150/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: SzjR.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az SzjR. 3. §-ának (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Szakmai gyakorlati időként a szakirányú oklevél megszerzését követően végzett és a kérelmezett szakértői tevékenységnek megfelelő)

" g) kutatási, fejlesztési"

(tevékenységet lehet figyelembe venni.)

2. §

Az SzjR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A szakmai kamara tagjait, illetőleg a tagságra nem jogosult, szerzett jogaikat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 52. §-ában foglaltak alapján gyakorló személyeket külön névjegyzékben kell nyilvántartani, a külön jogszabályban meghatározottak szerint."

3. §

Ez a rendelet 2000. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 11. §-a a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök