1999. évi LXVI. törvény

a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a távközlésről szóló, módosított 1992. évi LXXII. törvényt (a továbbiakban: Tt.) a következőképpen módosítja:

1. § (1) A Tt. 7. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (1)-(4) bekezdések számozása (2)-(5) bekezdésekre változik:

"(1) Hálózati szerződés távközlő hálózatok összekapcsolására, illetőleg távközlő hálózat részleges vagy teljes használatának szolgáltatás céljára történő időleges átengedésére köthető."

(2) A Tt. 7. §-ának az (1) bekezdéssel átszámozott (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A távközlő hálózatok összekapcsolásának, illetőleg részleges vagy teljes használatuk szolgáltatás céljára történő időleges átengedésének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg."

2. § A Tt. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A Tt. 10. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1) és (2) bekezdésében a közcélú szolgáltató kötelezettségeit és jogait kizárólag a közcélú távbeszélő-szolgáltatásra kell alkalmazni."

3. § A Tt. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A táviratszolgáltatás nyújtásának feltételeit a távközlési szervezet és a postai szolgáltató üzletszabályzatban határozza meg."

4. § A Tt. 19. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A miniszter rendeletben állapítja meg]

"a) a távközlési építmények (összeköttetések) létesítésének, üzembe helyezésének, átalakításának, átminősítésének, megszüntetésének feltételeit,"

5. § A Tt. 19/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megfelelőség igazolásának eljárását, a vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek felhatalmazását, tevékenységét, a megfelelőség tanúsítás, a megfelelőségi nyilatkozat, a típusvizsgálati tanúsítvány kiadásának feltételeit és eljárását, továbbá a megfelelőség lényegi követelményeit a miniszter rendeletben állapítja meg."

6. § A Tt. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A számozással és címkijelöléssel kapcsolatos eljárás szabályait, a szám- és címtartományok egyes szolgáltatások közötti felosztását, valamint a használók jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben állapítja meg."

7. § A Tt. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Távközlő eszközöknek ingatlanon való elhelyezése érdekében, valamint ingatlanon elhelyezett távközlőeszközök esetében a közcélú szolgáltató kérelmére - közérdekből - a hatóság határozatával szolgalmi vagy más használati jogot alapíthat, illetőleg vezetékjogot engedélyezhet."

8. § A Tt. 33. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) E törvény alkalmazásában állami feladat:]

"l) a Távközlési Érdekegyeztető Fórum, a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság, valamint az Informatikai Érdekegyeztető Fórum működésének támogatása."

9. § A Tt. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A korlátozott erőforrással való gazdálkodás érdekében a közcélú távközlési szolgáltatások végzéséhez felhasznált szám- és címtartományok lekötéséért és használatáért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a miniszter által a pénzügyminiszterrel egyetértésben kiadott rendeletben megállapított mértékű díjat kell fizetni."

10. § A Tt. Mellékletének 6., 7., 8., 10. és 24. c) pontjai e törvény Melléklete szerint módosulnak.

11. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg

a) a Tt. 4. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata,

b) a Tt. 19/A. §-ának (1) bekezdéséből az "anyagot" szövegrész,

c) a Tt. 28. §-ának (2) bekezdése,

d) a Tt. 34. §-a a) pontjának második fordulata,

e) a Tt. 39. §-a (2) bekezdésének második mondatából az "illetőleg - a 4. § (3) bekezdése alapján - köteles" szövegrész,

f) a Tt. Melléklete 21. pontjának a) és b) alpontjai "közcélú" szövegrésze

hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépését követően

a)[2][3][4][5] távközlési szervezet vagy olyan vállalkozás, amelyben távközlési szervezet közvetve vagy közvetlenül jelentős befolyással rendelkezik1 , saját vagy az előzőekben meghatározott vállalkozások bármelyike közcélú távbeszélő-hálózatával2 párhuzamos, műsorelosztási tevékenységre alkalmas vezetékes (kábeles)3 hálózatot - kivéve a harmincezer népességszám alatti településeket4 - nem létesíthet, nem bérelhet, illetőleg a felette való rendelkezési jogot egyéb módon nem szerezheti meg,

b)[6] a műsorelosztást végző távközlési szervezet, valamint a közcélú kábeles műsorelosztást végzők, vagy az olyan vállalkozások, amelyekben ezek közvetve vagy közvetlenül jelentős befolyással rendelkeznek, csak abban az esetben folytathatnak műsorelosztási szolgáltatást, illetőleg szerezhetnek a Tt. 20. §-ának (2) bekezdése alapján szolgáltatási engedélyt, ha az illetékes hatóságnál igazolták, hogy a kábeles műsorelosztó vállalkozásuk vételkörzete együttesen sem haladja meg a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 115. §-ának (4) bekezdésében a szolgáltatás vételkörzetére vonatkozóan meghatározott mértéket,

c) kábeles műsorelosztási szolgáltatást jelen törvény hatálybalépésétől számított 181. naptól csak olyan önálló jogi személyiségű gazdasági társaság végezhet, amely nem nyújt koncesszióköteles távközlési szolgáltatást,

d) nem kell önálló jogi személyiségű társaságot alakítaniuk azon kábeles műsorelosztási szolgáltatást végző nem jogi személyiségű vállalkozásoknak, melyeknek szolgáltatási területén e törvény hatálybalépésekor az előfizetői létszám az ötezret nem haladja meg.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a)[7] a Tt. 3. §-a (1) bekezdésében a "vagy az állam többségi részesedésével" szövegrész helyébe "külön jogszabályban meghatározott feltételekkel" szövegrész lép,

b) a Tt. 15. §-a (1) bekezdésének második mondatában a "távközlési szolgáltatót" szövegrész helyébe "távbeszélő szolgáltatót" szövegrész lép,

c) a Tt. 22. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "hálózat megszüntetésére" szövegrész helyébe "hálózat megszüntetésére, vezetékes (kábeles) műsorelosztó hálózat elidegenítésére" szövegrész lép,

d) a Tt. 22. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a "megfelelőség-igazolásokat" szövegrész helyébe "megfelelőség tanúsításokat" szövegrész lép,

e) a Tt. 22. §-a (5) bekezdésének c) pontjában "a beruházást" szövegrész helyébe "az eszköz forgalomba hozatalát" szövegrész lép.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János. s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1999. évi LXVI. törvényhez

1. A Tt. Mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Mobil rádiótelefon hálózat

Földfelszíni rádiótávközlő-hálózat, amely a nagy területen szabadon mozgó igénybevevők között lehetővé teszi többek között

- kétirányú távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítését és időkorlátozás nélküli fenntartását a 0,3-3,4 kHz közötti hangfrekvenciás sávban, továbbá

- legalább 2400 bit/s sebességű adatátvitelt.

A felhasználók elérése (címzése) a hálózatban alkalmazott nemzetközi, nemzeti vagy nem közcélú hálózatok számozási tervében rögzített választási eljárás útján lehetséges."

2. A Tt. Mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás

Mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott közcélú előfizetői szolgáltatás, amely megvalósulhat az adott hálózat előfizetői, illetőleg a hálózattal összekapcsolt vagy arra rákapcsolt más hálózatok igénybevevői között."

3. A Tt. Mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Közcélú távbeszélő hálózat

Olyan közcélú vonalkapcsolt távközlő-hálózat, amely az állandó helyű szolgáltatás-hozzáférési pontok között lehetővé teszi 0,3-3,4 kHz közötti hangfrekvenciás jelek átvitelét, többek között

- kétirányú, valós idejű távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítése és fenntartása,

- legalább 2400 bit/s sebességű modemes adatátvitel (ITU-T "T" és "V" sorozatú ajánlásai)

útján.

A hívott előfizető elérése a nemzeti, illetőleg a nemzetközi számozási tervben rögzített választási eljárás útján lehetséges."

4. A Tt. Mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Közcélú távközlési szolgáltatás

A közcélú távközlési szolgáltatás díj ellenében - előfizetők vagy igénybevevők részére - végzett jelátvitelt vagy hozzáférést biztosító távközlési tevékenység, amelyet a szolgáltató koncessziós szerződés, a Tt. 3. §-ának (1) bekezdése, vagy hatósági engedély alapján, a Tt. 3. §-ának (2) bekezdése szerint jogosult nyújtani, ide nem értve azt a távközlési tevékenységet, amelyet a szolgáltató - bejelentés alapján - meghatározott minőségi és szolgáltatási feltételek mellett jellemzően azonos igénybevevői csoport számára nyújt. (A koncessziós körbe tartozó távközlési szolgáltatáshoz a távközlési szervezet szerződési feltételeit Üzletszabályzat tartalmazza. A szolgáltató - bárki által igénybe vehető - szolgáltatását szerződéskötési kötelezettség mellett végzi. A hatósági engedély alapján végzett közcélú távközlési szolgáltatásnál a szolgáltató szerződéskötési kötelezettségét nyilvánosan meghirdetett vállalkozási feltételeiben foglaltak szerint kell teljesítenie.)"

5. A Tt. Mellékletének 24. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(24. Távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak, együtt: távközlési építmények

Távközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják)

"c) a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] 1 A gazdasági társaságokról szóló 1992. évi CXLIV. törvény 289. §-a.

[3] 2 A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény mellékletének 8. pontja.

[4] 3 A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény mellékletének 12. pontja.

[5] 4 Magyar Statisztikai Évkönyv 1997. (1998-as adatok 2.11.).

[6] A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 126. §-ának (1) bekezdése.

[7] A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja.

Tartalomjegyzék