71/1999. (V. 21.) Korm. rendelet

a fogyatékos sportolók világversenyein eredményesen szereplők járadékáról

A Kormány az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az, a Magyarországon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki az e rendeletben meghatározottak szerint, fogyatékos sportolók világversenyén akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik (a továbbiakban: érmes) helyezést ért el, a 35. életévének betöltését követő év január 1-jétől kezdődően élete végéig járadékra jogosult.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Paralimpiai Játékokon, valamint a Siketek Világjátékain 1984-től kezdődően érmes helyezést elért fogyatékos sportolóra, valamint az első helyezést elért fogyatékos sportoló (a továbbiakban: aranyérmes) özvegyére.

(3) A Speciális Olimpiai versenyeken és egyéb, a fogyatékos sportolók számára megrendezett világversenyeken dobogós helyezést elért fogyatékos sportolók e versenyek jellege miatt az e rendelet 9. §-ában foglaltak szerinti elismerésben részesülnek.

2. § (1) Az aranyérmes járadékának mértéke az adott évre a Kormány rendeletében megállapított öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 250%-a.

(2) A második helyezést elérő érmes járadékának mértéke az adott évre megállapított öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-a.

(3) A harmadik helyezést elérő érmes járadékának mértéke az adott évre megállapított öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 100%-a.

3. § (1) Az érmes az 1. §-ban meghatározott versenyeken elért legjobb eredménye után, a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járadék igénylésére jogosult.

(2) Amennyiben a járadékra jogosult a járadék folyósításának időtartama alatt a járadék összege megállapításakor figyelembe vett eredményénél jobb eredményt ér el, kérelmére a járadékot ismételten meg kell állapítani. Az így megállapításra kerülő járadék folyósításával egyidejűleg a járadékban részesülő a korábbi eredmény alapján megállapított járadék további folyósítására nem jogosult.

(3) Annak a fogyatékos sportolónak, aki az olimpiai járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ojt.) alapján és az e rendeletben meghatározottak alapján is járadékra jogosult, csak az egyik - választása szerinti - jogcímen lehet a járadékot folyósítani.

4. § (1) Az aranyérmes özvegye (a továbbiakban: özvegy) élete végéig a járadék fele részének összegére jogosult, feltéve, hogy az aranyérmes halálakor vele közös háztartásban élt.

(2) Az özvegyet a járadék az aranyérmes halálát követő hónap első napjától illeti meg.

(3) Ha az aranyérmes 35. életéve betöltése előtt hal meg, az özvegy járadékra való jogosultsága az aranyérmes születési időpontjától számított 35. év elteltét követő hónap első napján nyílik meg.

(4) Az özvegy a járadékra való jogosultságát újabb házasságkötése vagy saját jogán történő jogosulttá válása nem érinti.

5. § (1) Az érmesi járadékot, valamint a 4. § szerinti özvegyi járadékot (a továbbiakban együtt: járadék) az érmes vagy az özvegy igénybejelentése alapján az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) folyósítja.

(2) A járadék folyósítása - a jogosult igénye szerint - pénzintézeti átutalással vagy postai utalványozással történik.

6. § (1) Az érmes a járadék folyósítása iránti igénylését - az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon - a 35. életéve betöltését követően nyújthatja be a minisztériumhoz.

(2) Az özvegy a járadék folyósítása iránti igénylését az aranyérmes halálát követően a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal nyújthatja be.

(3) A járadék folyósításának igényléséhez szükséges nyomtatvány a minisztériumtól kérhető.

(4) A nyomtatványon szereplő személyes adatokat a minisztérium a járadék megállapításához és folyósításához szükséges mértékben, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével kezeli.

7. § (1) A hibásan vagy hiányosan benyújtott igénybejelentés esetén a minisztérium a kérelmezőt - a kézhezvételtől számított 15 napos határidő tűzésével - hiánypótlásra hívja fel.

(2) A minisztérium a járadékra való jogosultságot - a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Magyar Siketek Sportszövetségével való adategyeztetés alapján - az igénybejelentés beérkezését követő 30 napon belül határozatban állapítja meg, amelyet megküld a kérelmezőnek.

(3) A minisztérium határozata ellen az érmes vagy az özvegy - a kézbesítéstől számított 15 napon belül - fellebbezhet. A fellebbezést a minisztériumnál kell benyújtani, azt az ifjúsági és sportminiszter bírálja el.

8. § (1) A minisztérium a járadékot minden hó 20. napjáig folyósítja.

(2) A járadék folyósítását az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltétel megszűnését követő hónap 1. napjától meg kell szüntetni.

9. § Felhatalmazást kap az ifjúsági és sportminiszter arra, hogy a Speciális Olimpiai versenyeken, illetve a fogyatékos sportolók számára megrendezett egyéb világversenyeken dobogós helyezést elért magyar állampolgárságú fogyatékos sportolók együttes és közös elismeréséről a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére a világversenyen való részvételt követő 60 napon belül az érintett sportszervezetekkel együttműködve gondoskodjon.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 1999. január 1-jétől a jogosultságot megállapító határozat időpontjáig terjedő időszakra a járadékot a jogosultak részére egy összegben kell kifizetni a minisztérium határozatát követő első havi járadékkal együtt.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 71/1999. (V. 21.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS*

a 71/1999. (V. 21.) Korm. rendelet alapján a fogyatékos sportolók világversenyein eredményesen szereplők részére folyósítandó érmesi járadékhoz

1. Az igénylő neve: .........................................................

2. Leánykori neve: ..........................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................

4. Anyja leánykori neve: ....................................................

5. Állampolgársága: .........................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: ...............................................

7. Adóazonosító jele: .......................................................

8. A Paralimpiai Játékokon/Siketek Világjátékain elért érmes első/második/harmadik helyezése (a megfelelő aláhúzandó) megszerzésének éve:

.............................................................................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: .............................................................

Telefonszám: ................................................................

Anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Ifjúsági és Sportminisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - az igénybejelentő lapon feltüntetett személyes adataimat kezelje, az adatokat a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Magyar Siketek Sportszövetségével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a) .......................... pénzintézetnél vezetett

_

számú számlára átutalni, vagy a

b) ............................ postai címre küldeni.

Kelt: ........ év ........................ hó ... nap

.........................

aláírás

* Kérjük, hogy az igénybejelentést tintával (nyomtatott betűkkel) vagy írógéppel szíveskedjék kitölteni!

2. számú melléklet a 71/1999. (V. 21.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS*

a 71/1999. (V. 21.) Korm. rendelet alapján a fogyatékos sportolók világversenyein eredményesen szereplők részére folyósítandó özvegyi járadékhoz

1. Az igénylő neve: ...........................................................

2. Leánykori neve: ............................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................

4. Anyja leánykori neve: ......................................................

5. Állampolgársága: ...........................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .................................................

7. Adóazonosító jele: .........................................................

8. Elhunyt házastársának neve: ................................................

9. A Paralimpiai Játékokon/Siketek Világjátékain (a megfelelő aláhúzandó) elért első helyezés megszerzésének éve: .............................................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: ...............................................................

Telefonszám: ..................................................................

Anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy néhai ........................... aranyérmessel halálakor házassági kötelékben és közös háztartásban éltem. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Ifjúsági és Sportminisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - az igénybejelentő lapon feltüntetett személyes adataimat kezelje, az adatokat a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Magyar Siketek Sportszövetségével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a) .......................... pénzintézetnél vezetett

_

számú számlára átutalni, vagy a

b) ............................. postai címre küldeni.

Kelt: ....... év ..................... hó .... nap

............................

aláírás

* Kérjük, hogy az igénybejelentést tintával (nyomtatott betűkkel) vagy írógéppel szíveskedjék kitölteni!

Tartalomjegyzék