261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről

A biztosítóintézetekről és biztosítási tevékenységről szóló - többször módosított - 1995. évi XCVI. törvény 168. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A jelzáloghitelezési tevékenységet csak olyan biztosító folytathatja, amely az e rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

2. §

(1) A biztosító köteles a jelzáloghitelezési tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához munkaviszony keretében a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő jelzáloghitelezési tevékenység vezetőt alkalmazni.

(2) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetője felelősséggel tartozik

a) a beérkezett hiteligények kockázati szempontból történő értékeléséért,

b) a hitelkérelem benyújtásakor a hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok értékeléséért, illetve a fedezet meglétének folyamatos ellenőrzéséért,

c) a hitelek folyósításáért, illetve a folyósítási tevékenység és a hiteltörlesztés ellenőrzéséért.

3. §

(1) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetőjeként - a (2) bekezdésben foglaltakon, túlmenően - az alkalmazható, aki

a)[1]

b) szakirányú felsőfokú végzettséggel,

c) biztosítónál, hitelintézetnél, jelzáloghitel intézetnél, központi közigazgatási szervnél vezetőként, vezető tisztségviselőként legalább hároméves, megszakítás nélküli munkaviszonnyal, illetve közszolgálati jogviszonnyal, vagy e szerveknél legalább ötéves megszakítás nélküli szakmai munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve közszolgálati jogviszonnyal,

d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik.

(2) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetőjének legalább 5 éves hitelezési és ingatlanértékelési gyakorlattal kell rendelkeznie, illetve - ennek hiányában - a biztosítónak ilyen gyakorlattal rendelkező munkatársat, illetve munkatársakat kell foglalkoztatnia.

4. §

A biztosító jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdésének feltételei:

a) az üzleti tervben meghatározott jelzáloghitelezési tevékenységhez igazodó, megfelelő színvonalú, ügyfélszolgálati tevékenység ellátására alkalmas helyiség(ek) tulajdoni, használati vagy bérleti joga,

b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer kiépítése és működtetése.

5. §[2]

6. §

A biztosító köteles haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni, ha a jelzáloghitelezési tevékenységet, illetve annak valamely elemét megbízás alapján más, jogalannyal végezteti. A biztosító a - biztosító nevében történő - jelzáloghitelezéssel összefüggő kockázat vállalására nem adhat megbízást.

7. §

A biztosítónak olyan nyilvántartási rendszert kell vezetnie, amely lehetővé teszi a jelzáloghitelezési tevékenység keretén belül kihelyezett hitelek, illetve vállalt kockázatok elkülönített nyilvántartását, az egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelő értékelését, ellenőrzését.

8. §

A biztosítónak rendelkeznie kell a Felügyelet által elfogadott:

a) hitelbiztosítéki érték megállapítási szabályzattal,

b) adósminősítési és követelésminősítési szabályzattal,

c) kockázatvállalási szabályzattal,

d) fedezetértékelési szabályzattal.

9. §

Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdése 11. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 217. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.