14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a tv. 7. §-ának b) pontjában és a 8. §-ában foglaltakra, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő adatbázis létrehozása érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § (1) A mezőgazdasági termelő a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint támogatást csak abban az esetben vehet igénybe, ha a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlap (a továbbiakban: adatlap) kitöltésével gazdálkodási tevékenységéről adatot szolgáltat, valamint a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozattal hozzájárul a körzeti földhivatal által nyilvántartott földhasználati lapok adatainak a lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) részére történő átadásához, kezeléséhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség arra a mezőgazdasági termelőre terjed ki, aki/amely a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatást igénybe kívánja venni, feltéve, ha

a) legalább egy hektár szántóterületet vagy gyepet, illetve ötszáz négyzetméter szőlőültetvényt vagy gyümölcsöst használ, illetve - területi korlátozás nélkül - kertészeti termelést végez, vagy

b) földhasználat hiányában legalább egy számos állatot tart, vagy

c) erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, illetőleg halászati tevékenységet folytat.

(3) Nincs szükség a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatás igénybevételéhez a kizárólag

a) integrátori,

b) lízingbe-, illetve bérbeadási,

c) mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása kivételével az élelmiszer-feldolgozó,

d) gépkölcsönzési,

e) gépi szolgáltatási,

f) részes művelési,

g) bérmunka

tevékenységet folytatók e rendelet szerinti nyilvántartásba vételére.

(4) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által külön rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, értékesítő szervezetek, illetve a mezőgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szövetkezetek esetében a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatás igénybevételének nem feltétele az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel.

(5) Az adatlapot akkor is a mezőgazdasági termelő teljes gazdasági tevékenységére és az általa használt összes földterületre vonatkozóan kell kiállítani, ha nem minden földterülete, terméke vagy tevékenysége után kíván támogatást igénybe venni."

2. § Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § (1) A mezőgazdasági termelő a földművelésügyi hivatalnál az adatlap kitöltésével kérheti a nyilvántartásba vételét. Amennyiben a mezőgazdasági termelő kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet végző erdőgazdálkodó, abban az esetben az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatóságánál (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) kell kérnie a nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezését követően a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság - a mezőgazdasági termelőnek a 2. számú mellékletben foglalt nyilatkozata alapján - bekéri az illetékes körzeti földhivataltól az általa kiállított - a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti - földhasználati lap adatait.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő több megye területén folytat mezőgazdasági tevékenységet, nyilvántartásba vételét csak egy megyei földművelésügyi hivatalnál, illetve erdészeti igazgatóságnál kell kérnie.

(3) Az adatlapot két példányban kell kitölteni és évente egy alkalommal, de legkésőbb május 31-ig - kezdő vállalkozás esetén a mezőgazdasági tevékenység megkezdését követő 30 napon belül - kell a földművelésügyi hivatalhoz, illetve az erdészeti igazgatósághoz beküldeni. Az adatlap egy példánya a mezőgazdasági termelőnél, egy példánya pedig a földművelésügyi hivatalnál, illetve az erdészeti igazgatóságnál marad.

(4) A mezőgazdasági termelőt a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság az adatlap beérkezésétől számított harminc napon belül nyilvántartásba veszi, és az erről kiállított igazolást (a továbbiakban: igazolás) a mezőgazdasági termelő részére kézbesíti.

(5) A mezőgazdasági termelőnek - új adatlap kitöltésével - a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság által adott nyilvántartási szám módosítását kell kérnie, ha a tárgyévben a mezőgazdasági termelő nevében, adószámában (adóazonosító jelében) változás következik be.

(6) A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság a mezőgazdasági termelő nyilvántartásba vételéről, a név, adószám (adóazonosító jel) közlésével az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát értesíti."

3. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4. § A 2. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a nyilvántartásba vételét követően, a nyilvántartási szám birtokában válik jogosulttá a tárgyévben a miniszter által rendeletben meghatározott támogatás igénylésére. A földművelésügyi hivatalhoz a támogatási igénylőlap a nyilvántartási adatlappal együtt is benyújtható."

4. § Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság az adatlapon szereplő adatokat, valamint a földhasználati lap adatait az adózás rendjére vonatkozó szabályok szerinti elévülési időn belül kezelheti, ezt követően köteles azokat a nyilvántartásából törölni."

5. § Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"7. § A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság kérelemre a tárgyévben már nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelőt törli a nyilvántartásból, feltéve, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévben a nyilvántartásba vételét követően még nem vett igénybe támogatást. A törlésről az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát is értesíteni kell."

6. § Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az adatlapon szereplő adatok helyszíni ellenőrzéséről a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság gondoskodik."

7. § Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 8. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelethez

Adatlap a mezőgazdasági termelő tárgyévi gazdasági tevékenységéről
Termelő (gazdálkodó) neve: ...................................................................................................................................................................
Levelezési címe (székhely): .....................................................................................................................................................................
Település (város, község): ............................................................................................................................................................
Utca, tér stb.: ...................................................................................................................................................................................
Házszám: ....................................................................................
Irányítószám: .............................................................................
Telefonszáma: .............................. _ ..............................


Adóazonosító jel: ����������

Adószám: ��������-�-��

Gazdálkodási forma: (1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság,
(3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású
őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) egyéb.
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

Őstermelői igazolvány száma: ����������
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: �����������
Bankszámlaszám: ��������-��������-��������
Előző évi árbevétel (ÁFA nélkül): ���� millió ��� ezer Ft
Ebből mezőgazdasági tevékenység árbevétele: ���� millió ��� ezer Ft

Az év közben alakult vállalkozásoknál a tárgyévben várható árbevételt kérjük beírni.
Termelő (gazdálkodó) által munkaviszony keretében foglalkoztatottak száma
tárgyév január 1-jén: ���� fő
A terület megoszlása művelési ágak szerint
(tárgyévet megelőző év december 31-i állapot)
1. tábla
KódMűvelési ágA használatban lévő terület
(ha)
Ebből bérelt terület
(ha)
ABCD
1010szántó
1020ebből 17 AK alatti terület
1030gyümölcsös
1040ebből termő
1050szőlő
1060ebből termő
1070rét
1080legelő
1090erdő
1100nádas
1110halastó
1120művelés alól kivett
1200összes terület
A szántóterület megoszlása tárgyévben a főbb mezőgazdasági termékek szerint
2. tábla
KódTermék megnevezéseTerület
(ha)
A várható termésátlag
(t/ha)
ABCD
2010búza (durumbúza nélkül)
2020durumbúza
2030rozs
2040őszi árpa
2050tavaszi árpa
2060zab
2070triticale
2075rizs
2080kukorica (hibrid vetőmag nélkül)
2090hibrid kukorica vetőmag
2100silókukorica
2110cukorrépa
2120repce
2130napraforgó
2140szója
2145szárazborsó
2150lucerna
2160vöröshere
2170burgonya
2175dohány
2180szántóföldi zöldség
2190egyéb növények
2300mindösszesen

A szántóterület mindösszesen (a 2. tábla 2300 sor "C" oszlopában szereplő adat) megegyezik az 1. tábla 1010 "C" oszlopában szereplő adattal.

Állatlétszám fajonkénti megoszlása
(tárgyévet megelőző év december 31-i állapot)
3. tábla
KódszámSzarvasmarha-állományDb
30101 évesnél fiatalabbborjú vágásra
3020egyébhímivarú
3030nőivarú
30401 és 2 éveshímivarú
3050nőivarúvágásra (vágóüsző)
3060egyéb
3070hímivarú
30802 éves és idősebbüszővágásra(vágóüsző)
3090egyéb (előhasi üsző)
3100tehéntejhasznú
3110egyéb
3200összesen (3010-tő13110-ig)
4. tábla
KódszámSertésállományDb
3210malac, 20 kg alatt
3220süldő, 20-50 kg-ig
3230hízósertés51-79 kg
324080-109 kg
3250110 kg és több
3260kocaelőhasi koca
3270egyéb vemhes koca
3280üres koca
3290szűz kocasüldő
3300tenyészkan
3400összesen (3210-tő13300-ig)
5. tábla
KódszámDb
3410csikó átminősítésig
3420kanca
3430tenyészmén
3440egyéb mén
3450herélt
3500összesen (3410-től 3450-ig)
6. tábla
KódszámJuhDb
3510bárányválasztásig
35201 évesig
3530anyajuh
3540anyajuhból tejhasznú
3550tenyészkos
3500egyébjuh
3600összesen (3510-től 3560-ig)
Egyéb állatállomány
7. tábla
KódszámLibaDb
3610napos és növendék*
3620tojó
3630gúnár
3640egyéb**
3700összesen (3610-től 3640-ig)
8. tábla
KódszámGyöngyösDb
37l0napos és növendék*
3720tojó
3730kakas
3740egyéb**
3800összesen (3710-től 3740-ig)
9. tábla
KódszámKacsaDb
3810napos és növendék*
3820tojó
3830gácsér
3840egyéb**
3900összesen (3810-tő13840-ig)
10. tábla
KódszámPulykaDb
3910napos és növendék*
3920tojó
3930kakas
3940egyéb
4000összesen (3910-től 3940-ig)
11. tábla
KódszámTyúkDb
4010napos és növendék*
4020tojó
4030tojóbólétkezési tojást termelő
4040keltetési tenyésztojást termelő
4050kakas
4060egyéb**
4100összesen (4010+4020+4050+4060)
12. tábla
KódszámEgyéb állatfajokDb
4110kecske összesen
4120ebből anyakecske
4130házinyúl összesen
4140ebből anyanyúl
4150vágógalamb
4160tenyésztett prémes állatok
4170méhcsaládok száma
4300technikai összesen (4110-4170-ig)

* 3 hónaposnál fiatalabb.

** 3 hónaposnál idősebb.

13. tábla
KódszámÁllatfajFérőhely
db
4510szarvasmarhatejhasznú
4520hízó
4530egyéb
4540sertéshízó
4550egyéb
4560
4570juh
4580kecske
4590baromfibroiler
4600vízi
4610egyéb
4700technikai összesen (4510-4610)
14. tábla
KódszámGépekDb
4810erőgép40 kW-ig
482041-80 kW-ig
483080 kW felett
4840betakarítógépgabona kombájn
10 kg/sec alatt
4850gabona kombájn
10 kg/sec felett
4800burgonya
4870cukorrépa
4880szálastakarmány
4890munkagéptalaj-előkészítő
4900vetőgép
4910növényvédelmi
4920öntöző
4930trágyaszóró
4900technikai összesen (4810-4900)
Saját és bérmunka becsült aránya
15. tábla
KódszámMűveletSaját családi, tagi, alkalmazotti munkávalBérmunkaÖsszesen
szövetkezetgazdasági társulásegyéb
%
5010talaj-előkészítés100%
5020vetés100%
5030növényápolás100%
5040betakarítás100%

Kelt: ................................

Nyilatkozat: Ezen adatlap kitöltésével hozzájárulok az abban foglalt adatok kezeléséhez.

......................................

mezőgazdasági termelő (gazdálkodó) aláírása

......................................

falugazdász

Kérjük hogy a bizonylat kitöltésével segítse munkánkat!

2. számú melléklet a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelethez[1]

Nyilatkozat

Név (megnevezés): .........................................................

Lakhely (székhely): .......................................................

Postai cím, telefonszám: ..................................................

Statisztikai számjel: .....................................................

Adószám: ..................................................................

Adóazonosító jel: .........................................................

Alulírott, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a lakóhelyem (székhelyem) szerinti megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal, illetve az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján kiállított földhasználati lapban foglalt - általam közölt - adataimat felhasználja.

Hely: ....................... Dátum: ...............................

...............................

mezőgazdasági termelő aláírása

Lábjegyzetek:

[1] A 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét a 13/2000. helyesbítés iktatta be

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére