1999. évi XCVI. törvény

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló - az 1994. évi XXXIV. törvénnyel, az 1994. évi LIV. törvénnyel és az 1997. évi CXLVI. törvénnyel módosított - 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:

Ántv.) 1. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat."

(2) Az Ántv. 1. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Szolgálat az állami költségvetésből működtetett központi hivatal."

2. § Az Ántv. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[A Szolgálat felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében]

"a) az ország egész területén - a fegyveres erők, beleértve az országban tartózkodó külföldi fegyveres erőket is, és a rendvédelmi szervek tevékenységének kivételével - közegészségügyi ellenőrzést végez;"

3. § Az Ántv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát,

aa) értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát,

ab) az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve végez,

ac) kezdeményezi, intézkedik és intézkedéseivel elősegíti az egészséges élet- és munkakörülmények, életmód kialakítását,

ad) az aa) -ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében jogosult valamennyi természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől az egészségi állapottal összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni;

b) kialakítja és működteti a fertőző és nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggő egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét, epidemiológiai elemzéseket végez;

c) tudományosan megalapozza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhető értékeket, határértékeket, az egészségkárosító kockázat csökkentésének módozatait (a továbbiakban: közegészségügyi követelmények), amelyek betartása, illetve érvényesülése lehetővé teszi a környezeti ártalmak és az egészségkárosodások kialakulásának megelőzését, fokozza az emberi szervezet teljesítő- és védekezőképességét, biztosítja az egyén, a közösség és az utód nemzedék zavartalan testi, szellemi és pszichoszociális fejlődésének környezeti feltételeit;

d) ösztönzi és szakmailag támogatja a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló - az állampolgárok önálló döntését segítő közegészségügyi információn alapuló - tudatos és aktív magatartás társadalmi méretű kialakítását."

4. § Az Ántv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Szolgálat környezet- és településegészségügyi feladata különösen

a) közreműködés a települések környezeti levegőminőségi (immissziós) normáinak kimunkálásában, valamint a zárt terek levegőminőségi normáinak kimunkálása, a települések légszennyezettségének rendszeres ellenőrzése közegészségügyi szempontból, illetőleg a zárt terek levegőminőségének közegészségügyi vizsgálata;

b) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kimunkálása, az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenőrzése;

c) a talajjal, a szilárd és folyékony települési hulladékokkal, egyéb szennyvízekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák kimunkálása, érvényesülésének ellenőrzése;

d) a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek kimunkálása és ellenőrzése, illetőleg a környezeti immissziós zaj és rezgés határértékek kimunkálásában és ellenőrzésében való közreműködés;

e) az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi követelményeinek kimunkálása és érvényesítése.

(2) A Szolgálat sugáregészségügyi tevékenysége keretében kimunkálj a, ellenőrzi és érvényesíti a sugárzó anyagokkal, a sugárzást kibocsátó berendezésekkel, a nem ionizáló sugárzással, valamint az elektromos és mágneses erőterekkel kapcsolatos munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normákat, közegészségügyi követelményeket.

(3) A Szolgálat kémiai biztonsággal összefüggő tevékenysége körében ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály által előírt eljárás szerinti engedélyezési és ellenőrzési feladatokat, a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények egészségügyi toxikológiai nyilvántartását és tájékoztató szolgálat működtetését.

(4) A Szolgálat munkaegészségügyi tevékenysége körében

a) kimunkálja az egészséget nem károsító munkavégzés (munkakörülmények) személyi és tárgyi feltételeit, a munkavégzésből származó megterhelések, munkakörnyezeti kóroki tényezők megengedhető mértékeit (a továbbiakban: munkahigiénés határértékek), továbbá a foglalkozással összefüggő megbetegedések, mérgezések, fokozott expozíciók megelőzésére vonatkozó előírásokat (a továbbiakban: munkaegészségügyi előírások);

b) a munkaegészségügyi felügyelet keretében ellenőrzi és érvényesíti a munkaegészségügyi előírásokat, vizsgáltatja, vizsgálja a munkahigiénés határértékek betartását;

c) kivizsgálja a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott expozíciós eseteket;

d) együttműködik a foglalkozásegészségügyi szolgálattal az egészséges munkakörnyezet kialakításával, egészségkárosodások megelőzésével kapcsolatos feladatokban.

(5) Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében a Szolgálat

a) kimutatja az élelmiszerekben, italokban, élvezeti cikkekben, kozmetikai készítményekben, a gyermekjátékokban, valamint az ezek készítéséhez használt anyagok összetevőiben előforduló vagy kezelésük során belekerülő vegyi, fizikai illetve biológiai egészségkárosító anyagokat, kimunkálja az ezekre vonatkozó közegészségügyi határértékeket és követelményeket, ellenőrzi és érvényesíti ezeket a termelés, feldolgozás, tárolás és forgalmazás során;

b) vizsgálja az élelmiszerek útján (közvetítésével) bekövetkezett egészségkárosodások okait, a szükséges intézkedések megtétele, újabb egészségkárosodások megelőzése érdekében;

c) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ezek alapján táplálkozási ajánlásokat dolgoz ki;

d) közreműködik a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek előállításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával, az élelmiszert előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló és forgalmazó helyek működési engedélyezésével kapcsolatos eljárásban.

(6) A járványügyi tevékenység körében a Szolgálat

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély vagy a járvány fennállását, és annak megelőzése, illetőleg megszüntetése érdekében elrendeli a szükséges intézkedéseket;

b) irányítja és ellenőrzi - az egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott esetekben végzi - a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tevékenységet, valamint a fertőtlenítést és az egészségre káros rovarok, egyéb ízeltlábúak és rágcsálók (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) által okozott egészségi ártalmak megelőzését;

c) elrendeli a védőoltásokat és a járványügyi szűrővizsgálatokat, illetve a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a lakosság időszakonkénti szűrővizsgálatát;

d) felügyeli és kezdeményezi a gümőkóros betegek és veszélyeztetett személyek, továbbá a nemi úton terjedő betegségekben szenvedők és fertőzésre gyanús állapotú személyek felkutatását;

e) meghatározza a lakosság járványügyi védelméhez szükséges védő-oltó, biológiai és egyéb anyagok (oltóanyagok, diagnosztikumok), eszközök előállítandó vagy importálandó mennyiségét és minőségét, készletben tartását, és engedélyezi ezek forgalomba hozatalát;

f) dönt a járványügyi tekintetben felhasználásra kerülő rovar- és rágcsálóirtószerek, fertőtlenítő szerek és eszközök forgalomba hozataláról;

g) nyilvántartja a bejelentésköteles fertőző betegségben szenvedőket;

h) szakmai felügyeletet gyakorol a kórházhigiénés tevékenység felett, folyamatosan figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás során előforduló nosocomialis fertőzéseket, és intézkedik azok megelőzése, illetve megszüntetése érdekében.

(7) Közegészségügyi és járványügyi feladatai ellátása érdekében a Szolgálat laboratóriumokat tart fenn.

(8) Az emberi környezet szennyezettségéről és a járványügyi helyzetről megállapított adatok nyilvánosak. Életet vagy egészséget veszélyeztető mértékű környezetszennyezésről, illetve a járványról megállapított adatokat a Szolgálat köteles nyilvánosságra hozni."

5. § (1) Az Ántv. 5. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A Szolgálat az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési) tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és felügyeli a népbetegségek megelőzését szolgáló feladatok végrehajtását, így különösen

a) a gyógyító-megelőző alapellátás tanácsadó tevékenységét;

b) a család- és nővédelmi feladatokat ellátó intézményeket;

c) az anya- és csecsemővédelmi feladatokat ellátó intézményeket; és

d) a mentálhigiénés szolgálatokat."

(2) Az Ántv. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Szolgálat működteti - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - a Családvédelmi Szolgálatot."

6. § (1) Az Ántv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"b) felügyeli az egészségügyi intézmények működésére vonatkozó szabályok érvényesülését, és szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók és a lakossági gyógyszerellátást nyújtók tevékenysége felett;"

(2) Az Ántv. 6. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"e) engedélyezi - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését, ellenőrzi a tevékenységet és nyilvántartja az engedélyeket;"

(3) Az Ántv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"f) az egészségügyi szolgáltatók bejelentése alapján nyilvántartja, szükség esetén összehangolja, illetőleg az érintett egészségügyi szolgáltatók és fenntartóik véleményének kikérése után megállapítja és közzéteszi a megye (főváros) ügyeleti, készenléti ellátásának és betegbeutalásának területi rendjét, ideértve a gyógyszertári ügyeletet és készenlétet is;"

(4) Az Ántv. 6. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"g) ellátja a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat;"

(5) Az Ántv. 6. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"k) a helyi önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén alkalomszerűen tájékoztatja a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról;"

(6) Az Ántv. 6. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)

"o) gyakorolja a külön törvényben meghatározottak szerint a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos hatósági feladatokat."

(7) Az Ántv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Szolgálat az (1) bekezdés h), i) és o) pontjaiban foglalt feladatokat - külön jogszabályban foglaltak szerint - a tisztifőgyógyszerész (tisztigyógyszerész) útján látja el."

7. § Az Ántv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Szolgálat jogosult az ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint elvégeztetni. Az ellenőrzött mulasztása miatt szükségessé váló, illetőleg a közegészségügyi követelményeknek meg nem felelő eredményre tekintettel megismételt vizsgálatok költségét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az ellenőrzött köteles megtéríteni."

8. § Az Ántv. 11. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Határozattal kell elrendelni)

"d) egészségügyi szolgáltatónál észlelt hiányosság esetében az a)-c) pontban felsoroltakon túl - külön jogszabályban foglaltak szerint - az egészségügyi dolgozónak a tevékenységben való jártassága igazolását."

9. § Az Ántv. 12. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat)

"b) dönt - a külön jogszabályban foglaltak szerint - az új anyagok, a lakosság körében közvetlen felhasználásra kerülő termékek előállításával, szállításával, raktározásával, felhasználásával, új technológiák bevezetésével kapcsolatos engedélyek megadásáról;"

10. § Az Ántv. 14. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A másodfokú eljárás)

"b) amennyiben első fokon a megyei intézet, illetőleg ha jogszabály másként nem rendelkezik országos intézet járt el, a Tisztifőorvosi Hivatal;

c) amennyiben első fokon a Tisztifőorvosi Hivatal vagy az országos tisztifőgyógyszerész járt el, az országos tisztifőorvos"

(hatáskörébe tartozik.)

11. §[2]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. november 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XXXIV. törvény 13. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.