2000. évi CVI. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

1. § A Bjt. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíró kinevezése - a (2) bekezdésben és a 12. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - első alkalommal (első bírói kinevezés) három évre, egyéb esetben határozatlan időre szól."

2. § (1) A Bjt. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a bíró kérte a határozatlan időre történő kinevezését, meg kell vizsgálni a bíró működésének teljes időtartama alatt végzett munkáját, feltéve, hogy az (1) bekezdésben megjelölt határidő megnyílta előtt tényleges bírói működésének időtartama a 18 hónapot meghaladta. A vizsgálatot a 48-49. §-ok és az 51-52. §-ok szerint kell lefolytatni azzal, hogy az elrendeléstől számított 30 napon belül be kell tejezni, és az értékelés során abban kell állást foglalni, hogy a bíró határozatlan idejű bírói kinevezésre alkalmas-e."

(2) A Bjt 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a bíró tényleges működésének időtartama a 18 hónapot nem érte el, a kinevezés - az OIT javaslatára - újra határozott időre, három évre szól, kivéve, ha a bíró a szolgálati viszonyát nem kívánja fenntartani. A kinevezési javaslat előterjesztésére a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

3. §[2]

4. §[3]

5. § Ez a törvény 2000. november 30-án lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. október 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 457. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 457. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.