268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő új, (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gazdahitel program keretében felvett hitel első teljes negyedévre számított kamattámogatásának megfelelő összegű kamattámogatási előleg nyújtható - az éves, kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosán csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal."

2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) A minőségi termelés segítése és a talajerő-utánpótlás javítása céljából a Kormány támogatja a jó minőségű vetőmagok és műtrágyák termesztéstechnológiai követelményeknek megfelelő felhasználását. E célok megvalósítása érdekében

a) a vetőmagtermelők és -forgalmazók,

b) a műtrágyagyártók,

c) a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: termelők), valamint,

d) a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek

legfeljebb tizenkét hónap lejáratra 80%-os állami készfizető kezességvállalás, valamint a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás mellett hitelt vehetnek igénybe.

(2) a) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontban foglalt jogosultak számára a kedvezményes hitel igénybevételének feltétele, hogy a fémzárolt vetőmagot, illetve a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők részére legfeljebb tizenkét hónap lejáratra kamatmentes áruhitellel értékesítsék, amennyiben a termelők a kedvezményes hitelt közvetlenül nem vették igénybe.

b) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogosultak számára a kedvezményes áruhitel igénybevételének további feltétele a vetőmag és műtrágya hazai termelőktől, gyártóktól történő beszerzése.

(3) A kedvezményes áruhitel lehetősége kiterjed a 2001. évi tavaszi vetésű növények alá a 2000. év őszén alapműtrágyaként felhasználásra kerülő foszfor és kálium hatóanyagú (1K) műtrágyákra is.

(4) A Kormány a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

(5) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők által felvett hitel összege vetőmag esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint, műtrágya esetében legfeljebb tízezer forint lehet.

(6) E § rendelkezéseinek hatálya kiterjed a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is."

3. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázatok elfogadásáról; az igénybe vehető kedvezmények tényleges mértékeiről a Bizottság előterjesztésére a minisztérium dönt: A Bizottság tagjait a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kéri fel; ügyrendjét maga határozza meg:"

4. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő, rendelkezés lép:

"(3) A pályázatokat a minisztérium legkésőbb 2001. március 31-ig bírálja el, és a döntésről az igénylőt tájékoztatja."

5. §

(1) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kibontakozási program és a gazdahitel program teljesítéséről az igénylő évente köteles jelentést készíteni, és azt a Bizottság részére legkésőbb a beszámolási évet követő május 31-ig megküldeni."

(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igénylő a kibontakozási hitelkonstrukció és a gazdahitel program alapján igénybe vehető kamattámogatást - a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével - folyamatosan, a kamatterhelésnek megfelelő gyakorisággal, a kamatbefizetésről szóló hitelintézeti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelheti."

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 30/2000. (III. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök