189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet

a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet , valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. § A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vállalkozási övezetté kijelölés 1996. január 1-jével történik. A külön jogszabályban meghatározott kedvezmények az abban megjelölt időponttól kezdődően - legfeljebb 2006. december 31-ig - igénybe vehetők."

3. §[2]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-át az 51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte

[2] A 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 3. §-át az 51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte