Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 75. § (7) bekezdésében, az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

A regionális államigazgatási hivatal jogállása

1. §

(1) A regionális államigazgatási hivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Regionális államigazgatási hivatal (a továbbiakban: hivatal)

a) a budapesti székhelyű Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel,

b) a győri székhelyű Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Győr-Moson-Sopron megyére, Vas megyére és Zala megyére kiterjedő illetékességgel,

c) a székesfehérvári székhelyű Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel,

d) a kaposvári székhelyű Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Baranya megyére, Somogy megyére és Tolna megyére kiterjedő illetékességgel,

e) az egri székhelyű Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Heves megyére és Nógrád megyére kiterjedő illetékességgel,

f) a debreceni székhelyű Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Hajdú-Bihar megyére, Jász-Nagykun-Szolnok megyére és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiterjedő illetékességgel,

g) a szegedi székhelyű Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Bács-Kiskun megyére, Békés megyére és Csongrád megyére kiterjedő illetékességgel.

(3) A hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(4) A hivatalt hivatalvezető vezeti.

2. §

(1) A hivatalt az önkormányzati miniszter irányítja.

(2) A hivatal hatáskörébe külön jogszabály alapján tartozó államigazgatási feladat ellátásának szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) ezen ügyek tekintetében gyakorolja a Kormány tagai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és g)-i) pontjaiban meghatározott hatásköröket.

(3) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a hivatalt a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól.

(4) A hivatalvezető évente beszámol az önkormányzati miniszternek a hivatal tevékenységéről. A hivatalvezetőt a szakmai irányító miniszter - a felelősségi körébe tartozó feladatok tekintetében - jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

3. §

(1) A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Szombathelyen és Zalaegerszegen kirendeltsége működik.

(2) A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Tatabányán és Veszprémben kirendeltsége működik.

(3) A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Pécsett és Szekszárdon kirendeltsége működik.

(4) Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Miskolcon és Salgótarjánban kirendeltsége működik.

(5) Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Szolnokon és Nyíregyházán kirendeltsége működik.

(6) A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak a hivatal szervezeti egységeként Kecskeméten és Békéscsabán kirendeltsége működik.

(7) A kirendeltséget hivatalvezető-helyettesi megbízással rendelkező kirendeltségvezető vezeti.

4. §

(1) A hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szervek) a következők:

a) szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,

b) az állami főépítész az állami főépítészi feladatok ellátására,

c)[1] építésfelügyelet az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására.

(2) A szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörét kormányrendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakigazgatási szervnek a kirendeltségen önálló osztálya működik.

(4)[2] A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal szakigazgatási szerveként működő állami főépítész az 1. § (2) bekezdésétől eltérően különös illetékességgel rendelkezik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti települések vonatkozásában.

5. §

(1) Hivatalvezetőnek az a személy nevezhető ki, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, továbbá jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

(2) A hivatalvezetővé történő kinevezéssel egyidejűleg az érintett személynek köztisztviselői kinevezést kell adni, ha a hivatallal egyébként nem áll közszolgálati jogviszonyban.

(3) A hivatalvezetővé történő kinevezésre a köztisztviselők jogállásról szóló törvénynek a vezetői megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) A hivatalvezető felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és a felmentés kivételével - az önkormányzati miniszter gyakorolja.

(5) A hivatalvezető főosztályvezetői besorolású köztisztviselő.

6. §

(1) A hivatalvezetőt hivatalvezető-helyettes helyettesítheti.

(2) Hivatalvezető-helyettesnek az a személy bízható meg, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, továbbá jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, valamint a hivatallal közszolgálati jogviszonyban áll vagy a megbízásával egyidejűleg a hivatallal közszolgálati jogviszonyt létesít.

(3) A hivatalvezető-helyettest - a hivatalvezető véleményének kikérésével - az önkormányzati miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter egyetértésével bízza meg.

(4) A hivatalvezető-helyettes felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a felmentés, illetve a vezetői megbízás adása és visszavonása kivételével - a hivatalvezető gyakorolja.

(5) A hivatalvezető-helyettes főosztályvezetői besorolású köztisztviselő.

7. §

(1) A szakigazgatási szerv vezetője, illetve a szakigazgatási szerv feladatait ellátó személy felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A szakigazgatási szerv vezetője esetében vezetői megbízás adásához és visszavonásához a szakigazgatási szerv által ellátott államigazgatási feladat ellátásának szakmai irányító miniszter egyetértése szükséges.

(2) A szakigazgatási szerv köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja.

8. §

(1) A hivatal szervezeti és működési szabályzatát az önkormányzati miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter egyetértésével - a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében a szakmai irányító miniszter egyetértésével - normatív utasításban adja ki.

(2) A hivatal költségvetésének előkészítése során az önkormányzati miniszter kikéri a szakmai irányító miniszter véleményét.

9. §

(1) A hivatalvezető véleményező, egyeztető fórumként regionális államigazgatási kollégiumot (a továbbiakban: kollégium) működtet.

(2) A kollégium elnöke a hivatalvezető, tagai a hivatalvezető-helyettes, a kirendeltségvezetők, a szakigazgatási szervek vezetői, valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egységek vezetői, továbbá a központi hivataloknak és a kormányhivataloknak a hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező területi szerveinek a vezetői.

(3) A kollégium működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg.

(4) A kollégium

a) elemzi és értékeli az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának, valamint a hatóságok közigazgatási hatósági eljárásának tapasztalatait,

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról,

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését,

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan,

e) értékeli a közigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét.

10. §

A hivatalvezető szükség szerint, a kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett regionális koordinációs értekezletet hívhat össze több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására.

A hivatal feladatai

11. §

(1) A hivatal jogszabályban meghatározottak szerint

a) közigazgatási hatósági jogkört gyakorol,

b) felügyeleti jogkörében jár el,

c) választási eljárással kapcsolatos feladatokat lát el,

d) törvényességi felügyeletet gyakorol a működési területén székhellyel rendelkező területfejlesztési intézmények felett,

e) egyetértési jogot gyakorol a jegyző által kiadott egyedi iratkezelési szabályzat kiadásához,

f) végzi a közigazgatási informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggő ügyviteli és informatikai feladatokat,

g) ellátja a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését, ellátja a közszolgálati nyilvántartás vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

h) helyi lakásügyi szervként jár el,

i) képzési, továbbképzési, vizsgaszervezési és vizsgáztatási feladatokat lát el,

j) szabálysértési eljárás során méltányossági jogkört gyakorol,

k) közreműködőként jár el a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján,

l) közreműködik a katasztrófák elleni védekezés szervezésére vonatkozó feladatok ellátásában.

(2) A hivatal

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,

b) ügyfélszolgálatot működtethet,

c) kezdeményezheti a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez,

d) közreműködik a kormányhivataloknak és központi hivataloknak a hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező területi és helyi szervei informatikai tevékenységének összehangolásában.

(3)[3] A Kormány a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét jelöli ki.

12. §

(1) A hivatal döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak az Alkotmány 19. § (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. § d)-e)) pontjaiban meghatározott feladatai ellátásában, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az Ötv. 96. § a) és c)-d) pontjaiban, valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai ellátásában.

(2) A hivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása körében

a) a feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítésében, értékeli és elemzi az ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását,

b) a helyi önkormányzatoktól - az Ötv. 97. § e) pontjára figyelemmel - adatokat és információkat kér a szakmai irányító miniszter ágazati feladatai ellátása érdekében, az információkat összegzi és továbbítja a szakmai irányító miniszternek,

c) a helyi önkormányzat felkérésére - a szakmai irányító miniszterrel, valamint a feladat- és hatáskörrel rendelkező, illetékes államigazgatási szervvel egyeztetve - az Ötv. 97. § d) pontjában foglaltakra figyelemmel a helyi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatok részére az önkormányzat ágazati feladatainak ellátásához.

(3) A hivatal a szakmai irányító miniszter kérésére közreműködik a szakmai irányító miniszter külön jogszabályban meghatározott, helyi önkormányzatokkal összefüggő egyes feladatainak ellátásában.

(4) Amennyiben a hivatal az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatai ellátása során jogszabálysértést észlel, kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező, illetékes állami szerv eljárásának a megindítását.

(5) A hivatal - az autonóm államigazgatási szervek és a kormányhivatalok kivételével - az illetékességi területén székhellyel rendelkező közigazgatási szervtől, valamint hatósági jogkörben eljáró más szervtől vagy személytől az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően bármely döntést bekérhet, intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve - külön jogszabályban meghatározott esetekben - az iratokba betekinthet.

(6) A hivatal az (5) bekezdésben meghatározott szervnél - törvénysértés észlelése esetén - egyeztető eljárást kezdeményez. Ennek eredménytelensége esetén az érintett szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást, utóbbi eredménytelensége esetén a szakmai irányító miniszternél eljárást kezdeményez.

(7) A hivatal - a (6) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén - az (5) bekezdésben meghatározott szerv felügyeleti szerve és a szakmai irányító miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi az önkormányzati miniszternél a (8) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.

(8) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, az önkormányzati miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter együttesen tesz javaslatot a Kormánynak az Alkotmány 35. § (4) bekezdése szerinti intézkedés meghozatalára.

13. §

(1) A hivatal az illetékességi területén székhellyel rendelkező közigazgatási szervek vonatkozásában ellenőrzi

a) az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint a közigazgatási szervek tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását;

b) az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását.

(2) A hivatal az ellenőrzési jogköre gyakorlása során jogosult határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, az iratokat megismerni.

14. §

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

15. §

A regionális államigazgatási hivatal - a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése kivételével - a regionális közigazgatási hivatal általános jogutódja az állománytábla szerinti létszám érintetlenül hagyásával.

16. §[4]

17. §[5]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (12) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[2] Beiktatta a 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 72. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[3] Beiktatta a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (19) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2009.01.03.

[5] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte e rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2009.01.02.

Tartalomjegyzék