10/1999. (III. 19.) GM rendelet

a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában és 55. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés figyelembevételével - a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia legmagasabb árainak és az árak alkalmazási feltételeinek megállapítására terjed ki.

(2)[1] Nem terjed ki ezen rendelet hatálya azon lakossági fogyasztók villamos energia felhasználásának elszámolására, akik a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló rendelet szerint kívánnak általános közüzemi szerződést kötni.

(3) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra a VET, valamint a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Villamos Energia Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: VKSZ) fogalmai az irányadóak.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a) áramdíj: a fogyasztási helyen felhasznált villamos energia elszámolására alkalmazandó díj (egységár);

b) tiszta áramdíjas díjszabások: a felhasznált villamos energia ellenértékét kizárólag áramdíj alkalmazásával meghatározó díjszabások;

c) vezérelt időszak: az a korlátozott időszak (napszak), amelyre az áramszolgáltató köteles lehetővé tenni az adott fogyasztói berendezések villamos energia felhasználását.

Általános rendelkezések

3. § (1) A lakossági fogyasztó által felhasznált villamos energia elszámolására - az 1. § (2) bekezdésének figyelembevételével - a (2)-(8) bekezdésekben foglaltak szerint a következő, tiszta áramdíjas díjszabásokat kell alkalmazni:

- lakossági általános díjszabás ("A" díjszabás),

- lakossági vezérelt vételezés díjszabása ("B" díjszabás),

- villamosenergia-ipari díjszabás ("C" díjszabás).

(2) A fogyasztó - az 1. § (2) bekezdésének figyelembevételével - évente legfeljebb egy alkalommal kérheti a korábban általa választott díjszabásnak más árszabásra (díjszabásra) történő változtatását. Az új árszabás (díjszabás) a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek teljesülése után alkalmazható.

(3)[2] A "C" díjszabással kell elszámolni a villamosenergiaipari társaságok munkavállalói és nyugdíjasai által vételezett villamos energiát évi 20 000 kWh-t meg nem haladó fogyasztás esetén. Az e feletti fogyasztást - a (4) és (5) bekezdésekben leírtak figyelembevétele mellett - az "A" díjszabás díjtételével kell elszámolni.

(4) A fogyasztó az "A", illetve "C" díjszabás mellé a "B" díjszabást is választhatja.

(5) A "B" díjszabás szerint számolható el a szolgáltató és a lakossági fogyasztó között létrejött általános közüzemi szerződés alapján a fogyasztó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető - a vezérelt áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott - fogyasztói berendezés fogyasztása.

(6) Az (5) bekezdés szerinti fogyasztói berendezések részére naponta összesen minimum 8 óra időtartamra kell a villamos energia ellátást biztosítani. A vezérelt időszakot a szolgáltató az általa felszerelt berendezéssel biztosítja.

(7) Amennyiben a fogyasztó villamos energia fogyasztásának elszámolása a rendelet hatálybalépését megelőzően kéttarifás fogyasztásmérő alkalmazásával történt, akkor a fogyasztást a továbbiakban is - változatlan feltételekkel - ezen mérés alapján kell az "A", illetve "B" díjszabás díjtételeivel elszámolni.

(8) A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energiának az (1) bekezdésben meghatározott díjszabásokhoz tartozó legmagasabb díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen díjszabások egyéb alkalmazási területeit e rendelet 2. számú melléklete részletezi.

Felemelt díj

4. § (1)[3] A fogyasztó a VET 50. § (2) bekezdésének d), e), f), i), j) és k) pontjaiban meghatározott szerződésszegés, valamint a VET 50. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szabálytalan vételezés esetén felemelt díjat fizet. A felemelt díj mértéke megegyezik az "A" díjszabás áramdíjának négyszeresével.

(2) A felemelt díj alkalmazása esetén további díjtételek nem számíthatók fel.

Forgalmi adó

5. § Az e rendelet 1. számú mellékletében közzétett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

6. § (1) A szolgáltató - a kihirdetés után 30 napon belül - köteles a fogyasztó részére a rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal tájékoztatást nyújtani.

(2) Amennyiben a fogyasztó máshogy nem rendelkezik, és e rendelet hatálybalépését megelőzően villamos energia fogyasztását a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló, többször módosított 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének

a) "A" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "A" díjszabást,

b) "B" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "B" díjszabást,

c) "C" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "C" díjszabást

kell alkalmazni a fogyasztás elszámolására.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (6) bekezdés figyelembevételével - 1999. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet , valamint az azt módosító

- 12/1996. (II. 27.) IKM rendelet ,

- 56/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet ,

- 12/1997. (III. 24.) IKIM rendelet ,

- 27/1997. (VI. 25.) IKIM rendelet ,

- 55/1997. (IX. 23.) IKIM rendelet ,

- 75/1997. (XII. 21.) IKIM rendelet ,

- 2/1998. (VII. 23.) GM rendelet ,

- 22/1998. (XII. 19.) GM rendelet

hatályát veszti.

(3)[4] Az e rendeletben foglaltakat első alkalommal a hatálybalépést követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell alkalmazni. Két hónapot meghaladó időközben történő számlázás esetén a VKSZ 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni.

(4) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(5) Amennyiben a hatálybalépés után tervezett első leolvasás a fogyasztónak felróható okból kétszeri kísérlettel nem hajtható végre, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló mérőállás, a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(6)[5] A lakossági díjszabásokkal elszámolt fogyasztók R. szerinti éves fogyasztási tömbjeinek végelszámolását - az R. 1. § (7) bekezdésének figyelembevételével - a hatálybalépés előtti utolsó, éves elszámolás időpontját követő időszakra soron kívül el kell végezni.

(7) Az e rendeletben foglalt áralkalmazási feltételek és díjak alkalmazásának kezdő időpontjáig az R. rendelkezései szerint kell eljárni.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez[6]

A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai forgalmi adó nélkül

DíjszabásokÁramdíjak
Ft/kWh
"A" (lakossági általános)22,00
"B" (lakossági vezérelt)10,20
"C" (villamosenergia - ipari)6,00

2. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez

Az e rendeletben közzétett szabályoknak megfelelően lehet elszámolni a lakossági fogyasztókon kívül - a fogyasztó igénybejelentése esetén -:

a) a lakóépületek közös helyiségeiben a lakók által közösen használt lakossági célú készülékek (villamos forróvíztároló, mosógép, centrifuga stb.) és az épület közös üzemeltetéséhez (pl. lift, lépcsőház világítás stb.) felhasznált villamos energiát, ha annak árát a lakók fizetik,

b) a tulajdonosok által lakott lakásokból álló, vagy a tulajdonosok és a bérlők által vegyesen lakott (ideértve a kizárólag bérlők által lakott) lakóépületek olyan külön mért villamos energia felhasználását is (pl. központi fűtőberendezés villamos energia fogyasztása), melynek ellenértéke közvetlenül a bérlők között kerül felosztásra,

c) magánszemély, lakás- és garázsszövetkezet tulajdonában lévő vagy általuk bérelt gépkocsitároló külön mért villamos energia felhasználását,

d) a lelkiismereti és a vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott és ugyanezen törvény 9. §-a szerint a bírósági nyilvántartásba felvett egyházak - hitéleti tevékenység folytatására szolgáló - épületeinek, helyiségeinek villamos energia felhasználását,

e) a diplomáciai rendeltetésű, lakás céljára is szolgáló épületek villamos energia felhasználását,

f) azoknak a nem nyereségorientált, szociális jellegű intézményeknek (pl. szociális otthon, rendház, szeretetotthon, gyermekotthon stb.) a teljes villamos energia felhasználását, amelyek a gondozottak vagy más minőségben ott lakók állandó bejelentett lakásául szolgálnak, ideértve az átmeneti szállást és a menekültek elhelyezésére szolgáló intézményt.

3. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez

A 6. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatás tartalma

A 6. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatásnak legalább az alábbi ismereteket és adatokat kell tartalmaznia:

1. Minden fogyasztónál:

Az új lakossági tarifarendszer közérthető leírása. A szolgáltató által a "B" díjszabást igénybe vevő fogyasztóknál alkalmazott vezérlési módszer, stratégia ismertetése.

2. Ezenkívül azon fogyasztóknál, akiknek az R. A) díjszabása szerinti éves fogyasztása elérte az 5000 kWh-t: Tájékoztató (példákkal illusztrálva) a lakosságon kívüli egyéb fogyasztók által [és a jelen rendelet 1. §-ának (2) bekezdése szerint a lakossági fogyasztók által is] választható árszabásokról, azok jellemzőiről, áralkalmazási feltételeiről, a választás feltételeiről és szempontjairól.

Lábjegyzetek:

[1] Jelen rendelet hatálybalépése után a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 9/1999. (III. 19.) GM rendelet [új nem lakossági tarifarendelet].

[2] A jogosultak körét, a vételezés feltételeit és szabályait a munkaügyi miniszter határozatával az ágazatra kiterjesztett Villamosenergiaipari Kollektív Szerződés, valamint a szolgáltatók üzletszabályzatai határozzák meg.

[3] Az 10/1999. (III. 19.) GM rendelet 4. § 1. bekezdése a 34/1999. (VI. 21.) GM rendelet 2. § -ának megfelelően módosított szöveg

[4] Módosította a 37/2001. (XII. 22.) GM rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[5] Az 1. számú mellékletben szereplő díjakhoz tartozó éves fogyasztási tömböket a számlázás során időarányosan kell alkalmazni, és egy év elteltével végelszámolást kell készíteni. Az éves fogyasztási tömbök igazolt társbérlőnként külön-külön alkalmazandók.

[6] Megállapította a 37/2001. (XII. 22.) GM rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére