1997. évi XXII. törvény

az olimpiai járadékról[1]

1. §[2] Az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár, aki a nyári vagy a téli olimpiai játékokon akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el (olimpiai érmes), 35. életévének betöltését követő év január 1-jétől kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult.

2. §[3] (1) Az első helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi átlagkeresetének megfelelő összeg.

(2) A második helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 60%-ának megfelelő összeg.

(3) A harmadik helyezést elérő olimpiai érmes járadékának mértéke az (1) bekezdésben meghatározott járadék 40%-ának megfelelő összeg.

3. §[4] Az első helyezést elérő olimpiai érmes özvegye élete végéig a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy az első helyezést elérő olimpiai érmes halálakor vele közös háztartásban élt.

4. § Ha a jogosult a tárgyévet megelőző év július 31-ig írásban ilyen értelemben nyilatkozik, az őt megillető járadékot a tárgyévben az 1996. évi LXIV. törvény 31. §-ában meghatározott közalapítvány részére kell átutalni.

5. §[5] Az olimpiai érmes az 1. §-ban meghatározottak szerinti legjobb eredménye után a 2. § (1), (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott járadék egyszeri igénylésére jogosult.

5/A. §[6] A járadékot az Országos Testnevelési és Sporthivatal (a továbbiakban: OTSH) havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit az OTSH az éves költségvetésében biztosítja.

5/B. §[7] E törvény alkalmazásában olimpiai érmesnek minősül az, a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár is, aki akár egyéni számban, akár csapattagként első, második vagy harmadik helyezést ért el a szocialista országok versenyzői számára 1984-ben megrendezett "A" kategóriás nemzetközi versenyeken.

6. §[8] (1) E törvény 1998. január hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a járadékban részesülőknek az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlék folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetőleg a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság megszünteti, és a járadék folyósításhoz szükséges adatokat az OTSH-nak átadja. Az adatkérés és adatátadás módjáról, valamint időpontjáról az OTSH és a nyugdíjfolyósító szervek megállapodást kötnek.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait 1998. március 15-ig alkossa meg; az 5/A. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét rendeletben határozza meg.

(3) Az OTSH a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet hatálybalépéséig a jogosultak részére a járadékot előlegként folyósítja.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az eredeti "az olimpiai bajnoki járadékról" címet módosította az 1998. évi LXXXI. törvény 1. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[2] Megállapította az 1998. évi LXXXI. törvény 2. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[3] Megállapította az 1998. évi LXXXI. törvény 3. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[4] Megállapította az 1998. évi LXXXI. törvény 4. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[5] Megállapította az 1998. évi LXXXI. törvény 5. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[6] Hatályba lépését megelőzően beiktatta az 1997. évi CXLVI. törvény 86. § (1) bekezdése.

[7] Beiktatta az 1998. évi LXXXI. törvény 6. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[8] Hatályba lépését megelőzően megállapította az 1997. évi CXLVI. törvény 86. § (2) bekezdése.