Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

10/1999. (III. 19.) GM rendelet

a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában és 55. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés figyelembevételével - a lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia legmagasabb árainak és az árak alkalmazási feltételeinek megállapítására terjed ki.

(2)[1] Nem terjed ki ezen rendelet hatálya azon lakossági fogyasztók villamos energia felhasználásának elszámolására, akik a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló rendelet szerint kívánnak általános közüzemi szerződést kötni.

(3) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra a VET, valamint a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Villamos Energia Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: VKSZ) fogalmai az irányadóak.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a) áramdíj: a fogyasztási helyen felhasznált villamos energia elszámolására alkalmazandó díj (egységár);

b) tiszta áramdíjas díjszabások: a felhasznált villamos energia ellenértékét kizárólag áramdíj alkalmazásával meghatározó díjszabások;

c) vezérelt időszak: az a korlátozott időszak (napszak), amelyre az áramszolgáltató köteles lehetővé tenni az adott fogyasztói berendezések villamos energia felhasználását.

Általános rendelkezések

3. § (1) A lakossági fogyasztó által felhasznált villamos energia elszámolására - az 1. § (2) bekezdésének figyelembevételével - a (2)-(8) bekezdésekben foglaltak szerint a következő, tiszta áramdíjas díjszabásokat kell alkalmazni:

- lakossági általános díjszabás ("A" díjszabás),

- lakossági vezérelt vételezés díjszabása ("B" díjszabás),

- villamosenergia-ipari díjszabás ("C" díjszabás).

(2) A fogyasztó - az 1. § (2) bekezdésének figyelembevételével - évente legfeljebb egy alkalommal kérheti a korábban általa választott díjszabásnak más árszabásra (díjszabásra) történő változtatását. Az új árszabás (díjszabás) a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek teljesülése után alkalmazható.

(3)[2] A "C" díjszabással kell elszámolni a villamosenergiaipari társaságok munkavállalói és nyugdíjasai által vételezett villamos energiát évi 20 000 kWh-t meg nem haladó fogyasztás esetén. Az e feletti fogyasztást - a (4) és (5) bekezdésekben leírtak figyelembevétele mellett - az "A" díjszabás díjtételével kell elszámolni.

(4) A fogyasztó az "A", illetve "C" díjszabás mellé a "B" díjszabást is választhatja.

(5) A "B" díjszabás szerint számolható el a szolgáltató és a lakossági fogyasztó között létrejött általános közüzemi szerződés alapján a fogyasztó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető - a vezérelt áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott - fogyasztói berendezés fogyasztása.

(6) Az (5) bekezdés szerinti fogyasztói berendezések részére naponta összesen minimum 8 óra időtartamra kell a villamos energia ellátást biztosítani. A vezérelt időszakot a szolgáltató az általa felszerelt berendezéssel biztosítja.

(7) Amennyiben a fogyasztó villamos energia fogyasztásának elszámolása a rendelet hatálybalépését megelőzően kéttarifás fogyasztásmérő alkalmazásával történt, akkor a fogyasztást a továbbiakban is - változatlan feltételekkel - ezen mérés alapján kell az "A", illetve "B" díjszabás díjtételeivel elszámolni.

(8) A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energiának az (1) bekezdésben meghatározott díjszabásokhoz tartozó legmagasabb díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen díjszabások egyéb alkalmazási területeit e rendelet 2. számú melléklete részletezi.

Felemelt díj

4. § (1)[3] A fogyasztó a VET 50. § (2) bekezdésének d), e), f), i), j) és k) pontjaiban meghatározott szerződésszegés, valamint a VET 50. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szabálytalan vételezés esetén felemelt díjat fizet. A felemelt díj mértéke megegyezik az "A" díjszabás áramdíjának négyszeresével.

(2) A felemelt díj alkalmazása esetén további díjtételek nem számíthatók fel.

Forgalmi adó

5. § Az e rendelet 1. számú mellékletében közzétett díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

6. § (1) A szolgáltató - a kihirdetés után 30 napon belül - köteles a fogyasztó részére a rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal tájékoztatást nyújtani.

(2) Amennyiben a fogyasztó máshogy nem rendelkezik, és e rendelet hatálybalépését megelőzően villamos energia fogyasztását a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló, többször módosított 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének

a) "A" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "A" díjszabást,

b) "B" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "B" díjszabást,

c) "C" díjszabása szerint számolták el, akkor az e rendelet szerinti "C" díjszabást

kell alkalmazni a fogyasztás elszámolására.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (6) bekezdés figyelembevételével - 1999. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet , valamint az azt módosító

- 12/1996. (II. 27.) IKM rendelet ,

- 56/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet ,

- 12/1997. (III. 24.) IKIM rendelet ,

- 27/1997. (VI. 25.) IKIM rendelet ,

- 55/1997. (IX. 23.) IKIM rendelet ,

- 75/1997. (XII. 21.) IKIM rendelet ,

- 2/1998. (VII. 23.) GM rendelet ,

- 22/1998. (XII. 19.) GM rendelet

hatályát veszti.

(3)[4] Az e rendeletben foglaltakat első alkalommal a hatálybalépést követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell alkalmazni. Két hónapot meghaladó időközben történő számlázás esetén a VKSZ 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni.

(4) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(5) Amennyiben a hatálybalépés után tervezett első leolvasás a fogyasztónak felróható okból kétszeri kísérlettel nem hajtható végre, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló mérőállás, a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(6)[5] A lakossági díjszabásokkal elszámolt fogyasztók R. szerinti éves fogyasztási tömbjeinek végelszámolását - az R. 1. § (7) bekezdésének figyelembevételével - a hatálybalépés előtti utolsó, éves elszámolás időpontját követő időszakra soron kívül el kell végezni.

(7) Az e rendeletben foglalt áralkalmazási feltételek és díjak alkalmazásának kezdő időpontjáig az R. rendelkezései szerint kell eljárni.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez[6]

A lakossági fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai forgalmi adó nélkül

DíjszabásokÁramdíjak
Ft/kWh
"A" (lakossági általános)22,00
"B" (lakossági vezérelt)10,20
"C" (villamosenergia - ipari)6,00

2. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez

Az e rendeletben közzétett szabályoknak megfelelően lehet elszámolni a lakossági fogyasztókon kívül - a fogyasztó igénybejelentése esetén -:

a) a lakóépületek közös helyiségeiben a lakók által közösen használt lakossági célú készülékek (villamos forróvíztároló, mosógép, centrifuga stb.) és az épület közös üzemeltetéséhez (pl. lift, lépcsőház világítás stb.) felhasznált villamos energiát, ha annak árát a lakók fizetik,

b) a tulajdonosok által lakott lakásokból álló, vagy a tulajdonosok és a bérlők által vegyesen lakott (ideértve a kizárólag bérlők által lakott) lakóépületek olyan külön mért villamos energia felhasználását is (pl. központi fűtőberendezés villamos energia fogyasztása), melynek ellenértéke közvetlenül a bérlők között kerül felosztásra,

c) magánszemély, lakás- és garázsszövetkezet tulajdonában lévő vagy általuk bérelt gépkocsitároló külön mért villamos energia felhasználását,

d) a lelkiismereti és a vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott és ugyanezen törvény 9. §-a szerint a bírósági nyilvántartásba felvett egyházak - hitéleti tevékenység folytatására szolgáló - épületeinek, helyiségeinek villamos energia felhasználását,

e) a diplomáciai rendeltetésű, lakás céljára is szolgáló épületek villamos energia felhasználását,

f) azoknak a nem nyereségorientált, szociális jellegű intézményeknek (pl. szociális otthon, rendház, szeretetotthon, gyermekotthon stb.) a teljes villamos energia felhasználását, amelyek a gondozottak vagy más minőségben ott lakók állandó bejelentett lakásául szolgálnak, ideértve az átmeneti szállást és a menekültek elhelyezésére szolgáló intézményt.

3. számú melléklet a 10/1999. (III. 19.) GM rendelethez

A 6. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatás tartalma

A 6. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatásnak legalább az alábbi ismereteket és adatokat kell tartalmaznia:

1. Minden fogyasztónál:

Az új lakossági tarifarendszer közérthető leírása. A szolgáltató által a "B" díjszabást igénybe vevő fogyasztóknál alkalmazott vezérlési módszer, stratégia ismertetése.

2. Ezenkívül azon fogyasztóknál, akiknek az R. A) díjszabása szerinti éves fogyasztása elérte az 5000 kWh-t: Tájékoztató (példákkal illusztrálva) a lakosságon kívüli egyéb fogyasztók által [és a jelen rendelet 1. §-ának (2) bekezdése szerint a lakossági fogyasztók által is] választható árszabásokról, azok jellemzőiről, áralkalmazási feltételeiről, a választás feltételeiről és szempontjairól.

Lábjegyzetek:

[1] Jelen rendelet hatálybalépése után a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 9/1999. (III. 19.) GM rendelet [új nem lakossági tarifarendelet].

[2] A jogosultak körét, a vételezés feltételeit és szabályait a munkaügyi miniszter határozatával az ágazatra kiterjesztett Villamosenergiaipari Kollektív Szerződés, valamint a szolgáltatók üzletszabályzatai határozzák meg.

[3] Az 10/1999. (III. 19.) GM rendelet 4. § 1. bekezdése a 34/1999. (VI. 21.) GM rendelet 2. § -ának megfelelően módosított szöveg

[4] Módosította a 37/2001. (XII. 22.) GM rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[5] Az 1. számú mellékletben szereplő díjakhoz tartozó éves fogyasztási tömböket a számlázás során időarányosan kell alkalmazni, és egy év elteltével végelszámolást kell készíteni. Az éves fogyasztási tömbök igazolt társbérlőnként külön-külön alkalmazandók.

[6] Megállapította a 37/2001. (XII. 22.) GM rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.01.01.

Tartalomjegyzék