131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kibontakozási hitelhez nyújtott kamattámogatás összegét egyéb bevételként kell elszámolni, a kibontakozási hitelkonstrukció keretében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott kibontakozási támogatás összegét tőketartalékba kell helyezni."

2. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Kormány az életképes agrárvállalkozások megerősítésére, a családi és kisvállalkozások, valamint a termékek beszerzését, feldolgozását, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések tőkeellátásának hosszú lejáratú hitelen keresztül történő javítására, továbbá az agrárgazdasági vállalkozások reorganizációs célú kivásárlásának elősegítésére gazdahitel programot hirdet meg."

3. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A minőségi termelés segítése és a talajerő-utánpótlás javítása céljából a Kormány támogatja a jó minőségű vetőmagok és műtrágyák termesztéstechnológiai követelményeknek megfelelő felhasználását. E célok megvalósítása érdekében a vetőmagtermelők és -forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók, valamint a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: termelők) legfeljebb tizenkét hónap lejáratra 80%-os állami készfizető kezességvállalás, valamint a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás mellett hitelt vehetnek igénybe. A Kormány a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

(2) A vetőmagtermelők és -forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók számára a kedvezményes hitel igénybevételének feltétele, hogy a fémzárolt vetőmagot, illetve a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát az (1) bekezdésben meghatározott termelők részére legfeljebb tizenkét hónap lejáratra kamatmentes áruhitellel értékesítsék, amennyiben a termelők az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vették igénybe.

(3) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott termelők által felvett hitel összege vetőmag esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint, műtrágya esetében legfeljebb tízezer forint lehet.

(4) E § rendelkezéseinek hatálya kiterjed a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 9. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter