146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezete, feladatai[1]

1. §[2] A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkező, szakmai véleményező, koordináló és ellenőrző testülete.

2. §[3] (1)[4] A Bizottság 11 tagból áll, a tagokat elsősorban a tudomány, a művészeti élet és a műemlékvédelem, illetőleg a temetkezési szakmai szervezetek képviselőiből a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg.

(2)[5] A Bizottság tagjainak megbízatása - a miniszter által a helyi önkormányzatokért felelős egyetértésével történő - visszavonásáig érvényes. A tisztség megszűnik továbbá a miniszterhez intézett írásbeli lemondással, illetve a tag halálával.

(3) A Bizottság tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, működési szabályzatát maga állapítja meg, amelyet a miniszter előterjesztésében a Kormány hagy jóvá.

(4)[6] A Bizottság működési feltételeit a kultúráért felelős miniszter biztosítja.

(5) A Bizottság tagjait díjazás illeti meg.

3. §[7] (1) A Bizottság:

a) dönt:

aa) temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről,

ab) a nemzeti sírkertben a TV. 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jog gyakorlásáról, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,

ac) a nemzeti sírkertbe tartozó temetők, temetési helyek meghatározásáról;

b) javaslatot tesz a miniszter útján a Kormánynak a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára;

c) kidolgozza

ca) a Tv. 15. § (3) bekezdése c) pontjára figyelemmel a helyi önkormányzatok részére a településen köztiszteletben álló elhunytak emlékének megőrzését szolgáló megemlékezés megszervezéséhez és a díszsírhely gondozásához szükséges módszertani ajánlást,

cb) a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek gondozásának egységes követelményeit;

d) véleményezi a Tv. 15. § (3) bekezdése a) pontjában meghatározott kezdeményezéseket;

e) rendelkezési jogot gyakorol a Tv. 15. § (3) bekezdése b) pontjában meghatározottak tekintetében.

(2) A Bizottság tevékenységéről évente beszámol a Kormánynak.

(3) A nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében a bizottság ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerint illetékes jegyzőnél.

A titkárság

4. §[8] A Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Titkárság látja el. A Titkárságot a titkárságvezető irányítja.

5. § A titkárság

a) nyilvántartásba veszi a nemzeti sírkertbe - ezen belül a nemzeti panteonba, hősi temetőbe - tartozó temetési helyeket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket;

b) ellenőrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek fenntartását;

c) segíti és összehangolja a temetkezés területén működő társadalmi szervezetek tevékenységét, együttműködési megállapodásokat készít elő;

d) előkészíti a bizottság üléseit, ellátja a bizottság működésével összefüggő adminisztratív feladatokat.

6. § (1) Ez a rendelet 1999. október 1-jén lép hatályba.

(2)[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 179. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 179. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 179. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 179. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 179. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Megállapította a 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[8] Megállapította a 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1220. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék