46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet

a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének c), n) és r) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a következő eljárásokért:

a) az építészeti-műszaki tervezői névjegyzékbe,

b) a műszaki szakértői névjegyzékbe, továbbá - a sajátos építményfajták kivételével - azoknak, akik

c) az építési-műszaki ellenőri névjegyzékbe,

d)[1] a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe (a továbbiakban együtt: névjegyzék) való felvételüket valamint azoknak, akik

e)[2] eseti építészeti-műszaki tervezési engedélyt, eseti műszaki ellenőri engedélyt, eseti felelős műszaki vezetői engedélyt kérnek, továbbá akik az elkülönített építészetiműszaki tervezői vagy építésügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételüket kérik.

2. §[3] (1)[4]

(2)[5]

(3) Az 1. §-ban felsorolt eljárások esetében a másodfokú eljárás díja 10 000 forint.

3. § (1) Az építésügyi-műszaki szakértői, valamint az építészeti-műszaki tervezői névjegyzékekbe történő felvétel esetén

a)[6] a névjegyzékbe vételre irányuló eljárás (együtt: I. fokú eljárás) díja a - külön jogszabályban meghatározott szakágak szerint - az illetékes építész, valamint mérnöki kamarát,

b) a másodfokú eljárás díja attól függően, hogy az első fokú eljárást melyik kamara folytatta le a Magyar Építész vagy a Magyar Mérnöki Kamarát

illeti meg.

(2)[7]

(3)[8] Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat "névjegyzékbe felvétel" címén a mellékletben megnevezett és felsorolt bankszámlákra, a (2) bekezdésben meghatározott díjakat a (2) bekezdésben meghatározott szervek részére kell befizetni.

(4)[9] A díjak nyilvántartására és elszámolására a kamarák esetében a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § (1) Az ügyfél a díj megfizetésének megtörténtét postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrészével vagy bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal a kérelem benyújtásakor igazolja. A díj megfizetésének, illetve a megfizetés igazolásának elmulasztása esetén az ügyfelet 8 napos határidővel - az 1957. évi IV. törvény 27. § (1) bekezdése szerint - hiánypótlásra kell felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az eljárást meg kell szüntetni.

(2) A díj az eljáró hatóság bevétele, amely a névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatainak teljesítésére használható fel.

(3) A másodfokú eljárás díját az (1) bekezdésben előírt módon kell megfizetni és igazolni.

(4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozatban kell elrendelni, és a díjat 30 napon belül vissza kell téríteni.

5. §[10] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az I. fokon folyamatban lévő ügyekben a befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a területi mérnöki kamaráktól az iratok átvételével egyidejűleg az illetékes építésfelügyeleti hatóság veszi át.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelethez

I. A Magyar Építész Kamara országos és területi kamaráinak bankszámlaszámai:

1. Az első fokon eljáró területileg illetékes építész kamarák bankszámlaszámai:

a) Budapesti Építész Kamara:

10200902-32712786-00000000

b) Csongrád Megyei Építész Kamara:

10102842-37124217-00000009

c) Déldunántúli Építész Kamara:

10402427-24215813-00000000

d) Zala Megyei Építész Kamara:

10404900-49015696-00000000

e) Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara:

11732002-20360203-00000000

f) Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara:

11738008-20064141-00000000

g) Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara: 10300002-33218230-00003285[11]

h) Pest Megyei Építész Kamara:

11742001-20035293-00000000

i) Somogy Megyei Építész Kamara:

10200799-39712543-00000000

j) Vas Megyei Építész Kamara:

10200641-47014400-00000000

k) Heves Megyei Építész Kamara:[12]

11610005-01030000-10000001

l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara:

11734004-20428264-00000000

m) Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara:

11740009-20057475-00000000

n) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara:

11744003-20918435-00000000

o) Veszprém Megyei Építész Kamara:

73200189-10001442-00000000

p) Békés Megyei Építész Kamara:

10402609-26051408-00000000[13]

r) Nógrád Megyei Építész Kamara:[14]

55400187-10003664[15]

s) Fejér Megyei Építész Kamara:

11736006-20292944-00000000

t) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara:

10404508-45057647-00000000

2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamarának a Magyar Hitelbank Rt. Széchenyi Igazgatóságán vezetett 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.

II. Az országos Magyar Mérnöki Kamara és területi kamaráinak bankszámlaszámai:

1. Az első fokon eljáró területileg illetékes mérnöki kamarák bankszámlaszámai:

a) Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara:

10102086-68836102-00000000

b) Csongrád Megyei Mérnöki Kamara:

10102842-37119117-00000002

c) Baranya Megyei Mérnöki Kamara:

10402427-24215545-00000000

d) Zala Megyei Mérnöki Kamara:[16]

12092309-00223530-00100008

e) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara:

10200098-25711491-00000000

f) Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara:

11738008-20063968-00000000

g) Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara:

10103379-10151926/9

h) Tolna Megyei Mérnöki Kamara:

11746005-20009393-00000000

i) Somogy Megyei Mérnöki Kamara:

10200799-39712495-00000000

j) Vas Megyei Mérnöki Kamara:

10104789-62711559-00000002

k) Heves Megyei Mérnöki Kamara:

10103513-47640629-00000006

l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara:[17]

10800014-20000006-10390463

m) Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara:

10200452-36017320-00000000

n) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara:[18]

10700048-26670500-51100005

o) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara:

10104820-63131860-00000006

p) Békés Megyei Mérnöki Kamara:

53200118-10005958-00000000

r) Nógrád Megyei Mérnöki Kamara:

10103726-50107234-00000002

s) Fejér Megyei Mérnöki Kamara:

11736116-20154228-00000000

t) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara:

11745011-20406556-00000000

2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamarának a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.[19]

III. Az első fokon eljáró területileg illetékes építésfelügyeletet ellátó szervezetek bankszámlaszámai:[20]

IV. A másodfokon eljáró Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal bankszámlaszáma:[21]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.04.19.

[2] Megállapította a 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.09.23.

[3] Megállapította a 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.09.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.04.19.

[5] Hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.04.19.

[6] Módosította a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.04.19.

[7] Hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.04.19.

[8] Módosította a 30/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet 1. § 1. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[9] Módosította a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.04.19.

[10] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 341. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[11] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[12] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[13] Módosította a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.04.19.

[14] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[15] Módosította a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.04.19.

[16] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[17] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[18] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[19] Megállapította az 52/2004. (IX. 8.) BM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.09.23.

[20] Hatályon kívül helyezte a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése 9. pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése 9. pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

Tartalomjegyzék