Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme, a már bekövetkezett szennyeződések minősítése és a szükséges intézkedések megalapozása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1)[1] A földtani közeget ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez e rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

(2)[2] A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez az R. 3. számú mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

(3) Az R. 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő (A) háttér koncentráció értékeket irányértéknek kell tekinteni addig, amíg vizsgálatok, tényfeltárási eredmények alapján meghatározásra kerül az adott területre jellemző (Ab) bizonyított háttér koncentráció.

(4) A talajnak nem minősülő földtani közeg esetében az (A) háttér koncentráció helyett minden esetben az (Ab) bizonyított háttér koncentrációt kell alkalmazni.

2. §[3] Az (A) háttér koncentráció, az (Ab) bizonyított háttér koncentráció, a (B) szennyezettségi határérték fogalmát az R. 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes értékek alkalmazási szabályait A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2000. június 7-én lép hatályba.

Budapest, 2000. május 30.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Katona Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában

1. felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel;

2. földtani közeg: a föld felszíne és felszín alatti rétegei (a talaj, a kőzetek, beleértve az ásványokat és ezek természetes és átmeneti formáit);

3. talaj: a földtani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll;

4. Ki, lehet (K1, K2): a kockázatos anyag minősítése az Európai Gazdasági Közösség által kiadott "Tanács 80/86 (1979. XII. 17.)" számú irányelv függelékének figyelembevételével;

5. (A) háttér koncentráció: reprezentatív érték, egyes anyag természetes vagy ahhoz közeli állapotot jellemző koncentrációja a felszín alatti vízben, illetve a talajban;

6. (Ab) bizonyított háttér koncentráció: adott térségre jellemző, az (A) háttér koncentráció helyett alkalmazandó koncentráció, ami a természetes adottságok, továbbá felszín alatti vízen, földtani közegen kívüli más környezeti elemen keresztül történő terhelés hatására alakult ki. Értékét a környezetvédelmi felügyelőség az engedélyezés vagy a kármentesítés során vizsgálatokra alapozva állapítja meg;

7. (B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi ökoszisztéma igényei, földtani közeg esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzékenységének figyelembevételével meghatározott kockázatos anyag koncentráció;

8.[4]

9. (D) kármentesítési szennyezettségi határérték: komplex értékelésen, a kockázatos anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken vagy modellszámításokon, mennyiségi kockázatfelmérésen alapuló, a területhasználat figyelembevételével, a kármentesítési eljárás keretében, hatósági határozatban előírt koncentráció, amelyet az emberi egészség és az ökoszisztémák károsodásának megelőzése érdekében a kármentesítés eredményeként el kell érni.

* A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet.

2. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez[5]

Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció talajra és határértékek földtani közegre

CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma

*k = a kimutathatósági határ értéke

A tájékoztatásul megadott - dőlt betűvel szedett, előkészületben lévő - magyar szabványok (a továbbiakban: MSZ) a (B) szennyezettségi határérték biztonságos mérésére alkalmasak.

1. Fémek ("összes" kioldható) és félfémek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
7440-47-3Króm összes3075150400800K2
Króm VI.*k12,5510K1
7440-48-4Kobalt1530100200300K2
7440-02-0Nikkel2540150200250K2
7440-50-8Réz3075200300400K2
7440-66-6Cink10020050010002000K2
7440-38-2Arzén1015204060K1
7782-49-2Szelén0,8151020K2
7439-98-7Molibdén372050100K2
7440-43-9Kadmium0,512510K1
7440-31-5Ón53050100300K2
7440-39-3Bárium150250300500700K2
7439-97-8Higany0,150,51310K1
7439-92-1Ólom25100150500600K2
7440-22-4Ezüst0,32102040K2

MSZ 21470-50: AAS, ICP

2. Szervetlen vegyületek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
Cianid 4,5 pH0,2251020K1
Cianid összes220100300650K1
Tiocianátok*k13520K1

MSZ 21470-83: titrálás, spektrofotometria,

tiocianátok: MSZ 260-33: spektrofotometriás (talajkivonat készítésével)

3. Szénhidrogének

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

ABC1C2C3Ki
Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C405010030030005000K1

Metodika készül az ISO TR 11046 szabvány alapján (IR + GC-FID)

MSZ 21470-94: GC-FID

4. Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
71-43-2Benzol0,10,20,535K1
108-88-3Toluol0,050,551525K1
100-41-4Etil-benzol0,050,511525K1
1330-20-7Xilolok0,050,551525K1
98-82-8i-propil-benzol
103-65-1n-propil-benzol
108-67-81,3,5-trimetil-benzol
98-06-6terc.butil-benzol
95-63-61,2,4-trimetil-benzol
135-98-8sec.butil-benzol
526-73-81,2,3-trimetil-benzol
99-87-6i-propil-toluol
141-93-5m-dietil-benzol
105-05-5p-dietil-benzol
104-51-8n-butil-benzol
99-62-71,3-diizopropil-benzol
102-25-01,3,5-trietil-benzol
611-14-31,2-metil-etil-benzol
620-14-41,3-metil-etil-benzol
622-96-81,4-metil-etil-benzol
Egyéb alkilbenzolok össz.0,050,553050K1

MSZ 21470-92: GC-FID, GC-MS

5. Fenolok

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
108-95-2Fenol0,051103050K1
1319-77-3Krezol0,050,5135K1
120-80-9Katechol0,050,541020K1
108-46-3Rezorcin0,050,51310K1
Összes fenol0,11123560K1

MSZ 21470-96: GC-MS

6. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
91-20-3Naftalinok*0,03K1
208-96-8Acenaftilén0,03K1
83-32-9Acenaftén0,03K1
86-73-7Fluorén0,04K1
85-01-8Fenantrén0,04K1
120-12-7Antracén0,04K1
206-44-0Fluorantén0,05K1
129-00-0Pirén0,02K1
56-55-3Benz(a)antracén0,02K1
218-01-9Krizén0,02K1
205-99-2Benz(b)fluorantén0,02K1
207-08-9Benz(k)-fluorantén0,01K1
192-97-2Benz(e)pirén0,01K1
50-32-8Benz(a)pirén0,02K1
193-39-5Indenol(1,2,3-cd)-pirén0,025K1
191-24-2Dibenz(a,h)-antracén0,01K1
191-24-2Benz(g.h.i)perilén0,02K1
Összes PAH0,51**52540K1

* Naftalinok: Naftalin + 1-Metil-naftalin + 2-Metil-naftalin

** Egyes láptalajok és erdőtalajok felső talajrétegeiben ez az érték meghaladhatja ezt az értéket.

naftalinok: MSZ 21470-92: GC-FID;

MSZ 21470-84: GC-MS

7. Halogénezett aromás szénhidrogének

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
108-90-7klórbenzol0,01K1
diklórbenzolok0,01K1
95-50-11,2-DCB
541-73-11,3-DCB
106-46-71,4-DCB
triklórbenzolok0,01K1
120-82-1-1,2,4 TCB
87-61-6-1,2,3 TCB
108-70-3-1,3,5 TCB
634-66-21,2,3,4-tetraklórbenzol0,01K1
95-94-31,2,3,5-TeCB
608-93-5pentaklórbenzol0,01K1
118-74-1hexaklórbenzol0,001K1
90-13-1klórnaftalin0,01K1
108-86-1bróm-benzol0,01K1
Összes halogénezett aromás szénhidrogén0,01151030K1

MSZ 21470-93: GC-ECD, GC-MS; MSZ 21470-95: GC-ECD, GC-MS

CAS számABC1C2C3Ki
75-35-41,1-diklór-etilén0,001K1
75-09-2diklór-metán0,001K1
76-13-11,1,2-triklór-trifluor-etán0,001K1
540-59-01,2-diklór-etilén0,001K1
75-34-31,1-diklór-etán0,001K1
67-66-3kloroform0,001K1
107-06-21,2-diklór-etán0,001K1
107-07-32-klór-etanol0,001K1
56-23-5széntetraklorid0,001K1
78-87-51,2-diklór-propán0,001K1
78-88-62,3-diklór-propilén0,001K1
75-27-4bróm-diklór-metán0,001K1
79-01-6triklór-etilén0,001K1
106-89-8epiklórhidrin0,001K1
110-75-82-klóretil-vinil-éter0,001K1
542-75-61,3-diklór-propilén0,001K1
1061-01-5cisz-1,3-diklór-propilén
10061-02-6transz-1,3-diklór-propilén
79-00-51,1,2-triklór-etán0,001K1
124-48-1dibróm-klór-metán0,001K1
106-93-41,2-dibróm-etán0,001K1
127-18-4tetraklór-etilén0,001K1
79-34-51,1,2,2-tetraklór-etán0,001K1
Összes halogénezett alifás szénhidrogén0,010,121025K1
75-01-4vinil-klorid*k0,0010,010,050,1K1

MSZ 21470-93: GC-ECD, GC-MS

9. Klórfenolok

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
Monoklórfenolok0,002K1
95-57-82-MCP
108-43-03-MCP
106-48-94-MCP
Diklórfenolok0,003K1
120-83-22,4-DCP
576-24-92,3-DCP
583-78-82,5-DCP
87-65-02,6-DCP
Triklórfenolok0,002K1
933-78-82,3,5-TCP
933-75-52,3,6-TCP
95-95-42,4,5-TCP
88-06-22,4,6-TCP0,001
609-19-83,4,5-TCP
3,4,6-TCP
Tetraklórfenolok TeCP0,001K1
58-90-22,3,4,6-
935-95-52,3,5,6-
4901-51-32,3,4,5-
87-86-5Pentaklórfenol0,002K1
Összes klórfenol0,0030,011310K1

MSZ 21470-97: GC-ECD, GC-MS

10. Poliklórozott bifenilek (PCB)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
1336-36-37 PCB összesen (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)0,020,10,215K1

MSZ 21470-98: GC-MS

11. Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F)

(ng/kg TEQ-ban)

CAS számABC1C2C3Ki
PCDD/F* (ng/kg TEQ-ban)0,55101001000K1

TEQ = "Toxicitási Egyenérték"

MSZ 21470-100: GC-MS

12. Növényvédő szerek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
50-29-3DDT*kK1
6088-51-3DDD*kK1
53-19-0o,p'-DDD
72-54-8p,p'-DDD
72-55-9DDE*kK1
DDT/DDD/DDE*k0,20,30,54K1
309-00-2Aldrin*kK1
57-74-9Klórdrin*kK1
60-57-1Dieldrin*kK1
72-20-8Endrin*kK1
Összes drin*k0,10,30,54K1
319-84-6alfa-HCH*kK1
319-85-7ß-HCH*kK1
319-86-8delta-HCH*kK1
58-89-9gamma-HCH*kK1
608-73-1Összes HCH (1)*k0,010,020,22K1

MSZ EN ISO 6468 csak vízvizsgálatokra

290-87-91,3,5-Triazin*k0,10,516K1
Foszforsavészterek*k1,02510K1
Fenoxi karbonsav származékok*k12310K1
Karbamátok*k151020K1

Mintaelőkészítés: MSZ 21470-4-től 25-ig, 29, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 57, 63, 65-74,

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8270A módszernek: GC-MS

Lindán MSZ 21470-3: GC-ECD; Triazinok MSZ 21470-25, 33, 38, 39: GC;

Foszforsavészterek MSZ 21470-16, 34, 35, 40, 62, 63: GC;

Fenoxi karbonsav származékok MSZ 21470-8, 9, 20, 27, 46, 73: GC;

Karbamátok MSZ 21470-45, 54, 58: GC

13. Egyéb vegyületek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS számABC1C2C3Ki
110-86-1Piridin0,010,10,20,31K2
109-99-9Tetrahidro-furán0,10,52520K2
110-01-0Tetrahidro-tiofén0,10,541040K2

Mintaelőkészítés: MSZ 21470-92

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8020A: GC, illetve az EPA 8260A: GC-MS módszernek.

A talajok mintavételezését az MSZ 21470-1 sz. szabvány szerint kell végezni.

3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez[6]

Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre

CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma

*k = a kimutathatósági határ értéke

A tájékoztatásul megadott - dőlt betűvel szedett, előkészületben lévő - magyar szabványok (a továbbiakban: MSZ) a szennyezettségi (B) határérték biztonságos mérésére alkalmasak.

1. Fémek és félfémek

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
7440-47-3Króm150100150200K2
Króm VI.*k10203040K1
7440-48-4Kobalt1204075150K2
7440-02-0Nikkel5205075100K2
7440-50-8Réz102003005001000K2
7440-66-6Cink652003005001000K2
7440-38-2Arzén510205075K1
7439-98-7Molibdén52075100300K2
7782-49-2Szelén15102050K2
7440-43-9Kadmium0,456810K1
7440-31-5Ón21050100150K2
7440-39-3Bárium200700100015002000K2
7439-97-8Higany0,211,523K1
7439-92-1Ólom3104075100K2
7440-42-8Bór (B)10050075010001500K2
7440-42-8Ezüst*k105080100K2

MSZ 1484-3: AAS (FAAS, ETA-AAS, ICP-OES)

2. Szervetlen vegyületek

(mértékegység: mg/l, illetve µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
Cianid 4,5 pH µg/l2050100150300K1
Cianid összes µg/l201002005001000K1
Tiocianátok µg/l*k501003001500K1
16984-48-8Fluorid µg/l5001500200030004000K2
Szulfát mg/l2002505007001000K2
Foszfát (PO43-) µg/l200500100015002000K2
Nitrát mg/l102580120200K2
Ammónium µg/l250500100030004000K2

MSZ 260-30: spektrofotometriás, MSZ 260-33: spektrofotometriás;

MSZ 448-17: ionszelektív elektród; (fluor)

MSZ 448-13: komplexometria (+ csapadékos titrálás); (szulfát)

MSZ 448-18: spektrofotometriás; MSZ 448-12: spektrofotometriás; (foszfát, nitrit, nitrát)

MSZ ISO 7150-1: spektrofotometriás;

MSZ EN ISO 10304-1: ionkromatográfiás, MSZ EN ISO 10304-3: ionkromatográfiás

3. Szénhidrogének (TPH)

(mértékegység: µg/l)

ABC1C2C3Ki
Összes alifás szénhidrogén (TPH)5010050010002000K1

Metodika készül a 80/778/EEC:IR (ISO 5661) alapján (IR + GC-FID)

MSZ 1484-7: GC-FID

4. Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
71-43-2Benzol0,05151020K1
108-88-3Toluol0,0520305080K1
100-41-4Etil-benzol0,0520305080K1
1330-20-7Xilolok0,0520305080K1
98-82-8i-Propil-benzol0,05
103-65-1n-Propil-benzol0,05
108-67-81,3,5-trimetil-benzol0,05
98-06-6terc. butil-benzol0,05
95-63-61,2,4-trimetil-benzol0,05
135-98-8sec. Butil-benzol0,05
526-73-81,2,3-trimetil-benzol0,05
99-87-6i-propil-toluol0,05
141-93-5m-dietil-benzol0,05
105-05-5p-dietil-benzol0,05
104-51-8n-butil-benzol0,05
99-62-71,3-diizopropil-benzol0,05
102-25-01,3,5-trietil-benzol0,05
611-14-31,2-metil-etil-benzol0,05
620-14-41,3-metil-etil-benzol0,05
622-96-81,4-metil-etil-benzol0,05
Egyéb alkilbenzol összesen20305080K1

MSZ 1484-4: GC-FID, GC-MS

5. Fenolok

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
108-95-2Fenol0,220502501000K1
1319-77-3Krezol0,153075200K1
120-80-9Katechol0,153075200K1
108-46-3Rezorcin0,153075200K1
Összes fenol0,320603001300K1

MSZ 1484-1 (fenol index): spektrofotometria;

Alkalmazható MSZ 1484-10: GC-MS

6. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki,
91-20-3Naftalinok*0,1252070K1
208-96-8Acenaftilén0,020,20,525K1
83-32-9Acenaftén0,020,050,525K1
86-73-7Fluorén0,020,050,525K1
85-01-8Fenantrén0,020,10,525K1
120-12-7Antracén0,020,050,525K1
206-44-0Fluorantén0,0050,10,20,51K1
129-00-0Pirén0,0020,10,20,51K1
56-55-3benz(a)antracén0,0020,020,10,20,5K1
218-01-9Krizén0,0020,020,050,10,2K1
205-99-2Benz(b)fluorantén0,0010,020,030,050,1K1
207-08-9Benz(k)fluorantén0,0010,020,030,050,1K1
192-97-2Benz(e)pirén0,0010,010,020,050,1K1
50-32-8Benz(a)pirén0,0010,010,020,050,1K1
193-39-5Indenol(1.2.3cd)-pirén0,0010,010,020,050,1K1
53-70-3Dibenz(a.h)antracén0,020,010,020,050,1K1
191-24-2Benz(g,h,i)perilén0,0020,010,020,050,1K1
Összes PAH a naftalin(ok) nélkül0,125815K1

* Naftalinok: Naftalin + 1-Metil-naftalin + 2-Metil-naftalin; naftalin MSZ 1484-4

PAH MSZ 1484-6: GC

7. Klórozott aromás szénhidrogének

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
108-90-7Klórbenzol0,011520180K1
Diklórbenzolok0,010,51550K1
95-50-11,2-DCB
541-73-11,3-DCB
106-46-71,4-DCB
Tiklórbenzolok0,010,11210K1
120-82-1-1,2,4-TCB
87-61-6-1,2,3-TCB
-1,3,5-TCB
634-66-2Tetraklórbenzolok0,010,10,512,5K1
608-93-5Pentaklórbenzol0,010,050,10,51K1
118-74-1Hexaklórbenzol0,010,050,10,20,5K1
90-13-1Klórnaftalinok0,010,10,516K1
108-86-1Bróm-benzol0,010,11210K1
Összes klórozott aromás szénhidrogén0,052830200K1

MSZ 1484-5: GC-ECD, GC-MS; MSZ 1484-8: GC-ECD, GC-MS

8. Halogénezett alifás szénhidrogének

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
Diklór-etilének0,051050100200K1
75-35-41,1-diklór-etilén
540-59-01,2-diklór-etilén
75-09-2Diklór-metán0,051050200400K1
76-13-11,1,2-Triklór-trifluor-etán0,051050200400K1
Diklór-etánok0,05151540K1
75-34-31,1-diklóretán
107-06-21,2-diklóretán
67-66-3Kloroform0,0553050100K1
107-07-32-Klór-etanol0,055101530K1
56-23-5Széntetraklorid0,05251015K1
78-87-51,2-Diklór-propán0,052040100200K1
78-88-62,3-Diklór-propilén0,052040100200K1
75-27-4Bróm-diklór-metán0,053050150400K1
79-01-6Triklór-etilén0,051040150400K1
106-89-8Epiklórhidrin0,050,12510K1
110-75-82-Klóretil-vinil-éter0,055153050K1
542-75-61,3-Diklór-propilén0,051050100400K1
10061-01-5cisz-1,3-diklór-propilén
10061-02-6transz-1,3-diklór-propilén
79-00-51,1,2-Triklór-etán0,053040150400K1
124-48-1Dibróm-klórmetán0,053050100400K1
106-93-41,2-Dibróm-etán0,050,350100400K1
127-18-5Tetraklór-etilén0,051040150400K1
79-34-51,1,2,2-Tetraklóretán0,0510152040K1
Összes klórozott alifás szénhidrogén0,540100300800K1
75-01-4Vinil-klorid0,0010,10,50,71,0K1

MSZ 1484-5: GC-ECD, illetve GC-MS

9. Klórfenolok

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
Monoklórfenolok0,0151030100K1
95-57-82-MCP
108-43-03-MCP
106-48-94-MCP
Diklórfenolok0,011,03515K1
120-83-22,4-DCP
576-24-92,3-DCP
583-78-82,5-DCP
87-65-02,6-DCP
Triklórfenolok0,011,03515K1
95-95-42,3,5-TCP
88-06-22,3,6-TCP
2,4,5-TCP
2,4,6-TCP
3,4,5-TCP
3,4,6-TCP
Tetraklórfenol TeCP0,011,03515K1
58-90-22,3,4,6-
935-95-52,3,5,6-
4901-51-32,3,4,5-
87-86-5Pentaklórfenol0,010,51,035K1
Összes klórfenol0,0561540120K1

MSZ 1484-10: GC-ECD, GC-MS

10. Poliklórozott bifenilek (PCB)

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
1336-36-3PCB0,00050,001K1
7 PCB összesen (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)0,050,11,5

MSZ 1484-6: GC-ECD, GC-MS

11. Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F)

(pg/l TEQ-ban)

CAS számABC1C2C3Ki
PCDD/F* (pg/l TEQ-ban)0,3******K1

* TEQ = "Toxicitási Egyenérték"

** Minden esetben kockázatfelmérés alapján kell megadni az egyedi határértéket.

A metodika előkészületben: GC-MS

12. Növényvédő szerek

(mértékegység: µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
50-29-3DDTK1
53-19-0o,p'-DDDK1
72-54-8p,p'-DDD
72-55-9DDEK1
DDT/DDD/DDE*k0,0010,050,10,5K1
309-00-2AldrinK1
57-74-9KlórdrinK1
60-57-1DieldrinK1
72-20-8EndrinK1
Összes drin*k0,030,10,20,5K1
319-84-6alfa-HCHK1
319-85-7ß-HCHK1
319-86-8delta-HCHK1
58-89-9gamma-HCHK1
608-73-1Összes HCH (1)*k0,20,51,02,0K1
290-87-9Triazinok*k0,10,51,02,0K1
Foszforsavészterek*k0,11,02,05,0K1
Fenoxi karbonsav származékok*k0,11,02,05,0K1
Karbamátok*k0,11,02,05,0K1
Összes növényvédő szer*k0,52,05,010,0K1

Mintaelőkészítés: MSZ 12750-26, 28-30, 35, 39-50 szerint, MSZEN ISO 6468

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8270A módszernek: GC-MS

Triazinok: MSZ 12750-28: GC-MS; Foszforsavészeterek: MSZ 448-40: GC

Fenoxi karbonsav származékok MSZ 12750-27, 32: GC-ECD

Karbamátok MSZ 12750-36, 37, 51: GC

13. Egyéb vegyületek

(mértékegység: mg/l, illetve µg/l)

CAS számABC1C2C3Ki
67-56-1Metanol mg/l0,2151020K2
67-63-0Izopropil-alkohol mg/l0,2151020K2
Glikolok mg/l0,2151020K2
110-86-1Piridin µg/l0,50,75125K2
109-99-9Tetrahidro-furán µg/l0,512510K2
110-01-0Tetrahidro-tiofén µg/l0,512530K2

Mintaelőkészítés: MSZ 1484-4 szerint

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 524.2 módszernek: GC-MS (kivéve glikolok)

14. pH

BC1C2C3
pH>79,09,39,610
pH<76,56,05,55,0

MSZ 448-22: potenciometriás

A felszín alatti vízből történő mintavételt az MSZ 21464 sz. szabvány szerint kell végezni.

Lábjegyzetek:

[1] A (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.08.05.

[2] A (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.08.05.

[3] Módosította a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.08.05.

[4] A (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.08.05.

[5] A (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.08.05.

[6] A (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.08.05.

Tartalomjegyzék