34/1999. (VI. 21.) GM rendelet

a fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, többször módosított 1994. évi XLVIII. törvény 4. §-ának c) pontjában és 55. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. § A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 10/1999. (III. 19.) GM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyasztó a VET 50. § (2) bekezdésének d), e), f), i), j) és k) pontjaiban meghatározott szerződésszegés, valamint a VET 50. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szabálytalan vételezés esetén felemelt díjat fizet. A felemelt díj mértéke megegyezik az "A" díjszabás áramdíjának négyszeresével."

3. § Ez a rendelet 1999. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.