Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

73/1999. (V. 21.) Korm. rendelet

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha magánszemély a közműhálózat fejlesztéséhez pénzbeli befizetéssel hozzájárul (a továbbiakban: közműfejlesztési hozzájárulás), a központi költségvetés az e célra befizetett összeg 15%-át visszatéríti (a továbbiakban: közműfejlesztési támogatás).

(2)[1] Nem jár visszatérítés a közműfejlesztési hozzájárulás azon része után, melyet a magánszemély önkormányzati támogatásból, továbbá az önkormányzat harmadik személlyel kötött polgári jogi szerződése alapján átvett pénzeszközből fizetett meg.

(3)[2] E rendelet alkalmazása szempontjából közmű:

a) a villamos hálózat: a villamos teljesítményigények üzembiztos kielégítéséhez szükséges elosztó vezetékhálózat,

b) a gázelosztó vezetékhálózat: a gázátadó állomás kilépő oldalához csatlakozó vezetékhálózatnak a fogyasztói telekhatárig terjedő része,

c) a víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmű törzshálózatnak a szolgáltató tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő része.

(4)[3] E rendelet alkalmazása szempontjából közmű továbbá:

az út: a szilárd (kő, beton, aszfalt) burkolatú közút és a közterületen lévő járda.

(5)[4] Közműhálózat fejlesztése: a közművesítetlen közterületen új közmű építése, vagy meglévő közmű esetén a nagyobb teljesítményre való alkalmassá tétel érdekében annak átépítése és bővítése, valamint a közterületi közműhálózat és az ingatlan közötti csatlakozó vezeték megépítése.

(6)[5][6] Közműfejlesztési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg, amelynek nagyságát a beruházás kezdeményezője a várható kivitelezési érték alapján, a közmű által kiszolgálandó ingatlanokért számította ki.

(7)[7] Közműfejlesztési hozzájárulás a magánszemély által a villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról, valamint a gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló miniszteri rendeletek alapján megfizetett összeg is.

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából a közműfejlesztési támogatás jogosultja az a magánszemély, aki a közműfejlesztési hozzájárulást - állampolgárságától függetlenül - lakóingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként, bérlőjeként vagy használójaként első ízben fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben korábban más módon még nem számolta el.

(2) Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás

a) a vásárolt lakás vagy közművesített telek vételárában megfizetett közművek után, és

b) az ingatlanon belüli vezetékhálózat megépítése után.

3. § (1) A magánszemély a közműfejlesztési támogatást a közműfejlesztési hozzájárulás ténylegesen megfizetett összege alapján igényelheti. A közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetése esetén a közműfejlesztési támogatás ezzel arányosan igényelhető.

(2) A közműfejlesztési hozzájárulás bankkölcsön felvételével történő megfizetése esetén a közműfejlesztési támogatás alapja a törlesztő részletek összege, legfeljebb azonban a közműfejlesztési hozzájárulás befizetési kötelezettségként megállapított összeg.

(3) A közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igényt a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésétől számított egy éven belül annak a településnek a jegyzőjéhez kell bejelenteni, amelynek területén a közművet létesítették. Az igénybejelentéshez csatolni kell a közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló - a beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően - a helyi önkormányzattól, a szolgáltatótól vagy a társulattól, társulástól származó igazolást.

(4)[8] A közműfejlesztési támogatás jogosultja által a közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igény nem engedményezhető.

4. § (1)[9] A jegyző a magánszemélyektől beérkezett igazolt befizetések alapján az igényeket összesíti, majd minden negyedév utolsó hónapjának 20-áig az illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóságon) keresztül igényli a központi támogatást.

(2)[10] Az Igazgatóság a negyedév utolsó hónapjának 25-éig küldi meg az összesített igényeket a Belügyminisztérium részére.

(3) A Belügyminisztérium értesítése alapján az összeget a Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő havi központi támogatással egyidejűleg utalja át.

(4) A jegyzőnek a közműfejlesztési támogatás szétosztásáról a központi költségvetési támogatás megérkezésétől számított 15 napon belül kell gondoskodnia.

5. § Ha a közműberuházás meghiúsulása miatt a magánszemélynek a befizetett közműfejlesztési hozzájárulást visszafizetik, akkor annak összegét a korábban igényelt és kézhez vett közműfejlesztési támogatással csökkenteni kell. Ha a visszafizetés rendje miatt ez nem lehetséges, a jegyzőnek az érintetteket határidő megjelölésével a helyben szokásos módon értesítenie kell a közműfejlesztési támogatás visszafizetendő összegéről. A levont, illetve a visszafizetett közműfejlesztési támogatást a közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetését követő negyedév végéig kell a Magyar Államkincstárhoz átutalni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg a 89/1991. (VII. 12.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[2] Számozását módosította a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[3] Számozását módosította a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[4] Számozását módosította a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[5] A villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról szóló 26/1995. (VII. 25.) IKM rendelet és a gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló 32/1995. (VIII. 8.) IKM rendelet.

[6] Számozását módosította a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[7] Számozását módosította a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[8] Beiktatta a 110/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.05.22.

[9] Módosította a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 98. § b) pontja. Hatályos 2003.06.30.

[10] Módosította a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 99. §-a. Hatályos 2003.06.30.