1999. évi LXXXVII. törvény

az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés

felülvizsgálva az agrárpiac szabályozási rendszere működésének eddigi tapasztalatait, a bekövetkezett változásokat, továbbá annak érdekében, hogy az agrárpiac szabályozását tovább korszerűsítse,

a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 2. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"h) garantált ár: az átlagos termelési színvonalon termelők önköltségének hetven százalékát el nem érő, jogszabályban megállapított olyan minimum ár, amelyhez a miniszter kvótát rendel, valamint az így meghatározott mennyiségű és minőségű termék felvásárlására kötelezettséget vállal;"

(2) Az Aptv. 2. §-a a következő) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"j) intervenciós ár: az irányár alapján jogszabályban megállapított olyan legalacsonyabb, illetőleg legmagasabb ár, amelyet ha a piaci ár elér, vagy meghalad, az agrárpiaci rendtartás eszközei alkalmazásra kerülnek."

2. § Az Aptv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Terméktanácsként történő elismerés határozatlan időtartamra szól."

3. § Az Aptv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Garantált árat

a) kell meghirdetni az élelmezési célú búzára, a takarmánykukoricára, a tehéntejre, a vágómarhára, a vágósertésre,

b) lehet meghirdetni a cukorrépára, a cukorra, valamint az izocukorra.

(2) Az (1) bekezdésbe vont termékek forgalomban szokásos minőségét, amelyekre az agrárpiaci rendtartás eszközeit alkalmazzák, a mindenkor érvényes szabványok, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai alapján az egyes piaci szabályozásokban kell meghatározni."

4. § Az Aptv. 9. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép, valamint e § a következő m)-o) pontokkal egészül ki:

"9. § (1) A törvény alkalmazása során a következő eszközök vehetők igénybe:"

"m) pénzintézeti hitelfelvételnél állami kezességvállalás,

n) minőségi felár alkalmazása, valamint

o) állategészségügyi, illetve hatósági díjtámogatás."

5. § Az Aptv. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10. (1) Az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazása során az alábbi pénzügyi források használhatók fel:]

"a) a költségvetési törvény Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének Piacra jutási támogatás kiadási előirányzata;"

6. § Az Aptv. 12. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A gazdálkodás kiszámíthatósága és a piac szereplőinek tájékoztatása érdekében a 8. § (1) bekezdésében meghatározott termékekre irányárat kell meghirdetni, más termékek esetében irányár hirdethető meg.

(2) Az irányár mértékére, az alkalmazás feltételeire a Terméktanács tesz javaslatot, amelyet a miniszter - egyetértése esetén - rendeletben tesz közzé. Amennyiben a Terméktanács a miniszter kérelmére harminc napon belül nem tesz javaslatot az irányár mértékére, az alkalmazás feltételeire, az irányárat a miniszter állapítja meg és teszi közzé. Ha a Terméktanács irányárra tett javaslatát a miniszter nem fogadja el, akkor a miniszter harminc napon belül gondoskodik az irányár meghirdetéséről.

(3) Irányár meghirdetése esetén az alsó és felső intervenciós árat, valamint az ahhoz kapcsolódó piacszabályozási eszközt a miniszter a pénzügyminiszterrel és a gazdasági miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben állapítja meg."

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Aptv. 2. §-ának c)-d) pontja, a 17. §-ának (3) bekezdése, valamint a 2. §-ának m) pontjában, a 17. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 20. §-ának (1) bekezdésében a "normatív" szövegrész.

(3) Az agrárpiaci rendtartás működéséhez szükséges adatbázis kiegészítése érdekében az állami adóhatóság a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti adatnyilvántartó lap alapján összeállított, az 1998. december 31-i állapotnak megfelelő adatbázisából az őstermelők azonosítására, termelői tevékenységére, valamint az őstermelői igazolványra vonatkozó adatokról - az adózási adatok kivételével - a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok részére egyszeri adatszolgáltatást köteles teljesíteni.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére