1999. évi LXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1999. március 10. napján megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

"Egyezmény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

kifejezve azon szándékukat, hogy fejlesszék a Szerződő Felek közötti együttműködést és hatékonyabban megvalósítsák azon rendelkezéseket, amelyek a hatályos jogszabályok által biztosított jogok és garanciák tiszteletben tartásával zajló személyforgalomra vonatkoznak,

attól a szándéktól vezérelve, hogy megkönnyítsék a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását az együttműködés és kölcsönösség szellemében eljárva,

azzal a szándékkal, hogy az illegális migrációt az Európai Unió által jóváhagyott elvek szellemében kezeljék,

tiszteletben tartva a nemzetközi szerződéseket és egyezményeket, így különösen az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Egyezményt,

az alábbiakban állapodtak meg:

I.

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél minden formaság mellőzésével visszafogad területére a másik Szerződő Fél kérésére minden olyan személyt, aki nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek szükségesek a megkereső Szerződő Fél területére való belépéshez, illetve az ott-tartózkodáshoz, amennyiben megállapítást nyer, illetve megalapozottan vélelmezhető, hogy az adott személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik.

(2) Az állampolgárság a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó, a Szerződő Felek belügyminisztériumai által megkötendő megállapodásban meghatározott okmányok alapján kerül megállapításra vagy vélelmezésre.

(3) Ha az állampolgárság vélelmezett, de nem állnak rendelkezésre a végrehajtási megállapításban szereplő bizonyító okmányok, az állampolgárság megállapítható a megkeresett Szerződő Fél konzuli hatóságának közreműködésével. A konzuli hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 napon belül meghallgatja az érintett személyt.

(4) Ha a meghallgatást követően megállapítható az állampolgárság, a megkeresett Szerződő Fél konzuli hatósága haladéktalanul érvényes hazatérési igazolványt állít ki a visszafogadandó személy részére.

2. Cikk

A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételekkel visszafogadja az adott személyt, ha a visszafogadást követő ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a másik Szerződő Fél állampolgárságával, amikor elhagyta a megkereső Szerződő Fél államának területét.

II.

Harmadik állam állampolgárainak visszafogadása

3. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél minden formaság mellőzésével visszafogadja területére a kérelmező Szerződő Fél írásos megkeresésére harmadik állam azon állampolgárát, akiről bizonyítást nyer, hogy

a) az adott személy rendelkezik a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel vagy érvényes vízummal, miközben a megkereső Szerződő Fél területén jogellenesen tartózkodik;

b) a megkereső Szerződő Fél területére jogellenesen lépett be, közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél területéről érkezvén;

c) jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél területére, ha előtte jogosan lépett be a megkeresett Szerződő Fél területére.

4. Cikk

A 3. Cikkben említett visszavételi kötelezettség nem áll fenn azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik

a) olyan harmadik állam állampolgárai, amelynek közös határa van a megkereső Szerződő Féllel;

b) harmadik állam olyan állampolgárai, akik a megkeresett Szerződő Fél területéről történő elutazásuk után, illetve a megkereső Szerződő Fél területére történt belépésüket követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaptak ez utóbbi Szerződő Féltől vagy a Schengeni Egyezményhez tartozó más államtól;

c) harmadik állam olyan állampolgárai, akik több mint négy hónapja tartózkodnak a megkereső Szerződő Fél területén;

d) harmadik állam olyan állampolgárai, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28-i Genfi Konvenció alapján elismerte;

e) harmadik állam olyan állampolgárai, akikkel szemben a megkeresett Szerződőd Fél kiutasítási vagy kitoloncolási intézkedést foganatosított származási országuk, illetve valamely harmadik állam irányába.

5. Cikk

A megkereső Szerződő Fél azonos feltételekkel visszafogadja területére a másik Szerződő Fél kérése alapján a visszavételtől számított 30 napon belül harmadik ország állampolgárát, ha a visszavétel után végzett ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az adott személy nem felel meg a 3. Cikkben említett feltételeknek.

III.

Kiutasítottak átutazása, átszállítása

6. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére engedélyezi azon harmadik állam állampolgárainak átutazását vagy átszállítását a területén, akiket a megkereső Szerződő Fél kiutasítási intézkedés alá vont. Az átszállítás történhet szárazföldi, illetve légi úton.

(2) A megkereső Szerződő Fél teljes felelősséget vállal a külföldi továbbutazásáért a célországba és visszaveszi ezen külföldit, amennyiben bármilyen okból a kiutasítási intézkedést nem lehet végrehajtani.

(3) Amikor az átszállítást rendőri kísérettel kell végrehajtani, azt a megkereső Szerződő Fél csak a megkereső Szerződő Fél légitársaságához tartozó gép fedélzetén biztosíthatja, és a megkeresett Szerződő Fél repülőterei nemzetközi zónájának elhagyása nélkül. Szárazföldön a kísérettel történő átszállítást a megkeresett Szerződő Fél biztosítja azzal a feltétellel, hogy a megkereső Szerződő Fél megtéríti számára az ezzel kapcsolatos költségeket.

(4) A megkereső Szerződő Fél biztosítja a megkeresett Szerződő Felet arról, hogy a külföldi, akinek az átutazását engedélyezték vagy átszállítását hajtják végre, rendelkezik az esetleges tranzitországok engedélyével, a szükséges úti okmányokkal, érvényes menetjeggyel és a célország befogadó nyilatkozatával.

7. Cikk

Az átutazásra vagy az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell: a külföldi személyazonosságára és állampolgárságára, az utazás időpontjára, a tranzitországba érkezés és az onnan történő továbbindulás idejére, a tranzit helyére (helyeire), a célországra, illetve az úti célra vonatkozó információkat, továbbá adott esetben a külföldit kísérő hatósági személyekre vonatkozó információkat.

8. Cikk

A 6. Cikk (1) bekezdésében említett személy átutazása vagy átszállítása nem kérhető, illetve megtagadható, ha

a) joggal feltételezhető, hogy a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmódnak, halálbüntetésnek van kitéve, illetőleg életét, testi épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti nemzetisége, vallása, faji hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt;

vagy

b) a személyt a megkeresett Szerződő Fél államában, a célországban vagy a tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntető ítélet végrehajtása fenyegeti.

IV.

A költségek fedezése

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény 1-3. Cikkei alapján visszavételre kerülő személyek szállításával kapcsolatos, a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig felmerülő, valamint az 5. Cikk alapján esetleges visszautazási költségeket a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) Tranzit esetén a célország államhatáráig felmerülő költségeket, valamint a jelen Egyezmény 6-8. Cikkei alapján történő átszállítás költségeit, illetve az esetleges visszaszállítás minden költségét a megkereső Szerződő Fél viseli.

V.

Adatvédelem

10. Cikk

A személyekre vonatkozó adatok védelmére mindkét Szerződő Fél érvényes jogi előírásainak figyelembevételével - a következő feltételeket kell betartani:

a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

c) a személyekre vonatkozó adatok csak a jelen Egyezmény lebonyolítására illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az ezen adatokat átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

d) az átadó Fél felel az átadott adatok helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy pontatlan adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell;

e) azon esetekben, amikor azt a Felek jogrendjei lehetővé teszik, az átadott személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. A személyadatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;

g) mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

h) a Felek kötelesek, az átadott, személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

VI.

Az Egyezmény végrehajtása

11. Cikk

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint az Olasz Köztársaság Belügyminisztériuma a jelen Egyezmény végrehajtására megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:

a) az állampolgárság igazolására, illetve vélelmezésére szolgáló iratokat;

b) az illetékes hatóságokat, valamint az átvétellel, átutazással és átszállítással kapcsolatos eljárásokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;

c) az átvételhez, valamint az átutazáshoz és átszállításhoz szükséges okmányokat és adatokat;

d) a külföldiek átvételére és átutazására kijelölt határátkelőhelyeket, valamint azon repülőterek jegyzékét, amelyek külföldiek átutazására igénybe vehetők azok célországba való utazása során;

e) a jelen Egyezmény 9. Cikke szerinti költségtérítés módját.

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek szükség esetén konzultálnak egymással a jelen Egyezmény teljesítése tárgyában. A konzultációra vonatkozó kérelmet diplomáciai úton juttatják el egymáshoz.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő jogvitákat diplomáciai úton oldják meg.

13. Cikk

Az Egyezmény 3-8. Cikkeinek alkalmazását bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból, egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

VII.

Záró rendelkezések

14. Cikk

A jelen Egyezmény nem befolyásolja a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, valamint a Magyar Köztáraság és az Olasz Köztársaság között fennálló nemzetközi egyezmények rendelkezéseit.

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, jegyzékváltással kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Ezen Egyezményt határozatlan időre kötötték és addig marad hatályban, ameddig a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton nem mondja fel. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

Ennek hiteléül a kormányaik által szabályosan feljogosított meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.

Kelt Budapesten, 1997. év május hónap 20. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Az Olasz Köztársaság

Kormánya nevében Kormánya nevében"

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. április 9. napjától kell alkalmazni.

(2)[2] A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s.k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés l) pontja. Hatályos 2007.01.01