Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

26/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

a villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 44. §-ában és 57. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a villamos energiát vételezni kívánó új fogyasztó villamos teljesítmény iránti igényének, valamint a villamos energia szolgáltatásba már bekapcsolt fogyasztó többletteljesítmény iránti igényének a közcélú elosztóhálózatról történő kielégítése érdekében a szolgáltató által kérhető villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulás megállapítására terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában hálózatfejlesztés:

a) új elosztóhálózat létesítése és a meglévő meghosszabbítása, valamint

b) meglévő elosztóhálózat teljesítőképességének növelése.

I.

Hálózatfejlesztési hozzájárulás kisfeszültségű elosztóhálózatról történő ellátás esetében

2. §

(1) Hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - annak a fogyasztónak, aki (amely) új fogyasztási helyen vagy a szolgáltatásba már bekapcsolt fogyasztási helyen a villamos energia közüzemi szerződésben meghatározott névleges áram-erősségű biztosítónál, kismegszakítónál, megszakítónál (a továbbiakban együtt: túláramvédelmi készülék) nagyobb igénnyel jelentkezik.

(2) Az áramerősség (amperben mért) értékét (a továbbiakban: A) az alkalmazott túláramvédelmi készülék névleges áramerőssége alapján - a külön jogszabályban* foglaltak szerint - kell meghatározni.[1]

(3) Nem kell hálózatfejlesztési hozzájárulást fizetni:

a) 25 A-t meg nem haladó igény esetén a lakossági árszabással elszámolt fogyasztóknak;

b) az ideiglenes csatlakozó berendezés megrendelőjének;

c) egyházaknak, ha a fűtési célú villamos energiát pihenőnapon (szombat, vasárnap), ünnep- vagy munkaszüneti napon veszik igénybe;

d) a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége, a Hallássérültek Országos Szövetsége, valamint a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolása alapján a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, hallássérült, gyengénlátó vagy vak fogyasztóknak, fázisonként 16 A-ig.

(4) Ha a fogyasztó a fogyasztási helyen lévőnél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelmi készüléket igényel, az igényelt és a fogyasztási helyre kötött közüzemi szerződésben meghatározott értékek különbözete alapján kell a hálózatfejlesztési hozzájárulás mértékét kiszámítani, figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat.

(5) A nappali és az éjszakai időszakban külön mért vételezés esetén a nagyobb áramerősségű túláramvédelmi készülék alapján kell a hálózatfejlesztési hozzájárulás összegét meghatározni.

A hálózatfejlesztési hozzájárulás mértéke meglévő kisfeszültségű elosztóhálózatról történő ellátás esetében

3. §

(1) A hálózatfejlesztési hozzájárulás mértéke egyfázisú ellátásnál 96 A-ig, háromfázisú ellátásnál fázisonként 32 A-ig 2000 Ft/A.

(2) Ha egy ingatlanon háromnál több fogyasztási helyet alakítanak ki, az ingatlanon lévő igényeket összevontan kell figyelembe venni.

(3) Ha az új fogyasztói igény vagy a szolgáltatásba már bekapcsolt fogyasztó többletigénye meghaladja egyfázisú ellátásnál a 96 A-t, háromfázisú ellátásnál a fázisonként 32 A-t, a hálózatfejlesztési hozzájárulás mértéke a tényleges fejlesztési költség 70%-a. Ha a szolgáltató a fogyasztó igényénél nagyobb teljesítménybővítést hajtott végre, csak a tényleges fogyasztói igénynek megfelelő mértékben számíthatja fel a hálózatfejlesztési hozzájárulást.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetése esetén - a befizetett mértékig - az (1) bekezdés szerinti hálózatfejlesztési hozzájárulást a szolgáltató nem kérheti.

A hálózatfejlesztési hozzájárulás szabályai újonnan létesítendő kisfeszültségű elosztóhálózatról történő ellátás esetében

4. §

(1) Ha közcélú kisfeszültségű elosztóhálózatról a villamos energia szolgáltatása iránti igény csak új elosztóhálózat létesítésével vagy a meglévő meghosszabbításával elégíthető ki, az igénykielégítésre a következő (2)-(9) bekezdésekben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Egy vagy több fogyasztó együttes teljesítményigényének bejelentésével a fogyasztó(k) a szolgáltatótól előzetes költség-előirányzatot kérhet(nek). A szolgáltató 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a hálózatfejlesztés megvalósításának műszaki feltételeiről, valamint a szükséges és indokolt hálózatfejlesztés költség-előirányzatáról.

(3) A hálózatfejlesztési hozzájárulás mértéke a hálózatfejlesztési költség 70%-a, amelynek megfizetésére a szolgáltatóval egyedi szerződést kell kötni.

(4) A költség-előirányzat 60%-ának befizetése után a hálózat létesítésére a szolgáltatónak pályázatot kell kiírni. A pályázatok - az igénybejelentő képviselőjének részvételével tartott - elbírálásánál a legkisebb költség elvét kell érvényesíteni. Ha a nyertes pályázati ajánlat végösszegének 70%-a meghaladja az előzetes költség-előirányzat alapján a fogyasztói igénnyel jelentkezők által már befizetett összeget, a különbözetet - a szolgáltató erről szóló értesítésében foglaltaknak megfelelően - be kell fizetni, ellenkező esetben a szolgáltató köteles a különbözetet a befizetők részére visszatéríteni. A hálózat létesítésére nem kell pályázatot kiírni, ha a szolgáltató és az igénybejelentők megállapodtak a hálózatfejlesztés tervezőjében és kivitelezőjében, és a fejlesztés nem éri el a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben meghatározott értékhatárt.

(5) Ha a kiviteli tervet nem a szolgáltató készítette, a tervdokumentációt műszaki felülvizsgálatra a szolgáltatónak be kell mutatni. A műszaki felülvizsgálatért a szolgáltató díjat nem számolhat fel.

(6) A műszaki átadás-átvételi eljáráson a szolgáltatónak részt kell vennie, az üzembe helyezést a szolgáltató végzi el.

(7) A szolgáltató a hálózatfejlesztési hozzájárulás felhasználásával megvalósult hálózatra - az igénybejelentésben meghatározott és figyelembe vett áramerősség mértékéig - köteles a fogyasztó(ka)t a szolgáltatásba bekapcsolni.

(8) A hálózat létesítésében részt nem vett és 10 éven belül új igénnyel jelentkező fogyasztó a (3) és (4) bekezdések szerint megállapított és befizetett hálózatfejlesztési hozzájárulás arányos részét az ipar belföldi értékesítésének hivatalosan közzétett árindexével növelt összegben köteles a szolgáltatónak megfizetni. A később befizetett hálózatfejlesztési hozzájárulást a szolgáltató köteles a korábbi befizetők részére visszatéríteni, amelynek módjában és esedékességében a szolgáltató a (3) bekezdésben említett egyedi szerződésben köteles megállapodni a visszatérítésre jogosultakkal.

(9) Az e §-ban szabályozott hálózatfejlesztés esetében a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, lakossági árszabással elszámolt fogyasztók a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól nem mentesülnek.

II.

A hálózatfejlesztési hozzájárulás mértéke közcélú nem kisfeszültségű elosztóhálózatról történő ellátás esetében

5. §

A közép-, illetőleg ennél nagyobb feszültségű hálózatról ellátott fogyasztók többletigényének kielégítése vagy az új fogyasztók bekapcsolása esetén a szükséges és indokolt hálózatlétesítési költség 70%-a a fogyasztói hálózatfejlesztési hozzájárulás összege. A hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésének esedékességében, módjában, valamint felhasználásában a szolgáltatónak a fogyasztóval egyedi szerződésben kell megállapodnia.

III.

A hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetése, felhasználása

6. §

(1) A szolgáltató által e rendelet előírásainak megfelelően megállapított és az igénybejelentő által elfogadott hálózatfejlesztési hozzájárulás teljes összegét a fogyasztó - eltérő megállapodás hiányában -

a) új fogyasztási hely esetén a bekapcsolás időpontjáig,

b) az ellátásba már bekapcsolt fogyasztási hely esetén az igényelt többletteljesítmény kielégítésének időpontjáig köteles megfizetni.

(2) A befizetett hálózatfejlesztési hozzájárulást a szolgáltató köteles külön számlán kezelni és kizárólag

a) új elosztóhálózat létesítésére (meghosszabbítására),

b) a meglévő elosztóhálózat teljesítőképességének növelésére

használhatja fel.

(3) A fogyasztó kérésére a hálózatfejlesztési hozzájárulással megfizetett névleges csatlakozási teljesítmény [a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. §-a (7) bekezdésének c) pontja] kisfeszültségű elosztóhálózat esetén hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése nélkül áthelyezhető, ha a fogyasztási helyek villamos szempontból ugyanazon áramkörön helyezkednek el.

(4) A fogyasztási helyen a hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetésével megszerzett jogosultság a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével más helyre nem vihető át.

(5) A hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésével a fogyasztó - a szerződésben meghatározott mértékben - a villamos energia vételezésére jogot szerez, amely a fogyasztási hellyel együtt átruházható.

(6) A villamos teljesítményre hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésével szerzett, de igénybe nem vett jogosultság nem szűnik meg.

(7) A hálózatfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos további eljárási szabályokat a szolgáltatók üzletszabályzatukban kötelesek meghatározni.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően beérkezett igénybejelentésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról szóló 1/1984. (I. 17.) IpM rendelet és a módosításáról intézkedő 12/1993. (VII. 6.) IKM rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépéséig a szolgáltató előzetes írásbeli tájékoztatásában már vállalt, de nem teljesített igényekre - ha az igénylő az igénybejelentést a szolgáltatónak az előzetes tájékoztatóban előírt határidőre megküldte - továbbra is az 1/1984. (I. 17.) IpM rendelet előírásait kell alkalmazni.

Dunai Imre s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Lásd a 46/1994. (XII. 27.) IKM rendelettel módosított 108/1990. (ÁSZ 26.) ÁH ármegállapítást.

Tartalomjegyzék