26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Pttv. 13. §-ának (4) bekezdése szerint készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az átadó polgármester e tisztsége megszűnésének időpontját, az átadás-átvétel, illetőleg a jegyzőkönyv készítésének időpontját és helyét, valamint a jelenlévők nevét;

b) az átadó polgármesternél lévő ügyek iratainak a felsorolását; az azokat tartalmazó mellékletre utalással, valamint a polgármesternél lévő minősített iratokat a titkos ügykezelési szabályoknak megfelelő tételes felsorolásban;

c) a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolását;

d) az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatosan:

1. tájékoztatást az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a tartozásokról és követelésekről,

2. tájékoztatást az önkormányzat hitelállományáról;

e) a polgármester birtokában lévő hivatali bélyegzők felsorolását, lenyomatát és a szigorú számadású nyomtatványok felsorolását;

f) a polgármester személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon, számítógép, számológép, személygépkocsi stb.) felsorolását;

g) az irodai berendezés leltár szerinti számbevételét;

h) a személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok felsorolását;

i) tájékoztatást a folyamatban lévő tárgyalásokról;

j) a jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tényeket és megállapításokat;

k) tájékoztatást a folyamatban lévő peres ügyekről;

l)[1] az átadó polgármester, az átvevő polgármester, a jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott aláírását, ahol az átadásban a Pttv. 13. § (4) bekezdésében meghatározott más személy az átvevő, annak aláírását.

(2) A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni a következő dokumentumokat:

a) a gazdasági programot, valamint az adott választási ciklust érintő költségvetési koncepciókat, költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint az éves és féléves beszámolókat;

b) az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlegét és a vagyonkataszterét;

c) az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat;

d) a polgármester által aláírt szerződéseket, kötelezettségvállalásokat.

Az aktuális adatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Amennyiben az adatok mennyisége ezt indokolja, külön mellékletként csatolható a jegyzőkönyvhöz.

2. §[2]

A jegyzőkönyvet öt példányban kell elkészíteni, s abból egy-egy példányt az átadónak, az átvevőnek, a jegyzőnek, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint az irattárnak kell átadni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.12.05.

[2] Módosította az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2012.12.05.