földművelésügyi hivatal vezetője,

b) az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halászati, élelmiszer-feldolgozási és gabonatárolási célokat szolgáló beruházások esetén - beleértve az átalakítást és felújítást is - az illetékes gazdasági kamara, az agrár-érdekképviseleti szervek, és a minisztérium képviselőiből álló Beruházási Szakbizottság (amelynek elnöke a minisztérium képviselője) javaslata alapján a miniszter

állapítja meg.

(2) A bizottságok működésének ügyrendjét a Beruházási Szakbizottság javaslata alapján a miniszter állapítja meg.

(3) A mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásaihoz, a Tv.-ben előirányzott támogatások rendeltetésszerű felhasználása érdekében megyei, illetve miniszteri döntési hatáskörbe tartozó központi támogatási keretek kerülnek kialakításra. A támogatási kérelmet a támogatási keret összegéig, a pályázatokban rögzített támogatási igények szükség szerinti sorolásával lehet elbírálni.

(4) A rendelkezésre álló költségvetési támogatási keretet meghaladó támogatási igények esetén az e rendeletben megállapított határnapig benyújtott pályázatok sorolásánál előnyt élveznek:

a) a meglevő termelőkapacitások értéknövelő átalakítására, felújítására irányuló beruházások,

b) azok a pályázatok, amelyek a kötelezően előírt legkisebb mértéknél nagyobb arányú saját forrás felhasználását tervezik,

c) a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, illetőleg a Munkaerőpiaci Alap megyékhez decentralizált foglalkoztatási alap részéből is támogatott pályázatok, valamint

d) a mezőgazdasági termelők közös vállalkozásában (integráció, TÉSZ, stb.) megvalósuló beruházások.

(5) A pályázatok sorolásának a (4) bekezdésben foglaltak szerinti érvényesítése esetén a kiírási feltételeknek egyébként megfelelő pályázatok is visszautasíthatók.

280. §

(1) A rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak meg nem felelő pályázatokat, továbbá a beruházások támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

(2) Amennyiben az igénylő a pályázat elbírálója által megállapított határidőn belül hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási kérelmet el kell utasítani.

(3) Az elutasításra kerülő pályázat benyújtóját az R. 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell értesíteni.

281. §

(1) Az elfogadott pályázattal kapcsolatos döntésről a minisztérium, illetőleg a földművelésügyi hivatal kifizetést engedélyező iratot állít ki, melynek alapján a pályázó a támogatás folyósítására szerződést köt a Magyar Államkincstárral.

(2) A támogatás nem vehető igénybe,

a) ha a pályázó a támogatási szerződést a kifizetést engedélyező irat kézhezvételétől számított hatvan napon belüli nem köti meg, vagy

b) ha a kivitelezést (beszerzést) a támogatási szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb 1998-ban nem kezdi el.

282. §

(1) A támogatás, az annak alapjául szolgáló beruházás nettó költségeinek kiegyenlítéséhez, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrásarányosan vehető igénybe. A kifizetés feltétele minden esetben a megvalósítani kívánt beruházás céljával összhangban levő számla bemutatása.

(2) A kamattámogatás a támogatási, illetve a hitelszerződés szerinti ütemben - az első három hónapra eső kamat kivételével (amely a hitelintézet terhelése alapján igényelhető) a ténylegesen kifizetett kamatösszeg figyelembevételével - és azon a hitelintézeten keresztül vehető igénybe, amellyel a Magyar Államkincstár a támogatás folyósítására olyan szerződést kötött, amelyben a hitelintézet a kamattámogatás lehívásakor - az első három hónapra eső kamat kivételével - igazolja az igénylőre kiterhelt kamat befizetését.

(3) A beruházásnak a támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmát, a beruházás kezdésének, illetve a befejezésének határidejét - különösen indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére - a támogatási kérelem elbírálója módosíthatja.

(4) A támogatást - pályázat alapján - az a pályázó veheti igénybe, aki (amely) vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapon belül a beruházást befejezi.

283. §

(1) A támogatási feltételek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése, jogtalanul igénybe vett állami támogatásnak minősül. Részleges teljesítés esetén csak a támogatás arányos része minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá

a) a beruházásnak az elfogadott céltól eltérő rendeltetésű megvalósítása;

b) ha nem valósul meg a teljes beruházás (ideértve a pályázatban meghatározott gazdasági tevékenység ellátásához szükséges nem támogatott beruházást is), vagy megvalósulását követően nem helyezik üzembe, továbbá, ha megvalósulása után, engedély nélkül, öt éven belül értékesítik, gazdasági társaságba apportálják;

c) ha a beruházó a támogatással megvalósuló beruházás esetében a beruházás ellenőrzését, illetve megvalósulás után az üzemelés szemrevételezését akadályozza, vagy azt lehetetlenné teszi.

(3) Indokolt esetben a miniszter, illetve a megyei földművelésügyi hivatal vezetője engedélyezheti a megvalósított beruházásnak a (2) bekezdés b) pontjában előírt öt éven belüli értékesítését, apportálását, ha az új tulajdonos, bérlő - feltéve, ha az egyébként jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére - vállalja a korábbi tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését.

284. §

A támogatást igénybe vevő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a támogatás igénybevételétől számított öt éven belüli jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy ha természetes személy igénylő a támogatási kérelem elbírálásánál figyelembe vett, a támogatással létesített tárgyi eszközzel megvalósított tevékenységét öt éven belül megszünteti, a támogatás arányos részét - a támogatási kérelmet elbíráló határozata alapján - a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

285. §

(1) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a miniszter - a földművelésügyi hivatal, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, illetőleg külön megállapodás esetén más szakértő szervek szükség szerinti (így különösen a Magyar Államkincstár, az erdészeti hatóság, az OMMI, a gazdasági kamarák, megyei gazdasági kamara, a terméktanácsok, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, hegyközségek, finanszírozó hitelintézetek) bevonásával - látja el. A földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzéséről készített jelentést negyedévenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a támogatás igénybevételét engedélyező rendeli el.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvények, valamint erdő telepítésének, továbbá a szőlőültetvények felújításának támogatása[50]

286. §

(1)[51] A B) pontban foglaltak szerinti támogatásban, pályázat alapján, a növénytermelést és kertészetet, a vegyes gazdálkodást, erdőgazdálkodást (TEÁOR A 01.1, 02.01, 01.3) folytató igénylő részesülhet, feltéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a szőlőtermesztéssel, a borgazdálkodással, valamint a bor forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok megsértése miatt az illetékes hatóság szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapította meg.

(2) Az igénylő pályázat útján a szőlő, gyümölcsös, egyéb ültetvények és erdő telepítéséhez, továbbá a meglévő szőlőültetvények felújításához[52]

a) a beruházás költségeihez a 47. számú melléklet b) táblázata szerinti, a beruházási költség százalékában meghatározott mértékű alaptámogatásban, kiegészítő támogatásban részesülhet, továbbá

aa)[53] erdőtelepítés költségeihez 1998-ban, egy alkalommal, pályázat útján a rendelet 41. számú mellékletében meghatározott mértékű normatív támogatásban részesülhet azzal, hogy az e bekezdés b), ba), bb), bc) pontjaiban megfogalmazásra kerülő kamattámogatást erdőtelepítés esetében nem lehet igénybe venni;

b) a hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után jegybanki alapkamat százalékában kifejezett kamattámogatást vehet igénybe. A hitelfelvevő a következő lehetőségek közül választhat:

ba) évente egységesen negyven százalék, legfeljebb tíz év időtartamra szőlő kamattámogatás, vagy

bb) legfeljebb hét év időtartamra szóló, a telepítés évében hetven százalékos, ezt követően az ápolási és a termőévekben évente tíz százalékkal csökkenő mértékű kamattámogatás,

bc) legfeljebb hét év időtartamra szóló, a telepítés évében negyvenszázalékos, ezt követően három éven keresztül a termőre fordulásig ötven, hatvan, illetve hetven százalékig növekvő kamattámogatás, majd a termőre fordulást követő három termőévben ötven-, harminc-, illetve tízszázalékos kamattámogatás.

(3) A 47. számú melléklet b) táblázata szerint a szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvények telepítéséhez igénybe vehető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,

b) terület előkészítésének,

c) szaporítóanyag beszerzésének,

d) tápanyag feltöltésének,

e) telepítésének,

f) termőre fordulásig az éves ápolásoknak, valamint

g) támberendezései létesítésének,

h) kerítés, szociális létesítmény, térburkolat, permetlé tároló, valamint

i) az intenzív ültetvényeknél a beépített stabil öntözőberendezések létesítésének

költségei vehetők figyelembe.

(4) A meglévő szőlőültetvények felújításához igénybe vehető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,

b) a támberendezés felújításának,

c) a tőkepótlásnak, és

d) a kerítés felújításának

költségei vehetők figyelembe.

287. §

(1) A pályázat benyújtására, elbírálására, a támogatás igénybevételének ellenőrzésére, a támogatással megvalósult ültetvény értékesítésére, bérletére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére az A) pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) ültetvénytelepítés esetén a beruházás megkezdése időpontjának a telepítési naplóba történt első bejegyzés napját,

b) beruházás megvalósításának pedig az ültetvény termőre fordulását kell tekinteni, továbbá

c) a pályázatot tavaszi ültetvénytelepítésnél 1998. március 16-ig, őszi ültetvénytelepítésnél 1998. március 31-ig kell benyújtani,

d) a tavaszi ültetvénytelepítésekre benyújtott pályázatot a földművelésügyi hivatal vezetője tizenöt napon belül bírálja el,

e) az ültetvények telepítésének, felújításának megvalósítását a beruházás megkezdésétől a termőre fordításig az OMMI évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, arról jegyzőkönyvet készít és azt megküldi a területileg illetékes földművelésügyi hivatalnak,

f) a pályázathoz a gazdajegyző helyett az illetékes hegybíró véleményét kell csatolni.

(2) A támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a támogatási kérelem benyújtásakor az igénylővel szemben a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra, valamint a bor forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok megsértése miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás van folyamatban, és az illetékes hatóság az igénylő felelősségét utóbb jogerősen megállapítja.

(3) Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának szakmai feltételeit a 49. számú melléklet, az ültetvénytelepítést támogatásban részesíthető fajok felsorolását az 50. számú melléklet tartalmazza.

288. §

(1) Az alap- és kiegészítő támogatás, az annak alapjául szolgáló ültetvénytelepítési beruházások (szőlőültetvények esetében beleértve a meglévő ültetvények felújítását is) nettó költségeinek kiegyenlítéséhez és a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrásarányosan vehető igénybe.

(2) A kamattámogatás igénybevételére az A) pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A beruházó az ültetvény termőre fordulását követő hatvan napon belül a beruházásról készített beszámolót -ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - köteles a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.

289. §

(1) AB) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházásai számláról kell teljesíteni.

(2) AB) pont szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) Az új mezőgazdasági gép vásárlásának támogatása

290. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást az az igénylő vehet igénybe, aki (amely)

a) növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.1, 01.2, 01.3),

b) erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01),

c) halászatot (TEÁOR B 05.01),

d) vadgazdálkodást (TEÁOR A 01.50),

e) esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzést (TEÁOR K. 71.21),

f) támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel - beleértve a mezőgazdasági hasznosítású helikopterekkel végzett munkákat is - bérmunkát,

g) mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenységet (TEÁOR A 01.41)

h) pénzügyi lízingtevékenységet (TEÁOR J 65.21) folytat.

291. §

(1) Az új mezőgazdasági erő- és munkagépek - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is - vásárlásához a nettó (ÁFA-mentes) beszerzési költségek alapulvételével (közvetlen import esetén tartalmazza a vámot, vámpótlékot, vámkezelési díjat)

a) huszonöt százalék mértékű, végleges fejlesztési célú juttatás (hitelfelvétellel történő vásárlás esetén), vagy

b) harminc százalék mértékű, végleges fejlesztési célú juttatás, (hitelfelvétel nélküli vásárlás esetén), továbbá

c) hitelintézettől, illetve pénzügyi vállalkozástól felvett, éven túli lejáratra engedélyezett hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) Az ötmillió forintot meghaladó nettó (ÁFA-mentes) beszerzési költségű gépek egy naptári éven belüli részletfizetéssel történő vásárlása is támogatható az (1) bekezdés szerinti mértékben. A támogatást a naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal lehet igényelni a vételár kiegyenlítésének üteméhez igazodóan arányos mértékben.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás igénybe vehető

a) a BTO 293000 0000 termékszámú mezőgazdasági gépek,

b) a mezőgazdasági célra szolgáló rakodó- és emelőberendezés (BTO 292218 5000),

c) a mezőgazdasági és erdőgazdasági rendeltetésű lánctalpas vontató, (BTO 295250 2000),

d) a mezőgazdasági termékek szárításához igénybe vehető szárítóberendezés (BTO 295315 5000),

c) a modern rendszerű fémszerkezetek (BTO 281123 6380) közül a komplett mézpergető, továbbá

f) nádarató gép vágó- kévekötő adapterei (a BTO 293270 5700-ból),

g) halászati etetőcsónak (a BTO 351213 9500-ből),

h) axiális átömlésű-, illetve csigaházas egyfokozatú folyadék szivattyúk (BTO 291224 0000),

i) gabonakombájn-betakarító adapter szállító kocsi (a BTO 34023 5000-ből)

j)[54] egyéb különleges szárazföldi jármű (BTO 341054 9900)

beszerzéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás új, mezőgazdasági hasznosítású helikopterek beszerzéséhez, illetve a meglévők teljes felújításához is igénybe vehető, pályázat alapján, elkülönített keret erejéig. A pályázatok benyújtásának és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit az agrárgazdasági beruházások megvalósítására igényelhető támogatásokra a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben meghirdetésre kerülő pályázati felhívás határozza meg.

(5) Az (1) és (2) bekezdések szerinti támogatás nem vehető igénybe

a) az egytengelyes kerti traktor (BTO 293110 00 00),

b) a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei (BTO 29327000 00),

c) az egyéb mezőgazdasági gépek, pázsit, vagy sportpályák ápolására szolgáló gépek és más háztáji kisgépek közül:

1. Pázsit- vagy sportpálya henger (BTO 293215 60 00),

2. Villamos hajtású fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 93220 10 00),

3. Motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 30 00)

4. Motoros, nem forgókéses vágőszerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 50 00),

5. Egyéb nem motoros fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 70 00)

6. Hordozható porozó, permetező készülék motor nélkül (BTO 293240 33 00),

7. Kézi hajtású takarmány-előkészítő gép (BTO 293263 35 10), továbbá

d) az e rendelet alapján pályázatos támogatás igénybevételével megvalósuló építési jellegű beruházásokhoz kapcsolódóan az azokkal egy időben beépítésre kerülő (BTO 293000 00 00) technológiai gép és berendezés beszerzéséhez.

(6) Az esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzést (TEÁOR K 71.21), valamint mezőgazdasági bérmunkát folytató, az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha az e tevékenységből származó, számlával igazolt éves bevételek legalább ötven százaléka mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére e tevékenységéhez nyújtott szolgáltatásból származik.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján támogatással beszerzett új mezőgazdasági gép az amortizációs időszakon belül el nem idegeníthető, illetve az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzügyi vállalkozás kivételével lízingbe nem adható.

(8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére az A) pont 284. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(9) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele:

a) a területileg illetékes földművelésügyi hivatal által ellenjegyzett, a 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem benyújtása;

b) az új gép vásárlásának saját névre szóló, szükség szerint a gép egyedi azonosítási adatait is tartalmazó számlával történő igazolása és minőségi tanúsítványának bemutatása;

c) a mezőgazdasági gépkölcsönző és a támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunkát végző esetében a gépkölcsönzésre, illetve a bérmunkavégzésre irányuló tevékenység folytatására jogosító vállalkozói igazolvány bemutatása;

d) a támogatást igénybe vevő nyilatkozata arról, hogy a támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz az e jogszabály által más címen biztosított további támogatást nem igényelt;

e) a BTO 293 240 1000 termékszámú öntözőgépek vásárlása esetén a támogatás igénybevételének további feltétele a számla tulajdonosának nevére kiállított, érvényes üzemelési vízjogi engedély, vagy mezőgazdasági vízszolgáltató tevékenységet (TEÁOR A 01.40) folytató igénylő esetén a területileg illetékes vízügyi kezelővel kötött vízszolgáltatási, üzemeltetési szerződés bemutatása.

(10) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele a pénzügyi intézménnyel, illetve pénzügyi vállalkozással kötött hitelszerződés bemutatása.

(11) Az új mezőgazdasági gépek vásárlásához igénybe vehető támogatások közül

a) a huszonöt, illetve harminc százalék mértékű végleges fejlesztési célú juttatást a (9) bekezdésben felsorolt igazolások benyújtásával,

b) a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatást az első három hónapra eső kamat esetében a hitelintézet terhelése alapján, ezt követően a ténylegesen kifizetett kamatösszeg figyelembevételével lehet igényelni a területileg illetékes adóhatóságtól.

(12) A támogatási kérelemhez minden esetben mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(13)[55] A (3) bekezdés j) pontjában meghatározott jármű utáni támogatást a növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3) és erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01) végző igénylő akkor veheti igénybe, ha igazolja, hogy a tárgyévet megelőző évi nettó árbevételében mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenység legalább a hatvanöt százalékot meghaladja és ezen tevékenység keretében kerül hasznosításra, vagy a jármű megfelel az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 6. számú függelékében előírt feltételeknek, és a gépjárműhasználathoz a területileg illetékes állategészségügyi állomástól engedélyt kapott. A támogatás igénybevételének (9)-(12) bekezdésben meghatározott feltételein túlmenően az igénylőnek be kell mutatnia a mezőgazdasági árbevétel részarányáról szóló igazolást - amelyet a benyújtott adatok alapján a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal állít ki -, vagy az állategészségügyi állomás által kiadott engedélyt.

292. §

(1) A C) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni.

(2) A C) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

D) Az új mezőgazdasági gép lízingelésének támogatása

293. §

(1) A D) pontban foglaltak szerinti támogatást az az igénylő (lízingbevevő), aki (amely)

a) növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01),

c) vadgazdálkodást (TEÁOR A 01.50),

d) halászatot (TEÁOR B 05.01), folytat, továbbá

e) a lízingbeadó, a pénzügyi lízingtevékenységet folytató pénzügyi vállalkozás (TEÁOR J 65.21)

veheti igénybe.

(2) A lízingszerződésben rögzíteni kell, hogy

a) a szerződés futamideje legalább harminchat hónap,

b) a lízingtárgy nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép nettó beszerzési árának a végleges fejlesztési juttatással csökkentett összegével.

294. §

(1)[56] Az új mezőgazdasági gépek pénzügyi lízingbe vételéhez igénybe vehető támogatások közül:

a) a huszonöt százalékos mértékű végleges fejlesztési célú juttatást a 295. § (1) bekezdésében felsorolt igazolások benyújtásával a lízingbe adó a lízingelt eszközzel kapcsolatos követelése teljesítéseként veheti igénybe, amelyet a lízingbe vevő a lízingbe adó számlája alapján a lízingtárggyal kapcsolatos számlázott (a támogatást is magában foglaló) kötelezettsége teljesítéseként a tőketartaléka javára számol el;

b) a jegybanki alapkamat ötven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatást a 295. § (2) bekezdésében felsorolt igazolások benyújtásával a lízingbe vevő veheti igénybe. A kamattámogatás csak olyan lízingszerződés alapján vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb öt százalékponttal haladja meg a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamatot;

c) az (1) bekezdés a) pontjában rögzített feltételeket teljesítő lízingbe adó kizárólag a huszonöt százalékos mértékű végleges fejlesztési juttatást veheti igénybe. A 291. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban rögzített huszonöt, illetve harminc százalékos mértékű végleges fejlesztési célú juttatásra, továbbá a c) pontjában rögzített negyven százalékos mértékű kamattámogatás igénybevételére nem jogosult.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

295. §

(1) A lízingbeadót megillető támogatás igénybevételének feltétele:

a) az új mezőgazdasági gép vételárát tartalmazó, a lízingbeadó nevére kiállított számla,

b) a lízingbevevő nyilatkozata, hogy a 293. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy d) pontjában felsorolt tevékenységet folytat,

c) az ötmillió forint feletti értékű gépek lízingbevételénél a 293. § (1) bekezdésében előírt tevékenység folytatását a területileg illetékes földművelésügyi hivatallal kell igazoltatni a lízingszerződésen,

d) a 293. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lízingszerződés bemutatása.

(2) A lízingbevevőt megillető támogatás igénybevételének feltétele:

a) a pénzügyi vállalkozás által kiállított értesítő a kamat megfizetéséről,

b) a 293. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lízingszerződés bemutatása.

(3) A D) pontban foglaltak alapján járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére általában a C) pontban foglaltakat kell alkalmazni. A lízingelt gépet a lízing futamideje alatt elidegeníteni, újra lízingelni nem lehet. A lízingszerződés futamidőn belül történő felbontása esetén a lízingbeadó az igénybe vett támogatás időarányos részét köteles visszafizetni - kivéve azt az esetet, amikor a lízingszerződés felmondására a lízingbevevő szerződésszegése miatt kerül sor - és a lízinngbeadó a lízingtárgyra az (1), illetve (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő lízingbevevővel új lízingszerződést köt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére az A) pont 284. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a C) pont 292. § (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) Szövetkezeti üzletrész megvásárlásának támogatása

296. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az 1967. évi III. törvény alapján alakult, majd az 1992. évi I. törvény alapján működő és az 1992. évi II. törvény alapján átalakult mezőgazdasági szövetkezet (a továbbiakban: szövetkezet) - ideértve annak szövetkezetként működő jogutódját is.

297. §

Támogatás a szövetkezet 1995. december 31-i állapot szerint nyilvántartott üzletrészállománya értékének legfeljebb hét egész öttized százalékáig vehető igénybe, figyelembe véve az előző években már megkapott támogatásokat is.

298. §

(1) A támogatási kérelem elbírálásának feltételei:

a) a szövetkezeti üzletrész vásárlására fordított támogatás ne haladja meg a szerződés tárgyát képező egyedi üzletrész forgalmi (adásvételi szerződés szerinti) értékének ötven százalékát, de legfeljebb a szerződés tárgyát képező egyedi üzletrész 1995. december 31-i állapot szerint nyilvántartott névértékének tizenöt százalékát,

b) a szövetkezet vállalja, hogy a támogatással megvásárolt üzletrészadásvételi szerződés szerinti összegével csökkentett névértéken meghatározott összegét, valamint az üzletrészvásárlás kapcsán felvett támogatás összegét elkülönítetten tartja nyilván, azt a szövetkezet fel nem osztható vagyonába helyezi, és legalább tizenöt évig ott tartja.

(2) A támogatást 1998. november 30-ig az 52. számú melléklet szerint kiállított támogatási kérelem alapján lehel igényelni. A támogatási kérelmet a szövetkezet székhelye szerinti földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)[57] A szövetkezet közgyűlésének határozatát a fel nem osztható vagyon létesítéséről abban az esetben, ha a szövetkezeti taggyűlést az igénylés időpontjában már megtartották. Amennyiben a közgyűlést az igénylést követően tartják meg, úgy a közgyűlési határozat utólag is becsatolható,

b) a szövetkezeti üzletrész vásárlásáról szóló adásvételi szerződés(ek), vagy előszerződés(ek) egy-egy eredeti példányát,

c) az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(3) A földművelésügyi hivatal a támogatási kérelmet véleményével együtt tizenöt napon belül megküldi a minisztériumnak. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint annak összegét a miniszter bírálja el.

(4)[58] Amennyiben a támogatás összege előszerződés alapján kerül kifizetésre, a kérelmező a támogatási összeg kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az üzletrész adásvételi szerződést a földművelésügyi hivatalnak megküldeni. A határidő elmulasztása esetén az így igénybe vett támogatás jogtalanul kifizetett támogatásnak minősül. Ha a kérelmező a (2) bekezdés a) pontjában a közgyűlési határozat utólagos becsatolásának lehetőségével kíván élni, de azt legkésőbb az igénylés benyújtását követően megtartott első közgyűléstől számított kilencven napon belül nem teljesíti, úgy a felvett, illetve kifizetett támogatás jogtalanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) Amennyiben a támogatás összegét a szövetkezet a későbbiekben - megfelelő indokolással ellátott kérelem alapján - vissza kívánja fizetni és a támogatással képzett fel nem osztható vagyonrészt meg akarja szüntetni, a támogatás összegét a támogatás folyósítása és a visszafizetés közötti időtartamra kiszámított, a folyósításkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetheti, és ezt követően a fel nem osztható vagyonát a visszafizetett támogatás és a kamat összegével csökkentheti.

299. §

(1) A támogatásban részesített szövetkezet nevét, székhelyét valamint az e fejezet szerinti jogcímen kapott támogatás összegét a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzé kell tenni. A támogatási kérelem benyújtása az említett adatok közzétételéhez valamint kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

(2) A támogatás igénybevételének feltételeit a minisztérium a földművelésügyi hivatal bevonásával ellenőrzi. A jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

300. §

(1) Az E) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 100322000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(2) Az E) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

F) A kedvezőtlen adottságú térségek és a térségfejlesztési programok támogatása

301. §

(1) Az F) pontban foglaltak alkalmazásában mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen adottságú az a település, ahol a külterületi szántó művelési ágú földrészletek átlagos kataszteri tiszta jövedelme hektáronként nem haladja meg a tizenhét AK-t.

(2) A kedvezőtlen adottságú települések jegyzékét az 53. számú melléklet tartalmazza.

302. §

(1) Az F) pont alapján támogatott fejlesztési célok megvalósításához más jogszabályok alapján is igénybe vehető támogatás.

(2) A támogatás a tárgyévre ütemezett saját forrás és a hitel felhasználásával arányosan vehető igénybe.

1. A kedvezőtlen adottságú térségek fejlesztési támogatása

303. §

Az F) 1. pont szerinti támogatásra jogosult a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen adottságú, harmincezer lakosszám alatti településeken külterületi termőföldet használó igénylő az olyan fejlesztési célok megvalósításához, amelyek a foglalkoztatást, a jövedelemszerzési lehetőségeket javítják és e rendelet alapján más fejlesztési célú támogatásban nem részesíthetők.

304. §

(1) A támogatás mértéke:

a) a beruházási költségek legfeljebb negyven százaléka, valamint

b) a fejlesztésekhez hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat negyven százaléka.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő a támogatott tevékenységet legalább négy évig folytassa.

305. §

(1) A támogatás a minisztérium által meghirdetett pályázat alapján igényelhető.

(2) A támogatási kérelmet a földművelésügyi hivatalhoz 1998. május 31-ig lehet benyújtani.

(3) A hivatal a pályázatokat javaslatával ellátva döntésre a minisztériumhoz a benyújtástól számított tizenöt napon belül terjeszti fel.

(4) A támogatás odaítéléséről a miniszter, illetve felhatalmazottja a Bíráló Bizottság javaslata alapján a benyújtási határidőt követő harminc napon belül dönt.

(5) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek

a) megvalósítása a bázis foglalkoztatott létszámot meghaladó foglalkoztatást és többlet jövedelemszerzési lehetőséget biztosít,

b) a Munkaerőpiaci Alap megyékhez decentralizált foglalkoztatási alaprészből is támogatásban részesülnek,

c) a megyei területfejlesztési célelőirányzatból, illetve a turisztikai célelőirányzatból is támogatásban részesülnek,

d) a területfejlesztési támogatásra kedvezményezett térségek településeiről nyújtottak be,

e) fejlesztési céljai az agrárfejlesztési programok prioritásai között szerepelnek,

f) az 5 AK/ha alatti szántó művelési ágú termőföld egyéb célú hasznosítását segítik elő.

(6) A támogatási szerződés megkötésére, folyósítására és felhasználásának ellenőrzésére e fejezet A) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

306. §

(1) Az F) 1. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(2) Az F) 1. pontban foglaltaktól eltérően, jogosulatlanul igénybevett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Az agroturizmus fejlesztésének támogatása

307. §

(1)[59] Az F) 2. pontban foglaltak alapján támogatást igényelhetnek a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen adottságú háromezer lakosszám alatti településeken, valamint a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen adottságú háromezer lakosszám feletti települések közigazgatásához tartozó külterületen állandó jelleggel élők agroturisztikai szolgáltatások beindításához, illetve fejlesztéséhez.

(2) Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági (TEÁOR A 01.1-01.5), erdőgazdasági (TEÁOR A 02.0), vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.50), illetve halászati (TEÁOR B 05.0) termelő, valamint egyes élelmiszer-feldolgozási (TEÁOR DA 15.1-3,. 15.41, 15.51, 15.71, 15.87, 15.88, 20.10) tevékenységet folytató természetes személy, aki

a) az (1) bekezdésben meghatározott településen állandó lakhellyel rendelkezik,

b) a turisztikai szolgáltatás beindításához, illetve fejlesztéséhez a település közigazgatási területén elhelyezkedő épület tulajdonosa vagy résztulajdonosa,

c) vendégeinek történő értékesítés céljából fel tud kínálni saját termelésű, illetve előállítású agrárterméket.

(3) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatást igénylő vállalja

a) legalább négy-, legfeljebb harmincágyas szálláshely kialakítását és a támogatással kialakított szálláshely legalább öt éven keresztül történő folyamatos üzemeltetését,

b) a kialakított szálláshelyek országos szakmai érdekvédelmi szervezettel történő minősítését,

c) a szakmai szervezet által előírt tanfolyam elvégzését, ahol a vendéglátással kapcsolatos legfontosabb (üzletviteli, higiéniai, élelmezés-egészségügyi, baleset-elhárítási) ismereteket elsajátítja.

(4)[60] A támogatás igénybevételére jogosult továbbá az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely

a) az agroturisztikai és falusi vendégfogadói szolgáltatások nyújtásához szükséges alapvető szakmai ismeretek elsajátítását elősegítő tanfolyamot szervezi, ha a tanfolyam tematikája az IKM-FM közös 31782201 OKJ számú "falusi vendéglátó" szakképesítés oktatási tematikája alapján épül fel és a támogatással csökkenti a (2) bekezdés szerinti tevékenységet folytató természetes személyeknek a tanfolyam részvételi díját;

b) a piacrajutást elősegítő agroturisztikai kiadványok kiadását szervez, illetve végzi, ha támogatással csökkenti a kiadvány árát, illetve az (1) pont szerinti tevékenységet folytató természetes személyeknek az agroturisztikai és falusi vendégfogadói szolgáltatásuk meghirdetésének díját.

308. §

Támogatás igényelhető:

a) a szálláshelyek kialakításához, bővítéséhez, továbbá a szükséges higiéniai és környezetvédelmi feltételek kielégítéséhez, mint a szálláshelyhez tartozó vizesblokk, továbbá házi vízellátó rendszer és szennyvíz-elhelyezési létesítmények építéséhez, felújításához, bővítéséhez,

b) a szálláshely környezetének (udvar, kert, udvari pihenő- és játszótér) rendezéséhez, illetve kialakításához, az előírt szakmai képesítés megszerzéséhez szervezett tanfolyam részvételi költségeihez, agroturisztikai kiadványok költségeihez.

309. §

Támogatásban nem részesíthetők:

a) a magánhasználatú helyiségekkel kapcsolatos beruházások,

b) a beruházások alapfelszerelési tárgyainak beszerzése, pl. ágy- és asztalnemű, edények, háztartási textíliák és takarók, kisgépek és konyhai készülékek,

c) olyan vendégszobák, üdülőlakások és üdülőházak, amelyeket tartós jelleggel ugyanazon személyeknek vagy szervezeteknek adnak bérbe,

d) a kiemelt üdülőövezetekhez sorolt településeken az agro turizmus fejlesztésére irányuló beruházások.

310. §

(1) A támogatás vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás mértéke:

a) a 308. § a) és b) pontja szerinti fejlesztésekhez nyújtható támogatás mértéke legfeljebb az ÁFA nélküli beruházási költség negyven százaléka,

b) a képzéshez és a piacra jutást elősegítő kiadványokhoz nyújtható támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek ötven százaléka,

c) a támogatás összege pályázatonként legfeljebb kettőmillió forint lehet.

311. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériummal egyeztetett pályázati felhívás határozza meg.

(2) A pályázatot a területileg illetékes földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A hivatal a pályázatokat, a beérkezésüket követő tizenöt napon belül, véleményével ellátva megküldi a minisztériumba. A miniszter az - általa kijelölt, illetve felkért szakértőkből álló - Agroturizmus Bizottság javaslata figyelembevételével dönt.

(3) A támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására és felhasználásának ellenőrzésére e fejezet A) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) A támogatási cél megvalósulásának és az üzemeltetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium a földművelésügyi hivatal útján gondoskodik.

312. §

(1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, ha

a) a támogatási cél nem vagy csak részben valósul meg,

b) a támogatással érintett létesítmény tíz éven belül elidegenítésre kerül,

c) a támogatással érintett létesítményt nem a támogatási célnak megfelelő rendeltetéssel használják.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

3. Az agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok elkészítésének támogatása

313. §

(1) A támogatás célja az agrárstruktúra-politikai támogatások hatékonyságának növelése, valamint az Európai Unió Strukturális Alapok és agrártámogatások igénybevételéhez előírt tervek (programok) elkészítése.

(2) Támogatás nyújtható:

a) a megyei és regionális területfejlesztési programokhoz kapcsolódó agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programjavaslatok és operációs programok kidolgozásához,

b) kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok elkészítéséhez.

(3)[61]

(4)[62] A támogatás összege az igazolt költségek mértékéig terjedhet, amely a miniszter egyedi döntése alapján a (2) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott programok kidolgozására megkötött támogatási (állami megbízási) szerződés keretében kerül meghatározásra. A támogatás legfeljebb 50%-a előlegként kerül kifizetésre, a támogatási szerződésben meghatározott teljesítés és elszámolási kötelezettség mellett.

(5)[63] A támogatási kérelmet a megyei és regionális programok esetében a megyei önkormányzatok, a kistérségi programok esetében a települési önkormányzatok által megbízott önkormányzat, önkormányzati szövetség és kistérségi társulás nyújthatja be 1998. december 10-ig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi Hivatalok és Vidékfejlesztési Főosztályra. A támogatási kérelemhez minden esetben csatolni kell az R. 3. számú és a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, a program tematikáját, megvalósításának feltételeit tartalmazó (humán, infrastrukturális, pénzügyi) leírást, a programhoz csatlakozni szándékozók nyilatkozatát, a programban való részvételük jellegét, a program kidolgozásának költségkalkulációját és a kistérségi program kidolgozása esetében az érintett önkormányzatok által aláírt megállapodást, továbbá a megyei területfejlesztési tanács(ok) nyilatkozatát arról, hogy a tematika szerint kidolgozásra kerülő program illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz. A kistérség esetében a támogatás csak a hátrányos helyzetű, kedvezőtlen adottságú térségek részére nyújtható.

(6)[64] A támogatás folyósításának, a kidolgozott programok jóváhagyásának, a támogatási előleggel történő elszámolásának és az ellenőrzésének rendje, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos eljárás a támogatási (állami megbízási) szerződésben kerül szabályozásra.

(7) A támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (7) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

G) A mezőgazdasági termelők közös vállalkozásában létesülő nagybani piacok, valamint termelők értékesítő szervezete beruházásainak támogatása

314. §

A G) pontban foglaltak szerinti támogatás a mezőgazdasági értékesítési infrastruktúra, elsősorban a zöldség-gyümölcs termelés koordinációját, a termékskála bővítését szolgáló, nagybani termelői értékesítést és az ehhez kapcsolódó logisztikai feladatokat ellátó új beruházások megvalósításához nyújtható.

315. §

(1) A támogatást az erre a célra létrehozott, gazdasági társaság, szövetkezet vagy a 20. számú melléklet szerinti TÉSZ veheti igénybe pályázat alapján.

(2) A pályázat befogadásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen

a) a beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá

b) a beruházás székhelye szerinti megyei önkormányzat,

c) a beruházás székhelye szerinti települési önkormányzat,

d) az illetékes terméktanács vagy terméktanácsok, valamint

c) az illetékes megyei területfejlesztési tanácsok véleményével.

316. §

A támogatás elnyerése esetén a pályázó kötelezettséget vállal, hogy a nagybani piacon forgalmazott főbb mezőgazdasági termékek forgalmáról (mennyiségéről, értékéről, a kereslet-kínálat alakulásáról) félévente írásos értékelést ad a minisztérium részére.

317. §

(1) A támogatás formája:

a) a beruházási költség százalékában kifejezett alaptámogatás, valamint

b)[65] a beruházás megvalósításához hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után igényelhető kamattámogatás lehet.

(2) A támogatás mértéke:

a) a beruházási költség legfeljebb harminc százaléka,

b)[66] a hitelintézettől felvett éven túli lejáratú hitel után a kamattámogatási kérelem benyújtása időpontjában érvényes jegybanki alapkamat legfeljebb negyven százaléka.

(3) Kamattámogatás pályázatonként legfeljebb kettőszázmillió forint éven túli lejáratú hitel alapulvételével vehető igénybe.

(4) A támogatás az általános forgalmi adó nélküli beruházási költség legalább húsz százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető csak igénybe.

(5)[67]

318. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet a tervezett beruházás telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(2) A pályázatot a földművelésügyi miniszter bírálja el.

(3) A támogatást igénybe vevő pályázó a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül köteles a Magyar Államkincstárhoz benyújtani.

319. §

(1) A G) pontban foglaltak szerinti támogatás igénybevétele feltételeinek teljesítését a miniszter a földművelésügyi hivatal és más szakértő szervek bevonásával ellenőrzi.

(2) A G) pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a miniszter rendeli el.

(3) A G) pont szerinti támogatást a 1003200001220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(4) A G) pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

H) Bekötő-, illetve összekötő út létesítésének támogatása

320. §

(1) A mezőgazdasági érdekeltségű, önkormányzati tulajdonú, összekötő és bekötő utak létesítésének, korszerűsítésének támogatására vonatkozó szabályokat - az egyes elkülönített állami pénzalapokról (Útalapról) szóló 1992. évi LXXXIII. törvény által meghatározott keretekben - a KHVM-KTM-FM által közzétételre kerülő külön pályázati felhívás tartalmazza.

(2) Amennyiben az igénylő a H) pont szerinti cél megvalósítására az Útalapból is támogatást kíván igénybe venni, a támogatási kérelemhez (pályázathoz) mellékelnie kell az illetékes Területfejlesztési Tanács véleményét, vagy azt az igazolást, hogy a Területfejlesztési Tanács a támogatási kérelemről tizenöt munkanapon belül nem nyilatkozott.

(3) A H) pont szerinti támogatást a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási számláról kell teljesíteni.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

VI. Fejezet

A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

321. §

(1) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10, cím, 4. alcím, 3. előirányzat-csoport alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet VII. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

322. §

Az A) pontban foglaltak alapján támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) művelés alól kivett - természetvédelmi oltalom alatt nem álló - terület mezőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele,

b) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele,

c) borvidéken vagy bortermő helyen, a szőlő kataszterben 1. és 11. osztályú, tízszázalékos lejtés feletti, illetve százötven méter tengerszínt magasság feletti területek szőlőtelepítés céljára történő kialakítása (pl. teraszírozás),

d) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése,

e) a termőföldek privatizációja során tulajdonul megszerzett, szántóként nyilvántartott, de a természetben parlagon álló területek művelésbe vonása,

f) engedéllyel selejtezésre került ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása,

g) jelenleg hasznosításra alkalmatlan, halastóként nyilvántartott területek művelési águknak megfelelő rekonstrukciója,

h) a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása,

i) az a)-h) pontokban foglalt célok megvalósításának előkészítéséhez szükséges tervek és költségvetések beszerzése.

323. §

(1) A támogatásban - a 322. §h) pontjában foglalt célt kivéve - a mezőgazdasági termelést folytató, termőföld tulajdonnal rendelkező, vagy termőföldet használó igénylő részesülhet.

(2) A termőföldet használó csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához hozzájárulását adta.

(3) A 322. § h) pontja szerinti cél esetén támogatásban az út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető.

324. §

A támogatás mértéke: az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

325. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, formai és tartalmi követelményeit, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) Támogatási kérelem csak a pályázati felhívásban meghirdetett célokra nyújtható be.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

326. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre támogatás ismételten nem vehető igénybe. Ez a rendelkezés az elutasított pályázatokra nem vonatkozik.

(2) Egy pályázatban az A) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül egyszerre több nem jelölhető meg. Ha a pályázó egyszerre több cél alapján is igényel támogatást, azt célonként külön pályázatban kell benyújtani.

327. §

(1) A pályázatot 1998. április 1-jéig a föld fekvése szerint területileg illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) kell benyújtani.

(2) A beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból a földhivatal ellenőrzi, szükség esetén a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, majd a pályázatot szakvéleménnyel látja el és harminc napon belül elbírálásra a minisztériumhoz felterjeszti.

(3) A földhivatal a pályázatot elbírálásra akkor is köteles felterjeszteni, ha az a pályázati felhívásnak, illetőleg a rendeletben foglaltaknak nem felel meg és a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

328. §

(1) A pályázatok elbírálásáról a miniszter a Földvédelmi Bíráló Bizottság bevonásával 1998. június 30-ig dönt.

(2) A Földvédelmi Bíráló Bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(3) A Földvédelmi Bíráló Bizottság nyolc tagból áll. Elnöke és két tagja a minisztérium képviselője, egy tagja a Magyar Agrárkamara képviselője, további négy tagját a miniszter kéri fel a földvédelem szakértői közül. A Földvédelmi Bíráló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

329. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a miniszter az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződési köt, és annak három példányát az aláírást kővetően megküldi a minisztériumhoz.

(2) A pályázat elutasítása esetén a miniszter döntéséről a földhivatal útján értesíti a pályázót.

(3) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal szerződéskötésről szóló kiértesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(4) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a szerződésmódosításról köteles a minisztériumot értesíteni.

330. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását a minisztérium a földhivatal útján, valamint közvetlenül ellenőrzi.

(2) Az A) pontban foglaltak szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld védelme, hasznosítása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

B) Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

331. §

(1) A B) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe:

a) a birtok-összevonási célú termőföldvásárláshoz a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, valamint

b) az a magánszemély, aki mezőgazdasági, erdőgazdasági, vadgazdasági, illetve halászati tevékenységet folytató jogi személy tagja vagy tulajdonosa.

(2) A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha

a) a megvásárlásra kerülő föld a vevő

aa) állandó lakóhelye szerinti település közigazgatási területén fekszik, vagy

ab) az állandó lakóhelyével határos település területén fekszik és a vevő ott már legalább 210 AK nagyságú termőföldtulajdonnal rendelkezik;

b) a vevő meglévő és támogatással megszerzett termőföldterületének együttes nagysága a 2000 AK-t, illetve a száz hektárt nem haladja meg.

(3) A támogatás igénybevétele szempontjából birtokösszevonási célú termőföldvásárlásnak minősül az az adásvétel, melynek tárgya a nem részarányként nyilvántartott, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös, kert vagy erdő művelési ágban nyilvántartott földterület, és amely a vevő meglévő tulajdonával, erdő esetében azonos településen, más művelési ág vonatkozásában azonos településen és azonos dűlőben, vagy - település határtól függetlenül - egymással érintkező dűlőben van, valamint amelynek eredményeként a tulajdonosok száma csökken, ideértve a közös tulajdonban lévő föld tulajdoni hányadának vételét is (közös tulajdon megszüntetése), vagy a földhasználó és a földtulajdonos személye azonossá válik.

332. §

Támogatásban az a termőföldtulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély részesíthető,

a) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt a 210 AK-t, erdő művelési ágú termőföld esetében pedig a hat hektárt meghaladja;

b) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül

ba) nem idegeníti el,

bb) más célra nem használja fel, és

bc) a művelési ágának megfelelő tényleges mezőgazdasági termeléssel

hasznosítja.

333. §

A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb húsz százaléka.

334. §

(1) A támogatási kérelmet a szerződés aláírásától számított hatvan napon belül, de legkésőbb 1998. október 1-jéig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A támogatási kérelmet a miniszter a benyújtástól számított hatvan napon belül bírálja el.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

335. §

A pályázókat pályázatuk elfogadásáról, illetőleg elutasításáról a minisztérium a döntést követő harminc napon belül értesíti, s egyidejűleg gondoskodik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, illetőleg intézkedik a területileg illetékes földhivatal felé, hogy az öt évre szóló elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

336. §

(1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó a pályázatához csatolt, a támogatás igénybevétele előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(2) A támogatás felhasználását a minisztérium a területileg illetékes földhivatal bevonásával ellenőrzi. A támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

C) A földbirtok-politika gyakorlati megvalósítását elősegítő nemzetközi kapcsolattartás támogatása

337. §

A C) pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe;

a) a földbirtok-politika gyakorlati megvalósítása külföldi tanulmányozásához, így különösen

aa) a termőföldek tulajdoni és használati viszonyainak nyilvántartásával,

ab) a területrendezéssel, birtokösszevonással,

ac) a termőföldek minőségének és értékének meghatározásával,

ad) a termőföldek más célra történő felhasználásának engedélyezésével és a művelés alatt nem álló területek rekultivációjával,

ae) a termőföld minősége védelmével kapcsolatos tapasztalatszerzéshez;

b) az a) pontban felsorolt témákban külföldön rendezett konferenciákon való részvételhez;

c) az a) pontban felsorolt témákban itthon rendezett konferenciák költségeinek fedezésére.

338. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb ötven százaléka.

(2) A támogatás mértékét indokolt esetben a miniszter az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél magasabb arányban is megállapíthatja.

339. §

(1) A támogatás pályázat útján vehető igénybe, melyet a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról a miniszter a beérkezésüket követő hatvan napon belül dönt.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

340. §

A C) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célra pályázatot nyújthatnak be

a) azok az intézmények és gazdálkodó szervezetek, akik a 337. § a) pontjában meghatározott témák végrehajtását, végrehajtásának irányítását vagy kutatását végzik,

b) azok, akik a 337. § b) pontjában meghatározott konferenciára való meghívásukat hitelt érdemlően igazolják,

c) azok, akik a 337. § c) pontjában meghatározott konferenciát rendeznek.

341. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerződést köt.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a minisztérium szerződéskötésről szóló kiértesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(3) A támogatás összegének forintban történő kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő harminc napon belül kerül sor.

342. §

(1) A pályázó a támogatási szerződésben foglalt határidő lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a tanulmányút vagy konferencia tapasztalatairól szóló beszámolójelentést és a költségeket igazoló számlák másolatát.

(2) A jelentés elfogadásáról a miniszter dönt.

(3) A döntés meghozatala érdekében a miniszter a pályázótól a jelentés, illetőleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.

343. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a kifizetett támogatás, ha a miniszter a beszámoló jelentést nem fogadja el, vagy a pályázó a költségeket nem igazolja. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

344. §

A C) pontban foglaltak alapján járó támogatás felhasználását a minisztérium közvetlenül ellenőrzi. A támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésére egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

D) A termőföld minőségi védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

345. §

A támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) erodált vagy erózióra hajlamos területen a víz- és szélerózió elleni agrotechnikai, biológiai és kémiai eljárások megvalósítása,

b) másodlagosan elvizenyősödött területeken a vízháztartást szabályozó létesítmények, valamint a talaj vízháztartásának eredeti állapot szerinti helyreállítása,

c) savanyú, szikes, illetőleg homoktalajok javítása, savanyú talajok fenntartó meszezése,

d) a hígtrágyás technológiát megszüntetett állattartó telepeken tárolt hígtrágya termőföldre való kijuttatása és bemunkálása, továbbá - amennyiben szükséges - a feleslegessé vált hígtrágyatárolók megszüntetése,

e) a pályázati anyag (szakvélemények, tervek, költségvetés stb.) elkészítése, valamint a végrehajtás során műszaki ellenőr alkalmazása.

346. §

(1) A D) pontban foglaltak szerint támogatást a mezőgazdasági termelést folytató, termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használó személy veheti igénybe.

(2) A használó csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához hozzájárulását adta.

347. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A hígtrágya, illetve a talajjavításhoz alkalmazott, saját gazdaságban termelődött szervestrágya anyagköltsége támogatásban nem részesül.

348. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, formai és tartalmi követelményeit, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(3) A D) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül csak a pályázati felhívásban megjelölt célokra nyújtható be pályázat.

(4) Egy pályázatban a D) pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül egyszerre több nem jelölhető meg. Ha a pályázó egyszerre több cél alapján is igényel támogatást, azt célonként külön pályázatban kell benyújtani.

349. §

(1) A pályázatot 1998. április 1-jéig a föld fekvése szerint területileg illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomáshoz (a továbbiakban: állomás) kell benyújtani.

(2) A beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból az állomás ellenőrzi, szükség esetén a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, majd a pályázatot szakvéleménnyel látja el, rangsorolja és harminc napon belül elbírálásra a minisztériumhoz felterjeszti.

(3) Az állomás a pályázatot elbírálásra akkor is köteles felterjeszteni, ha az a pályázati felhívásnak, illetőleg a rendeletben foglaltaknak nem felel meg és a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

350. §

(1) A pályázatot a Talajvédelmi Bíráló Bizottság bevonásával a miniszter 1998. június 30-ig bírálja el.

(2) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján az állomás a pályázóval támogatási szerződést köt, s annak két példányát az aláírást követően megküldi a minisztériumhoz.

(3) A Talajvédelmi Bíráló Bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(4) A Talajvédelmi Bíráló Bizottság nyolc tagból áll. Elnöke és két tagja a minisztérium képviselője, egy tagja a Magyar Agrárkamara képviselője, további négy tagját a miniszter kéri fel a talajvédelem szakértői közül.

351. §

(1) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki az állomás szerződéskötésről szóló kiértesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(2) A pályázatban foglalt munkák csak a szerződéskötést követően kezdhetők meg. Ellenkező esetben az állomás szerződést nem köt.

(3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti az állomástól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a minisztérium a kérelemnek helyt ad, az állomás a pályázóval a szerződést módosítja. A módosított szerződés két példányát az állomás két héten belül a minisztériumnak megküldi.

352. §

(1) A munkák megkezdését a pályázó az állomásnak köteles bejelenteni.

(2) Az állomás a munkákat a megvalósítás során bármikor jogosult ellenőrizni.

(3) A pályázó köteles a munkákról építési, illetve felmérési naplót vezetni, valamint műszaki ellenőrt alkalmazni.

(4) A támogatásban részesített pályázó a teljesítési határidő lejártáig köteles a munkák elvégzését az állomásnak bejelenteni. A bejelentéshez az elvégzett munkákról részletes kimutatást, számlát és naplómásolatokat kell mellékelni.

(5) A bejelentés alapján az állomás a munkák elvégzését a helyszínen ellenőrzi és megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja.

(6) A helyszíni ellenőrzésre a pályázót meg kell hívni.

353. §

(1) A támogatás teljes összegének, részbeni vagy részteljesítés esetén arányos összegének kifizetésére az állomás igazolása alapján kerül sor. Az átvételről szóló igazolást - a felvett jegyzőkönyvvel, számlákkal és naplómásolatokkal együtt - az állomás a minisztériumnak a jegyzőkönyv felvételét követő két héten belül megküldi. Az igazolás felülvizsgálata és elfogadása után a támogatás összegét a minisztérium a pályázó által megjelölt számlára harminc napon belül átutalja.

(2) Részbeni teljesítésnek kell tekinteni a vállalt kötelezettséget, ha a határidő lejártának időpontjában az elvégzett munkák a támogatási szerződésben foglaltakkal szemben kisebb területen vagy volumenben valósultak meg, de a kitűzött célt részben elérték.

(3) Ötven százalékot meghaladó részteljesítés a teljesítési határidő lejárta előtt egyszeri alkalommal elszámolható. A részteljesítés akkor fogadható el, ha az elvégzett munkák a pályázatban kitűzött célt részben elérték.

354. §

(1) Eredménytelennek minős ül a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, ha a szerződési határidő lejártáig

a) a munkát meg sem kezdték,

b) a munkák egy részét elvégezték, de az elérni kívánt cél részben sem valósult meg;

c) a munkák elvégzését nem jelentették be.

(2) Az eredménytelennek minősülő teljesítésről az állomás jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet két héten belül két példányban a minisztériumnak megküld.

355. §

(1) A D) pontban foglaltak alapján járó támogatást az 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld védelme, hasznosítása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

E) A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatása

356. §

(1) Az E) pontban foglaltak alapján támogatás a 322. § a)-f) és a 345. § a)-e) pontjaiban foglalt célok gyakorlati megvalósítását elősegítő kutatásokhoz vehető igénybe.

(2) A támogatást az a jogi személy veheti igénybe, amely igazolja, hogy a kutatással feladatszerűen foglalkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással végzett tevékenység eredményét a gyakorlati szakemberek számára hasznosítható formában (kiadvány, bemutató stb.) közzéteszi.

357. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A támogatás iránti pályázatok benyújtásának részletes feltételeit, formai és tartalmi követelményeit, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(4) Egy pályázatban egyszerre több kutatási cél nem jelölhető meg.

358. §

(1) A pályázatot 1998. április 1-jéig kell a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatok elbírálásáról a miniszter a Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság bevonásával legkésőbb 1998. június 30-ig dönt.

(3) A Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság döntéselőkészítő, véleményezőjavaslattételi jogkörrel rendelkezik.

(4) A Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság hét tagból áll, elnöke és két tagja a minisztérium képviselője, további négy tagját a miniszter kéri fel. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

359. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerződést köt.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a minisztérium szerződéskötésről szóló kiértesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(3) A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint kerül sor.

360. §

(1) A pályázó a támogatási szerződésben foglalt határidő lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a kutatás eredményéről és a 356. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló részletes beszámolójelentést és költségelszámolást.

(2) A jelentés elfogadásáról a miniszter dönt. Döntésének meghozatala érdekében a pályázótól a jelentés, illetőleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.

361. §

(1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a kifizetett támogatás, ha a miniszter a kutatásról szóló jelentést nem fogadja el, vagy ha a pályázó a 356. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A támogatás felhasználását - a Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság szükség szerinti bevonásával - a minisztérium ellenőrzi.

(4) Az E) pontban foglaltak szerint járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

F) Az agrárágazattal összefüggő távértékelési feladatok támogatása

362. §

(1) Az F) pontban foglaltak alapján támogatás a növénytermesztéssel, az agrárstatisztikával, a földhasználat változással, a birtokpolitikával, valamint az agrárkörnyezetgazdálkodással összefüggő távérzékelési tevékenységhez vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a miniszter külön rendelkezik.

(3) Az F) pontban foglaltak szerint járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

G) Földvédelmi célú szakmai tevékenységgel összefüggő ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása[68]

362/A. §[69]

(1) A G) pontban foglaltak alapján támogatás a földvédelmi célú szakmai tevékenység ingatlan-nyilvántartási hátterének megerősítésére vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a miniszter külön rendelkezik.

(3) A G) pontban foglaltak szerint járó támogatás teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. Fejezet

ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

363. §

(1) Az állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet VIII. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartásának, működtetésének, fejlesztésének támogatása

364. §

Az A) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az állattartó, a tenyésztő, illetve az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: elismert tenyésztő szervezet), a tenyésztési hatóság, valamint az a szervezet, amely az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénynek megfelelő megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot végez.

365. §

(1) A támogatás normatív módon, illetve pályázat alapján vehető igénybe.

(2) A normatív támogatás az 54. számú mellékletben szereplő mértékben igényelhető a fejlesztésekhez, legfeljebb ötvenszázalékos támogatás pályázat útján nyerhető el.

(3) Az agrárgazdasági célok 1997. évi támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM rendelet alapján állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése jogcím szerinti támogatás 1998. február 28-ig igényelhető.

366. §

(1) A normatív támogatást az igényelheti, aki (amely) a címben szereplő tevékenységet végzi, illetve végezteti, továbbá az 55. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel, és ezt a mellékletben előírt módon hitelt érdemlően igazolja.

(2) A pályázatos úton elnyerhető támogatás feltételeit a minisztérium pályázati felhívás formájában a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján támogatást csak az vehet igénybe, akinek a korábbi jogszabályok szerint megkötött támogatási szerződésben foglalt lejárt kötelezettsége nem áll fenn.

367. §

(1) A normatív támogatás az előírt igazolások csatolásával a minisztériumnál havonta vagy a tevékenység lezárását követően, az 56. számú melléklet szerint igényelhető. A támogatási kérelmet az illetékes tenyésztő szervezethez kell benyújtani, amely az igényeket havi gyakorisággal, összesítő ívvel és szakmai javaslattal ellátva a minisztériumnak továbbítja. Ennek alapján a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének a Magyar Államkincstár útján való kifizetéséről. A támogatás első alkalommal történő benyújtásakor mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A pályázatos támogatás igénybevételéhez a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a miniszter az Állattenyésztési Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

(3) Az Állattenyésztési Bíráló Bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik, állandó tagjainak száma hét fő. Az Állattenyésztési Bíráló Bizottság elnöke és három tagja a minisztérium képviselője, egy tagja a Pénzügyminisztérium képviselője, további egy-egy tagja a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, valamint a Magyar Agrárkamara képviselője. Az Állattenyésztési Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel.

(4) Az Állattenyésztési Bíráló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, állásfoglalását szótöbbséggel alakítja ki.

(5) A miniszter dönt a pályázat útján elnyerhető támogatás odaítéléséről. A döntésről a minisztérium kifizetést engedélyező iratot állít ki, szerződést köt és annak alapján, az abban foglalt feltételek teljesítését követően a támogatás kifizetéséről intézkedik.

368. §

(1) A pályázatban foglalt feltételek teljesítését a minisztérium vagy megbízása alapján az OMMI, az illetékes megyei földművelésügyi hivatal, valamint az Állattenyésztési Bíráló Bizottság ellenőrzi, amelyek jogosultak a tenyésztési hozzájárulás befizetésének ellenőrzésére is.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) A törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat végzésének, valamint a tenyészérték megállapításának támogatása

369. §

A B) pontban foglaltak alapján támogatást az a mesterséges termékenyítő állomás, törzskönyvezést végző szervezet, tenyésztő vagy tenyésztő szervezet, tenyésztési hatóság igényelhet, aki (amely) a címben szereplő tevékenységet végzi, illetve végezteti, továbbá az 55. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel, és ezt a mellékletben előírt módon hitelt érdemlően igazolja.

370. §

(1) A támogatás az 54. számú mellékletben szereplő mértékben normatív alapon igényelhető.

(2) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet alapján törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, valamint tenyészérték megállapítása jogcímen támogatás 1998. február 28-ig igényelhető.

371. §

A normatív támogatás az előírt igazolások csatolásával a minisztériumnál havonta vagy a tevékenység lezárását követően, az 56. számú melléklet szerint igényelhető. A támogatási kérelmet az illetékes tenyésztő szervezethez kell benyújtani, amely az igényeket havi gyakorisággal, összesítő ívvel és szakmai javaslattal ellátva a minisztériumnak továbbítja. Ennek alapján a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogat ás összegének a Magyar Államkincstár útján való kifizetéséről.

372. §

A B) pontban foglaltak alapján járó támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

C) A csúcsgenetikát képviselő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésének támogatása

373. §

A C) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség.

374. §

(1) A támogatás mértéke az import apaállat és szaporítóanyag tényleges bekerülési költségeinek legfeljebb nyolcvan százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételei a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerülnek közzétételre.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

375. §

A C) pontban foglaltak alapján benyújtandó pályázatra, annak elbírálására, a támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

D) Egyes, adott időszakban felmerülő tenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásának támogatása

376. §

A D) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a tenyésztő, az elismert tenyésztő szervezet, a tenyésztési hatóság, kutató, fejlesztő szakemberek, szervezetek.

377. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen felmerült költségek legfeljebb ötven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető idénybe, melynek részletes feltételei a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerülnek közzétételre.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

378. §

A D) pontban foglaltak alapján benyújtandó pályázatra, annak elbírálására, a támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

E) Elismert tenyésztő szervezet tenyésztésvezetője alkalmazásának támogatása

379. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő egyesület, illetve szövetség.

380. §

(1) A támogatás mértéke az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján alkalmazott tenyésztésvezető díjazásának legfeljebb nyolcvan százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételei a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerülnek közzétételre.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

381. §

Az E) pontban foglaltak alapján benyújtandó pályázatra, annak elbírálására, a támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

F) A nemzetközi és hazai állattenyésztési kiállításokon való részvétel és azok szervezésének, szakmai találkozó szervezésének, kiadványok készítésének támogatása

382. §

Az F) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a tenyésztési hatóság, a hazai vagy honosított besorolással rendelkező fajta elismert tenyésztő szervezete.

383. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen felmerült költség legfeljebb ötven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételei a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerülnek közzétételre,

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

384. §

Az F) pontban foglaltak alapján benyújtandó pályázatra, annak elbírálására, a támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

G) A nemzetközi állattenyésztési szervezetekben, valamint rendezvényeken a nemzeti képviselet költségeihez való hozzájárulás

385. §

A G) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség, valamint a tenyésztési hatóság.

386. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen felmerült részvételi költség legfeljebb ötven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételei a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerülnek közzétételre.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

387. §

A G) pontban foglaltak alapján benyújtandó pályázatra, annak elbírálására, a támogatás teljesítésére, ellenőrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

VIII. Fejezet

EGYES HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

388. §

(1) Az egyes halgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 5. előirányzat-csoport alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (1. 18.) FM rendelet IX. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) Természetes vizek halállománypótlásának támogatása

389. §

Az A) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult igénylő.

390. §

A támogatás mértéke: a halászati üzemtervben előírt éves haltelepítésen felüli rendkívüli haltelepítés teljes költségének legfeljebb ötven százaléka.

391. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a Földművelésügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a halgazdálkodási jogosultság igazolását,

b) a vízterület érvényes halászati üzemtervének vagy halgazdálkodási tervének másolatát,

c) a szükséges haltelepítés mértékét (halfaj, korosztály), szakmai indokolását és azzal kapcsolatban a területileg illetékes halászati hatóság véleményét,

d) ha a vízterület természetvédelmi területen helyezkedik el, a természetvédelmi hatóság véleményét.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

392. §

(1) A pályázatot a miniszter a külön jogszabály szerinti Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el,

(2) A nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

393. §

A támogatás felhasználását a minisztérium a területileg illetékes halászati hatóság útján ellenőrzi, A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

394. §

(1) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenység folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) Az A) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

B) Halpusztulásokkal összefüggő kármegelőzés, kárelhárítás és a halállomány megújításának támogatása

395. §

A B) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult igénylő.

396. §

A támogatás mértéke a beavatkozás teljes költségének legfeljebb ötven százaléka.

397. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a halgazdálkodási jogosultság igazolását,

b) a tervezett beavatkozás szakmai indokolását és azzal kapcsolatban a területileg illetékes halászati hatóság véleményét,

c) műszaki beavatkozással járó tevékenység esetén az illetékes vízügyi kezelő előzetes hozzájárulását,

d) ha a vízterület természetvédelmi területen helyezkedik el, a természetvédelmi hatóság véleményét.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

398. §

A pályázatot a miniszter az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el, egyidejűleg a nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján gondoskodik a támogatás átutalásáról.

399. §

A B) pont szerint igénybe vehető támogatás felhasználásának ellenőrzésére, valamint annak folyósítására egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

C) Természetesvízi halállomány védelmének támogatása

400. §

A C) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult igénylő.

401. §

A támogatás mértéke a teljes költség legfeljebb ötven százaléka.

402. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a halgazdálkodási jogosultság igazolását,

b) a tervezett fejlesztés szakmai indokolását és azzal kapcsolatban a területileg illetékes halászati hatóság véleményét.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

403. §

(1) A pályázatot a miniszter az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el, egyidejűleg a nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján gondoskodik a támogatás átutalásáról.

(2) A C) pont szerint igénybe vehető támogatás felhasználásának ellenőrzésére, valamint annak folyósítására egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

D) Természetesvízi élőhelyek javításának támogatása

404. §

A D) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult, valamint az élőhely javítását megvalósítani kívánó igénylő.

405. §

A támogatás mértéke a beavatkozás teljes költségének legfeljebb ötven százaléka.

406. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A támogatási kérelmet a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a halgazdálkodási jogosultság igazolását,

b) halgazdálkodási jogosultság hiányában az illetékes halászati jogosult előzetes véleményét,

c) a tervezett beavatkozás ismertetését és szakmai indokolását, valamint azzal kapcsolatban a területileg illetékes halászati hatóság véleményét,

d) az illetékes vízügyi kezelő előzetes hozzájárulását,

e) ha a vízterület természetvédelmi területen helyezkedik el, a természetvédelmi hatóság véleményét,

f) a beavatkozás költségtervét és az igénybe venni kívánt források megoszlását.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

407. §

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a miniszter az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el, egyidejűleg a nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amelynek alapján gondoskodik a támogatás átutalásáról.

408. §

A D) pont szerint igénybe vehető támogatás felhasználásának ellenőrzésére, valamint annak folyósítására egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

E) Természetesvízi halgazdálkodástul összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység támogatása

409. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult,

b) a halgazdálkodással összefüggő oktatási és kutatási feladatokat lát el.

410. §

A támogatás mértéke a teljes költség legfeljebb nyolcvan százaléka.

411. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A támogatási kérelmet a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a jogosultság igazolását,

b) a megvalósítani kívánt kutatási vagy ismeretterjesztő tevékenység szakmai indokolását, a megvalósítás helyét, idejét és költségeit,

c) amennyiben a pályázó nem azonos a kutatás tervezett helyének a halászati jogosultjával, a halászatra jogosult előzetes véleményét.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

412. §

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a miniszter az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el, egyidejűleg a nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amelynek alapján gondoskodik a támogatás átutalásáról.

413. §

Az E) pont szerint jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére, ellenőrzésére, valamint annak folyósítására egyebekben az A) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

F) Természetesvízi halgazdálkodással kapcsolatos külföldi tapasztalatszerzés támogatása

414. §

Az F) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult,

b) a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat lát el,

c) a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét látja el.

415. §

A támogatás mértéke a teljes költség legfeljebb ötven százaléka.

416. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.

(2) A támogatási kérelmet a pályázati felhívásban megjelölt határidőig a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a jogosultság igazolását,

b) a tapasztalatszerzés helyét, időtartamát, a résztvevők számát, a részvétel költségeit,

c) a külföldi tapasztalatszerzés szükségességének részletes indokolását.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

417. §

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a miniszter az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el, egyidejűleg a nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amelynek alapján gondoskodik a támogatás átutalásáról.

418. §

Az F) pont szerint igénybe vehető támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelésére, a támogatás folyósítására egyebekben az E) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

G) Nemzetközi halászati szervezetekben a nemzeti képviselet támogatása

419. §

A G) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a természetes vízi halgazdálkodásra jogosult,

b) a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat lát el,

c) a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét látja el.

420. §

A támogatás mértéke: a nemzeti képviselet ellátásával kapcsolatos éves költségek legfeljebb nyolcvan százaléka.

421. §

(1) A támogatási kérelem a minisztériumhoz egész évben folyamatosan nyújtható be.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetközi szervezet tevékenységének bemutatását és a képviseletet ellátni kívánó személy szakmai önéletrajzát.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

(4) A támogatási kérelmet a miniszter bírálja el.

(5) A miniszter döntéséről közvetlenül értesíti a pályázót, gondoskodik a támogatás átutalásáról, és meghatározza a nemzeti képviselet ellátásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségeket.

422. §

A G) pont szerint igénybe vehető támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elrendelésére, a támogatás folyósítására egyebekben az E) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

H) Az állami halászjegy, illetve az állami horgászjegy előállítása és forgalmazása költségeinek viselése

423. §

(1) A H) pontban foglaltak alapján az állami halászjegy, illetve az állami horgászjegy előállításával és forgalmazásával kapcsolatos költségek átutalásáról a miniszter közvetlenül intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti költségeket az A) pontban megjelölt számláról kell teljesíteni.

I) Halászati igazgatással kapcsolatos központi költségek

424. §

(1) A halászati igazgatással kapcsolatos központi költségek megtérítéséről a miniszter közvetlenül intézkedik.

(2) Az I) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenység folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) Az I) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (2) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

IX. Fejezet

EGYES VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

425. §

(1) Az egyes vadgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 6. előirányzatcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az R. 11. §-a (7) bekezdésének alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az (1) bekezdés szerinti előirányzatból, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet X. fejezetében foglaltak alapján folyósított támogatást kell érteni.

A) Vadászható állatfajok természetes állománya, valamint azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása

426. §

Az A) pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe a vadászatra jogosult.

427. §

(1) A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a külön jogszabály szerint, tárgyévben jóváhagyott Éves Vadgazdálkodási Tervben meghatározott kereteket.

(2) A támogatás évenként, pályázónként és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját erőforrás biztosítása.

428. §

A támogatás az 57. számú mellékletben megadott minta alapján összeállított pályázat útján vehető igénybe. A pályázati felhívás a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

429. §

(1) A pályázatot, a felhívásban megadott határidőig, öt példányban, a minisztériumhoz lehet beküldeni. A pályázathoz mellékelni kell

a) másolatban a pályázó tárgyévben jóváhagyott Éves Vadgazdálkodási Tervét;

b) a pályázó nyilatkozatát az adott pályázatához kapcsolódó egyéb külső (különösen az állami) forrásból igénybe vett, vagy tervezett támogatásról és annak összegéről;

c) a tervezett megvalósítás helye szerint illetékes vadászati hatóság előzetes véleményét.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

430. §

(1) A pályázati kérelmek elbírálásáról a miniszter a Vadgazdálkodási Szakbizottság bevonásával dönt. A Vadgazdálkodási Szakbízottság őt tagból áll, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. A Vadgazdálkodási Szakbizottság elnökét és egy tagját - a minisztérium képviselőjeként - a miniszter határozatlan időre jelöli ki. A miniszter a Vadgazdálkodási Szakbizottság munkájában való részvételre kéri fel a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Magyar Agrárkamara és a vadászati érdekképviselet szakértőit.

(2) A pályázat eredményéről a minisztérium értesíti a pályázót. A nyertes pályázóval a minisztérium hatvan napon belül köt támogatási szerződést, és gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról.

431. §

(1) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium a megvalósítás helye szerint illetékes vadászati hatóság útján ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről a minisztérium gondoskodik.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenység támogatási folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybevett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) Nemzetközi vadászati szervezetekben a nemzeti képviselet, valamint kapcsolattartás támogatása

432. §

A B) pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a külön jogszabályban meghatározottak szerint vadászatra jogosultnak minősül,

b) vadgazdálkodási ágazat területén oktatási és kutatási tevékenységet folytat,

c) nemzetközi vadászati szervezetekben nemzeti képviseletet lát el, vagy szervez.

433. §

A támogatás mértéke: a hivatalos állami képviselet esetében az igazolt költségek egésze, egyéb esetben a költségek legfeljebb hatvan százaléka.

434. §

(1) Az írásbeli indokolással ellátott kérelmet a minisztériumhoz lehet benyújtani. A támogatási kérelmet a miniszter bírálja el.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

435. §

A B) pontban foglaltak alapján járó támogatás felhasználásának ellenőrzésére, teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

C) A vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása

436. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely)

a) a külön jogszabályban meghatározottak szerint vadászaira jogosultnak minősül,

b) a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztési, a vadászati kultúra ápolását és ismeretterjesztését végzi vagy e tevékenységet elősegíti.

437. §

A támogatás mértéke: állami megrendelés esetében az igazolt költségek egésze, egyéb esetben a költségek legfeljebb ötven százaléka.

438. §

(1) Az írásbeli indokolással ellátott kérelmet a minisztériumhoz lehet benyújtani. A támogatási kérelmet a miniszter bírálja el.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az R. 3-4. számú mellékletei, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.

439. §

A C) pontban foglaltak alapján járó támogatás felhasználásának ellenőrzésére, teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

D) A vadgazdálkodással és a vad védelmével összefüggő tudományos kutatás és oktatás támogatása

440. §

A D) pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki (amely) a vadgazdálkodási ágazat területén oktatási, kutatási feladatokat lát el.

441. §

A támogatás mértéke: állami kutatási megbízás esetében az igazolt költségek egésze, egyéb esetben a tényleges költség legfeljebb hatvan százaléka.

442. §

Az írásbeli indokolással ellátott kérelmet a minisztériumhoz lehet benyújtani, amelyet a miniszter bírál el.

443. §

A D) pontban foglaltak alapján járó támogatás felhasználásának ellenőrzésére, teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

E) A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő állami feladatok ellátásával felmerülő költségek viselése

444. §

Az E) pontban foglaltak alapján kifizetésre kerül sor:

a) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) meghatározott egyéb állami feladatok - különösen a vadgazdálkodási monitoring programok és a vadgazdálkodási körzettervezés egyes részfeladatai, az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése - elvégzéséhez,

b) a külön jogszabály szerinti "Magyar Vadgazdálkodásért" elnevezésű állami elismerés díjazottja részére, az odaítélés rendjében,

c) a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos egyéb állami feladatban szerződéssel közreműködő részére.

445. §

(1) A kifizetés összegét a miniszter állapítja meg.

(2) A kifizetés teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

F) A különleges genetikai értékkel bíró vadállományok fenntartása

446. §

Az F) pontban foglaltak szerinti célra támogatást vehet igénybe a Vtv. 21. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja.

447. §

A támogatás a ténylegesen felmerült többletköltségek mértékéig vehető igénybe.

448. §

Az írásbeli indokolással ellátott támogatási kérelmet a minisztériumhoz lehet benyújtani. A támogatási kérelmet a miniszter bírálja el.

449. §

Az F) pontban foglaltak alapján járó támogatás felhasználásának ellenőrzésére, teljesítésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére az A) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

G) Vadászati igazgatással kapcsolatos központi költségek

450. §

(1) A vadászati igazgatással kapcsolatos központi költségek megtérítéséről a miniszter közvetlenül intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt költségeket az A) pont szerinti számláról kell teljesíteni.

X. Fejezet

EGYES AGRÁRGAZDASÁGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TÁMOGATÁSA

A) Reorganizációs program támogatása

451. §

A reorganizációs programhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. 11. számú melléklete az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítása 2. Ráfordítások pontjában az agrárreorganizációs program kamatterheinek átvállalása előirányzat alatt elkülönített pénzösszeg.

452. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti agrárágazati reorganizációs támogatásra új pályázat nem kerül meghirdetésre.

(2) Az A) pontban foglaltak alapján támogatást azok a gazdálkodók vehetnek igénybe, akik (amelyek) a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló - többször módosított - 39/1987. (XII. 27.) MT rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 182/1993. (XII. 30.) Korm. rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló - többször módosított - 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján már reorganizációs támogatásra jogosultak és érvényes támogatási határozattal vagy támogatási okirattal rendelkeznek.

453. §

(1) A támogatás az állami adóhatóságtól igényelhető, a támogatási határozatban vagy támogatási okiratban foglaltak szerint, az 1998. évre engedélyezett mértékig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

454. §

(1) Indokolt esetben a miniszter engedélyezheti a reorganizációs támogatási határozatban (támogatási okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a reorganizációs támogatással érintett vagyontárgyak (beleértve az állatokat is) elidegenítését, gazdasági társaságba apportként való bevitelét vagy átmeneti bérbeadását, feltéve, ha az új tulajdonos vagy bérlő vállalja az állammal szemben fennálló kötelezettségek teljesítését, a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását és megfelel az R. 3. §-ában foglalt feltételeknek.

(2) A reorganizációs támogatással sertés-tenyészállat beállítása, valamint a kiesett állatok pótlása saját nevelésű tenyészkocasüldővel is teljesíthető, amennyiben az megfelel a 48. §-ban meghatározott feltételeknek.

(3) A baromfitartás reorganizációs támogatásának ellenőrzése során a betelepítettség mértékét éves szinte: kell vizsgálni. A betelepítettség mértéke éves szinten nem lehet kevesebb mint ötven százalék.

(4)[70] Az 1995. december 31-ig benyújtott pályázatoknál az agrár reorganizációs program keretében felvett, az első teljes negyedévre számított kamattámogatásnak megfelelő összegű kamattámogatási előleg - az éves kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig megilleti a gazdálkodót. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.

455. §

(1) A támogatás felhasználásának folyamatos ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik.

(2)[71] A támogatás elszámolását és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás tényét - a rendelet 454. §-ában és az R. 11. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - támogatás alapjául szolgáló jogszabályban, valamint a támogatási határozatban, illetve támogatási okiratban foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozóan a miniszter intézkedik, és erről értesíti az állami adóhatóságot.

456. §

(1) Az ezen fejezetben foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01856134 számú APEH Reorganizációs kamatköltség-térítés folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

B) Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk enyhítésének támogatása

457. §

A nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésének forrása a TV. 11. számú melléklete az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítása 2. Ráfordítások pontjában a nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésére cím alatt elkülönített pénzösszeg.

458. §

(1) A B) pontban foglaltak alapján - a (3) bekezdésben meghatározott további feltételek mellett - az az igénylő támogatható, aki (amely)

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztésben (TEÁOR A 01.1) termelőként vesz részt, vagy fő tevékenységként erdőgazdálkodási (TEÁOR A 02.01), vadgazdálkodási (TEÁOR A 01.50), illetve halászati termelő (TEÁOR B 05.01) tevékenységet folytat,

b) a szántóföldi növénytermesztésben, a szőlő- és gyümölcstermesztésben, erdőgazdálkodásban érvényes biztosítással rendelkezik, az a) pont szerinti vadgazdálkodó és halászati termelő, valamint a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosult kivételével,

c) árvíz, belvíz és aszálykárok esetén, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglalt közcélú érdekeltségi hozzájárulás kötelezettségének eleget tett, az a) pont szerinti vadgazdálkodó és halászati termelő kivételével.

(2) Támogatás a nem biztosítható elemi károk, vagy az (1) bekezdés a) pontja szerinti vadgazdálkodót és halászati termelőt ért nem biztosítható természeti csapás okozta károk, valamint Magyarországon még nem honosodott károsítók miatt felmerülő növényvédelmi többletköltségek részleges megtérítéséhez nyújtható. A rendelet alkalmazásában elemi kárnak minősül az aszály-, belvíz- és árvízkár.

(3) A B) pontban foglaltak alapján támogatható

a) az az igénylő, akinél (amelynél) a földadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-a szerinti elemi csapás az abban foglalt számítási mód szerint hozamkiesést okoz - az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vadgazdálkodó és halászati termelő, valamint a c) pontban meghatározott jogosult kivételével -;

b) az a vadászatra jogosultnak minősülő vadgazdálkodó, akinél (amelynél) a kár a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervében rögzítetthez mérten legalább ötvenszázalékos hozamveszteséget, vagy az a halászati termelő, akinél (amelynél) a kár a halastó művelési ágban az előző évi hozamértékhez képest ötvenszázalékosnál nagyobb hozamérték-csökkenést okoz. Természeti csapásnak minősül vadgazdálkodó esetében a jégeső, az árvíz és a tűz, halászati termelő esetében az árvíz és az aszály;

c) az a mezőgazdasági növény-, szőlő- és gyümölcstermesztő, erdőgazdálkodó, akit (amelyet) Magyarországon még meg nem honosodott károsítók ellen hatóságilag védekezésre köteleztek.

(4) A támogatásra jóváhagyott keret terhére számolhatók el a Mezőgazdasági Kárenyhítési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megbízásából végzett kárfelmérések költségei.

459. §

(1) A támogatás mértékéről és odaítéléséről a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt, a kárfajta, a kár területi kiterjedése, a növényvédelmi műveleti többletköltség, a hozamérték-kiesés és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével.

(2) A Bizottság hét tagból áll, amelyből két főt a minisztérium, egy-egy főt a Pénzügyminisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a mezőgazdasági érdekképviseletek (együttesen), a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyar Agrárkamara delegál.

(3) A Bizottság élén elnök áll, akit a miniszter nevez ki. A Bizottság elnöke csak a minisztérium dolgozója lehet.

(4) Eljárási ügyrendjét a Bizottság saját hatáskörben, maga állapítja meg.

(5) A Bizottság évente két alkalommal, legkésőbb július 31-éig, illetve október 31-éig tartja meg üléseit, és az addig beérkezett kérelmeket megvizsgálja.

(6) A Bizottság váratlan és különösen nagy területet érintő elemi kár esetén rendkívüli ülést tarthat.

(7) Mezőgazdasági növény-, szőlő- és gyümölcstermesztőknek, erdőgazdálkodóknak, halászati termelőknek és vadgazdálkodóknak a 458. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozó számításait, valamint a 458. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogosultaknál a növényvédelmi műveleti többletköltségeket a területileg illetékes földművelésügyi hivatal - külön megállapodás esetén, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, a megyei agrárkamara bevonásával - igazolja.

460. §

(1) A támogatási kérelmet az 58. számú melléklet szerint, nyilvántartásba vétel és felülvizsgálat céljából a káreseményt követő öt munkanapon belül meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti földművelésügyi hivatalnak. A 458. § (3) bekezdésének a) pontja szerint jogosult mezőgazdasági növény-, szőlő- és gyümölcstermesztőknél a kérelemhez mellékelni kell a biztosítási szerződés, illetve az éves díjelőírás másolatát a díjfizetési igazolással együtt, erdőgazdálkodóknál ezen túlmenően az erdészeti hatóság igazolását is. A 458. § (3) bekezdésének c) pontja szerint jogosult igénylőknek a kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás kötelező védekezésről szóló határozatát.

(2) A földművelésügyi hivatal a kérelmeket, a kár megállapításától számított harminc napon belül ellenőrzi, felülvizsgálja és azt véleményével együtt jóváhagyásra, kár-fajtánként, a hozamérték-kiesés nagysága, növényvédelmi műveleti többletköltség és művelési ág szerinti összesítésben megküldi a Bizottságnak. Az ellenőrzésbe bevonhatók a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége közötti együttműködési megállapodásban részt vevő biztosítók. A kérelmekről a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt. A jóváhagyást követően a földművelésügyi hivatalvezetője kiállítja az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást.

461. §

A támogatás az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolásokat.

462. §

(1) A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az adóhatóság végzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(3) A B) pontban foglaltak szerint járó támogatást a 10032000-01850224 számú APEH Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése számláról kell teljesíteni.

(4) A B) pont szerinti, jogosulatlanul igénybevett támogatást a (3) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) Agrárinformatika, agrár K+F intézmények eszközbeszerzése, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása

463. §

A C) pont szerinti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet kiadások, 10. dm, 4. alcím, 9. előirányzat-csoport alatt biztosított összeg.

1. A külföldi tapasztalatszerzés, valamint farmgyakornok képzés támogatása

464. §

(1) A C) 1. pontban foglaltak szerint, az alábbi jogcímek alapján vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére a mezőgazdaságban, vadgazdálkodásban és halászatban, az élelmiszeriparban, az erdőgazdálkodásban az elsődleges faipari termelésben dolgozók részére az európai országokba, illetve az állami szervezetekben, valamint a kapcsolódó K+F intézményekben dolgozók részére a minisztérium által szervezett tanulmányutak, tapasztalatcserék támogatására,

b) az a) pontban felsorolt alágazatokban a korszerű ismeretek elsajátítása céljából külföldön farm- és egyéb szakmai gyakorlaton részt vevő fiatal szakemberek - beleértve a közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is -képzésének támogatására, feltéve, ha annak időtartama az egy hónapot meghaladja,

c) költségtérítésként a viszonossági alapon Magyarországra érkező fiatal szakembereket fogadó szervezetek részére,

d) az a)-b) pontokban meghatározott célok végrehajtásának minisztérium által történő előkészítésével és szervezésével kapcsolatos feladatok költségeinek térítésére.

(2) Az R. 11. §-ának (7) bekezdése alkalmazása szempontjából ugyanazon a jogcímen folyósított támogatáson az e rendelet 464-468. §-a, valamint a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet XI. fejezet A) pontja szerinti előirányzatból folyósított támogatást kell érteni.

465. §

A támogatás mértéke:

a) a külföldi tanulmányutak és tapasztalatcserék esetében az igazolt ki- és visszautazás, valamint a szállásköltség legfeljebb ötven százaléka,

b) a minisztérium által szervezett programokra, valamint a segélyprogram keretében és a kétoldalú megállapodás alapján - azzal összhangban - megvalósult tanulmányutak és tapasztalatcserék esetén a támogatás a ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségekig terjedhet.

c) a farm- és egyéb szakmai gyakorlaton résztvevők esetében a képzési programok díjának legfeljebb harminc százaléka, valamint a gyakorlatra való ki- és visszautazási költség.

466. §

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati kiírás tartalmazza.

467. §

(1) A támogatási kérelmeket a miniszter bírálja el.

(2) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve rendeli el a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

468. §

(1)[72] A C) 1. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A C) 1. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (I) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

2. Az agrárkutatást és -fejlesztést folytató intézmények alaptevékenységét elősegítő korszerű K+F eszközök beszerzésének támogatása

469. §

A C) 2. pontban foglaltak alapján támogatás igényelhető az agrárkutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódóan:

a) új, korszerű, K+F célú eszközök, műszerek beszerzéséhez - beleértve az ezekhez szükséges, egyidejűleg megrendelt, egy évre indokolt mennyiségű pótalkatrészeket -, valamint

b) szoftverek beszerzéséhez.

470. §

(1) Támogatásra jogosultak azon jogi személyiséggel rendelkező agrárkutatóhelyek (kincstári körbe tartozó agrárkutató intézetek, agrár-felsőoktatási intézmények, agrárkutatási, -kísérleti, valamint fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú és más gazdasági társaságok, valamint a Mezőgazdasági Múzeum, agrártörténeti kutatóhely és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ), melyek alaptevékenységének meghatározó része az alábbi prioritásokra irányul:[73]

a) az értékmegőrző mezőgazdaság feltételeinek tudományos megalapozása, a gazdálkodás, a környezet és a szociális értékek összhangjának megteremtése;

b) az egészséges táplálkozást szolgáló, nagy tápértékű élelmiszerek előállítása;

c) a mezőgazdaság nemzetközi versenyképességének fokozása, az Európai Unióba való integrálódásunk tudományos megalapozása.

(2) Elsőbbséget élveznek a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási, fejlesztési programokban történő részvételt elősegítő és a sikeres részvétel képességének növelését szolgáló beszerzések.

471. §

A támogatás mértéke a teljes költség legfeljebb hetven százaléka, melytől a miniszter eltérhet. A támogatás terhére járulékos költségeket nem lehet elszámolni, de üzembe helyezési költség és az akkreditálás költségé elszámolható. A támogatás a tizenöt millió forintot nem haladhatja meg.

472. §[74]

A támogatás pályázat útján vehető igénybe. A pályázati felhívás a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerül közzétételre. A pályázatot 1998. március 16-ig kell benyújtani.

473. §

(1) A pályázatokat döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkező bíráló bizottság értékeli, s javaslata alapján - 1998. április 15-ig - a miniszter dönt.

(2) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval szerződést köt.

474. §

A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

475. §

(1)[75] A C) 2. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(2) A C) 2. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

3. Az agrárinformatika támogatása

476. §

(1) A C) 3. pont szerinti támogatás az Agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-ának b) pontjában előírt reprezentatív üzemgazdasági adatok gyűjtését szolgálja. A reprezentatív üzemgazdasági adatok országos bázisát az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (a továbbiakban: AKII) állítja össze, működteti és fejleszti.

(2) A támogatás célja az állami reprezentatív üzemgazdasági (tesztüzemi) adatbázis létrehozási költségeinek megtérítése. Az adatbázis közhasznú, egyaránt szolgálja a termelőket, az állami közigazgatást és az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeit.

(3) A támogatást azon könyvelőirodák vehetik igénybe, amelyek a minisztériummal kötött külön megállapodásban vállalják a csatlakozó termelők számára szükséges könyvelés elvégzését, adataiknak összegyűjtését, feldolgozását, az egyedi adatok védelméről szóló jogszabályok betartását, és az összegyűjtött, feldolgozott adatokat az AKII központi adatbázisába átadják. A támogatás terhére a könyvelőiroda fizet az adatszolgáltatásért, illetve a programban részt vevő termelők számára végzett könyvelés költségeit is téríti.

(4) A támogatás az AKII által működtetett tesztüzemi információs bázissal kapcsolatos működési és korszerűsítési költségeket is fedezi.

(5) A támogatás mértéke a ténylegesen felmerült és számlával igazolt költség.

477. §

(1) A 476. § (3) bekezdésben említett könyvelőirodák kiválasztása, valamint a támogatás feltételeinek részletes megállapítása pályázat útján történik.

(2) A pályázatot a minisztérium hirdeti meg. A pályázatok elbírálását az Üzemgazdasági Információs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi, amelynek tagjait a miniszter nevezi ki.

478. §

(1) A támogatást a negyedévenként benyújtott számla alapján könyvelőirodák, valamint az AKII igényelheti. A támogatási igényt a Bizottság bírálja el.

(2)[76] A bizottság javaslata alapján a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a támogatás összegéről. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint az R. 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető.

479. §

(1)[77] A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve kezdeményezi a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2)[78] A C) 3. pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A C) 3. pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az (1) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

480. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,

b) erdővédelmi bírságot,

c) újraerdősítési költséget,

d) erdőgazdálkodási bírságot,

e) az erdészeti hatósági eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díjat

az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.

481. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) földvédelmi járulékot,

b) földvédelmi bírságot,

c) talajvédelmi bírságot

a 10032000-01220191-53000004 Termőföld védelme, hasznosítása folyósítási számlára kell befizetni.

482. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő a) tenyésztési hozzájárulást,

b) állattenyésztési bírságot,

c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét

a 10032000-01220191--54000007 számú Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számlára kell befizetni.

(2) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell az (1) bekezdés szerinti számlára teljesítenie, jogcímenként külön-külön összesítve.

(3) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig köteles az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

(4) A miniszter, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a szerinti tenyésztési hozzájárulás

a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI,

b) behajtásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevonásával gondoskodik.

483. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) halászatfejlesztési hozzájárulást, illetve az állam halászati joga után fizetett haszonbérleti díjat,

b) halgazdálkodási bírságot,

c) az állami horgászvizsga díját,

d) az állami halászvizsga díját,

e) a halvédelmi bírságot

a 10032000-01220191-55000000 Halgazdálkodás támogatási folyósítási számlára kell befizetni.

(2) Az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díját a minisztérium által kiadott befizetési lapon vagy átutalás útján kell az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

484. §

(1)[79] A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) vadvédelmi bírságot,

b) vadvédelmi hozzájárulást,

c) vadgazdálkodási bírságot,

d) vadászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat,

e) külön jogszabály szerint fizetendő vadászjegy díjbevételének ötven százalékát

a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenység támogatási folyósítási számlára - a földművelésügyi hivatal útján - kell befizetni:

(2)[80] A földművelésügyi hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, jogcím szerint utalja a fenti számlára.

485. §

(1) Amennyiben a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet I. fejezet A) 4. pontja szerinti éven túli lejáratú forgóeszköz hitelhez nyújtandó kamattámogatási kérelmet 1997. évben már záradékolták, de a hitelszerződést 1997. december 31-ig nem kötötték meg, a kamattámogatási kérelmet ismételten, e rendeletben foglaltak szerint záradékoltatni kell.

(2) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet 4. §-ának (1) és (4) bekezdése szerinti integrátor, amennyiben e rendelet alapján bármilyen okból nem vették nyilvántartásba, az e rendelet szerint integrátorként járó támogatást nem veheti igénybe, és csak a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet I. fejezet 3. §-ának (1) bekezdése szerint az 1997. év folyamán termeltetés és szolgáltatás céljára felvett hitel és kamattámogatás, illetőleg a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet I. fejezete 15/A. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint felvett éven túli lejáratú tőkepótló hitel és kamattámogatás, továbbá a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet VI. fejezete szerint igénybe vehető alap- és kiegészítő támogatások vonatkozásában minősül integrátornak.

(3) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet B) 1-4. pontja szerinti támogatásokra, amennyiben a kérelmet 1997. december 10-ig benyújtották, a 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolás 1998. január 10-ig kiadható.

(4) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet I. fejezetének B) 5. pontja szerinti támogatásokra, amennyiben a támogatási kérelmet 1997. december 31. napjáig benyújtották, a 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolás 1998. február 15-ig kiállítható.

(5) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet 82. §-a alapján a szaktanácsadási szerződés jóváhagyási kérelem 1998. január 31-ig nyújtható be.

(6) A 3/1997. (1. 18.) FM rendelet alapján 1997-ben szaktanácsadási tevékenységhez nyújtott támogatás igénybevételére szóló jóváhagyásra benyújtott, de még el nem bírált szerződéseket a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

(7) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg elrendelem, hogy az 10032000-01905630 APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról a központi informatikai feladatok ellátására tízmillió forint kerüljön a 10032000-00450003-20000002 FM Irányítószervezete Letéti Számlára.

(8) A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet III/D) pontja szerint a piaci versenyképesség javításához nyújtott támogatást 1998. évben a 10032000-01905630 APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(9) A más jogszabály alapján a Területfejlesztési Alapból igénybe vehető támogatás szempontjából nem minősül megkezdett beruházásnak, amennyiben a támogatás igénybevevője e rendelet alapján vesz igénybe támogatást, és ennek alapján kezdi meg a beruházást. E rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a támogatás igénybevevője támogatási kérelmét (pályázatát) előzetesen az illetékes. Területfejlesztési Tanácsnak, a fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú, rendeltetésű előirányzatai összehangolt felhasználásának szabályairól szóló 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint véleményezésre bemutassa.

(10)[81] E rendelet 11. és a 167. §-aiban meghatározott támogatások igényjogosultságának a megállapítása tekintetében a mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő:

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) nettó árbevétellel,

aa) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadászati és halászati tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében 1997. évben felhasznált - illetve e rendelet 11. § (2) és 167. § (2) bekezdésében szereplő vállalkozások esetében az 1998. évi üzleti tervben tervezett - vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó, pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és a haszonállat-takarmány előállító tevékenység (TEAOR A 01-02, B 05, DA 15.71) utáni bevétellel,

ba) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és haszonállat-takarmány előállító tevékenység bevételének tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az előállítás érdekében 1997. évben - illetve e rendelet 11. § (2) és 167. § (2) bekezdésben szereplő vállalkozások esetében az 1998. évi üzleti tervükben tervezett - vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos az 1997. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve e rendelet 11. § (2) és 167. § (2) bekezdésében szereplő vállalkozások esetében az 1998. évi üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével,

bc) az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendő az eladott áruk beszerzési, valamint az alvállalkozói teljesítmény értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő az 1997. évi árukészlet beszerzésére fordított - illetve e rendelet 11. § (2) és 167. § (2) bekezdésében szereplő vállalkozások esetében az 1998. évi üzleti tervben tervezett - kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az alvállalkozói teljesítményérték egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott - illetve a 11. § (2) és 167. § (2) bekezdésében szereplő vállalkozások esetében az 1998. évi üzleti tervben tervezett - alvállalkozói teljesítmény értékkel.

486. §

A 3/1997. (I. 18.) FM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzemnek, illetve jogutódjának a 33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalása alapján a felépített lakóház tekintetében az állóeszköz-nyilvántartásba vételétől számított huszonöt évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezen időszak alatt a támogatást megállapító szerv a tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzem vagy jogutódja a lakás megvalósításkori támogatásának megfelelő összeget a 10032000-01220191-57000006 Kapcsolódó és egyéb feladatok támogatási folyósítási számlára visszafizeti. Fizetési késedelem esetén a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelően növelt összegben kell visszafizetni,

487. §

Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM rendelet, valamim az azt módosító 24/1997. (III. 21.) FM rendelet, a 42/1997. (VI. 4.) FM rendelet, az 51/1997. (VII. 24.) FM rendelet, a 80/1997. (XI. 19.) FM rendelet, a 98/1997. (XII. 8.) FM rendelet, a 104/1997. (XII. 17.) FM rendelet, a közraktárban elhelyezett búzára felvett hitel kamattámogatásáról szóló 68/1997. (X. 11.) FM rendelet, a közraktárban elhelyezett 1997. évi termésű takarmánybúzára felvett hitel kamattámogatásáról, valamint a tárolási díj részleges megtérítéséről szóló 72/1997. (X. 21.) FM rendelet, az egyes agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési többlettámogatásáról Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Nógrád megyében tárgyú 75/1997. (X. 31.) FM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az igénybe vett támogatás elszámolására az abban, valamint az annak alapján megkötött szerződésben, illetve kiadott engedélyben foglaltakat kell alkalmazni.

Dr. Nagy Frigyes s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az integrációval kapcsolatos fogalmi meghatározások

Integráció: a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik szerződő félnek (az integráltnak), valamint különböző szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti a mezőgazdasági tevékenységet végző magántermelőt vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos termelőtevékenységet végző integráltak összefogása), vagy vertikális (egy adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységek összefogása), vagy ezek kombinációi. Az integráció résztvevői egy bizonyos mértékben közös kockázatot is vállalnak.

Integrátor: az a - területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által bejegyzett - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, aki/amely[82]

a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),

c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint

d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)

(összefoglaló néven: a mezőgazdasági tevékenység) területén árutermelő tevékenységet folytató jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemélyekkel (közös néven: az integráltakkal) integrációs szerződést köt, amely alapján

- az integrált partner termelését segíti (szükség esetén megszervezi) és koordinálja, amelynek során az adott integráció keretében évente legalább ötvenmillió forint értékű mezőgazdasági termék megtermeltetésére kerül sor. Mezőgazdasági szövetkezet és annak tagjai között megvalósuló integráció esetében - ha az integrációra vonatkozóan meghatározott egyéb feltételeknek megfelel - az ötvenmillió forint mezőgazdasági termék megtermeltetése nem kötelező feltétel,

- a szerződéses partner termeléséhez szükséges forgóeszközöket a saját vagy a saját nevében felvett pénzintézeti forrásokból, részben vagy egészben megfinanszírozza,

- a szerződéses partner megfinanszírozott termelésének eredményét képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja - kivéve, ha a szerződésben a felek arról előre másképpen állapodnak meg, illetve ha az integrált termelő 1998. évi termésű búza, rozs, árpa és triticale termékét más jogszabály alapján garantált áras, illetőleg intervenciós felvásárlás keretében az integrátor hozzájárulásával értékesíti - a vételár legalább hetven százalékát - ebbe beszámítható a termelési ciklus folyamán adott vételárelőleg is - az átvételtől számított harminc napon belül, a fennmaradó összeget pedig további harminc napon belül kiegyenlíti.[83]

- a szerződéses partner igénye szerint technológiai és/vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,

- az igénybe vett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak továbbadja, illetve az elszámolás során azokat érvényesíti;

Integrált: az előzőekben meghatározott területeken gazdasági tevékenységet folytató olyan gazdálkodó szervezet, magánszemély, amely/aki az integrátor gesztori tevékenységét igénybe kívánja venni, az integrációs szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, az integráció keretén belül termelt termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi követelményeket teljesíti, illetve a szolgáltatások szakszerű felhasználását biztosítja.

Integrációs szerződés: A Ptk. elvein alapuló olyan - egy- vagy többéves időtartamra szóló - keretmegállapodás, amelyben a szerződő felek (az integrátor és az integrált) tevékenységeiket összehangolják. Az integrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált termelőtevékenységét segíti, megfinanszírozza, az integrált igényének megfelelően a terméket felvásárolja, illetve az integrált részére különféle szolgáltatást nyújt, és a felvett agrárágazati támogatásokat az integrálttal elszámolja.

Az integrátor bejegyzése: Az integrátor csak abban az esetben jogosult a jelen rendeletben az integrátorok által igénybe vehető támogatások felvételére, amennyiben a székhelye szerint területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal integrátorként bejegyezte. Az integrátorok bejegyzésének feltételeit, valamint eljárást szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza. A bejegyzésre vonatkozó kérelmet a 3. számú melléklet szerinti űrlapon lehet benyújtani.

Elkülönített integrációs szervezet: Integrációs céllal elkülönített szervezetet hozhatnak létre az integrátorok vagy azok a termelők, akik már meglévő integrátorral nem kívánnak szerződést kötni, de tevékenységüket integrációban akarják folytatni. Az elkülönített integrációs szervezet lehet jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely működését a lapszabályban vagy társasági szerződésben minimum öt évre kötelezően rögzíti. Az elkülönített integrációs szervezet az integrátorok által igénybevehető támogatásokra csak abban az esetben jogosult, ha a tevékenységére vonatkozó támogatást az alapító nem vette igénybe, és működését a bejegyzéstől számított öt éven keresztül folyamatosan végzi. Amennyiben működését öt évnél előbb abbahagyja, úgy a felvett támogatás visszamenőlegesen jogtalanul igénybe vett támogatásnak minősül.

2. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az integrátorok bejegyzésének eljárási rendje

1. Az integrátori tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó az integrátori támogatásokra való jogosultság céljából kérelmet nyújthat be a székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz integrátorként történő bejegyzése céljából.

2. A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti űrlapon hét példányban kell beadni. A kérelemhez mellékelni kell:

- az utolsó két év mérlegét,

- természetes személy esetében, ha nem készít mérleget, az előző két év gazdálkodásának eredményére utaló adatokat: bruttó árbevétel, termelési adatok a főbb termékekről (azokról a termékekről, amelyek értékesítésének a bevétele az összes árbevételből 20%-nál nagyobb mértékben részesedik) naturáliákban és értékben kifejezve,

- a gazdasági kamarai tagságot igazoló nyilatkozatot,

- hatvan napnál nem régebbi igazolásokat a köztartozások megfizetéséről,

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt,

- összesített kimutatást az integrációban részt vevő integráltakról (név, cím, növénytermesztés esetén az integrációba bevont földterület nagysága integráltanként, tevékenységenként összesen, állattenyésztés esetén az állatlétszám integráltanként, állatfajtánként),

- az integrátori típusszerződés egy példányát.

3. A kérelmező székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal a beérkezett kérelmeket a kézhezvételtől számított harminc napon belül elbírálja, és á kérelmezőt az integrátorként történő bejegyzésről, vagy kérelmének elutasításáról 8 napon belül értesíti.

4. A megyei földművelésügyi hivatalok a kérelmek elbírálása céljából bíráló bizottságokat hoznak létre, amelyek a beruházási pályázatok elbírálására létrehozott bíráló bizottság tagjaiból állnak.

5. Az integrációkkal kapcsolatos információs adatbázist a megyei földművelésügyi hivatalok kezelik. Az adatbázis tartalmáról közérdekű tájékoztatást csak a minisztérium engedélyével lehet adni,

6. A megyei földművelésügyi hivatal a gazdasági kamarák és érdekképviseleti szervek képviselőinek bevonásával negyedévente egy előzetesen megállapított munkaterv szerint - a kitűzött integrációs célok teljesítésének megállapítására - alkalomszerűen ellenőrzi az integrációk működését. Ellenőrzéseket kell végezni mind az integrátorok, mind pedig az integráltak bejelentése alapján is.

7. A támogatási feltételek teljesítésének elmulasztása esetén, amennyiben a jogtalan támogatás igénybevétele megállapításra és szankcionálásra került, a megyei földművelésügyi hivatal az elmarasztalt integrátort a földművelésügyi hivatalokat felügyelő minisztériumi részleg egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartásból törli.

3. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

4. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Tájékoztatás

1. Az állami kezességvállalás mellett felvett hitel esetén az 1-7. pontokban foglaltakat kell kitölteni. Egyéb kamattámogatási igény esetében az 1., 2., a 4., valamint értelemszerűen az 5., 6. és a 7. pontokban foglaltakat kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően kitölteni.

2. Az igazolólap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

5. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

6. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

7. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez[85]

I. A hitel/kölcsön és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére jogosító feltételek

A rendelet 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott éven túli forgóeszköz-hitelt és az ahhoz kapcsolódó kamattámogatást, valamint kezességvállalási díjtámogatást

1. A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységet folytató termelők vehetik igénybe. Tehát azok a termelők, amelyek

a) növénytermelést és kertészetet, állattenyésztést és vegyesgazdálkodást (TEÁOR A 01.1-01.3),

b) vadgazdálkodást (TEÁOR A 01.50),

c) erdőgazdálkodást (TEÁOR A 02.01), valamint

d) halászati tevékenységet (TEÁOR B 05.0)

folytatnak, beleértve a saját termelésű termékek elsődleges feldolgozását is. E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelőnek azt a KSH által mezőgazdasági ágazatba sorolt vállalkozást, vállalkozót, valamint magánszemélyt kell tekinteni, amelynek (akinek) árbevételében a mezőgazdasági tevékenység árbevétele a hatvan százalékot meghaladja. Ebben az összegben a mezőgazdasági termékek árbevétele mellett a saját alapanyag feldolgozásából származó és értékesített termékek árbevételét is figyelembe lehet venni, és lehetőség van a bázis nettó árbevételből az eladott árúk beszerzési értékének, illetőleg az alvállalkozói teljesítmény értékének levonására is.

Az A) 4. pontban meghatározott éven túli forgóeszközhitelhez kapcsolódó kedvezményeket a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt források pénzügyi alapjaiból nyújtott hitelek, valamint a szövetkezeti tagi kölcsönök után is igénybe lehet venni azzal a megkötéssel, hogy ez utóbbi kölcsönök esetében az állami kedvezmény csak a kamatpreferencia biztosítására vonatkozik.

2. Mezőgazdasági kistermelők integrálása tekintetében tevékenységi kör megkötése nélkül igénybe vehetik továbbá azok a termeltetést (integrátori tevékenységet) folytató vállalkozások, amelyek a mezőgazdasági terméket közvetlenül a mezőgazdasági kistermelővel (az SZJA-ról szóló törvény 3. §-ának 19. pontjában jelölt termelők), valamint az adóévben négymillió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági egyéni vállalkozóval kötött, legalább a támogatással igénybe vett hitel futamidejére szóló termeltetési, értékesítési szerződés keretében állíttatják elő. További feltétel, hogy a megtermelt mezőgazdasági terméket legalább a finanszírozás mértékének megfelelő értékben megvásárolják. A támogatott hitel az integrált termelők részére végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos forgóeszköz-igény fedezetére is felhasználható.

Hitelkérelem benyújtására és a hitelekhez kapcsolódó kedvezmények elnyerésére az előző pontban meghatározott tevékenységet folytató, felszámolási vagy végelszámolás alatt nem álló azon jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó, valamint az SZJA-ról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély jogosult, aki, vagy amely lejárt határidejű adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosítási járulék hátralékkal nem rendelkezik, azt igazolja, illetőleg arról nyilatkozik.

A hiteleket/kölcsönöket a mezőgazdasági termelők gazdálkodásuk tartós forgóeszköz szükségletének fedezetére vehetik igénybe, beleértve a termelésnövelés, termelési szerkezetváltás, esetleges új tevékenységek beindításához szükséges forgóeszköz-növekmény biztosítását is. Beruházás kivételével minden olyan ráfordítás finanszírozható belőle, amely a mezőgazdasági tevékenység végzésével kapcsolatos. Ez a korlátozás a szövetkezeti tagi kölcsönökre nem vonatkozik.

A hitel/kölcsön nem kötődik konkrét termelői tevékenységekhez, üzleti tervben bemutatott vállalkozás finanszírozását szolgálja. Egyetlen feltétel, hogy a vállalkozás a támogatási rendeletben meghatározott mezőgazdasági tevékenység végzéséhez vegye azt igénybe.

A hiteleket a hitelintézetek nyújtják az alábbi feltételekkel:

- egy pályázó által elnyerhető kedvezményezett hitelösszeg felső határa termelői hitelek esetén legfeljebb százmillió forint lehet, és ebbe az összegbe az 1997-ben engedélyezett hitel nem számítható be. Kistermelők és mezőgazdasági egyéni vállalkozók (négymillió forint alatt) integrálása esetén - a hitel futamidejére kötött - termeltetési keretszerződésekben a termékfelvásárlás évére rögzített teljes felvásárlási összeg száz százalékát lehet ebből a szempontból figyelembe venni;

- a futamidő 4-6 év, ezen belül egy év tőketörlesztési türelmi idővel. A kamattámogatás mértéke, valamint a tőketörlesztési moratórium szempontjából a rendelet 13. §-ában foglaltakat úgy kell értelmezni, hogy az első év (és a futamidő évei) nem naptári évet jelent, hanem a hitelszerződés megkötésétől számított háromszázhatvanöt napot."

II. A hitelekhez/kölcsönökhöz kapcsolt kedvezmények fajtái és mértékei

A hitelekhez/kölcsönökhöz kamattámogatás, illetőleg készfizető kezesség igénybevétele esetén a hitelekhez kezességvállalási díjtámogatás is kapcsolódik.

Kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb öt százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A teljes hiteldíj a kamaton kívül magában foglalja a kezelési költséget és az egyéb járulékos díjakat is a kölcsönök esetében a rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott feltételt kell biztosítani.

A kamattámogatás alapja a jegybanki alapkamat és mértéke a kamattámogatási kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamatnak első évben az 50%-a, az ezt követő legfeljebb öt évben a még fennálló hitelre 70%, 50%, 40%, illetve 20% és 10%. A kamattámogatás abban az esetben sem haladhatja meg átlagosan az 50%-ot, amennyiben a termelő vagy szövetkezet a szerződésben vállaltnál rövidebb idő alatt fizetné vissza hitel vagy kölcsön tartozását.

A hitelekkel kapcsolatos kezességet - amelynek mértéke jogosultanként a kezességvállaló intézmény megítélésétől függően legfeljebb 80% lehet - a Hitelgarancia Rt., illetőleg az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány nyújthat 70%-os mértékű állami viszontgarantálás mellett. A kezességvállalási díj évenkénti összege a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, a későbbiekben a mindenkor fennálló hitelösszegre vonatkoztatva nem haladhatja meg az 1,5%-ot. Tényleges mértéke a hitelösszeg nagyságától, illetve a vállalt kezesség mértékétől függ: tízmillió forint hitelösszeg alatt egységesen 1%, függetlenül a kezesség vállalt mértékétől, ezen felüli hitelösszeg esetén a díj a vállalt kezesség mértékének növekedése szerint 1,0-1,5% között változik.

A kezesség nyújtásáért fizetendő díj 50%-át a költségvetés a termelő részére megtéríti.

III. A hitelkérelmek beadása és elbírálása

A hitelkérelmeket és üzleti terveket az agrárfinanszírozásban részt vevő hitelintézetek területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az általuk előírt példányszámban, formában, tartalommal, és elbírálásuk a hitelintézet hitelbírálati rendje alapján történik.

A hitelkérelmeket a benyújtás előtt, valamint a tagi kölcsön támogatására vonatkozó kérelmeket a vállalkozó/szövetkezet lakhelye/telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalnál regisztráltatni és záradékoltatni kell. A hitelintézetek e hitelezési konstrukció keretében csak olyan kérelmeket fogadhatnak be, amelyek egy példányán a hivatal által rávezetett záradék tanúsítja, hogy a hitelkérelemben foglaltak megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek (a kérelmező személyét, az általa végzett tevékenység jellegét, a felvenni tervezett hitel összegét és annak felhasználási céljait stb. illetően). A hivatal a záradékolást a megyénként működő Agrárfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján vezeti rá a kérelemre.

A hivataloknak az általuk nyilvántartásba vett és záradékolt kérelmeket a beadástól számított legkésőbb huszadik munkanapon a kérelmezők részére vissza kell juttatniuk és azok legfontosabb összesített adatairól (hitelösszeg, várható éves kamattámogatási igény) a záradékolást követően folyamatosan tájékoztatniuk kell a Pénzügyminisztériumot és a Földművelésügyi Minisztériumot.

A befogadott hitelszerződések esetében a hitelintézetek döntik el, hogy a hitel folyósításához szükségesnek tartják-e kezesség biztosítását, és ettől függően szükség szerint kezdeményezik a kezességvállalási szerződések megkötését.

A hitelintézetek által befogadott hitelek benyújtói a hitelszerződés, valamint kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződés megkötésével egyben - minden további eljárás nélkül - a rendelet 13. §-ában részletezett kamattámogatásra, illetve a 14. § szerinti kezességvállalási díjtámogatásra is jogosulttá válnak. A kamattámogatás elnyeréséhez külön feltételrendszer nem kerül meghatározásra, az a hitelszerződés alapján automatikusan igényelhető a hitel futamideje alatt.

A hitelintézetek a hitelkérelmeket folyamatosan bírálják el, és a megkötött hitelszerződések legfontosabb összesített adatairól (hitelösszeg, kezességvállalási igény, évenkénti kamattámogatási igény) folyamatosan tájékoztatják a Pénzügyminisztériumot és a Földművelésügyi Minisztériumot. A Földművelésügyi Minisztérium az adatok összesítése alapján a költségvetési támogatási keret kimerülésekor tájékoztatja a hitelintézeteket a támogatás felfüggesztéséről.

IV. A kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénylése

A kamattámogatást és a kezességvállalási díjtámogatást a területileg illetékes adóhatóságtól lehet igényelni, az adóhatóság által kialakított igénylési rend szerint.

A kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, illetőleg szövetkezet esetén negyedévente igényelhető és az igényléshez csatolni kell a hitelintézet kamatbefizetést tanúsító igazolását is. Szövetkezet esetében az igénylésen kölcsönszerződésenként fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló kölcsön összegét, a kamatnapok számát, valamint hiteltérdemlően dokumentálni kell a kamat megfizetésének vagy jóváírásának tényét is. A hitelszerződés megkötését, illetve szövetkezet esetében a záradékolást követően az első hónapban/negyedévben fizetendő kamatra eső támogatás összege előlegként is megigényelhető a rendelethez csatolt igénylőlap felhasználásával (8. számú melléklet).

A kezességvállalási díjtámogatást a kezességvállalási szerződés megkötését követően, illetve a futamidő alatt évente egy alkalommal - a díjfizetés megtörténte után - lehet igényelni. Az igényléshez csatolni kell a hitelintézet vagy a kezességvállaló intézmény igazolását a díj befizetéséről, valamint az R. 3. számú melléklete, valamint a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

8. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

9. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

10. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

[87]
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt adó-, vám-, egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkezem.
....................................................
igénylő

11. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

[89]
TENYÉSZTŐ SZERVEZETI IGAZOLÁS
Tenyésztő szervezet neve: .........................................................................................................................................
Megjegyzés:
Ideértve az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-t a rendelet 44. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint.
Vemhes üsző esetén:
SorszámA támogatás alapjául szolgáló tenyészállatA termékenyítéshez használt apaállat központi lajstromszáma
ENAR számszületési ideje (év, hó, nap)eredményes termékenyítés ideje (év, hó, nap)első ellésének várható ideje (év, hó, nap)
1.
2.
3.
...
...
SorszámEgyedi azonosítóSzületési idő
(év, hó)
1.
2.
3.
...
...

A ..................................................... (tenyésztő szervezet) által elismert ...................................... szaporító tenyészetéből származik .............. db tenyészjerke, tenyészgödölye*, melynek adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

SorszámEgyedi azonosítóSzületési idő
(év, hó)
1.
2.
3.
...
...

Tenyészkocasüldő esetén:

Hitelesített vásárlási jegyzőkönyv formanyomtatvány

A(z) ...................-tól .................-ig sorszámú tenyészállat: saját nevelésű.

A(z) ...................-tól .................-ig sorszámú tenyészállat: vásárolt, előző tulajdonosának neve: ..............................................címe:...................................

A támogatás alapjául szolgáló növendék tenyészállatok száma összesen: .......... db.

Kelt: .............................., 199 ...... ................ hó ....... nap

.......................................

gazdálkodó

Tenyésztő szervezet igazolása:

Igazolom, hogy a táblázatban felsorolt ........... db tenyészállat a gazdálkodó tulajdonát képezi és a fejlesztés telephelyén megtalálható, továbbá a 12/1998. (III. 31.) FM rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, az anyaállatok jelölése és nyilvántartásba vétele megtörtént, a folyamatos nyilvántartás és tenyésztés-ellenőrzés feltételei biztosítottak. Igazolom továbbá, hogy a gazdálkodónak 1998. január 1-jén** ............ db anyaállata volt.

Kelt: ......................, 199 ................ hó ....... nap

.......................................

tenyésztő szervezet cégszerű aláírása és bélyegzője

Megjegyzés:

Több oldalas lista esetén a gazdálkodónak és a tenyésztő szervezetnek is minden oldalt alá kell írni és bélyegzőlenyomattal ellátni.

* A nem kívánt rész törlendő.

** A korábbi támogatásokban előírt tartási kötelezettség figyelembevételével megállapított létszám.

12. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez[90]

Támogatási kérelem
kanca, hús- és kettőshasznú tehén támogatáshoz
Az igénylő:
1. Neve: ...............................................................................................................................................................
2. Lakhelye, székhelye: .......................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: ..............................................................................................................................
4. Telephelye: ......................................................................................................................................................
5. Adószáma (adóazonosító jele): .......................................................................................................................
6. Társadalombiztosítási azonosító jele: ..............................................................................................................
7. Társadalombiztosítási folyószámla száma: ......................................................................................................
8. Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése: ..........................................................
.............................................................................................................................................................................
Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:
9. Teljes munkaidős létszám: ..............................................................................................................................
10. Saját tőke: .....................................................................................................................................................
11. Nettó árbevétel: .............................................................................................................................................
12. Vállalkozás árbevétele: .................................................................................................................................
13. Vállalkozás minősítése:
- mikro*
- kis**
- közép***
- egyéb****
14. A támogatás alapjául szolgáló tenyészállatok tenyésztési adatai [a kanca, tehén: azonosító száma, fajtája, születési ideje, utolsó ellésének dátuma*****]: ................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
* Max. 0-10 főt foglalkoztat (ideértve az őstermelőket és a kistermelőket is).
** 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.
*** 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele vagy 3500 millió Ft a mérlegfőösszege.
**** Minden, az 1-3. pontban nem tartozó vállalkozás.
A mezőgazdasági kistermelőnek (őstermelőnek) csak a teljes munkaidős létszámra, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével érintett vállalkozásának árbevételére, valamint a vállalkozás minősítésére vonatkozó adatokat kell kitöltenie.
***** Nagyobb létszám esetén külön listán kell megadni.
15. Támogatási összesítő
MegnevezésTámogatás alapjául
szolgáló állat létszáma
db
Támogatás mértéke
állatonként
Ft/db
Igényelt támogatás
összesen
Ft
Tehén15 000
Kanca
- húshasznú15 000
- angol telivér és ügető40 000
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő hozzájárul az abban foglalt adatoknak, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséhez.

Kelt: ................, 199..................... hó .......nap

.......................................

az igénylő (cégszerű) aláírása

Csatolandó igazolások:

1. Tenyésztő szervezeti igazolás

Elismert tenyésztő szervezet neve: ....................................

Ügyiratszáma: ..............................

Igazolom, hogy az igénylő állatállománya a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet ... § előírásainak megfelel, a támogatás igénybevételét az alábbiak szerint javaslom.

A folyósítható támogatás összege: .................. forint, azaz ............................................ forint.

Kelt: ...................., 199 .... ............... hó ...... nap

P. H.

.......................................

ügyvezető igazgató

2. OMMI igazolás

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet

OMMi ügyiratszáma: .........................

Igazolom, hogy a hitelesítéshez szükséges okmányokat ellenőriztem/angol telivér és ügető kanca esetében a fedeztetés megtörténtét, nyilvántartásba vételét igazolom* és a támogatás kifizethető.

Kelt: ..................., 1998. ....................... hó ........ nap

P. H.

.........................

OMMI főfelügyelő

3. Nyilatkozat a csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességről.

4. Köztartozásokról (APEH, TB, VPOP) szóló 60 napnál nem régebbi nyilatkozat.

5. Nyilatkozat az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt tenyésztési hozzájárulás befizetéséről.

6. Nyilatkozat az induló tehén/kanca állomány létszámáról és a tartási kötelezettség vállalásáról.

7. Az angol telivér és ügető kanca tartási helye szerint illetékes állatorvosi igazolása a kanca vemhességéről."

* A nem szükséges rész törlendő.

13. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

14. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

15. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A támogatás szempontjából figyelembe vehető génrezervek, fajtagyűjtemények, vonalfenntartások és génmegőrzésnek minősülő tevékenységek

1. Növénytermelés és kertészet, erdőgazdálkodás (TEÁOR A 01.1, A 02.01)

a) Növényi génrezervek, fajtagyűjtemények:

gabonafélék, hüvelyesek, répafélék, olaj- és rostnövények,

egyéves és évelő takarmánynövények, fűfélék, burgonya,

zöldségnövények,

egyéb szántóföldi növények, gyógynövények, g

yümölcstermő növények,

szőlő,

fásszárú évelő dísznövények,

fásszárú faanyagtermő növények,

kultúrnövények vad rokonfajai, valamint

az Országos Géntanács által meghatározott mikroorganizmusok.

b) Génmegőrzésnek minősülő tevékenységek:

ba) törzskönyvezett gyümölcs, szőlő, dísz-, faanyagtermő-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények törzsállományai és anyanövény állományok létesítése, fenntartása;

bb) központi törzsültetvények létesítése és fenntartása;

bc) nemes és alany gyümölcsfajok, valamint alanyszőlő üzemi törzsültetvények fenntartása.

2. Állattenyésztés (TEÁOR A 01.2)

Védett és őshonos állatfajták génrezervjei:

szarvasmarha: magyar szürkemarha,

sertés: mangalica és színváltozatai,

juh: racka, cigája, cikta, kecske,

baromfi: sárga magyar, fehér magyar, kendermagos, erdélyi kopasznyakú, fodrostollú magyar lúd, bronzpulyka, rézpulyka, kékesszürke gyöngytyúk,

nyúl: magyar óriás,

ló: gidrán, hucul, nóniusz, kisbéri félvér, furioso north-star, lipicai, shagy arab, hidegvérű ló,

régi magyar kutyafajták:

pásztorkutyák: komondor, kuvasz, pulì, pumi, mudi,

vadászkutyák: drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár

hal fajtagyűjtemény (TEÁOR B 05.01).

16. számú melléklet a 109/1997. (Xll. 30.) FM rendelethez

17. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

18. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

19. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt adó-, vám-, egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékhátralékkal nem rendelkezem.[92]

.............................................

igénylő

20. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A Termelői Értékesítőszervezet elismerésének rendjéről

A Földművelésügyi Minisztérium Termelői Értékesítő Szervezetnek (a továbbiakban: TÉSZ) ismeri el azokat a legalább tizenöt zöldség- és gyümölcstermelő (természetes vagy jogi személy) által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, melyek elsősorban a gazdasági szervezet tulajdonosai által előállított zöldség és gyümölcs termékek tárolását, áruvá történő kikészítését, értékesítését végzik.

Az FM által TÉSZ-ként történő elismerés feltétele, hogy a szervezet a következő feladatok ellátását vállalja:

- értékesíti a tagok által előállított terméket,

- a piaci információk birtokában szabályozza a tagok termelését,

- tevékenységével csökkenti a tagok költségeit,

- tevékenységével segíti a tagokat a fenntartható, környezetbarát gazdálkodás folytatásához,

- segíti a tagokat a gazdálkodás során keletkező hulladékok megsemmisítésében,

- a TÉSZ a tagjaitól, a szervezet szabályzatában meghatározott módon, vagy az árbevétel, vagy az értékesített termék mennyiségének arányában tagdíjat szed.

Az FM által TÉSZ-ként történő elismerés feltétele, hogy a szervezet tagjai (a termelők) a következőket vállalják:

- betartják a szervezet által meghatározott termelési, forgalmazási és környezetvédelmi szabályokat,

- tagdíjat fizetnek a szervezet szabályzatában meghatározott módon, vagy az árbevétel, vagy az értékesített tennék mennyiségének arányában,

- termelésükre vonatkozó adatokat szolgáltatnak a szervezet számára,

- csak az adott TÉSZ-nek a tagjai, tehát másik, ugyannak a terméknek értékesítésével foglalkozó TÉSZ-be nem lépnek be,

- a TÉSZ megalakítását követő öt éven belül termelésük hetvenöt százalékát a TÉSZ-en keresztül értékesítik azoknak a termékeknek az esetében, melyekkel az adott TÉSZ foglalkozik,

- a termelő minimálisan egy évig vállalja a TÉSZ tagságot, és május 31-ig jeleznie kell a TÉSZ felé, ha a következő év január 1-jétől nem kíván a szervezet tagja maradni.

A TÉSZ-eknek, az FM által történő elismerés kérvényezésekor a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:

- a szervezet alapító dokumentumait,

- a tagok listáját,

- a szervezet tevékenységének meghatározását,

- a tagok által aláírt nyilatkozatot, mely szerint a jelen mellékletben meghatározott feltételeknek a tagok, illetve szervezet eleget tesznek,

- a jogi személyiséggel rendelkező szervezetként történő bejegyzésről kiadott cégbírósági határozatot.

Az elismerésre irányuló kérelmet a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

A Termelői Értékesítő Szervezetként történő elismerésről szóló igazolást a Földművelésügyi Minisztérium adja ki a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül.

21. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

22. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

23. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Vágósertés állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai költségeinek támogatása

Támogatást vehet igénybe az a vágóhíd és/vagy húsipari termékelőállítást végző szervezet, természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a rendelet 201. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

Alapfeltétel: Vágóállat és Hús Terméktanácsi tagság, illetve nemzetközileg elfogadott élelmiszerhigiéniai minősítés megléte.

A támogatás a (BTO 012310 3200) vágósertésre vehető igénybe.

A támogatás jogcíme: az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletében rögzített, a számlával igazolt és kifizetett állategészségügyi és higiéniai költségek részbeni visszafizetése.

A támogatás mértéke: az EUROP minősítéssel átvett vágósertések után a rendelet szerinti tarifával kifizetett költségekből legfeljebb hetvenhat forint élőállat darabonként.

A minősített állatlétszámot a vizsgálatot végző állategészségügyi hatósággal igazoltatni kell.

A feltételek teljesítéséről igazolással kell rendelkezni, melyet az állategészségügyi hatóság számláinak másolatával együtt az igényléshez csatolni kell.

Az igénylőlaphoz csatolni kell továbbá:

- a Vágóállat és Hús Terméktanácsi tagság igazolását,

- a nemzetközi élelmiszerhigiéniai minősítés igazolását,

- a tárgyhónap alatt levágott, a hatóság által levizsgált állatok számát és a vizsgálati díj kifizetését igazoló számlát,

- nyilatkozatot, hogy az igénylő tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-ig megfelel az ISO 9000 vagy a HACCP előírásainak,

- az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

- a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

24. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Vágómarha állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai költségeinek támogatása

Támogatást vehet igénybe az a vágóhíd és/vagy húsipari termékelőállítást végző szervezet, természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaság, aki/amely a rendelet 201. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

Alapfeltétel: Vágóállat és Hús Terméktanácsi tagság, illetve nemzetközileg elfogadott élelmiszerhigiéniai minősítés megléte.

A támogatás a (BTO 012111 2310) vágómarhára vehető igénybe.

A támogatás jogcíme: az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletében rögzített, a számlával igazolt és kifizetett állategészségügyi és higiéniai költségek részbeni visszafizetése.

A támogatás mértéke: a vágóhídon átvett levágott valamennyi vágómarha után a rendelet szerint kifizetett költségekből legfeljebb kettőszázötven forint levágott állat darabonként.

A minősített állatlétszámot a vizsgálatot végző állategészségügyi hatósággal igazoltatni kell.

A feltételek teljesítéséről igazolással kell rendelkezni, melyet az állategészségügyi hatóság számláinak másolatával együtt az igényléshez csatolni kell.

Az igénylőlaphoz csatolni kell továbbá:

- a Vágóállat és Hús Terméktanácsi tagság igazolását,

- a nemzetközi élelmiszerhigiéniai minősítés igazolását,

- a tárgyhónap alatt levágott, a hatóság által levizsgált állatok számát és a vizsgálati díj kifizetését igazoló számlát,

- nyilatkozatot, hogy az igénylő tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-ig megfelel az ISO 9000 vagy a HACCP előírásainak,

- - az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

- a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

25. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vágóbaromfi termékpálya élelmiszerfeldolgozó üzemi szakasza állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai

költségeinek térítése

Baromfi vágóhídon, baromfivágást nem végző, baromfihúst feldolgozó üzemben (a továbbiakban: továbbfeldolgozó üzem)

Alapfeltétel: Baromfi Termék Tanács (1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.) (a továbbiakban: BTT) tagság, illetve a nemzetközileg elfogadott állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai minősítés megléte.

A támogatás jogcíme: az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szőlő 64/1997. (IX. ló.) FM rendelet 1. számú mellékletében rögzített és kifizetett - számlával igazolt - állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak részleges visszatérítése.

Támogatás mértéke:

a) A levágott és az MSZ 6918/1997. Vágóbaromfi szabvány alapján a vágóüzemi ún. szalagon történő minősítés során I., illetve II. minőségi osztályba sorolt e melléklet táblázatában felsorolt vágóbaromfi élőtömege után a 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet díjtarifája szerinti alapösszeg ötven százaléka, de legfeljebb egy forint vágóbaromfi kilogrammonként.

b) A továbbfeldolgozó üzem által az előállításra kerülő termékbe való bedolgozás céljából megvásárolt a táblázatban szereplő vágóbaromfiból előállított baromfihús tömege után a 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet díjtarifája szerinti alapösszeg ötven százaléka, de legfeljebb 0,6 forint baromfihús kilogrammonként

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerint
012410 13 24- - - - Növendék csirke vágásra (vágócsirke)
012410 22 22- - - - Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban
012410 22 20- - - Növendék liba, 12 hetesnél idősebb
012410 22 22- - - Fiatal liba (9 héttől 9 hóig), vágásra
012410 22 23- - - Hízott liba, töméssel hizlalt
012410 32 10- - - Növendék pulyka, 12 hetesnél fiatalabb
012410 32 20- - - Növendék pulyka, 12 hetesnél idősebb
01241042 12- - - Pecsenyekacsa, legfeljebb 8 hetes intenzív tartásban
012410 42 30- - - - Hízott kacsa, töméssel hizlalt

A feltételek teljeseséről igazolással kell rendelkezni, melyet az állategészségügyi hatóság számláinak másolatával együtt az igényléshez csatolni kell.

Az igénylőlaphoz csatolni kell továbbá:

- a Baromfi Terméktanácsi tagság igazolását,

- a nemzetközileg elfogadott higiéniai minősítés igazolását,

- a tárgyhónap alatt levágott, a hatóság által levizsgált állatok számát és a vizsgálati díjak kifizetését igazoló számlát

- nyilatkozatot, hogy az igénylő tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-ig megfelel az ISO 9000 vagy a HACCP előírásának,

- az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

- a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

26. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Vágónyúl húsvizsgálati díjak költségtérítése

A támogatást a vágónyúl (BTO 012510 1300) élő állapotbani, illetve vágás utáni húsvizsgálata címen lehet igényelni. Támogatható mennyiség: 16 500 tonna élőtömegű vágónyúl.

A támogatás alapjának kiszámításánál az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletének 1.1. és c) pontjában leírt díjtételekkel lehet számolni.

A költségtérítés igénylésének feltétele:

- nemzetközileg elfogadott állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai minősítés megléte

- Nyúl Terméktanácsi tagság legalább 1998. január 1-jétől (1054 Bp. Akadémia u. 1-3.).

A díjtételekkel kiszámolt húsvizsgálati költség után a kifizethető költségtérítés maximum a húsvizsgálati költségek hetven százaléka lehet, de nem lehet több mint 1 400 Ft élőtömeg tonnánként.

Az igénylőlaphoz csatolni kell továbbá:

- a Nyúl Terméktanácsi tagság igazolását,

- a nemzetközileg elfogadott higiéniai minősítés igazolását,

- a tárgyhónap alatt levágott, a hatóság által levizsgált állatok számát és a vizsgálati díj kifizetését igazoló számlát

- a nyilatkozatot, hogy az igénylő tevékenysége legkésőbb 1998. december 15-ig megfelel az ISO 9000 vagy a HACCP előírásainak,

- az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

- a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

27. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Egyes vadhúsok állategészségügyi költségtérítése

Állategészségügyi költségtérítésre azok a vadfeldolgozók jogosultak, melyek a rendelet 201. §-ában előírt általános feltételekkel rendelkeznek, és vadhús felvásárlását és feldolgozását végzik, tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.).

Az állategészségügyi költségtérítés mértéke vadfajonként a következő:[95]

Szárnyas apróvadak (fácán, vadliba és vadkacsa) esetében 60 Ft/kg,

Nagyvadak (szarvas, őz, muflon) esetében: 60 Ft/kg,

Vaddisznó esetében: 120 Ft/kg.

Az állategészségügyi támogatást a felvásárolt, vagy az átszállítási bizonylattal igazolt saját termelésű és a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács által is igazolt mennyiség alapján kell meghatározni.

A támogatás az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes területi igazgatóságától igényelhető a következő iratok együttes bemutatása esetén:

a) a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása,

b) az állategészségügyi hatóság által kiállított számla,

c) az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat,

d) a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat.

A támogatást csak a tárgyhót követő hónap 15. napjától lehet igényelni az illetékes APEH igazgatóságtól a 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

A terméktanács az általa kiadott igazolásokról minden tárgyhónapot követő hónap 15-ig összesített kimutatást készít. A kimutatás összesítve tartalmazza a felvásárolt mennyiségeket feldolgozónként és vadfajonként. Ezeket az összesítéseket a Földművelésügyi Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalába, valamint az APEH részére küldi meg.

28. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Nyúl hulladék ártalmatlanítás támogatása

1. A támogatás szempontjából vágóhídon, feldolgozóüzemben keletkező, emberi fogyasztásra nem alkalmas állati eredetű melléktermék, hulladék járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozása, megsemmisítése egyaránt ártalmatlanításnak minősül.

2. A támogatás igénybevételére jogosult a címben megjelölt állatfaj vágásával, feldolgozásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és természetes személy.

3. A támogatás mértéke 6 Ft/kg ártalmatlanított vágási hulladék, illetve feldolgozási melléktermék.

4. Támogatásban részesíthető a belföldön előállított állatok feldolgozásából származó hulladék mennyiség.

5. A támogatási igény benyújtásakor az igénylőnek a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet alapján hulladék feldolgozási. megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, az ártalmatlanítás formáját is tartalmazó elszállítási igazolással kell rendelkezni. I Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik feldolgozóüzemmel, akkor a vágó, illetve húsfeldolgozónak az általa termelt hulladék átadását (az általános normát nem meghaladó) átadási, illetve belsőelszámolási bizonylattal kell igazolnia,

A vágási, feldolgozási hulladék támogatásánál nem vehető figyelembe az exportra kerülő mennyiség.

6. A támogatás 1998. január 1-jétől negyedévenként, minden tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az 5. pont szerinti igazolásokat,

b) az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

c) a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

29. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vad hulladék ártalmatlanítási támogatása

1. A támogatás szempontjából ártalmatlanításnak minősül a vadfeldolgozó üzemben keletkező, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű vágási mellékterméknek, feldolgozói hulladéknak járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozása, megsemmisítése is.

2. A támogatás igénybevételére azok a vadfeldolgozók jogosultak, melyek a rendelet ... §-ában előírt feltételekkel rendelkeznek és tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.).

3. A támogatás mértéke 6 Ft/kg ártalmatlanított vágási melléktermék, illetve feldolgozói hulladék.

4. Támogatásban részesíthető összesen 600 tonna vágási melléktermék és feldolgozói hulladék.

5. A támogatási igény benyújtásakor az igénylőnek a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet alapján hulladék feldolgozási, megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, az ártalmatlanítás formáját is tartalmazó elszállítási igazolással kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti működési engedéllyel, az igénylés alapja a belső elszámolási bizonylat.

6. A támogatás 1998. január 1-jétől negyedévenként, minden tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az 5. pont szerinti igazolásokat,

b) az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,

c) a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

30. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vágóbaromfi és az étkezési tojástermelő baromfi állategészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

Vágóbaromfi nevelő telepeken[96]

A támogatást az a vágóbaromfit és étkezési tojást termelő veheti igénybe, aki (amely) tagja a Baromfi Termék Tanácsnak (a továbbiakban: BTT) - 1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. -, illetve a támogatással érintett terméket BTT tag baromfi vágóhíd felé értékesíti.

Támogatás célja: az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletében rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése. A baromfi nevelésben természetszerűen baromfi fajonként eltérőek a prevenciós jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó mentesítések állategészségügyi díjainak költségigényei. Ezeknek számlával, a kifizetés okirattal történő igazolása. Csak az 1998. január 1. után (számla keltezése szerint is igazoltan) felmerült költségek számolhatóak el. Az állategészségügyi díjaknak 50%-a, állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározott Ft/élőtömeg kg szintig kerülhet kifizetésre.

Támogatás mértéke:

BTO termékszámVágóbaromfi megnevezése a BTO szerintFt/élőtömeg kg
012410 13 24- - - - Növendék csirke vágásra (vágócsirke)1,50
012410 22 22- - - - Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban3,30
012410 22 20- - - Növendékliba, 12 hetesnél idősebb3,30
012410 22 22- - - - Fiatal liba (9 héttől 9 hóig), vágásra3.30
012410 22 23- - - - Hízott liba, töméssel hizlalt4,50
012410 32 10- - - Növendék pulyka, 12 hetesnél fiatalabb2,50
012410 32 20- - - Növendék pulyka, 12 hetesnél idősebb2,50
012410 42 12- - - - Pecsenyekacsa, legfeljebb 8 hetes intenzív tartásban1,00
01241042 30- - - - Hízott kacsa, töméssel hizlalt3,00

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kell.

Étkezési tyúktojás termelő telepeken

A támogatást az a tojástermelő veheti igénybe, aki (amely) tagja a BTT-nek.

Támogatás célja: Az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletében rögzített állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a tojójérce nevelés során alkalmazott baromfi állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítése.

Támogatás mértéke: Az állategészségügyi költségek többsége a tojójérce nevelés során keletkezik, de a jogosultság miau a beólazáskor (a növendék átminősítése után) a beállított, BTT és hatósági állatorvos által igazolt maximum 5.5 millió darab tojó darabszám után jár a költségek legfeljebb 50%-áig, maximum 14 Ft/db (BTO 012410 13 23) tojójérce támogatás.

Közös szabályok:

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az állategészségügyi vizsgálati díjról kiállított számlát,

b) a kezelő állatorvos - hatósági állatorvos ellenjegyzésével ellátott - nyilatkozatát,

c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,

d) a BTT igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

31. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vágójuh és kecske szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségtérítése

Támogatható termékkör:

A támogatást hazai szaporulatból származó tejesbárány (BTO: 012211 2120), az expressz pecsenyebárány (BTO: 012211 2130), a szokvány pecsenyebárány (BTO: 012211 2140), valamint a vágókecske (BTO: 012212 2100) vágóhídra vagy karanténból történő élőállat elszállításakor, a szállító eszközre történő berakodása alkalmával igénybe vett állatorvosi igazgatási szolgáltatás költsége után lehet igényelni.

Támogatás igénylésére jogosult mindaz, aki a felsorolt állatorvosi igazgatási szolgáltatást megrendelte, illetve kifizette és valamennyi általános és e mellékletben előírt feltételeknek megfelelt.

A támogatható mennyiség összesen 900 ezer - ez előzőek szerint felsorolt különböző bárány és vágókecske - egyed után történhet.

A támogatás mértéke:

A támogatás alapjainak kiszámításánál az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletének 3.1. és c) pontjában, az egyedenként rovathoz tartozó díjtételekkel lehet számolni.

A díjtételekkel kiszámított, berakodást ellenőrző költség után kifizethető költségtérítés, a költségek legfeljebb hetven százaléka lehet, de nem lehet több, mint 42 Ft bárány, illetve kecske egyedenként.

A támogatás igényléséhez a rendeletben foglaltakon túl mellékelni kell:

a) a juh terméktanácsi tagságot legalább 1998. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet a 3800 Szikszó, Kálvin tér 25. szám alatt működő Juh Terméktanács ad ki,

b) az állatorvosi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák másolatát,

c) a Juh Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

32. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A jelölt és nyilvántartott anyajuhok, anyakecskék jó állategészségügyi állapotának megőrzése, fenntartása céljából fizethető költségtérítésről

Támogatható termékkör:

A támogatást az anyajuh fajtatiszta tenyészállat (BTO: 012211 1500), egyéb anyajuh (BTO: 01221 1 2310), valamint anyakecske (BTO: 012212 1100) igazolt létszáma után lehet igényelni.

A támogatás összesen 850 000 egyedszámú anyajuh, anyakecske után igényelhető, amely 1997. szeptember 30-án a juhászatok tulajdonában volt a Juh Terméktanács számítógépes nyilvántartás szerint.[97]

Az igényelhető támogatás mértéke:

A kifizethető támogatás összege négyszáz forint/darab/anyajuh, illetve anyakecske.

A támogatás jogosultja: az anyajuh, anyakecske tulajdonosa a számbavételi időpontban.

A támogatás igényléséhez mellékelni kell:

a) a juh terméktanácsi tagságról szóló igazolást legalább 1997. szeptember 30-tól (3800 Szikszó, Kálvin tér 25,).

b) igazolás az igénylőnél 1997. szeptember 30-án nyilvántartott anyajuh, anyakecske létszámról, melyei a Juh Terméktanács ad ki a számítógépes nyilvántartása alapján,

c) a Juh Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

A támogatás a feltételek teljesítése esetén évente egy alkalommal igényelhető, de legkésőbb október 15-éig.

33. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vágónyúl szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségtérítése

Támogatott termékkör:

A támogatást a vágónyúl (BTO: 012510 1300) vágóhídon történő szállítása alkalmával gépkocsira történő berakodáskor igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után lehet igényelni.

A támogatható mennyiség mindösszesen 6,3 millió darab elszállított vágónyúl. Å támogatás mértéke:

A támogatás alapjának kiszámításánál az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletének 3.1. és d) pontjában, az egyedenként meghatározott díjtételeket lehet figyelembe venni.

A díjtételekkel kiszámított, berakodást ellenőrző költség után kifizethető költségtérítés, a költségek maximum 70%-a lehet, de nem lehet több, mint hét forint házinyúl egyedenként.

A támogatás igénybevételére jogosult, aki az állatorvosi igazgatási szolgáltatást megrendelte, a kifizetést igazolta és valamennyi általános és e mellékletben előírt feltételnek megfelelt. A támogatás a negyedévet követő hónap 15. napjától igényelhető.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékeim kell:

a) legalább 1998. január 1. napjától kezdődően a Nyúl Terméktanácsi (1054 Budapest, Akadémia u. 1-3.) tagságról szóló igazolást,

b) az állatorvosi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlákat (melyen a berakodott állat darabszám, kifizetett díj is szerepel),

c) a Nyúl Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

34. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez engedélyezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a hatósági állategészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

A támogatást a méhcsaládok (BTO: 012510 5100) kezelésének állategészségügyi költségei után lehet igényelni.

A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) tulajdonában az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, 1997. év június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsalád volt, valamint legalább 1998. január 1-jétől a Méhészeti Terméktanács tagja.

A támogatás mértéke az állategészségügyi kezelések költségének legfeljebb hetven százaléka, de az nem lehet több mint 900 Ft igazolt méhcsaládonként.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell :

a) a Méhészeti Terméktanácsi tagságot 1998. január l-jétől igazoló okiratot, melyet az 1091 Budapest. Üllői út 45. szám alatti Méhészeti Terméktanács ad ki,

b) a területileg illetékes hatósági állatorvos igazolását a felmérés időpontjában megállapított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelni kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának).

c) a házi méhek gyógykezelésére engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról, valamint állategészségügyi kezelésekről kapott számlák, amelyen más számlaérték nem szerepelhet. A gyógyszerekről és készítményekről, valamint az állatorvosi kezelésekről kapott számlákat láttamoztatni kell - jól láthatóan (lehet a számla hátoldalán is) a hatósági állatorvossal, aki székhelye feltüntetése mellett aláírásával és bélyegzőjével hitelesített igazolást ír a következők szerint: "Igazolom, hogy a leszámlázott gyógyszereket állatorvosi rendelvényre és a nem vényköteles engedélyezett gyógyhatású készítményeket a háziméhek gyógykezelése céljából vásárolták és használták fel, a kezelésekről kiállított számlák a vonatkozó FM rendelet szerinti díjtételeket tartalmazzák[98]

d) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igényelhető támogatás összegéről.

Méhcsaládonként 1998. évben a támogatás egy alkalommal vehető igénybe bármelyik negyedévet követő hónap 15-éig (de legkésőbb december 15-éig)[99]

35. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó, állategészségügyi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatása

A támogatás a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségei után lehet igénybe venni.

A támogatás igénylésére jogosult az a természetes mézet előállító (BTO: 012521 0000) vagy forgalmazó természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a vizsgálatokat megrendeli és a költségeit kifizeti.

A támogatás alapját a minőséget vizsgáló (pollenvizsgálat is) tizenötezer minta, valamint az idegenanyag-tartalmat ellenőrző egyezer minta laboratóriumi vizsgálatának költségei, valamint a méz export rakodásánál felmerülő állategészségügyi szolgáltatási díj kifizetésére adja.[100]

A minőségvizsgálatra szolgáló 15 ezer minta laboratóriumi költségeinek maximum 70%-a fizethető ki költségtérítés címén, de az nem lehet több mint 1400 Ft mintánként.

A méz export szállításnál végzett állategészségügyi vizsgálatoknál, a szolgáltatások díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendeletben feltüntetett tarifák alapján elszámolt állategészségügyi igazgatási költségek legfeljebb hetven százaléka, de nem több, mint 1800 Ft igényelhető szállítmányonként.

Az idegenanyag-tartalmat ellenőrző 1000 minta laboratóriumi vizsgálati költségének maximum 70%-a fizethető ki költségtérítés címén, de az nem lehet több mint 7000 Ft mintánként.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a Méhészeti Terméktanácsi tagságot legalább 1998. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet az 1091 Budapest, Üllői út 45. szám alatti székhelyű Méhészeti Terméktanács ad ki,

b) a minőség és idegenanyag-tartalom vizsgálatok költségeiről kiállított számla másolatát, valamint igazolást a számla kifizetéséről,

c) a Méhészeti Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

Támogatás csak az 1998. év folyamán végzett vizsgálatok után, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjától igényelhető.

36. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A tógazdaságok halállományának vírusmentesítési és a szállítási állategészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása

1. A tógazdaságok halállománya vírusmentesítési vizsgálata költségeinek támogatása.

A támogatást, a tógazdaságok élőhal állományának vírusmentesítési vizsgálata címén, a tógazdaság üzemeltetője igényelheti.

Tógazdaságonként évente két alkalommal végzett vizsgálat támogatható, azaz 1998. évben összesen legalább hatvan vizsgál at után fizethető támogatás.

A vizsgálatonként kifizetett költségek legfeljebb hetven százaléka lehet a költségtérítés, de az vizsgálatonként nem lehet több 70 000 (hetvenezer) Ft-nál.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell

a) a halászati terméktanácsi tagságot legalább 1998. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet az 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B. alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állategészségügyi hatóság számláinak másolatát az elvégzett vizsgálatokról,

c) a Halászati Terméktanács igatolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

2. A hal szállítása alkalmával, berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjak költségeinek támogatása.

A támogatást, a halgazdaságban lehalászott élő édesvízi áruhal és tenyészhal (kivéve a díszhalakat) értékesítésre történő szállítása alkalmával - szállító járműre történő berakodáskor - igénybe vett állatorvosi szolgáltatás költsége után igényelheti a szolgáltatást kifizető megrendelő.

A támogatható mennyiség tizenötezer tonna élőtömeg áruhal és tenyészhal.

A támogatás alapjának kiszámításánál az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjairól szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletének 3.1. és i) pontjában a megkezdett nettó 100 kg-onként rovathoz tartozó 120 Ft-os díjszabással lehet számolni, élő tenyészhal berakodásakor is.

E díjtétellel kiszámított berakodást ellenőrző költség hetven százaléka fizethető ki költségtérítésként.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell;

a) a halászati terméktanácsi tagságot legalább 1998. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet az 1123 Budapest, Vöröskő út 4/B. alatt működő Halászati Terméktanács ad ki,

b) az állategészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák másolatát,

c) a Halászati Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről.

37. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A vadászható apró- és nagyvadak állategészségügyi prevenciós és gyógyszer költségeinek támogatása

A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, valamint a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítésére támogatás vehető igénybe.

A támogatást azok a gazdálkodók igényelhetik, melyek legalább 1998. január 1-jétől tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.), valamint az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról szóló 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelő állategészségügyi prevenció költségeit kifizették és erről számlával rendelkeznek.

A támogatás mértéke a számlával igazolt állategészségügyi költség hetven százaléka, de állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározott szint figyelembevételével megállapított összeg.

BTO termékszámMegnevezés (tartási mód)Ft/egyed/év
0125103211Tenyésztett szarvas (vadaskerti)1.150
0125103211Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi bika és tehén)1.300
0125103211Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi borjú)600
0125103211Tenyésztett szarvas (szarvasfarmi ünő)900
0I25I03212Tenyésztett dámvad (vadaskerti)1.150
0125103212Tenyésztett dámvad (dámfarmi bika és tehén)1.300
0125103212Tenyésztett dámvad (dámfarmi borjú)600
0125103212Tenyésztett dámvad (dámfarmi ünő)900
0125103215Tenyésztett vaddisznó (disznóskerti)1.250
0125103222Fácán törzsállomány1.50
0125103224Vadkacsa törzsállomány3,40
0125103229Egyéb haszonapróvad tenyészállat3.50
0125103231Fácán növendék (16 hetes kortól)2.50
0125103233Vadkacsa növendék (16 hetes kortól)4,60
0125103239Más haszonapróvad növendék (18 hetes kortól)4.90

A program betartását a kezelő állatorvos nyilatkozatával és a hatósági állatorvos ellenjegyzésével is igazoltatni kel I.

A támogatás igényléséhez - a rendeletben foglaltakon túl - mellékelni kell:

a) a terméktanácsi tagságot legalább 1998. január 1-jétől igazoló okiratot, melyet a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsa (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.) ad ki,

b) az állategészségügyi hatóság számláinak másolatát az elvégzett vizsgálatokról,

c) a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolását az igénybe vehető támogatás összegéről

38. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

39. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Beruházási támogatásban részesíthető melioráció

1. Támogatási szempontból meliorációs beruházás:

Szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdő művelési ágban nyilvántartott, külterületen végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló

a) vízháztartás szabályozó létesítmények:

- nyílt vízelvezető csatorna vagy árok,

- árvízcsúcs csökkentő kisvíztározó, egymillió köbméter térfogatig,

- talajcsövezés és létesítményei (beleértve az átemelő szivattyútelepeket és azok technológiai, gépi szerelését).

- talajcsövezéshez a kivitelezési tervdokumentációban előírt mélylazítás,

- műtárgyak (átereszek, átemelő építmények stb.);

b) a talaj erózió, defláció elleni védelmét szolgáló építmények:

- sáncolás,

- övárok, övgát,

- vízmosáskötés,

- burkolt vízlevezető,

- terasz építés;

c) területrendezési munkák:

- tereprendezés,

- vízmosások, felesleges utak, árkok megszüntetése,

- földúthálózat kialakítása,

- területrendezést előkészítő irtási munkák.

2. Öntözési beruházások:

Öntöző- és rizstelep létesítése és korszerűsítése - beleértve az ellátásukat szolgáló vízbeszerzés, -tarozás, -szállítás, -szétosztás és -kormányzás létesítményeit -, valamint a stabilan beépített gépek és irányítástechnikai eszközök technológiai szerelését is.

Az öntözőtelep működőképessége miatt a telepen belül szükséges vízbeszerzési, -tárolási, -szállítási, -szétosztási és -kormányzási funkciót ellátó gépek, berendezések és irányítástechnikai eszközök az öntözésen kívül egyéb célra nem használhatók.

3. A meliorációhoz, illetőleg öntözéshez kapcsolódó, helyi jelentőségű közcélú vízelvezető vagy öntözővíz-szolgáltató létesítmény, valamint a stabilan beépített gépek és irányítástechnikai eszközök és azok szerelése.

Meliorációs - öntözési -, valamint a kapcsolódó közcélú beruházások tervkészítése, beleértve a külön jogszabályokba foglaltak szerinti környezetvédelmi hatástanulmányt és a megvalósulási térkép készítését is, önállóan nem támogatható. A tervezési díj a kivitelezési költségekkel együtt képezi a támogatás alapját.

40. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A melioráció támogatásának adóhatóságtól történő igénylése

A támogatás igényléséhez mellékelni kell:

1. Az e rendeletben előírt, a földművelésügyi hivatal által kiadott támogatási engedélyt.

2. A beruházó nyilatkozatát arról, hogy a szükséges saját források az éves ütemezésben rendelkezésre állnak.

3. Kamattámogatás esetén a finanszírozó pénzintézet és a beruházó közötti hitelszerződést.

4. A kivitelezési tervdokumentáció alapján készült költségvetést, méret- és mennyiségkimutatást, létesítményjegyzéket és géplistát.

5. Az R. 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

6. A rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

7. Amennyiben az igénylő a rendelet 220. § (3) bekezdésében felsorolt előirányzatokból is támogatást kíván igénybe venni, csatolni kell az előirányzat kezelőjének engedélyét a támogatás igénybevételéről.[101]

Az adóhatóság támogatási okirat megküldésével értesíti az igénylőt a támogatásról és egyidejűleg tájékoztatja arról a hivatalt, a 7. pont szerinti engedély csatolása esetén az engedélyezőt, valamint kamattámogatás esetén a pénzintézetet.[102]

41. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és fásítás normatív támogatásának módja, mértéke és ügyvitele

I. Erdőtelepítés, fásítás normatív támogatása

1.1. Tervezés

Központi beruházási keretből erdőtelepítési tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az erdészeti hatóság adott megbízást, vagy a tervezési megbízást előzetesen engedélyezte:

a) különleges rendeltetésű, parkszerű erdőtelepítések tervezéséért

10 ha feletti területre 4900 Ft/ha

2-10 ha közötti területre 6500 Ft/ha

2 ha alatti területre 8100 Ft/ha

számolható el úgy, hogy a tíz hektár feletti területre elszámolható legkisebb támogatás hatvanezer forint, a keltő és tíz hektár közötti területekre tizenötezer forint.

b) egyéb erdei közjóléti fejlesztési tervezés egyedi árvetés alapján számolható el.

1.2. Az erdőtelepítés normatív támogatása

a) Összefüggő telepítés E Ft/ha

Lejtés, készültségi fokCélállománytípus
tölgy és bükkakácegyéb kemény
lombos
nemes nyáregyéb lágy
lombos
fenyő
10°-os és ez alatti lejtésű,
illetve géppel járható
Befejezett3301402501501802Î0
Többéves230120180120160180
Egyéves210100170100130140
10° feletti lejtésű, illetve
géppel nem járható
Befejezett430180320-230270
Többéves300160230-210230
Egyéves270130220-170180

Meredek, 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként háromezer-ötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként negyvenötezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.[103]

b) Egyedi telepítés, fásítás

Készültségi fokNemes nyárEgyéb fafajSzoliter cserje
Befejezett210340110
Többéves18028070
Egyéves15025060

Egyedi telepítést, fásítást suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. A támogatások a telepítés, ápolás és védekezés normatív anyagár költségeit is tartalmazzák. Az egyedi telepítést csak akkor szabad támogatni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdészeti hatóság állapítja meg. Normatív támogatást csak a megmaradt egyedek után lehet elszámolni.

c) Erdőtelepítéshez és fásításhoz szükséges szaporítóanyag beszerzési költsége legfeljebb a befejezeti erdőtelepítési és fásítási normatív támogatás huszonöt százalékos mértékéig támogatható. Ez esetben az a), b) pont szerinti normatív támogatás nem számolható el.

1.3. A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafajcsoportosítás alkalmazandó:

Tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk;

Akác esetén: akác, lepény fa (gledícsia);

Egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, magas kőris, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak;

Nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűz fajták;

Lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír;

Fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.

a) Az elszámolás szempontjából egy erdőrészietet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdőtelepítési tervben előírt főfafaj elegyaránya eléri vagy meghaladja a hetven százalékot, a teljes erdőrészietet a legnagyobb elegyaránnyal képviselt fafaj egységárával kell elszámolni. Ha az elegyfafajok aránya meghaladja a harminc százalékot, de nem haladja meg az ötven százalékot, a rész-erdőrészietet a legnagyobb aránnyal jelenlévő elegyfafaj szerint kell elszámolni. Csak az a főfajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a mellékfafajok fölé nyúlik, és további fejlődésének nincs akadálya.

b) Az elegyfafajokat csak akkor szabad elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az ötvenszázalékos mértéket, és a főfafaj fejIődését nem veszélyeztetik.

1.4. További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért:

a) huszonötezer forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a húsz százalékot, de nem haladja meg a harminc százalékot,

b) harmincnyolcezer forint számolható el hektáronként az igazoltan magtermesztő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I., II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdőtelepítésért az első kivitel évében. A támogatásban részesített szaporítóanyagnak az erdőrészletben egyenletes eloszlásban, a főfajra megadott törzsszám legalább hetvenszázalékos mértékéig jelen kell lenni.

c) Amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az ötéves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegével növelt támogatást az a) pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő ötödik évben, a b) pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni.

2. Befejezett erdőtelepítések ápolási, erdőfenntartási munkáinak normatív támogatása

Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezést követő öt évig hektáronként tizenhatezer forint.

Befejezett erdőtelepítés ápolása (tisztítása) a befejezést követő hat és tíz év között hektáronként tízezer forint.

Az erdőtelepítés műszaki befejezése után végzett erdőtelepítés ápolási munkák a beruházás részét képezik, amelyeket az üzemtervbe be kell vezetni.

3. Gazdaságtalan erdők felújítása

A rendelet alkalmazásában gazdaságtalan erdőnek kell tekinteni azokat az elsődlegesen talajvédelmi rendeltetésű erdőket, amelyekben az erdőterv a főfafajra V. vagy annál gyengébb fatermési osztályt állapít meg.

Ez a támogatás - a központi beruházási keret terhére - a gazdaságtalan erdőfelújítás során csak egy alkalommal, a befejezéskor számolható el. A támogatás nagysága az erdőfelújításra külön jogszabályban meghatározott mérték harminc százaléka. A központi beruházási keret terhére csak a befejezéskori felújítási támogatás harminc százaléka számolható el. A gazdaságtalan erdők felújításának támogatását egyébként a többi erdőfelújítás között kell elszámolni.

4. Erdőszerkezet-átalakítás

Központi beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti:

Ft/ha

Az erdőszerkezet-átalakítás etőtti állapot, készültségi fokCélállománytípus
az erdőszerkezet-átalakítás után
tölgy és bükk
1. Az első kivitel évében T és B sarj kivételével25 000
2. Befejezéskor
a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok60000
b) sarjeredetű bármely fafaj50 000
c) mageredetű bármely lomb30 000
d) fenyő16 000

A véghasználat előtti állományt eredet szerint az üzemtervi leírás alapján kell megosztani. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrésztetek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az 1. pont alatti összeg nem számolhatók el. Az erdőszerkezet-átalakítás megvalósulását befejezéskor és az ötéves felülvizsgálat során kell elbírálni. A gazdálkodó hibájából meghiúsult erdőszerkezet-átalakításra kifizetett támogatás jogtalanul igénybe vett támogatásnak minősül amelyet a 235. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a jelenlegi támogatás összegének megfelelően kell visszafizetni A korábban elkezdett és meghiúsult nemesnyár és fenyő fafajú szerkezetátalakítások esetében a visszafizetést az e rendeletben meghatározott tölgy és bükk támogatás összegével kell elrendelni.

II. Az erdővédelem, az erdőtelepítési és egyes más erdőgazdálkodási tevékenység támogatásának ügyvitele

1. a) A rendelet 231. és 236. §-ában, valamint a IV. fejezet D) pontjaiban meghatározott munkákra az erdészeti hatóság az e célra rendszeresített K-2-1, K-2-2, K-2-3, K-2-4 és K-3 jelű - a melléklet függelékeiben feltüntetett -költségvetés-elszámolás összesítők alapján hagyhat jóvá költségvetéseket.

b) Az erdészeti hatóság a rendelet 231., 236. és 264. §-ában megfogalmazott célokra csak a minisztérium által a részére meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket.

2. a) Az erdészeti hatóságok az erdőgazdálkodók részére jóváhagyott költségvetéseket külön-külön összesítik, majd a K-2-1, K-2-2, K-2-3 és K-2-4 jelű költségvetésekről főösszesítőt készítenek. Az összesítőt és a főösszesítőt egy-egy példányban megküldik a Magyar Államkincstár és a minisztérium részére.

b) Amennyiben az erdőgazdálkodó ráfordítás alapján elszámolható munkát is tervez, úgy a K-2-1, K-2-2 vagy a K-3 jelű költségvetési összesítőnek melléklete a részletes költségvetés is.

3) a) A rendelete szerint a jóváhagyott költségvetés alapján folyósítható előleg, illetve részelszámolás kifizetésről az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik.

b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra előleg, illetve részelszámolás nem fizethető.

4. Az 1. pontban felsorolt munkákra az állami támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott költségvetés mértékéig áll az erdőgazdálkodó rendelkezésére, amelynek elszámolása alapjául az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése es értékelése (műszaki átvétel) során a külön jogszabályban meghatározott tartalommal és formában kiállított jegyzökönyvek adatai szolgálnak.

A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a műszaki átvétel eredményességet nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni. A műszaki átvételek részletes szabályait, az arról készítendő jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményeit a külön rendeletbe foglalt Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza.

5. A folyamatos támogatásban részesített, több évig tartó erdőgazdálkodási tevékenység éves támogatási összegét úgy kell megállapítani, hogy a műszaki átvétel adatai alapján a gazdálkodót megillető támogatás összegéből (záró érték) le kell vonni az adott munkára korábban igénybe vett támogatás tárgyévi normatív adatokkal számított összegét (nyitó

Amennyiben az erdőtelepítés a gazdálkodónak felróható okból károsodik és a K-2-1 elszámolási összesítőn a gazdálkodót megillető záró érték a nyitó értéknél alacsonyabb, a különbözetet az erdészeti hatóság által megjelölt számlára vissza kell fizetni. A visszafizetést az erdészeti hatóság a gazdálkodó elszámolása vagy elszámolás hiányában a rendelkezésére álló adatok alapján határozatban rendeli el.

6. a) A gazdálkodót megillető állami támogatás összegének megállapítása céljából az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi.

- az egyéves erdőtelepítések,

- a befejezett erdőtelepítések és

- a befejezetett erdőtelepítések ápolási munkái,

- a befejezett erdőtelepítések tisztítási munkái, valamint

- a rendelet 232. és 236. §-ában meghatározott ráfordításos alapon elszámolható fejlesztési, valamint

- a rendelet 264. §-ában meghatározott jóléti és parkerdő fenntartási munkák műszaki átvételét.

Egyéb esetekben az erdészeti hatóság az erdőtelepítéseket bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról.

b) E rendelet alkalmazásában:

- egyéves erdőtelepítés: minden olyan mesterséges erdőtelepítés, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel, vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el,

- többéves erdőtelepítés: olyan erdőtelepítés, amelynél az első kivitel óta legalább két tenyészeti időszak eltelt, egészen a befejezésig,

- befejezett erdőtelepítés: minden olyan mesterséges erdőtelepítés, amelyet az erdészeti hatóság a külön rendeletbe foglalt Erdőrendezési Szabályzatban meghatározott szakmai követelmények szerint befejezettnek nyilvánít.

c) A rendelet 231. § (1) bekezdése alapján ráfordításos alapon állami támogatás csak a különlegesen nehéz körülmények között végzett talaj-, víz-, part- és műtárgyvédelmi erdő, valamint ilyen szerepet betöltő fásításra, telepítésre adható. Az egyéb erdőtelepítésekhez normatív állami támogatás adható, egyéb fásításhoz, telepítéshez pedig legfeljebb a felhasznált szaporítóanyag és az ültetés igazolt költségeinek mértékéig adható állami támogatás e melléklet 1.2. b) pontja szerint.

7. a) A rendelet 231. § (4) bekezdésében és a 236. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott fejlesztések támogatásának igénybevételéhez csatolni kell az OMMI külön rendeletben előírt engedélyét, valamint szaporítóanyag termelési kapacitásbővítéssel járó csemetekert-fejlesztés esetén az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács javaslatát.

b) Az erdőtelepítések védelme érdekében a rendelet 236. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint támogatás adható az erózió elleni védelmet, a víz- és tereprendezést szolgáló műszaki létesítmények és azok tartozékai megvalósításához.

c) A rendelet 236. §-a (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásában különleges jellegű erdőtelepítésnek minősül az erdősítési műszaki irányelvektől eltérő módon tervezett és kivitelezett település-, tájkép-erdő, gyógy- és parkerdő, valamint a kutatás, kísérlet célját szolgáló erdő telepítése, amennyiben annak igazolt - közvetlen költségszintű - létesítési költségei a normatív alapon adható támogatás összegét legalább harminc százalékkal meghaladják.

d) Az erdőkben azok szociális, üdülési szerepét növelő, valamint az erdészeti oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések létesítéséhez támogatás igénybevételére csak a minisztérium által jóváhagyott fejlesztési tervvel rendelkező parkerdők, valamint a tanerdők esetén van lehetőség.

e) A rendelet 231. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint a 236. §-ában meghatározott fejlesztések támogatása a pályázat elbírálásától függően kiterjedhet a tervezési munkákra is.

A megvalósítás részletes műszaki és pénzügyi feltételeit a minisztérium a pályázat elbírálása során határozza meg. Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint végzi.

f) Amennyiben a rendelet 236. §-a alapján támogatott létesítmény rendeltetését az erdőgazdálkodó megváltoztatja, a felvett támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell visszafizetnie.

8. A rendelet 231. és 236. §-ai alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyév december 10-éig kötelesek az erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a Magyar Államkincstár útján történő kifizetéséről, vagy indokolt esetben rendelkezik az 5. pont szerinti visszafizetésről.

9. A rendelet 264. §-ában foglalt munkák végzését - a támogatás jogosságának elbírálása végett - az erdészeti hatóság év közben folyamatosan ellenőrzi.

A munkák költségvetésének és elszámolásának összesítője a K-3 jelű költségvetés-elszámolás minta.

1. számú függelék a 41. számú melléklethez

2. számú függelék a 41. számú melléklethez

3. számú függelék a 41. számú melléklethez

4. számú függelék a 41. számú melléklethez

5. számú függelék a 41. számú melléklethez

42. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A termőhelyfeltárási szakvélemény kötelező tartalma

1. Általános adatok

A terület tulajdonosa és kezelője:

Község (város) megye:

A terület hrsz.-a vagy táblaszáma, térképi jele és jelenlegi művelési ága:

2, Szakvélemény

Telepíthető célállomány vagy célállományok:

Esetenként a kötelező vagy tiltott technológiai eljárások.

Az erdőgazdálkodó és a szakvéleményt készítő aláírása.

Mellékletek:

a) A terv jellegének megfelelő méretarányú térképvázlat, ezen feltüntetve az egységes célállománnyal és erdősítési eljárással telepíthető területek határa, valamint a talajszelvények pontos helye.

b) Az Erdőrendezési útmutatóban előírt "Termőhely-felvételi lap", laborvizsgálati jegyzőkönyvvel.

43. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai

Ha az üzemterv az erdőtelepítési feladatokat nem tartalmazza, vagy nem a megvalósítás kívánt módja szerint, az üzemtervi formanyomtatványként rendszeresített "Részletes állapotleírás" értelemszerű kitöltése mellett még a további tervezési munkarészek elkészítéséről kell az erdősítő szervnek gondoskodnia.

1. Általános adatok, követelmények:

A terület tulajdonosa és kezelője:

Község (város), megye:

A terület: Kal. hrsz.-a, táblaszáma, térképi jele vagy erdőtervi jele:

Jelenlegi művelési ága:

Kiterjedése (egy tized ha pontossággal):

Az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait, az ingatlan-nyilvántartási térkép kivonatos másolatát, a tervezett terület meghatározását, térképi feltüntetését úgy kell elvégezni, hogy ez alapján az ingatlan-nyilvántartásban a művelésiág-változás átvezethető legyen.

Esetenként a terület felhasználására vonatkozó szakhatósági engedély(ek) száma:

Termőhelyfeltárási szakvélemény (a 42. számú melléklet tartalmazza):

Technológiai eljárásokat tartalmazó műszaki leírás:

Főfafaj vagy főfafajok elegyaránnyal; elegyfajok, kísérő fafajok elegyaránnyal; az elegyítés módja:

Talajelőkészítés módja; telepítési eljárás; hektáronkénti csemeteszám (db); ültetési hálózat:

A tervező záradéka a tervezés alapjául szolgáló távlati, tanulmány- stb. tervre való utalással:

Ütemterv (a tervezett kezdés és a várható befejezés éve):

2. Zöldövezeti telepítés és ligetes útkísérő fásítás esetében az 1. pontban foglaltakon kívül:

A meglevő növényanyagra vonatkozó megjegyzések és előírások:

Részletes tervezés - út-, vasútkísérő fásítások esetében szelvényszámokkal meghatározva - a termőhelyi viszonyok és meglévő növényanyag feltüntetésével, a tervezett ültetési anyag elhelyezési módjára való utalással, szükség esetén vázlatosan szemléltetve:

A tervezett növények jegyzéke:

3. Különleges rendeltetésű, ráfordításos alapon elszámolható erdősítések, fásítások esetében az 1. pontban foglaltakon kívül:

Árelemzésen alapuló költségvetés:

A terv jellegének megfelelő méretarányú (pl. 1:500, 1:1 000) tervtérkép:

Átnézeti térkép (1:25 000, 1:50 000):

Ki ültetési vázlat:

Különleges műszaki létesítményekhez szükség szerint műszaki rajzok, részletrajzok:

44. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke

E Ft/hektár

I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a talajelőkészítéssel együtt
Készültségi fokCélállomány típus
TölgyBükkEgyéb fafaj
1. Befejezett felújítás1408060
2. Állomány alatti újulat12012090
Együtt260200150
II. Természetes sarjeredetű felújítások valamennyi engedélyezett fafajra
I. Befejezett felújítás20
2. Folyamatban lévő felújítás20
Együtt40
III. Mesterséges erdőfelújítások talajelőkészítéssel együtt
Készültségi fokCélállomány típus
TölgyBükkAkácEgyéb k.
lombos
Nemes
nyár
E. lágy
lombos
Fenyők
a) 10°-os és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen
1. Befejezett90703050305030
2. Egyéves felújítás1201206090708080
Együtt21019090140100130110
b) 10° feletti lejtésű és géppel nem járható terepen
1. Befejezett951003560-5040
2. Egyéves felújítás14512065120-80100
Együtt240220100180-130140
IV. Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdőfelügyelőség által jóváhagyott esetekben
1. Természetes mag, mesterséges 10° felett25
2. Természetes sarj10
3. Mesterséges 10° alatt15
V. Állománynevelés (tisztítás) támogatása
1. Természetes mag, mesterséges 10° felett20
2. Természetes sarj10
3, Mesterséges 10" alattH)
4. Fenyő tisztítási anyag megsemmisítésére további20
VI. Tuskózás támogatása, ha az erdőfelügyelőség által elfogadott felújítási technológia indokolja
FafajTalaj
homokvályogagyag
Akác506070
Egyéb405060
VII, A célállomány típus 10-30%-os, elszórtan jelenlévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az edőfelújítási
támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10%-áig.
VIII. Tűzpászták és nyiladékok karbantartása
I. Tűzpászták5
2. Nyiladékok8
IX. Határjelek karbantartására (Ft/db)1000

45. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez[104]

Az erdőfelújítás, -ápolás és -nevelés támogatásának ügyvitele

1. a) A rendelet IV. fejezet B) 1. pontjában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság, az e célra rendszeresített K-1 jelű - a melléklet függelékében feltüntetett - költségvetés-elszámolás összesítő alapján hagyhat jóvá költségvetést.

b) Az erdészeti hatóság a rendelet 243. §-ában megfogalmazott célokra csak a minisztérium által részére meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket.

2. a) A rendelet szerint a jóváhagyott költségvetés alapján a 244. § (3) bekezdése szerint folyósítható előleg kiutalásról az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik.

b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra előleg nem fizethető.

3. Az 1. pontban felsorolt munkákra az állami támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott költségvetés mértékéig folyósítható, amelynek elszámolása alapjául az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése (műszaki átvétel) során felvett jegyzőkönyvek adatai szolgálnak. A műszaki átvételek részletes szabályait, az arról készítendő jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményeit a külön rendeletbe foglalt Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza. A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót - részvétele biztosítása érdekében - előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása az eljárás eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni.

4. a) Azokra az erdőfelújításokra, amelyek 1998. évben többéves, folyamatos erdősítésekké válnak és további pótlást nem igényelnek, a gazdálkodó egy esetben előleget igényelhet, "lassan növő" fafajú célállomány esetén a befejezéskori támogatás összegének harminc százalékáig, gyorsan növő fafajok esetén annak ötven százalékáig. E rendelet alkalmazásában:

- lassan növő fafajú célállomány: tölgy, bükk, egyéb kemény lombos, fenyő;

- gyorsan növő fafajú célállomány: akác, nemes nyár, egyéb lágy lombos. Sarjeredetű felújításokra előleg nem fizethető. Az 1997. évben átvett egyéves erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

Az egyéves felújítások felújítási kötelezettség alá eső területére a normatív támogatás akkor számolható el, ha az erdősítés sikere a hetven százalékot eléri, vagy meghaladja, és az erdőfelújítás célállományát és módját az erdészeti hatóság elfogadja. E rendelet alapján nyújtott támogatás összegének megállapításánál a korábban felvett támogatást - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.

b) Állomány alatti újulat (illetve mesterséges alátelepítés) - az aktuális kötelezettség területét alapul véve - ott számolható el, ahol az újulat sikere a hetven százalékot eléri, vagy meghaladja. E rendelet alapján nyújtott támogatás összegének megállapításánál a korábban felvett támogatást - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.

c) Az 1998. év előtt többévesnek minősített erdőfelújításokra e rendelet alapján előleg csak akkor igényelhető, ha a korábban felvett támogatás nem éri el az a) pont szerint számítható mértéket. Ez esetben az igényelhető előleg összege a korábban elszámolt támogatás és az a) pontban foglaltak szerint számított támogatási összeg különbözete. A korábbi támogatást a tárgyévi normatívák szerint kell figyelembe venni.

d) Az 1998. évben befejezetté váló erdőfelújításokra a befejezésig együttesen igényelhető támogatás és az 1997. év végéig felvett támogatás különbözete számolható el.

e) A 4. a)-d) pontokban meghatározottak érvényesítése a műszaki átvételek adatainak ismeretében történik. Az előlegek kiszámítása és meghatározása - tekintettel a 242. §-ban meghatározott határidőre, valamint a normatív támogatási mértékek változatlanságára - az 1997 novemberében érvényben lévő ügyviteli rend alkalmazásával történik.

f) Az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése esetén csereerdősítésként létesített erdőterületekre az erdőfelújítás normatív támogatásának mértékeit kell alkalmazni.

g) Az Evt. 70. § (4) bekezdésében meghatározott "erdőfelújítás és erdőnevelés normatív támogatásának befejezett értéke" alatt az erdőfelújítás befejezéséig, majd azt követő egyszeri ápolására igényelhető normatív támogatások együttes összegét kell figyelembe venni az igénybevétel évében érvényes összeggel.

5. a) A gazdálkodót megillető állami támogatás összegének megállapítása céljából az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi:

- az egyéves erdőfelújítások,

- a befejezett erdőfelújítások és

- a befejezetett erdőfelújítások ápolási munkái,

- a tisztítási munkák,

- a tuskózás,

- a tűzpászták, nyiladékok és határjelek karbantartási munkáinak

műszaki átvételét.

Az állomány alatti, valamint nem egyéves befejezetlen erdőfelújítások műszaki átvételét az erdészeti hatóság az esetben köteles elvégezni, ha arra az erdőgazdálkodó a tárgyévben állami támogatást igényel, valamint abban az esetben, ha az erdőfelújításokra a külön jogszabályban megállapított határidők valamelyike lejárt. Egyéb esetekben az erdészeti hatóság az erdőfelújításokat bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról.

b) E rendelet alkalmazásában:

- állomány alatti erdőfelújítás: a legfeljebb hetven, legalább harminc százalék záródású idős állomány alatt megtelepült mageredetű természetes újulat, valamint az ilyen állományok alatti mesterséges erdőfelújítás (alátelepítés);

- egyéves erdőfelújítás: minden olyan mesterséges erdőfelújítás, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel, vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, a tölgy és cser, magas kőris, fehér- és szürke nyár, a fehér fűz főfafajú állományok tarvágását követően megjelent mageredetű természetes újulat és az akác, szürkenyár, valamint az éger sarjeredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén;

- többéves erdőfelújítás: a természetes mageredetű újulat és az alátelepítés az idős állomány végvágását vagy harminc százalék záródás alá bontását követő tenyészeti év végétől a befejezésig, a sarjeredetű újulat a tarvágást követő második tenyészeti időszak végétől a befejezésig, valamint a tarvágást követő mesterséges erdőfelújítás, amelynél a sikeres első kivitel óta legalább két tenyészeti időszak eltelt, egészen a befejezésig;

- befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság a külön rendeletbe foglalt Erdőrendezési Szabályzatban meghatározott szakmai követelmények szerint befejezettnek nyilvánít.

Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint végzi.

6. A rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre és az elegyfajok tíz-harminc százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben.

7. A rendelet alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyévet követő február hó 15-éig kötelesek az erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról, vagy indokolt esetben rendelkezik a visszafizetésről. A visszafizetéseket, illetve az Evt. alapján az erdészeti hatóság által határozattal elrendelt befizetési kötelezettséget a határozatban megjelölt számlára kell teljesíteni."

Függelék a 45. számú melléklethez

Az erdőgazdálkodó___________ év
neve:
címe:
cégj. száma (vagy váll. eng. száma):
adószáma:
statisztikai számjele:
társadalombiztosítási azonosító jele:
társadalombiztosítási folyószámla száma:
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma:
A költségvetést-elszámolást összeállította (név, cím, telefon):
K-1
KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS
költségvetési támogatás terhére elszámolható
erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról
E Ft
A:Befizetési kötelezettségek
Befizetendő erdőfenntartási járulék:_____________
Év közben folyósított előlegek:_____________
Összesen:_____________
B:Kifizetések
Az erdőfenntartási munkák elszámolási összege:_____________
Év közben befizetett erdőfenntartási járulék:_____________
Összesen:_____________
Befizetés (A-B):_____________
Támogatási igény (B-A):_____________
SorszámMegnevezésCélállomány típusTerület
ha
Normatív támogatás
E Ft/ha
Érték
E Ft
Befejezett:
1Természetes mageredetűTölgy
2Bükk
3Egyéb fafaj
4Természetes sarj valamennyi engedélyezett fafajra
5Mesterséges 10°-os és az alatti lejtésű,Tölgy
6géppel járhatóBükk
7Akác
8Egyéb k. lombos
Nemesnyár
10Egyéb lágy lombos
11Fenyők
12Mesterséges 10° feletti lejtésű,Tölgy
13géppel nem járhatóBükk
14Akác
15Egyéb k. lombos
16Fenyők
17Egyéb
18Befejezett összesen (1-17):
19További támogatás a bef. állomány elegyességéért
20A 45. számú melléklet 4. a) pontja szerinti előleg
21Egyéves (állomány alatti, folyamatban lévő sarj)
22Egyéb engedélyezett:
Tuskózás:Talaj:
23AkácHomok
24Vályog
25Agyag
26Egyéb fafajHomok
27Vályog
28Agyag
29Tuskózás összesen (23-28):
Befejezett erdősítések ápolása valamennyi eng. fafajra:
30Természetes mageredetű
31Természetes sarj
32Mest. 10°-on és alatti lejtésű
33Mesterséges 10° feletti lejtésű
34Betejezett erdősítések ápolása összesen (30-33):
Állománynevelés (tisztítás):
35Természetes mageredetű
36Természetes sarj
37Mesterséges 10°-on és az alatti lejtésű
38Mesterséges 10° feletti lejtésű
39Fenyő tisztítási anyag megsemmisítése
40Tisztítás összesen (35-39):
Tűzpászták, nyiladékok, határjelek létesítése és karbantartása:
41Tűzpászták
42Nyiladékok
43Határjelek (Ft/db)
44Tűzpászták, nyiladékok, határjelek összesen (41-43):
45Igényelt állami támogatás összesen (18+19+20+21+28+33+40+44):
SorszámMegnevezésFatömeg brm3Ft/brm3Érték E Ft
Erdőfenntartási járulékFafaj
46Véghasználatok és növedékfokozóTölgy
47gyérítések során kitermeltBükk
48Akác
49Cser
50E. k. lomb
51Lágy lomb
52Fenyő
53Erdőfenntartási járulék összesen (46-52):
54BEFIZETÉS (53-45):
55KIFIZETÉS (45-53):

Megjegyzés:

Kelt: ................... 1998. .................... hó ....... nap

P. H.

.......................................

erdőgazdálkodó (szerv. vez.)

a) A költségvetést .................. E Ft, azaz ................................................... forint összeggel/befizetési kötelezettséggel jóváhagyom.

b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását ............. E Ft, azaz ................................................... forint összeggel/befizetési kötelezettséggel igazolom.

Kelt: ................... 1998. ................. hó ... nap

P. H.

.......................................

erdészeti hatóság igazgatója

46. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

47. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A mezőgazdasági, erdő-, vad-, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási beruházásokhoz, ültetvénytelepítéshez adható differenciált támogatások legnagyobb mértéke

a)

Sor-
szám
Támogatási célAlap-
támogatás
(%)
Kiegészítő támogatások (%)Kamat-
támogatás*
(%)
I.II.III.
Értéknövelő
felújítás,
átalakítás
IntegrációKedvezőtlen
adottságú
térség**
1.Mezőgazdasági építési létesítmények
Húsmarha-, juh-, kecske-, nyúl-, méh-,
prémesállat- és ló tartás létesítményei
251051040
Tej- és kettős hasznosítású szarvasmarha-,
baromfi- és sertéstartási létesítmények
Takarmánykeverők
2515***51040
Terménytárolók, gombapincék, szárítók,
csomagolók, osztályozók
201051040
Hűtőházak2010101040
Tej-, méz-, szőlőfeldolgozás, borászat
létesítményei
2010101040
Növényházak201051040
2.Erdő-, vadgazdálkodás és halászat
létesítményei
20551040
3.Élelmiszerfeldolgozási, gabonatárolási
létesítmények
a) hús-, hal-, baromfi-, zöldség-, gyümölcs-
feldolgozás, gabonasilók felújítása
b) exporthigénia
-
25
-
-
5*
-
-
-
40
40

b)

Sor-
szám
Támogatási célAlap-
támogatás
(%)
Kiegészítő támogatások (%)Kamat-
támogatás
(%)
I.II.III.IV.
Értéknövelő
felújítás,
átalakítás
Kedvezőtlen
adottságú
térség**
Integrált
környezet-
kímélő
növény-
védelmi
technológia
esetén
Vírusmentes
szaporító-
anyag
alkalmazása
esetén
4.Ültetvénytelepítések, felújítások
a) árutermelő ültetvények telepítése40-55540
aa) intenzív alma és körte, valamint
szőlőültetvények I. osztályú területen50-55540
ab) szőlőtelepítés III. osztályú területen30-55540
b) szőlőültetvények felújítása-255-_40
c) üzemi törzsültetvények telepítése60-5--40

Megjegyzés:

* Kamattámogatás, a jegybanki alapkamat %-ában: a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 286. § (2) bekezdésének b) pontja szerint - a pályázó választásától függően - egységesen 40%-os mértékű, vagy differenciált, változó mértékű, 70-10% közötti kamattámogatás vehető igénybe.

** Amennyiben a feltüntetett beruházási célokhoz a megyei Területfejlesztési Tanács támogatást biztosít, úgy az agrártámogatási keretből is ugyanolyan összegű - de a beruházási összes költség 5%-át meg nem haladó - további támogatás igényelhető.

*** Tejhasznosítású szarvasmarha létesítmények esetén 20% kiegészítő támogatás vehető igénybe.

48. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A támogatható mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási, halászati és élelmiszer-feldolgozási, gabonatárolási tevékenységet szolgáló építési (beleértve az új létesítményeket és a felújítást, átalakítást is) beruházások, ültetvénytelepítések

A) Mezőgazdasági ágazat körében:

a) Épületek, építmények

- Szarvasmarha-, juh-, kecske-, méh-, prémesállat-, házinyúl-, sertés-, baromfi- (beleértve a baromfikeltetőt is), és lótartási építmények, létesítmények (beleértve a szarvasmarha-, juh-, kecsketartás esetében a fejőházat és tejházat), ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá kiszolgáló (trágyakezelés, takarmányelőkészítés és -tárolás, alomtárolás, telepi és szántóföldi gépek tárolása, dögkezelés, szociális ellátás) létesítményei, valamint a kiszolgáló vonalas infrastruktúra (kerítés, út, térburkolat, felszíni csapadékvíz elvezetés, villany-, gázenergia ellátás, hűtés, fűtés, vízellátás, szennyvízelvezetés) létesítményei.

A lótartási létesítmények közül csak a tenyésztést, tartást szolgáló istállók, karámok, takarmánytárolók és az ezekhez szükséges vonalas infrastruktúra létesítményei támogathatók.

- Magtárak, raktárak, szemesterménytároló létesítmények, silók (épületek, tartályok), takarmánykeverők, mezőgazdasági terményszárítók, gépészeti és a beépített anyagmozgatás gépi berendezésekkel együtt, valamint a kiszolgáló vonalas infrastrukturális létesítmények (mint az előzőekben felsorolt).

- Hűtőházak, növényházak, zöldség-gyümölcs-, burgonyatárolók, gombapincék, mezőgazdasági termény és termék manipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, ezek gépészeti, technológiai, gépi berendezései, valamint a kiszolgáló infrastrukturális (mint az előzőekben felsorolt) létesítményei.

Növényházak esetében csak a stabil konstrukciójú, fix alapokkal, a termelést kiszolgáló berendezésekkel (fűtés, szellőzés, öntözés, energiaernyő stb., valamint épületgépészeti felszereléssel), üveg, plasztik vagy tartós fóliafedéssel rendelkező létesítmények támogathatók.

- A saját termelésű tehén-, juh- és kecsketej, valamint méz feldolgozására szolgáló építmények, továbbá a kiszolgáló infrastrukturális (mint az előzőekben felsorolt) létesítmények.

- A saját termesztésű szőlő feldolgozására, erjesztésére, érlelésére, a bor palackozására és tárolására szolgáló építmények (beleértve a pincét és a tárolótartályt is), valamint ezek gépészeti, technológiai berendezései, kiszolgáló infrastrukturális (mint az előzőekben felsoroltak) létesítményei.

b) Ültetvények

- Szőlő, gyümölcsös, spárga, torma, komló, levendula árutermő és üzemi törzsültetvények.

B) Erdőgazdálkodás körében:

- Erdészeti feltáró és kiszállító utak.

- Erdei rakodó és kapcsolódó létesítményei.

C) Vadgazdálkodás körében:

A külön jogszabály szerint engedélyezett zárttéri vadtartás körében:

- A vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei és technológiai berendezései.

- Az apróvadtenyésztést szolgáló épületek.

- Széna, abraktárolók.

D) Halászat körében:

- Halastavak (beleértve a telelőt, halágyat, haltároló medencét és a lehalászó helyet); keltetők esetében csak azok felújítása támogatható.

- Takarmánytároló.

E) Élelmiszer-feldolgozás és gabonatárolás körében:

a) A hús-, a hal-, a baromfi-, a gyümölcs- és zöldség-feldolgozó szakágazatokban (beleértve a fűszerpaprika-feldolgozást), valamint a homogenizált és diétás ételgyártás területén a különféle termékek előállítását - elsősorban a meglévő kapacitások korszerűsítésével - szolgáló beruházások, amennyiben azok

- a korszerű csomagolást, illetve

- az ISO-9000 szabványsorozatban, HACCP rendszer előírásaiban szereplő feltételeket teljesítik, és ezáltal

- a minőségi árutermelést szolgálják, továbbá

b) a malomipari termék, a haszonállat-eledel gyártás és a szállítást kiegészítő tevékenységből a közraktározás szakágazatokban a gabona tárolását szolgáló vasbeton és fémsilók rekonstrukcióját, végül

c) a húsfeldolgozás, baromfihús-feldolgozás, -tartósítás, halfeldolgozás, hús-, baromfihús-készítmény gyártás és az egyéb gyümölcs-zöldség feldolgozás körében az export üzemi higiénia fenntartását, illetve megteremtését

szolgálják.

Megjegyzés:

1. A felsorolt épületek, építmények támogatása telepi szinten értendő, beleértve a telepen belüli infrastrukturális létesítményeket is.

2. Ültetvények esetében csak az új telepítések támogathatók, kivéve a szőlőültetvényeket, ahol a felújítások is támogathatók.

3. Halastavaknál az átalakítás nem támogatható.

49. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az ültetvénytelepítések támogatásának szakmai feltételei

1. Érvényes telepítési engedély, melyet a jegyző, illetve a hegybíró ad ki

- gyökérnemes szőlő telepítése esetén a talaj immunitását igazoló talajtani hatósági szakvélemény,

- üzemi törzsültetvény esetében az OMMI hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

2. Borszőlő telepítéséhez támogatás csak borvidéki, bortermőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterben I-II. osztályú - az alföldi szőlőtermő táj borvidéki, bortermőhelyi településein I-II-III. osztályú - minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen telepíthető fajta államilag ellenőrzött (certifikált) ültetési anyagának használata esetén.

3. Étkezési szőlő telepítéséhez az ország bármely településének a szőlő termőhelyi kataszterben I-II. osztályú, illetve az Alföldön III. osztályú minősítéssel regisztrált területére adható támogatás az engedélyezett fajták használata esetén.

4. Üzemi törzsszőlőre a termőhelyi követelmény a borszőlőre adott feltételekkel azonos, azonban fajta tekintetében attól el lehet térni az OMMI 1. pontban említett hozzájárulása szerint. Követelmény viszont, hogy az üzemi törzsszőlő létesítéséhez felhasznált szaporítóanyag központi törzsszőlőből származzon.

5. Gyümölcsös esetében a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolása, melyet a Gyümölcs Termőhelyi Kataszter kezelésével megbízott Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Kft. ad ki.

6. Igazolt származású szaporítóanyagnak minősül:

a) engedélyes árutermelő iskolában előállított, OMMI által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) import szaporítóanyag esetében a honosító minősítéssel ellátott szaporítóanyag,

c) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi faiskolában, saját célra előállított szaporítóanyag.

7. Talajtani és tápanyagfeltöltési szakvélemény.

8. Növényegészségügyi alkalmassági szakvélemény.

9. Hegy- és dombvidéki szőlő, valamint bogyósgyümölcsök esetében legalább 1500 m2, egyéb esetekben legalább 3000 m2 ültetvény telepítése.

10. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvény termőre fordulásáig.

11. Hegyközségi településen a hegyközség nyilatkozata arról, hogy a tervezett szőlőtelepítés megfelel a hegyközségi rendtartásban foglalt előírásoknak.

12. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség stb.).

Szőlőültetvények felújítása támogatásának feltételei

1. Szőlőültetvények felújításához támogatás csak a borvidéki és a bor termőhelyi területekre (meghatározott települések határának a szőlő termőhelyi kataszterében I-II. osztályú - az alföldi szőlőtermő táj borvidéki bortermőhelyi településein I-II-III. osztályú minősítéssel regisztrált területeire) adható, az adott termőhelyen jelenleg telepíthető fajtájú ültetvények esetében.

2. Az ültetvények kora, melyet hitelt érdemlően (telepítési engedély) igazolni kell, maximum 15 év lehet.

3. A tőkék hiánya legfeljebb 20%-ban megengedett.

4. Támogatásban csak a 350 x 120 cm-es vagy annál kisebb térállású ültetvények részesíthetők.

5. Támogatás a támberendezés felújítására és tőkepótlásra, illetve a hiányzó infrastrukturális létesítményekre vehető igénybe. (A támberendezés felújítása, az elhasználódott oszlopok, karók, huzalok cseréjét jelenti.)

6. A pályázati kérelemhez mellékelni kell az OMMI nyilatkozatát arról, hogy a felújítandó ültetvény megfelel a támogatási követelményeknek.

7. A pótláshoz felhasználandó szaporítóanyag fajtájának azonosnak kell lennie az ültetvény fajtájával, származása feleljen meg a telepítés-támogatási részben foglaltaknak.

8. Az alföldi szőlőtermő tájon legalább 3000 m2, az ország más területem legalább 1500 m2 ültetvény felújítása támogatható.

9. Nyilatkozat az ellenőrzés tűréséről az ültetvény felújítási munkák befejezéséig.

10. Egyéb igazolások, nyilatkozatok (saját forrás, köztartozás-mentesség, hitelképesség stb.).

50. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok

a) Szőlőtelepítés: borszőlő, étkezési szőlő.

b) Gyümölcsös telepítés: alma,* körte,* cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, dió, gesztenye, mogyoró, mandula, piros- és feketeribiszke, málna, szeder, málnaszeder, bodza és szamóca, köszméte, ribiszkeköszméte.

c) Spárga, torma, levendula, komló.

* Az alma és körte fajok telepítése esetén legalább 30% arányban Erwinia amylovora (tűzelhalás) toleráns fajták alkalmazása kötelező.

51. számú melléklet a 109/1997. (XII, 30.) FM rendelethez

52. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

53. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

A kedvezőtlen adottságú térségek külön támogatásra kedvezményezett - a 17 AK/ha alatti - települések jegyzéke

Készült az 1997. június 30-i állapot szerinti ingatlan-(föld)nyílvántartási adatok alapján.

A csillaggal jelzett települések népességének száma meghaladja a 30 000 főt.

A település neveSzántó
AK/ha
Baranya megye
Abaliget8.54
Adorjás14.16
Almamellék15.16
Almáskeresztúr14.51
Alsómocsolád11.83
Apátvarasd14.05
ÁgS.39
Bakóca9.83
Baranyahídvég15.45
Baranyajenő12.07
Baranyaszentgyörgy9.15
Bár16.66
Berkesd16.18
Besence14.35
Bikal8.09
Bisse14.26
Bodolyabér11.61
Bogdása16.79
Boldogasszonyfa11.67
Bükkösd8.01
Bürüs11.99
Csarnóta13.81
Csányoszró11.64
Csebény5.22
Cserkút13.88
Cún15.04
Dinnyeberki9.12
Drávafok10.42
Drávaiványi16.62
Drávakeresztúr15.76
Drávapalkonya15.94
Drávapiski14.36
Drávaszabolcs16.77
A település neveSzántó
AK/ha
Drávaszerdahely15.56
Drávasztára11.90
Egyházaskozár10.18
Eilend14.47
Endrőc10.96
Erdősmárok15.03
Erdősmecske9.76
Fazekasboda13.81
Feked11.88
Felsőegerszeg13.24
Felsőszentmárton13.03
Geresdlak16.36
Gerényes10.38
Gödre8.47
Görcsöny16.92
Gyód9.38
Gyöngyösmellék14.22
Hásságy11.74
Hegyhátmaróc8.97
Helesfa9.8Ü
Hetvehely9.22
Hirics14.24
Hobol16.77
Horváthertelend7.12
Hosszúhetény10.66
Husztót8.50
Ibafa8.90
Kákics16.49
Kárász6.17
Kátoly15.66
Kemse13.87
Kékesd12.58
Kémes14.25
Kétújfafu13.91
Kisbeszterce7.99
Kishaj más7.92
Kisjakabfalva16.10
Kisszentmárton14.90
Kistótfalu13.78
Kisvaszar9.39
Komló8.12
Kovácsszénája8.37
Köblény9.25
Kővágószőlős12.S7
Kővágótöttös13.35
Liget9.00
Liptód15.63
Lothárd15.52
A telepütés neveSzántó
AK/ha
Lovászhetény15.55
Luzsok12.05
Magyaregregy6.14
Magyarhertelend11.85
Magyarsarlós15.27
Magyarszék9.62
Maráza15.45
Markóc11.31
Marocsa16.96
Martonra15.54
Matty13.53
Mágocs12.72
Mánfa9.19
Máriakéménd15.21
Mecseknádasd9.96
Mecsekpölöske8.13
Mekényes8.78
Meződ14.61
Mindszentgodisa10.67
Nagycsány8.95
Nagyhaj más8.67
Nagypall11.43
Nyugotszenterzsébet12.44
Okorvölgy4.57
Old16.33
Orfű6.71
Oroszló13.76
Óbánya8.37
Ófalu3.76
Palé7.04
Páprád16.44
Pettend13.10
Pécsvárad15.49
Piskó14.01
Rádfalva15.00
Regenye13.10
Romonya14.39
Sámod16.05
Sásd15.27
Sellye15.37
Sósvertike15.26
Szalatnak10.18
Szágy7.64
Szárász8.92
Szászvár14.65
Szebény13.22
Szentkata iin6.25
Szentlászló15.30
A település neveSzántó
AK/ha
Szilágy14.00
Szilvás16.41
Szörény14.19
Szűr14.46
Tarrós13.82
Teklafalu11.70
Tékes7.86
Tésenfa15.67
Tormás7.78
Tófű10.10
Turony16.40
Vajszló12.67
Varga7.70
Vásárosdombó14.83
Vázsnok11.82
Vejti13.96
Vékény9.50
Villánykövesd15.29
Zaláta12.76
Zádor14.51
Zengővárkony13.21
Bács-Kiskun megye
Akasztó10.07
Apostag15.99
Ágasegyháza7.77
Ballószög6.67
Balotaszállás7.94
Bócsa7.90
Bugac6.78
Bugacpusztaháza5.34
Császártöltés10.79
Csengőd10.10
Csólyospálos7.86
Felsőlajos10.31
Fülöpháza8.21
Fülöpjakab10.39
Fülöpszállás11.49
Harkakötöny14.31
Helvécia6.42
Imrehegy8.48
Izsák10.61
Jakabszállás6.88
Jászszentlászló7.15
Kaskantyú7.32
Kecel11.64
A település neveSzántó
AK/ha
Kecskemét16.41
Kelebia12.43
Kerekegyháza10.91
Kéleshalom11.47
Kiskőrös12.37
Kiskunhalas12.75
Kiskunmajsa8.40
Kömpöc9.01
Kunadacs7.75
Kunbaracs6.94
Kunpeszér7.31
Kunszentmiklós13.36
Ladánybene9.50
Lajosmizse11.46
Lakitelek7.61
Móricgát6.03
Orgovány7.03
Páhi10.66
Pálmonostora15.16
Petőfiszállás9.78
Pirtó5.84
Soltszentimre10.95
Soltvadkert14.05
Szabadszállás14.48
Szank6.15
Szentkirály12.16
Tabdi7.83
Tázlár7.81
Tiszakécske14.43
Zsana5.73
Békés megye
Méhkerék15.11
Sarkadkeresztúr15.21
Szeghalom16.59
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár16.69
Abaújlak7.72
Abaújszántó14.69
Abaújszolnok8.48
Abod9.52
Aggtelek5.78
Alacska12.34
Alsóberecki14.39
A település neveSzántó
AK/ha
Alsógagy11.87
Alsóregmec16.18
Alsószuha10.25
Alsótelekes8.11
Alsóvadász14.52
Arka10.38
Arló7.40
Ároktő12.89
Baktakék7.50
Balajt12.45
Baskó5.54
Bánhorváti10.39
Becskeháza8.61
Bekecs16.90
Beret10.00
Bodroghalom13.72
Bodrogolaszi15.24
Boldogkőváralja15.97
Boldva15.7.
Borsodbóta5.25
Borsodnádasd8.48
Borsodszentgyörgy11.61
Bódvalenke10.90
Bódvarákó8.76
Bózsva8.99
Bükkaranyos15.58
Bükkmogyorósd8.12
Bükkszentkereszt10.40
Bükkzsérc14.34
Büttös9.34
Csenyéte3.95
Cserépváralja15.2-
Csernely12.49
Csobaj12.76
Csokvaomány10.87
Damak11.88
Dámóc14.44
Debréte10.45
Detek13.60
Dédestapolcsány12.17
Domaháza5.53
Dövény8.95
Erdőbénye7.42
Erdőhorváti3.65
Égerszög6.57
Fancsal9.67
Fáj10.14
Felsőgagy7.83
A település neveSzántó
AK/ha
Felsőkelecsény14.49
Felsőnyárád10.08
Felsőregmec14.16
Felsőtelekes8.16
Felsővadász12.05
Filkeháza9.20
Forty15.23
Fulókércs10.64
Füzér8.74
Füzérkajata7.66
Füzérkomlós8.41
Füzérradvány12.63
Gadna7.38
Gagyapáti7.37
Gagybátor7.22
Gagyvendégi8.40
Galvács9.38
Gelej14.50
Golop14.24
Gömörszőlős7.42
Györgytarló6.32
Hangács10.93
Hangony13.76
Háromhuta4.17
Hegymeg8.18
Hejőkürt12.72
Hejőpapi12.74
Hercegkút13.88
Hernádpetri11.01
Hidasnémeti16.21
Hidvégardó14.32
Hollóháza5.56
Homrogd12.63
Igrici14.73
Imola6.26
Irota10.84
Izsófalva9.64
Jákfalva15.08
Járdánháza9.75
Karcsa12.73
Karos13.71
Kazincbarcika*15.63
Kács12.05
Kánó8.13
Kány6.86
Kázsmárk14.27
Kelemér15.03
Kenézlő9.54
A település neveSzántó
AK/ha
Keresztéte7.49
Kéked15.48
Királd9.69
Kisgyőr14.12
Kishuta3.82
Kisrozvágy15.32
Kissikátor5.49
Komlóska3.52
Kondó10.22
Kovácsvágás6.48
Krasznokvajda11.86
Kupa13.63
Kurityán8.65
Ládbesenyő9.63
Lak9.37
Lácacséke15.14
Léh15.42
Lénárddaróc13.63
Litka8.19
Makkoshotyka9.72
Martonyi9.07
Mályinka13.96
Meszes6.64
Mezőcsát14.72
Mezőzombor16.53
Mogyoróska9.03
Monaj12.02
Nagybarca12.43
Nagyhuta3.49
Nagykinizs16.95
Nagyrozvágy13.85
Nekézseny6.24
Nemesbikk15.55
Nyésta9.35
Nyíri10.01
Nyomár10.23
Olaszliszka14.23
Oszlár13.67
Ózd*11.66
Pamlény7.53
Parasznya13.69
Pácin15.60
Pálháza12.65
Pányok15.34
Perecse6.89
Perkupa10.41
Prügy14.64
Pusztafalu4.61
A település neveSzántó
AK/ha
Pusztaradvány7.58
Radostyán14.71
Ragály6.39
Rakaca9.80
Rakacaszend8.37
Rásonysápberencs13.59
Regéc6.10
Répáshuta8.82
Rudabánya6.80
Sajóbábony14.40
Sajókaza12.21
Sajókápolna13.43
Sajólászlófalva14.54
Sajómercse12.00
Sajóvámos15.68
Sárospatak10.63
Sáta8.90
Sátoraljaújhely14.37
Selyeb9.88
Semjén14.72
Sima8.23
Szakácsi9.35
Szalaszend15.60
Szalonna14.51
Szászfa10.34
Szegi14.62
Szegilong11.09
Szemere6.24
Szendrő15.96
Szendrölád10.17
Szentistvánbaksa12.77
Szerencs14.31
Szin12.18
Szinpetri10.70
Szomolya15.12
Szögliget11.49
Szőlősardó8.30
Szuhafö6.60
Szuhakálló12.26
Szuhogy8.86
Taktabáj12.98
Taktakenéz11.38
Tarcal13.93
Tardona6.06
Tállya12.06
Telkibánya7.26
Teresztenye11.01
Tiszabábolna9.14
A település neveSzántó
AK/ha
Tiszacsermely14.36
Tiszadorogma10.16
Tiszakarád13.S1
Tiszakeszi11.99
Tiszaladány10.94
Tiszapalkonya13.34
Tiszatardos11.14
Tiszatarján9.50
Tiszaújváros14.21
Tiszavalk14.49
Tokaj15.06
Tomor8.72
Tornabarakony9.97
Tornakápolna8.16
Tornanádaska15.69
Toraaszentandrás9.58
Tornaszentjakab8.53
Trizs5.03
Uppony7.41
Vajdácska11.26
Varbó12.75
Varbóc8.72
Vágáshuta4.20
Vilyvitány14.35
Viss11.06
Viszló11.46
Zalkod7.94
Zádorfalva8.15
Zemplénagárd15.11
Ziliz14.30
Zubogy10.03
Csongrád megye
Ásotthalom10.31
Balástya8.89
Bordány8.14
Csengele9.58
Domaszék16.05
Forráskút7.26
Kistelek9.20
Mórahalom8.50
Ópusztaszer13.59
Öttömös7.54
Pusztamérges6.81
Pusztaszer11.86
Ruzsa7.13
A település neve jSzántó
AK/ha
Sándorfalva15.73
Szatymaz12.51
Üllés5.82
Zákányszék6.18
Zsombó9.64
Fejér megye
Bakonycsernye13.19
Cece12.69
Csór14.12
Gánt15.25
Iszkaszentgyörgy12.79
Kincsesbánya16.57
Mór16.58
Nagyveleg14.70
Pusztavám14.00
Sukoró16.45
Vajta14.27
Győr-Moson-Sopron megye
Árpás12.12
Csapod13.31
Csikvánd15.94
Dunakiliti14.11
Dunasziget16.10
Feketeerdő16.77
Felpéc15.31
Fertőboz15.24
Fertőhomok15.15
Gönyű6.92
Gyarmat16.88
Gyömöre15.38
Győrszemere16.03
Halászi16.03
Hegyeshalom16.48
Hegykő16.97
Hidegség15.85
Koroncó14.57
Mórichida14.97
Pusztacsalád14.51
Rábaszentmiklós12.79
Tápszentmiklós14.69
Tőt14.92
A település neveSzántó
AK/ha
Hajdú-Bihar megye
Álmosd15.84
Bagamér14.69
Bocskaikert9.78
Egyek16.41
Folyás12.99
Furta16.99
Fülöp7.48
Görbeháza13.07
Hajdúhadház11.57
Hajdúsámson8.33
Hortobágy10.19
Kokad14.96
Monostorpályi14.97
Nyíracsád9.08
Nyíradony8.21
Nyírábrány8.01
Nyírmártonfalva8.12
Polgár10.09
Téglás14.42
Tiszacsege13.19
Tiszagyulaháza14.76
Újléta9.56
Újszentmargita12.66
Újtikos14.80
Vámospércs11.89
Váncsod15.57
Vekerd16.01
Heves megye
Abasár8.55
Balaton10.87
Bátor6.54
Bekölce6.20
Besenyőtelek16.75
Bélapátfalva12.13
Bodony6.99
Bükkszenterzsébet7.85
Bükkszentmárton13.96
Bükkszék9.02
Demjén10.69
Eger*15.30
Egerbakta9.20
Egerbocs6.16
A település neveSzántó
AK/ha
Egercsehi5.96
Egerszalók10.14
Egerszólát6.82
Erdőkövesd9.90
Fedémes6.34
Felsőtárkány10.89
Gyöngyösoroszi13.41
Gyöngyöspata14.93
Gyöngyössolymos15.40
Halmajugra13.61
Mevcsaranyos6.79
Hevesvezekény12.65
Istenmezeje6.06
Ivád6.41
Kál15.59
Kerecsend16.39
Kisfüzes9.56
Kisköre9.54
Kisnána15.12
Markaz12.23
Mátraballa7.68
Mátraderecske8.90
Mátraszentimre1.70
Mezőtárkány11.66
Mikófalva12.04
Mónosbél12.87
Nagyvisnyó8.75
Noszvaj10.82
Parád4.62
Parádsasvár2.81
Pély11.84
Pétervására7.64
Poroszló16.27
Recsk11.40
Rózsaszentmárton13.63
Sirok12.00
Szajla10.14
Szarvaskő3.47
Szentdomonkos7.00
Szilvásvárad9.76
Szúcs13.78
Szűcsi13.80
Tarnalelesz8.69
Tarnaörs16.87
Tarnaszentmária14.07
Tarnaszentmiklós9.38
Terpes10.77
Tiszanána14.23
A település neveSzántó
AK/ha
Újlőrincfalva15.21
Váraszó8.06
Visonta12.48
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók14.84
Besenyszög13.49
Hunyadfalva13.00
Kőtelek12.73
Nagyiván11.20
Tiszabő14.87
Tiszabura15.72
Tiszaderzs10.34
Tiszafüred13.37
Tiszagyenda15.60
Tiszaigar12.41
Tiszakürt14.33
Tiszaörs13.34
Tiszaroff13.82
Tiszasas14.21
Tiszasüly15.10
Tiszaszentimre16.45
Tiszaszőlős12.56
Tiszaug13.59
Tomajmonostora16.58
Komárom-Esztergom megye
Agostyán15.44
Aka11.23
Ácsteszér11.35
Ászár14.28
Bajót15.10
Bakonybánk16.53
Bakonysárkány15.11
Bársonyos14.24
Bokod10.96
Csatka15.16
Császár15.20
Csolnok14.06
Dad16.90
Dág16.77
Dunaalmás14.41
Dunaszentmiklós16.23
A település neveSzántó
AK/ha
Epöl13.80
Esztergom16.50
Etc16.41
Gyermely16.93
Hánta13.19
Héreg16.60
Kecskéd9.49
Kerekteleki16.00
Kesztölc11.75
Kisbér15.10
Komárom16.39
Lábatlan14.85
Leányvár15.97
Máriahalom15.87
Mogyorósbánya16.35
Nagysáp16.36
Neszmély14.51
Oroszlány10.49
Piliscsév12.68
Pilisszentlélek13.40
Réde14.54
Súr14.09
Süttő15.47
Szomor15.15
Szomód13.41
Tardos13.26
Tarján13.89
Tatabánya*14.06
Tokod(altáró)16.56
Úny15.22
Várgesztes11.60
Vérteskethely16.21
Vértessomló8.60
Vértesszőlős11.68
Vértestolna14.82
Nógrád megye
Alsópetény12.24
Alsótold13.5C
Balassagyarmat10.98
Bánk16.06
Bárna8.3'
Bátonyterenye12.02
Becske16.2Í
Bér15.91
Bokor13.39
A település neveSzántó
AK/ha
Cered9.85
Cserháthaláp14.29
Cserhátsurány12.97
Cserhátszentiván13.67
Csesztve10.14
Debercsény11.16
Dejtár16.99
Diósjenő15.95
Dorogháza11.97
Drégelypalánk14.66
Egyházasgerge13.02
Endrefalva16.74
Etes12.70
Felsőpetény12.86
Felsőtold14.06
Garáb14.61
Herencsény12.35
Hollókő10.33
Hont14.08
Hugyag15.46
Iliny12.65
Ipolytarnóc16.02
Ipolyvece13.22
Karancsalja11.04
Karancsberény11.70
Karancskeszi11.78
Karancslapujtő13.72
Karancsság13.44
Kazár11.56
Keszeg8.37
Kétbodony16.36
Kisbárkány11.96
Kisecset13.45
Kishartyán14.38
Kozárd15.95
Kutasó14.44
Legénd11.83
Litke15.50
Lucfalva13.25
Magyargéc9.53
Magyarnándor12.51
Márkháza8.84
Mátramindszent11.92
Mátranovák8.42
Mátraszele10.07
Mátraterenye9.26
Mátraverebély15.44
Mihálygerge15.35
A település neveSzántó
AK/ha
Mohora14.12
Nagybárkány10.08
Nagylóc12.76
Nagyoroszi16.95
Nemti10.83
Nézsa16.96
Nógrád15.20
Nógrádmarcal14.15
Nógrádmegyer9.88
Nógrádsáp14.84
Nógrádsipek11.34
Nőtincs15.82
Ősagárd11.40
Patvarc11.65
Piliny16.94
Rimóc15.88
Salgótarján*8.44
Ságújfalu13.04
Sámsonháza13.93
Sóshartyán9.27
Szalmatercs13.54
Szanda15.09
Szendehely14.53
Szente13.76
Szécsénke12.62
Szécsényfelfalu11.36
Szilaspogony12.06
Szuha14.01
Szügy10.71
Terény14.73
Vanyarc14.01
Vizslás11.02
Zabar10.35
Pest megye
Acsa13.91
Alsónémedi13.75
Apaj16.56
Bag12.10
Bernecebaráti15.75
Bugyi10.03
Csemő6.34
Csévharaszt16.73
Csobánka14.30
Csomád11.21
Csömör11.04
A település neveSzántó
AK/ha
Csővár14.62
Dabas12.05
Dánszentmikiós13.86
Délegyháza14.26
Dunaharaszti12.03
Dunakeszi15.84
Ecser16.90
Erdőkertes5.24
Felsőpakony15.49
Galgagyörk16.01
Galgamácsa16.67
Göd15.76
Gödöllő12.81
Halásztelek12.26
Hernád11.26
Inárcs12.05
Isaszeg15.18
Jászkarajenő15.39
Kakucs11.71
Kerepestarcsa16.15
Kisnémedi15.84
Kisoroszi16.80
Kistarcsa13.90
Kocsér11.75
Kóspallag5.44
Márianosztra10.19
Mikebuda11.07
Mogyoród7.93
Nagybörzsöny13.59
Nagykovácsi14.51
Nagykőrös16.24
Nagymaros9.19
Nagytarcsa16.81
Nyársapát7.49
Ócsa15.70
Őrbottyán12.05
Örkény8.29
Penc10.38
Perőcsény16.23
Péteri14.42
Piliscsaba13.11
Pilisjászfalu15.16
Pilisszentiván8.56
Pilisszentkereszt5.20
Pilisszentlászló9.36
Püspökhatvan11.77
Püspökszilágy12.26
Szada6.19
A település neveSzántó
AK/ha
Szokolya13.31
Sződ11.23
Sződliget9.13
Tatárszentgyörgy6.97
Táborfalva9.95
Tésa16.87
Tinnye16.31
Tököl15.50
Újhartyán12.58
Újlengyel11.99
Üllő16.21
Vasad8.43
Vácduka13.43
Vácegres13.90
Vecsés14.54
Veresegyház8.30
Zebegény6.29
Somogy megye
Andocs13.67
Bakháza11.80
Balatonfenyves11.15
Barcs16.92
Bábonymegyer12.95
Bálványos11.61
Bárdudvarnok12.31
Bodrog10.24
Bonnya11.92
Bőszénfa10.50
Buzsák16.67
Csákány16.56
Cserénfa12.27
Csokonyavisonta12.88
Csököly10.87
Csömend10.30
Ecseny9.60
Edde14.84
Felsőmocsolád12.31
Fiad15.76
Gadács10.37
Gamás15.86
Gálosfa11.70
Gige12.59
Görgeteg11.84
Gyugy15.97
Hajmás11.10
A település neveSzántó
AK/ha
Hács16.59
Hedrehely14.85
Hencse11.55
Homokszentgyörgy13.44
Hosszúvíz9.66
Igal15.28
Inke10.36
Jákó11.58
Kadarkút11.87
Kapoly14.64
Kaposfő13.01
Kaposgyarmat11.93
Kaposhomok13.20
Kaposszerdahely13.82
Kaposújlak16.95
Karád14.30
Kastélyosdombó15.44
Kercseliget10.62
Kereki12.92
Kisasszond11.33
Kisbajom11.80
Kisbárapáti13.92
Kiskorpád11.54
Kőkút6.82
Kötcse10.43
Kutas16.97
Lad14.00
Lakócsa12.92
Lábod12.42
Látrány12.54
Libickozma7.12
Lulla14.96
Mernye15.09
Mezőcsokonya9.79
Mike10.37
Miklósi16.38
Nagyatád15.80
Nagybajom12.71
Nagyésepely11.23
Nagykorpád11.15
Nágocs16.83
Nemesdéd16.20
Nemesvid15.59
Nikla10.24
Nyim14.81
Osztopán12.67
Őrtilos12.92
Ötvöskónyi16.44
A település neveSzántó
AK/ha
Pamuk15.24
Patca13.20
Pogányszentpéter13.04
Polány8.75
Porrog12.93
Potony12.67
Pusztakovácsi12.37
Pusztaszemes12.58
Ráksi16.80
Rinyabesenyő11.51
Rinyakovácsi15.95
Rinvaújlak14.28
Sérsekszőlős16.06
Simonfa10.01
Somogyacsa12.35
Somogybabod14.67
Somogybükkösd10.28
Somogydöröcske15.94
Somogyfajsz15.48
Somogygeszti14.69
Somogyjád16.15
Somogymeggyes13.33
Somogysárd14.90
Somogysimonyi12.04
Somogytúr16.75
Szegerdő13.82
Szenna10.40
Szenta15.26
Szentbalázs13.18
Szentborbás14.43
Szilvásszentmárton10.38
Szorosad11.33
Szulok9.91
Tab13.40
Táska9.49
Torvaj13.66
Tótújfalu12.62
Törökkoppány13.95
Újvárfalva15.89
Varászló11.00
Vése13.76
Visnye16.05
Visz13.12
Zala15.93
Zics16.97
Zselickisfalud11.77
Zselickislak10.16
Zselicszentpál8.86
A település neveSzántó
AK/ha
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak15.66
Anarcs10.64
Apagy10.86
Aranyosapáti10.53
Baktalórántháza11.06
Balkány9.77
Barabás10.97
Bátorliget9.67
Benk14.74
Beregdaróc12.66
Beregsurány11.62
Berkesz16.46
Besenyőd8.60
Beszterec15.50
Biri10.55
Botpalád11.44
Bököny12.83
Csaholc11.37
Csaroda12.74
Császlő12.34
Csegöld15.39
Csenger15.63
Csengersima10.28
Csengerújfalu13.98
Darnő14.60
Demecser14.82
Dombrád14.34
Encsencs6.18
Eperjeske8.54
Érpatak11.96
Fábiánháza9.94
Fehérgyarmat9.54
Fényeslitke15.89
Fülesd10.80
Gacsály9.04
Garbolc8.05
Gelénes11.75
Gemzse9.08
Geszteréd13.31
Gégény13.10
Gulács12.94
Györöcske11.43
Gyulaháza13.80
Gyüre9.15
Hetefejércse12.89
Hodász11.96
A település neveSzántó
AK/ha
Ibrány15.39
Ilk8.55
Jánd11.56
Jánkmajtis14.77
Jármi7.14
Jéke9.44
Kállósemjén12.00
Kálmánháza15.92
Kántorjánosi13.64
Kemecse13.95
Kék14.01
Kékcse9.56
Kérsemjén15,60
Kisar16.07
Kishódos11.63
Kisléta11.60
Kisnamény11.42
Kispalád11.99
Kisszekeres11.90
Kisvarsány10.36
Kisvárda15.20
Komlódtótfalu16.12
Komoró13.72
Kótaj13.79
Kölcse12.32
Kömörő12,42
Laskod10.20
Levelek11.24
Lónya13.78
Lövőpetri8.71
Magosliget10.37
Magy10.41
Mánd11.74
Mándok8.75
Máriapócs13.54
Márokpapi10.65
Mátészalka16.53
Mátyus11.72
Mezőladány9.63
Méhtelek9.16
Mérk12.93
Milota12.41
Nagyar16.53
Nagydobos11.24
Nagyecsed15.42
Nagyhalász16.24
Nagyhódos11.47
Nagykálló13.09
A település neveSzántó
AK/ha
Nagyszekeres11.99
Nagyvarsány9.56
Napkor9.15
Nábrád15.65
Nemesborzova13.16
Nyírbátor8.53
Nyírbéltek7.10
Nyírbogát8.87
Nyírbogdány10.24
Nyírcsaholy10.80
Nyírcsászári8.64
Nyírderzs13.29
Nyíregyháza*16.92
Nyírgelse10.52
Nyírgyulaj13.81
Nyíribrony9.94
Nyírjákó9.13
Nyírkarász9.67
Nyírkáta6.07
Nyírkércs9.85
Nyírlövő10.75
Nyírlugos7.16
Nyírmada8.45
Nyírmeggyes10.76
Nyírmihálydi9.53
Nyírparasznya6.26
Nyírpazony13.20
Nyírpilis5.41
Nyírtass13.33
Nyírtét15.39
Nyírtura13.29
Nyírvasvári8.66
Olcsvaapáti16.56
Ófehértó9.95
Ópályi14.08
Ököritófülpös16.90
Ömböly8.98
Ör6.22
Panyola15.90
Pap10.94
Papos3.65
Paszab13.63
Pátrona13.83
Pátyod15.68
Penészlek6.89
Penyige8.42
Petneháza10.24
Piricse7.35
A település neveSzántó
AK/ha
Porcsalma15.93
Pocspetri10.91
Pusztadobos8.76
Ramocsaháza11.58
Rétközberencs13.48
Rohod8.15
Rozsály14.26
Sényő11.31
Sonkád12.14
Szabolcs15.27
Szabolcsbáka13.59
Szabolcsveresmart13.67
Szakoly9.71
Szamoskér15.73
Szamosszeg15.24
Szatmárcseke15.70
Székely12.83
Tarpa14.59
Tákos10.48
Terem10.72
Tiborszállás12.54
Tímár15.42
Tiszaadony11.65
Tiszabecs12.10
Tiszabercel13.12
Tiszabezdéd16.51
Tiszadob14.63
Tiszakanyár12.50
Tiszakerecseny12.62
Tiszamogyorós11.62
Tiszarád13.04
Tiszaszalka9.35
Tiszaszentmárton11.78
Tiszatelek16.91
Tiszavid9.58
Tisztaberek12.35
Tivadar14.70
Tornyospálca10.09
Tunyogmatolcs15.54
Túristvándi14.68
Túrricse12.05
Tuzsér14.96
Tyukod12.17
Újdombrád13.55
Új fehértó14.24
Újkenéz14.35
Ura13.20
Uszka10.47
A település neveSzántó
AK/ha
Vaja9.47
Vasmegyer12.14
Vállaj15.51
Vámosatya10.59
Vámosoroszi11.66
Vásárosnamény10.70
Zajta11.23
Záhony13.00
Zsarolyán16.03
Zsurk13.82
Tolna megye
Alsónána13.10
Bátaapáti13.06
Cikó13.42
Csikóstöttös16.38
Grábóc12.33
Jágónak15.25
Kisvejke11.77
Lengyel16.49
Madocsa16.37
Mórágy16.63
Mőcsény14.77
Mucsfa12.21
Szálka13.72
Závod14.16
Vas megye
Alsóújlak10.84
Apátistvánfalva7.58
Bajánsenye9.90
Bejegyertyános16.01
Bérbaltavár16.22
Boba15.19
Bozsok16.35
Bögöte12.75
Csipkerek14.41
Daraboshegy13.15
Egervölgy11.15
Egyházashetye14.81
Egyházasrádóc15.01
Farkasfa7.29
Felsőjánosfa12.15
Felsőmarác13.77
A település neveSzántó
AK/ha
Felsőszölnök11.22
Gérce15.14
Halastó15.55
Halogy10.97
Hegyhálhodász12.07
Hegyhátsál15.92
Hegyhátszentjakab12.13
Hegyhátszentmárton16.01
Hegyhátszentpéter14.08
Horvátlövő13.75
Hosszúpereszteg15.67
Ispánk9.06
Ivánc11.91
Ják13.70
Káld14.98
Kemenesmagasi13.17
Kemenespálfa13.53
Kenyeri13.67
Kercaszomor9.80
Kerkáskápolna11.04
Kétvölgy10.36
Kisrákos11.23
Kondorfa9.77
Kőszegszerdahely16.27
Magyarszombatfa10.02
Mikosszéplak12.80
Nagymákfa13.43
Nagyrákos11.68
Nárai13.82
Nemescsó15.21
Ncmeskocs16.19
Nemesmedves11.64
Nyőgér13.37
Olaszfa12.91
Orfalu7.79
Ostffyasszonyfa16.08
Oszkó14.81
Ölbő16.91
Őrimagyarósd12.39
Őriszentpéter9.54
Pankasz12.61
Pápóc11.07
Petőmihályfa16.47
Rádóckölked13.59
Rátót14.95
Sárfimizdó12.12
Sitke16.94
Sótony14.69
A település neveSzántó
AK/ha
Szaknyér11.69
Szakonyfalu16.41
Szalafő9.18
Szatta10.11
Szeleste11.83
Szemenye6.64
Szentpéterfa13.87
Szőce13.37
Telekes16.08
Tömörd13.77
Vaskeresztes13.16
Vasvár14.61
Vásárosmiske16.67
Vát16.14
Velem16.81
Velemér10.89
Viszák13.44
Veszprém megye
Ajka*13.68
Apácatorna12.33
Aszófő11.83
Ábrahámhegy13.05
Badacsonytomaj14.67
Badacsonytördemic13.96
Bakonybél14.68
Bakonygyírót14.17
Bakonyjákó11.99
Bakonynána14.21
Bakonyoszlop13.67
Bakonypölöske12.51
Bakonyszentkirály15.86
Bakonyszentlászló11.68
Bakonyszücs16.40
Bakonytamási16.78
Balatonakali13.10
Balatonalmádi13.96
Balatoncsícsó14.99
Balatonfűzfő12.40
Balatonfüred12.57
Balatonhenye12.07
Balatonszepezd12.00
Balatonszőlős10.08
Balatonudvari10.32
Barnag14.88
Bazsi14.28
Bodorfa14.45
A település neveSzántó
AK/ha
Borzavár12.55
Csabrendek11.80
Csehbánya15.61
Csesznek15.80
Csetény15.97
Csopak14.09
Dabronc15.73
Devecser12.75
Doba13.58
Döbrönte12.26
Dörgicse11.29
Egyházaskesző13.69
Farkasgyepü11.86
Felsőörs13.15
Fenyőfő7.91
Ganna9.90
Gyepükaján12.40
Gyulakeszi13.02
Hajmáskér12.17
Halimba13.71
Hárskút14.26
Hegyesd12.57
Hegymagas16.64
Herend14.11
Hetyefő15.63
Hosztót12.61
Jásd13.58
Kamond16.00
Kapolcs13.92
Káptalanfa10.93
Káptalantóti16.58
Kemeneshőgyész13.90
Kcmenesszentpéter9.81
Kerta15.12
Kékkút12.38
Királyszentistván16.80
Kisapáti16.56
Kislőd15.24
Kisszőlős16.70
Kolontár13.95
Kővágóörs13.50
Köveskál11.22
Lesencefalu12.02
Lesenceistvánd8.27
Lesencetomaj8.33
Litér13.10
Lovas12.49
Lókút13.89
A település neveSzántó
AK/ha
Magyargencs10.50
Magyarpolány12.92
Marcalgergelyi15.52
Mencshely13.45
Mindszentkálla12.68
Monostorapáti13.14
Monoszló13.21
Nagydém14.66
Nagyesztergár16.18
Nagypirit16.58
Nagyvázsony12.83
Nemesgulács15.85
Nemeshany11.13
Nemesszalók14.06
Nemesvámos16.25
Nemesvita12.73
Németbánya16.08
Noszlop15.42
Nyirád10.71
Olaszfalu14.52
Oroszi15.12
Öcs12.29
Örvényes9.14
Öskü9.37
Padragkút16.33
Paloznak15.63
Pápasalamon10.61
Pápateszér15.41
Pécsely15.30
Pénzesgyőr10.72
Porva13.35
Pula14.16
Pusztamiske9.00
Révfülöp13.05
Rigács16.36
Salföld12.44
Sáska12.24
Somlójenő12.45
Somlóvásárhely16.86
Somlóvecse15.62
Sóly13.61
Sümeg13.97
Szápár15.48
Szentantalfa14.32
Szentbékkálla15.05
Szentgál14.88
Szentimrefalva12.40
Szentjakabfa13.08
A település neveSzántó
AK/ha
Szentkirályszabadja16.21
Szőc14.04
Tagyon14.50
Taliándörögd11.36
Tapolca12.41
Tés16.41
Tihany14.85
13.89
Úrkút13.60
Városlöd16.31
Várpalota12.43
Vászoly11.78
Veszprémgalsa11.96
Vid14.84
Vigántpetend15.85
Vilonya13.16
Vinár11.51
Vöröstó16.22
Zalaerdőd12.61
Zalagyömörö14.00
Zalahaláp14.81
Zalameggyes11.56
Zalaszegvár14.75
Zánka9.34
Zirc16.62
Zala megye
Alsónemesapáti12.23
Alsószenterzsébet6.58
Babosdöbréte8.98
Baglad11.63
Bagola13.65
Bajcsa15.32
Balatongyörök16.50
Barlahida9.28
Bánokszentgyörgy10.61
Bázakerettye8.65
Becsehely14.98
Becsvölgye6.21
Belezna7.57
Belsősárd7.12
Bezeréd14.43
Bocfőlde14.37
Boncodfülde8.34
Borsfa6.75
A település neveSzántó
AK/ha
Böde5.18
Bödeháza9.85
Börzönce10.46
Bucsuta9.30
Csáford16.17
Csertalakos11.63
Csesztreg11.12
Csonkahegyhát5.91
Csöde5.87
Csömödér13.23
Dióskál12.82
Dobronhegy7.74
Döbröce12.96
Egeraracsa13.96
Egervár15.50
Felsőszenterzsébet5.13
Fűzvölgy13.48
Gáborjánháza12.83
Gellénháza9.00
Gétye16.69
Gombosszeg6.38
Gosztola6.13
Gősfa16.02
Gutorfölde8.11
Gyűrűs15.40
Hagyárosbörőnd7.67
Hernyék5.69
Homokkomárom14.27
Hosszúvölgy11.90
Hottó9.28
Iborfia7.85
Iklódbördöce14.22
Kallósd16.28
Karmacs16.88
Kálócfa4.83
Kányavár10.35
Kávás10.73
Keménfa8.98
Kerkabarabás14.77
Kerkafalva3.99
Kerkakutas3.84
Kerkateskánd14.08
Kisbucsa13.49
Kiscsehi9.78
Kisgörbő16.30
Kissziget9.96
Kistohnács11.11
A település neveSzántó
AK/ha
Kisvásárhely13.59
Kozmadombja6.74
Kustánszeg4.15
Lakhegy11.23
Lasztonya11.14
Lendvadedes10.06
Lendvajakabfa11.54
Lenti11.57
Lickóvadamos7.88
Lispeszentadorján7.96
Liszó7.40
Lovászi11.35
Magyarföld4.59
Magyarszentmiklós15.20
Maróc7.86
Márokföld3.11
Mikekarácsonyfa8.19
Milejszeg5.71
Misefa16.69
Murarátka10.46
Nagybakónak14.24
Nagygörbő15.16
Nagykutas14.44
Nagylengyel10.15
Nemcsapáti14.13
Nemesbük14.37
Nemeshetés13.48
Nemesnép12.56
Nemespátró5.97
Nemessándorháza14.36
Németfalu8.04
Nova8.23
Oltárc9.98
Orbányosfa15.45
Ormándlak9.03
Ortaháza13.33
Ozmánbük14.56
Padár16.20
Pat12.34
Páka9.42
Pálfiszeg3.89
Petőhenye16.90
Petrikeresztur9.54
Porszombat5.06
Pördefölde10.85
Pusztaapáti4.88
Pusztaederics5.63
Pusztamagyaród9.97
A település neveSzántó
AK/ha
Pusztaszentlászló10.14
Ramocsa6.50
Resznek14.84
Rezi14.96
Rédics11.96
Salomvár8.01
Sénye16.92
Söjtör14.13
Surd11.23
Sümegcsehi14.65
Szalapa15.36
Szemenyecsörnye14.61
Szentgyörgyvölgy5.33
Szentkozmadombja8.17
Szentliszló10.27
Szentmargitfalva9.48
Szentpéterfölde6.07
Szécsisziget14.40
Szijártóháza15.98
Szilvágy6.14
Teskánd15.32
Tilaj13.51
Tófej10.96
Tótszentmárton15.55
Türje13.24
Valkonya10.61
Vasboldogasszony14.10
Vaspör8.17
Vállus16.19
Várfölde13.17
Vindornyaszőlős14.27
Vöckönd16.96
Zajk9.92
Zalaapáti16.07
Zalabaksa13.85
Zalaboldogfa13.81
Zalacséb9.35
Zalaegerszeg*15.95
Zalaháshágy9.37
Zalakoppány14.28
Zalaköveskút12.06
Zalalövő10.10
Zalaszentmárton14.41
Zalaszombatfa13.17
Zalatárnok6.97
Zalaújlak14.74
Zalavég16.27
Zebecke10.10

54. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásának támogatási mértéke,

1. Szarvasmarha

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
1.1. Törzskönyvi nyilvántartástenyésztő100 Ft/egyed
1.2. Küllemi bírálattenyésztő szervezet100 Ft/egyed
1.3. Tejtermelés-ellenőrzéstenyésztő800 Ft/egyed
1.4. Hústermelés-ellenőrzéstenyésztő300 Ft/egyed
1.5. ITV* szervezésetenyésztő szervezet600 Ft/adag

* Ivadékteljesítmény vizsgálat.

II. Sertéstenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési
nyilvántartás és információs rend-
szer fenntartása, működtetése
1.1. Adatfeldolgozástenyésztő szervezet150 Ft/fialás
2. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
2.1. Törzskönyvezés törzs- és szapo-
rítótelepen
tenyésztő szervezet350 Ft/fialás
2.2. Reprodukciós tesztadatok gyűj-
tése
tenyésztő szervezet200 Ft/fialás
2.3. Genetikai vizsgálattenyésztő1000 Ft/vizsgálat
2.4. ÜSTV*tenyésztő szervezet120 Ft/vizsgálat
2.5. EUROP ÜSTVtenyésztő szervezet200 Ft/vizsgálat
2.6. HVT** (egyedi, falkás)tenyésztő12 000 Ft/ivadék
2.7. ÜITV***tenyésztő200 Ft/egyed

* Üzemi sajátteljesítmény vizsgálat.

** Hízékonyság és vágóértékteljesítmény vizsgálat.

*** Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat.

III. Juhtenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési
nyilvántartás és információs rend-
szer fenntartása, működtetése
1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástenyésztő szervezet50 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás
anyánként
tenyésztő szervezet100 Ft/egyed
2.2. Minősített anyák bárányozási
teljesítménye
tenyésztő150 Ft/egyed
2.3. Anyák hústermelő képessége is-
mert származású bárányok alap-
ján
tenyésztő300 Ft/egyed
2.4. Növendék jerkék sajátteljesít-
mény vizsgálata
tenyésztő szervezet1000 Ft/egyed
2.5. Növendék kosok sajátteljesít-
mény vizsgálata
tenyésztő szervezet5000 Ft/egyed
2.6. Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő400 Ft/egyed
2.7. Tenyészkosok üzemi ivadék-
vizsgálata (gyapjú)
tenyésztő30 000 Ft/csoport
2.8. Tenyészkosok üzemi ivadék-
vizsgálata (hús)
tenyésztő50 000 Ft/csoport

IV. Kecsketenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztési
nyilvántartás és információs rend-
szer fenntartása, működtetése
1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástenyésztő szervezet50 Ft/egyed
2. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
2.1. Törzskönyvi nyilvántartás
anyánként
tenyésztő szervezet100 Ft/egyed
2.2. Minősített anyák szaporasági
teljesítménye megszületett gi-
dák után
tenyésztő szervezet150 Ft/született
gida
2.3. Anyák hústermelő képessége
ismert származású gidák alapján
tenyésztő szervezet300 Ft/egyed
2.4. Tejelő anyák zárt laktációjatenyésztő szervezet400 Ft/egyed
2.5. Tenyészbakok ivadékvizsgálata
(tej)
tenyésztő szervezet50 000 Ft/bak

V. Lótenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTételenként
igényelhető
mérték évente
1. Állatazonosítási, állattenyésztést
nyilvántartás és információs rend-
szer fenntartása, működtetése
1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartástörzskönyvező
szervezet
400 Ft/egyed
1.2. Kanca tenyésztési adattárolástörzskönyvező
szervezet
400 Ft/kanca
1.3. Mén tenyésztési adattárolástörzskönyvező
szervezet
2000 Ft/mén
2. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
2.1. Származásnyilvántartás (kanca-
fedeztetés nyilvántartás)
törzskönyvező
szervezet
650 Ft/egyed
2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tar-
tás (tenyészkancák)
tenyésztő szervezet600 Ft/egyed
2.3. Származásellenőrzés (vércsoport
vizsgálattal nem kizárt ősök)
tenyésztő1200 Ft/vizsgálat
2.4. Tenyészkanca tenyészérték-
becslés
tenyésztő szervezet600 Ft/egyed
2.5. Méncsikók központi sajáttelje-
sítmény vizsgálata
tenyésztő szervezet130 000Ft/egyed

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

Támogatás jogcímeMegnevezésIgénylőTélelenként
igényelhető
mérték évente
1. Törzskönyvezés, teljesítmény-
vizsgálat végzése, tenyészérték-
megállapítás
1.1. Törzskönyvezés
- tyúk
I-II. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban
tenyésztő50 Ft/betörzsesí-
tett nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő2,50 Ft/betörzsesí-
tett nőivarú egyed
- lúd
I-II. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban
tenyésztő200 Ft/betörzscsí-
tett nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő100 Ft/betörzsesí-
tett nőivarú egyed
I-III. törzs- és főkönyvi osztály-
ban 2 évtől
tenyésztő10 Ft/betörzsesí-
tett nőivarú egyed
- kacsa, pulyka
I-II. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban
tenyésztő10 Ft/betörzsesí-
tett nőivarú egyed
III. törzs- és főkönyvi osztálybantenyésztő6 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
I-III. törzs- és főkönyvi osztá-
lyokban 2 évtől
tenyésztő4 Ft/betörzsesített
nőivarú egyed
- nyúltenyésztő szervezet650 Ft/tenyésznö-
vendék
- prémes állattenyésztő650 Ft/egyed
- méhtenyésztő5 000 Ft/méhanya

VII. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó állatfajok esetén a bejelentők és fajtafenntartók támogatásként a fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat - OMMI-vel kötött megállapodásban rögzítőt - ténylegesen felmerült költségének 50%-át igényelhetik.

55. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Az állattenyésztési és állattenyésztés-szervezési feladatok ellátásához nyújtható támogatás igénybevételének feltételei

I. Szarvasmarha

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1. Törzskönyvi nyilvántartás - támogatást igényelhet a tenyésztő - az adott tenyésztő szervezet útján - az elismert tenyésztő szervezet tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelő egyed után, ha a tenyésztő kéri a nyilvántartásba vételt és ezt az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi bizonyítvány kiadásával visszaigazolja.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásba vételi listájával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.2. Küllemi bírálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészbikák küllemi tenyészértékbecslését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján.

Az igényjogosultságot az elismert tenyésztő szervezet küllemi bírálati összesítőjével kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.3. Tejtermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott tej- és kettőshasznú fajta elismert tenyésztő szervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján - ha tehénállományát tárgyév január l-jétől folyamatosan, tejtermelés-ellenőrző szervezet által végzett ellenőrzésben tartja. A támogatás a laktációt zárt tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a tejtermelés-ellenőrző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

Támogatást igényelhet továbbá az az állattartó, aki - a minisztérium előzetes engedélye alapján - a tejtermelést ellenőrző szervezet (ÁTK Kft.) településenként szervezett egyszerűsített tejtermelés-ellenőrzési programjában vesz részt. Az igényjogosultságot a tejtermelést ellenőrző szervezet által kiadott, 60 napnál nemrégebbi iktatott igazolással kell tanúsítani, amelyet a támogatási kérelemhez csatolni kell. A támogatási kérelmeket az ÁTK Kft.-hez kell benyújtani, amely havonta összesítő ívvel továbbítja.

1.4. Hústermelés-ellenőrzés - támogatást igényelhet az adott húshasznú fajta elismert tenyésztőszervezetének tagja - az adott tenyésztő szervezet útján - ha tehénállományát termelésellenőrzésben tartja. A támogatás a tárgyév során ellett hústermelés-ellenőrzésben tartott tehenek után igényelhető.

Az igényjogosultságot a hústermelés-ellenőrzést végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta tenyésztő szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

1.5. Ivadékteljesítmény vizsgálat szervezése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként maximum 1000 párosított spermaadagig.

Az igényjogosultságot az adott fajta tenyésztő szervezete által elkészített, az OMMI által engedélyezett és nyilvántartásba vett ivadékvizsgálati indítási terv nyilvántartási számával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

II Sertéstenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Adatfeldolgozás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi adatok adatfeldolgozásának OMMI-től való megrendelését és a költségek megtérítését követően. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészetszámmal ellátott hiteles ellenőrzésbe vont állományok törzskönyvezéséért.

Az igényjogosultságot az átadott fialási rekordokról hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylő laphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele a pontos, szabályos adatátadás és az egyéb kapcsolódó adatok (búgatás, választás, selejtezés, egyedi azonosítók) tekintetében a kódrendszer szabályos használata.

2.2. Reprodukciós tesztadatok gyűjtése - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a Sertés Teljesítmény-vizsgálati Kódex előírásai alapján Reprodukciós tesztbe vont végtermék-előállító telepeken végzett adatgyűjtés után. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele azonos a törzs- és szaporítótelepek feltételeivel.

2.3. Genetikai vizsgálatok - támogatást igényelhet a tenyésztő a stresszérzékenység megállapításáért.

Az igényjogosultságot a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.4. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (három ponton történő szalonnavastagság mérés) a tenyésztő szervezet rögzíti a számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Az hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.5. EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minősítő technikának megfelelően szalonnavastagság és karaj átmérő mérés és színhús százalék számítás) a tenyésztő szervezet rögzíti a számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.

Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi, az adatok átvételéről kiadott listával kell, az igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelően, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a pontos, szabályos adatátadás.

2.6. Hízékonyság- és vágóértékteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet a tenyésztő a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett egyedi és falkés (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alapján, az adat központi adatbankba történő átadását követően.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.7. Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat - támogatást igényelhet tenyésztő az elismert tenyésztő szervezet útján a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított egyedileg megjelölt állatok után, a vágósúly és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra az OMMI-nek átadni.

Az igényjogosultságot az ellenőrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.8. Mesterséges termékenyítő állomáson álló kanok utódainak hízékonysági és vágóérték vizsgálatának szervezése - támogatást igényelhet a mesterséges termékenyítő állomás, ha az apaállattól legalább a Teljesítményvizsgálati Kódexben előírt számú ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átadta.

Az igényjogosultságot az átvett ivadékok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

III. Juhtenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőraki tenyészetek bárányainak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot az anyák bárányainak folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt bárányok hitelesített számítógépes listájáról készült, OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint leellett jerkék (első ellésű anyák) után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák bárányozási teljesítménye - támogatást igényelhet a tenyésztő - az elismert tenyésztő szervezet útján -, ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítmény vizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelőképessége ismert származású bárányok alapján - támogatást igényelhet a tenyésztő- az elismert tenyésztő szervezet útján -, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítmény vizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Növendék jerkék sajátteljesítmény vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igény jogosultságot a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Növendék kosok sajátteljesítmény vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.6. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex előírásai szerint kerültek elvégzésre, és kiértékelésük legalább két befejési eredmény alapján történt.

Az igényjogosultságot a zárt laktációval rendelkező anyajuhokról tenyészetenkénti fülszám lista alapján készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2.7. Tenyészkosok üzemi ivadék vizsgálata (gyapjú) - támogatást igényelhet a tenyésztő - az elismert tenyésztő szervezet útján - ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex által előirt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelőlapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos Összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.8. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús) - támogatást igényelhet a tenyésztő- az elismert tenyésztő szervezet útján -, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

IV. Kecsketenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartás - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a törzskönyvi ellenőrzött tenyészetek gidáinak ENAR szerinti jelölése és nyilvántartásba vétele esetén.

Az igényjogosultságot állomány folyamatos jelölése esetén a nyilvántartásba vételt követően a tenyészetenként jelölt gidák hitelesített számítógépes listájáról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz kell mellékelni.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő anyalétszám, valamint tárgyévben leellett első ellésű anyák után.

Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi összesítőkkel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Minősített anyák szaporasági teljesítménye született gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítmény vizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Anyák hústermelő képessége ismert származású gidák után - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett. Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.4. Tejelő anyák zárt laktációja - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Az igényjogosultságot a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Tenyészbakok üzemi ivadékvizsgálata tejtermelésre - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet ha a vizsgálatok a Teljesítmény vizsgálati Kódex által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elveszésre és kiértékelésre.

Az igényjogosultságot a tenyészbakonként elkészített eredményértékelő lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott, 60 napnál nem régebbi és igazolt országos összesítővel kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

V. Lótenyésztés

1. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése

1.1. Állatazonosítás, -nyilvántartás - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha elvégezte a lovak (csikók) egyedi azonosításáról felvett adatok számítógépes előfeldolgozását, és az adatokat eljuttatta az állattenyésztésig, központi adatbankba.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.2. Kanca tenyésztési adattárolás, - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza a tenyészkancák tenyésztési adatait. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell.

1.3. Fedezőmén tenyésztési adattárolás, - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet, ha az állattenyésztési központi adatbank részére adattárolás céljára előkészíti és feldolgozza fedezőmének tenyésztési adatait. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást igénylőlaphoz mellékelni kell.

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

2.1. Származásnyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás) - támogatást igényelhet a törzskönyvező szervezet. kancafedeztetés nyilvántartásáért.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi származásnyilvántartással kell igazolni, melyről kiadott igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.2. Törzskönyvi ellenőrzésben tartás (tenyészkancák) - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezel törzskönyvi nyilvántartásért, a méneskönyv előkészítésért.

A tenyésztők a törzskönyvezéshez nyújtott támogatást a tenyésztő szervezeten keresztül igénylik.

Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott és 60 napnál nem régebbi törzskönyvi adatokról kiadott igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.3. Származásellenőrzés - támogatást igényelhet a tenyésztő, ha a származásellenőrzés érdekében az OMMI vércsoport vizsgálatot rendel el, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kelt.

2.4. Tenyészkanca tenyészértékbecslés - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészkancák tenyészértékbecsléséért.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, az ellenőrzött és hitelesített tenyészértékbecslési listák és rangsorok alapján, mely igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell.

2.5. Méncsikók központi sajátteljesítmény vizsgálata - támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi méntelepi sajátteljesítmény vizsgálatáért. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell.

VI. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása

1.1. Törzskönyvezés Baromfi

Támogatást igényelhet a tenyésztő a tenyésztő szervezetek származási igazolásával rendelkező állományok után betörzsesített nőivarú egyedenként.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

Nyúl

Támogatást igényelhet az elismert házinyúl- és angóranyúl tenyésztő szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő tetovált egyedi azonosítóval ellátott tényésznövendék után. Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Prémesállat

Támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztő az egyedi bírálat alapján törzskönyvi ellenőrzésbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező egyedek után.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

Méh

Támogatást igényelhet a méhanyanevelő, aki törzskönyvezett, a szakintézet által rendszeresen vizsgált és minősítést méhcsaládokkal rendelkezik, a vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a vizsgálati díj befizetését követően. Az igényjogosultságot Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Méhészeti Osztálya igazolja, mely igazolást az igénylőlaphoz mellékelni kell.

Támogatás évente egy alkalommal igényelhető, új anyanevelő esetében az első évben két alkalommal.

VII. A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

Támogatást igényelhet az a bejelentő, fajtafenntartó, akinek a fajtája a fajtaelismerés keretében központi teljesítményvizsgálaton részt vesz.

Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet az igénylőlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

56. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

57. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

58. számú melléklet a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.10.21.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[3] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2/1998. (VII. 16.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.07.16.

[5] Megállapította a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.10.21.

[6] Megállapította a 41/1998. (X. 21.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.10.21.

[7] Megállapította a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.09.01.

[8] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[9] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[10] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[11] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[12] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[13] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[14] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[15] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[16] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[17] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[18] Számozását módosította, egyidejűleg szövegét megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[19] Számozását módosította, egyidejűleg szövegét megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[20] Számozását módosította, egyidejűleg szövegét megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[21] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[22] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[23] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 8. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[24] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[25] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[26] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 11. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[27] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 12. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[28] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 12. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[29] Számozását módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 12. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[30] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[31] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[32] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 14. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[33] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[34] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[35] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 16. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[36] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[37] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[38] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[39] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 18. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[40] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[41] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[42] A nyitó szövegrészt megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 20. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[43] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[44] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[45] Beiktatta a 62/1998. (XII. 23.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.23.

[46] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 22. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[47] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 23. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[48] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 24. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[49] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 25. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[50] A címet módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[51] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[53] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 26. § (4) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[54] Beiktatta az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.06.24.

[55] Beiktatta az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.06.24.

[56] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 27. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[57] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[58] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[59] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[60] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[61] Hatályon kívül helyezte az 56/1998. (XII. 4.) FVM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1998.12.04.

[62] Megállapította az 56/1998. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.04.

[63] Megállapította az 56/1998. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.04.

[64] Megállapította az 56/1998. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.04.

[65] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[66] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[67] Hatályon kívül helyezte a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 56. §-a. Hatálytalan 1998.03.31.

[68] Beiktatta az 58/1998. (XII. 16.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.16.

[69] Beiktatta az 58/1998. (XII. 16.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.12.16.

[70] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 31. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[71] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 32. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[72] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 33. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[73] A nyitó szövegrészt megállapította az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.06.24.

[74] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 34. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[75] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[76] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 36. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[77] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[78] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[79] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[80] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.03.31.

[81] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 39. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[82] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 40. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[83] Megállapította a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.09.01.

[84] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 56. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[85] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 41. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[86] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 56. §-a. Hatályos 1998.03.31.

[87] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 42. §-a (ld. 3. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[88] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 43. §-a (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 1998.03.31.

[89] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 43. §-a (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 1998.03.31.

[90] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 44. §-a (ld. 5. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[91] Módosította a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 1998.09.01.

[92] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 45. §-a (ld. 6. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[93] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 46. §-a (ld. 7. melléklet 1. pont). Hatályos 1998.03.31.

[94] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 46. §-a (ld. 7. melléklet 2. pont). Hatályos 1998.03.31.

[95] Megállapította az 50/1998. (VI. 24.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.06.24.

[96] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 47. §-a (ld. 8. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[97] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 48. §-a (ld. 9. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[98] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 49. §-a (ld. 10. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[99] Megállapította a 39/1998. (X. 14.) FVM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 1998.10.14.

[100] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 50. §-a (ld. 11. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[101] Beiktatta a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 51. §-a (ld. 12. melléklet 1. pont). Hatályos 1998.03.31.

[102] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 51. §-a (ld. 12. melléklet 2. pont). Hatályos 1998.03.31.

[103] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 52. §-a (ld. 13. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[104] Megállapította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 53. §-a (ld. 14. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

[105] Módosította a 12/1998. (III. 31.) FM rendelet 54. §-a (ld. 15. melléklet). Hatályos 1998.03.31.

Tartalomjegyzék