14/1999. (VIII. 31.) NKÖM rendelet

az Országos Műemlékvédelmi Hivatal szervezetéről, valamint feladat- és hatásköréről

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 60. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (a továbbiakban: OMvH) országos illetékességgel rendelkező önálló központi hivatal, amelynek székhelye Budapest.

(2) Az OMvH irányítását a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) Az OMvH műemlékvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörét - a Tv.-ben foglaltakra figyelemmel - e rendelet állapítja meg.

2. § (1) Az OMvH a műemlékvédelemmel kapcsolatos állami feladatok körében gondoskodik

a) a műemlékvédelmi hatósági feladatok ellátásáról;

b) a műemléki értékek számbavételéről és nyilvántartásáról;

c) a műemlékek állapotának, védelmi helyzetének, a műemléki értékekkel való gazdálkodás folyamatának elemzéséről és értékeléséről, továbbá javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésekre;

d) az országos műemléki archívumok kezeléséről és fejlesztéséről;

e) a műemlékvédelem érdekében szükséges tudományos kutatási és publikációs feladatok ellátásáról;

f) a műemlékek és az ahhoz szerveződött történeti tárgyiasult és szellemi műveltség összehangolt megjelenítéséről.

(2) Az OMvH a műemlékvédelemmel összefüggő egyéb feladatai körében

a) részt vesz a műemlékvédelmi szakemberképzés szakirányú feladatainak ellátásában;

b) részt vesz a műemlékvédelemmel kapcsolatos közművelődési feladatok megoldásában;

c) kapcsolatot tart a műemlékvédelem társadalmi szervezeteivel és mozgalmaival, és segíti azok tevékenységét;

d) kapcsolatot tart a műemlékvédelem külföldi és nemzetközi szakmai szervezeteivel;

e) támogatja az Európa Tanács Kulturális Örökség Bizottságának magyarországi munkacsoportja tevékenységét, gondoskodik az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és más műemlékvédelmi szakmai szervezetek titkársági feladatainak ellátásáról;

f) ellátja az Országos Műemléki Tanács titkársági feladatait.

3. § Az OMvH közreműködik

a) a műemlékvédelem országos céljainak, programjának, feladatainak és követelményrendszerének meghatározására irányuló javaslatok kialakításában;

b) a műemlékvédelemmel kapcsolatos, illetve a műemlékvédelmet is érintő jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében;

c) a műemlékvédelem rendelkezésére bocsátott központi források elosztásában, támogatások odaítélésében, illetőleg felhasználásuk ellenőrzésében;

d) a műemlékvédelmi feladatok végrehajtásában közreműködő szervek tevékenységének összehangolásában;

e) a műemlékvédelmet érintő ügyekben más minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal való kapcsolattartásban;

f) a műemlékvédelmet érintő nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos feladatokban, a külföldi társhatóságokkal és társintézményekkel való szakmai kapcsolat fenntartásában.

4. § (1) A műemlékvédelmi államigazgatási eljárásban első fokú hatósági (szakhatósági) jogkört gyakorló OMvH Műemlékfelügyeleti Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) munkáját területi műemléki építésfelügyeleti és ügyfélszolgálati irodák segítik Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Székesfehérvár és Debrecen székhellyel. Az ügyfélszolgálati irodák illetékességi területét e rendelet melléklete állapítja meg.

(2) Az OMvH, illetve az Igazgatóság vagyonkezelésében vagy használatában álló ingatlanok tekintetében a műemlékvédelmi hatósági (szakhatósági) jogköröket első fokon a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (a továbbiakban: minisztérium) Műemléki Főosztálya, másodfokon a miniszter látja el.

5. § (1) Az OMvH és az Igazgatóság szervezeti és működési rendjét az OMvH elnöke állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.

(2) Az Igazgatóság szakmai felügyeletét az OMvH elnöke látja el.

6. § (1) Az OMvH szakmai felügyelete alatt álló műemlékvédelmi intézmények (a továbbiakban: Intézmények):

a) az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (a továbbiakban: ÁMRK),

b) a Műemlékek Állami Gondnoksága (a továbbiakban: MÁG).

(2) Az ÁMRK és a MÁG önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek a műemlékvédelemhez kapcsolódó sajátos szakfeladatokat látnak el.

(3) Az Intézmények vezetői felett a munkáltatói jogokat - kinevezésük és felmentésük tekintetében a minisztérium közigazgatási államtitkárával egyetértésben - az OMvH elnöke gyakorolja.

(4) Az Intézmények szervezeti és működési rendjét az OMvH elnöke állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Országos Műemlékvédelmi Hivatalról szóló 6/1992. (III. 21.) KTM rendelet és az azt módosító, egyes műemlékvédelmi jogszabályok módosításáról szóló 7/1995. (VI. 15.) KTM rendelet.

Dr. Hámori József s. k.,

nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet a 14/1999. (VIII. 31.) NKÖM rendelethez

A műemléki építésfelügyeleti és ügyfélszolgálati irodák illetékességi területe

SzékhelyIlletékességi terület
BudapestBudapest
Pest megye
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
PécsBaranya megye
Somogy megye
Tolna megye
SzombathelyGyőr-Moson-Sopron megye
Zala megye
Vas megye
SzegedBács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
SzékesfehérvárFejér megye
Veszprém megye
Komárom-Esztergom megye
DebrecenHajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tartalomjegyzék