4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet

a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 59. § (4) bekezdésében, a 63. § (3) bekezdésében, továbbá a 85. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálatra (a továbbiakban: Őrszolgálat) és tagjaira (a továbbiakban: állami természetvédelmi őr),

b)[1]

c) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) természetvédelmi őrszolgálatára és tagjaira, az önkormányzati természetvédelmi őrökre (a továbbiakban: önkormányzati természetvédelmi őr).

(2) A rendelet hatálya alá tartozó személy a Tvt.-ből, illetve más jogszabályból adódó feladat- és hatáskörét a Tvt. céljainak megvalósítása érdekében határozottan, a törvényesség betartásával és az emberi jogok tiszteletben tartásával köteles ellátni, illetve gyakorolni.

(3)[2] Az Őrszolgálat felügyeletét és irányítását - jogszabályban meghatározott körben, az abban foglalt előírások szerint - a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatali szervezete (a továbbiakban: Minisztérium) és az igazgatóságok egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: igazgató) útján látja el.

(4) Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrök felügyeletét a miniszter a Minisztérium és az igazgatóságok útján gyakorolja. Ennek során:

a) szervezi és végzi az önkormányzati természetvédelmi őrök - e rendelet szerinti - szakterületi vizsgáztatását, továbbképzését,

b) ellátja az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az önkormányzati természetvédelmi őrök természetvédelmi tevékenységének felügyeleti ellenőrzését, jogsértés esetén annak elhárításához, megszüntetéséhez az arra külön jogszabályban megfogalmazott szerveknél a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezi,

c) az illetékes önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az önkormányzati természetvédelmi őrök évenkénti beszámoltatását.

(5) Az illetékes önkormányzat jegyzője

a) az önkormányzat által létrehozott természetvédelmi őrszolgálatról, illetőleg az alkalmazott önkormányzati természetvédelmi őrökről - a létrehozást, illetve alkalmazást követő 15 napon belül - tájékoztatja a Minisztériumot,

b) közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az önkormányzati természetvédelmi őrök feladatainak ellátását, működését.

Az Őrszolgálatra, valamint az állami és az önkormányzati természetvédelmi őrökre vonatkozó közös szabályok

2. § (1) Az igazgatóság Őrszolgálatának hivatalos elnevezése az igazgatóság - külön jogszabályban meghatározott - nevének a "Természetvédelmi Őrszolgálata" kifejezéssel kiegészített formája.

(2) Az Őrszolgálat közvetlen vezetésével az igazgató az általa kinevezett őrszolgálat-vezetőt bízza meg.

(3)[3] Az állami és az önkormányzati természetvédelmi őr szolgálati beosztási megnevezését miniszteri rendelet tartalmazza.

3. § (1) Állami vagy önkormányzati természetvédelmi őr az lehet, aki

a)[4] az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelel,

b)[5] legalább középfokú iskolai végzettséggel és megfelelő szakirányú közép- vagy felsőfokú képesítéssel rendelkezik,

c) állami természetvédelmi őr esetén a szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek megfelel,

d) sikeres természetvédelmi őri vizsgát tett.

(2)[6]

(3) A szakirányú közép- vagy felsőfokú képesítések körét külön jogszabály tartalmazza.

(4)[7] Azt az állami vagy önkormányzati természetvédelmi őrt, aki a külön jogszabály szerinti szakirányú középfokú képesítéssel és nem szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú végzettsége alapján kell besorolni. A miniszteri rendelet szerinti szolgálati beosztási megnevezésként azonban legfeljebb természetvédelmi tájegységvezető megnevezés alkalmazható.

(5)[8] A természetvédelmi vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületen szerzett tudományos fokozattal rendelkező személyt a felsőfokú végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezőkre vonatkozó szabályok szerint kell besorolni.

4. § (1) Az a személy, akit természetvédelmi őrként kívánnak foglalkoztatni

a) állami természetvédelmi őr esetén a 3. § (1) bekezdés c) pont alapján - a szolgálati maroklőfegyver tartásához szükséges külön jogszabályok szerinti - orvosi és pszichológiai alkalmassági igazolást, valamint a fegyverismereti vizsgabizonyítványt,

b) a 3. § (1) bekezdés d) pont szerinti természetvédelmi őri vizsgát

c)[9] a Törvényben előírt vizsgát

természetvédelmi őri foglalkoztatásának tervezett kezdő időpontjáig köteles beszerezni, illetőleg letenni.

(2)[10] A természetvédelmi őri vizsgát a Minisztérium háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni, a vizsgára való felkészítést az igazgatóság biztosítja, a vizsgáztatást a Minisztérium szervezi, és kiadja a természetvédelmi őri vizsga tananyagát.

(3) A vizsgabizottság azt a természetvédelmi őrt, akinek felkészültségét nem tartja megfelelőnek, a vizsga egy hónapon belül történő megismétlésére utasítja. A vizsga legfeljebb két alkalommal ismételhető meg.

(4)[11] A vizsgára való felkészülés és a vizsgán való részvétel feltételeit a munkáltató természetvédelmi őrszolgálat vagy önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat biztosítja.

(5)[12] A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti vizsga letételéről a Minisztérium a vizsgázó részére igazolást ad ki. Az igazolás mintáját a Melléklet tartalmazza.

5. §[13] Azt, akit természetvédelmi őrként kívánnak foglalkoztatni, és a természetvédelmi őri vizsgát nem teszi le, vagy három alkalommal sikertelen vizsgát tesz, továbbá állami természetvédelmi őr esetén, ha a szolgálati maroklőfegyver tartásához - a külön jogszabályok szerinti - orvosi és pszichológiai alkalmassági igazolást, valamint a fegyverismereti vizsgabizonyítványt - saját hibájából - természetvédelmi őri foglalkoztatásának tervezett kezdő időpontja előtt nem szerzi be, akkor természetvédelmi őrként nem foglalkoztatható.

6. §[14] Az állami és az önkormányzati természetvédelmi őr az intézkedés-taktikai elméleti és gyakorlati képzést és a vizsgakötelezettséget a Törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni.

7. § (1)[15] Az állami és az önkormányzati természetvédelmi őr szolgálatának teljesítése során köteles szolgálati jelvényt, önvédelmi és kényszerítő eszközöket, továbbá állami természetvédelmi őr esetén a szolgálat jellege szerint szolgálati maroklőfegyvert magánál tartani.

(2)[16] Az állami és az önkormányzati természetvédelmi őr évente rendszeres továbbképzésen köteles részt venni, amelyet az igazgatóság vagy a Minisztérium szervez.

(3)[17] A továbbképzésen való részvétel feltételeit a munkáltató természetvédelmi őrszolgálat vagy önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat biztosítja.

8. §[18]

Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatra és az önkormányzati természetvédelmi őrre vonatkozó szabályok

9. § (1)[19] Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatra és az önkormányzati természetvédelmi őrre a 2-7. §-ban foglaltakat az e címben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat létrehozására akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat - vagy több önkormányzat közösen - legalább 3 fő önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmaz.

(3) Ha a település (vagy települések) 3-nál kevesebb önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmaznak, önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat nem alakítható, a természetvédelmi őr a jegyző irányításával látja el szolgálatát.

(4) Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat hivatalos elnevezése a település vagy települések nevének az "Önkormányzat Természetvédelmi Őrszolgálata" kifejezéssel kiegészített formája.

10. § (1)[20] Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat tagjai közül őrszolgálat-vezetőt kell megbízni. Egyéb, az állami természetvédelmi őrökre vonatkozó szolgálati beosztási megnevezés nem alkalmazható.

(2) Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat vagy az önkormányzati természetvédelmi őr működésének feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete saját pénzforrásai terhére biztosítja.

11. § (1) Az önkormányzati természetvédelmi őr alkalmazási feltételei a 3. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában meghatározottakkal azonosak.

(2) Az önkormányzati természetvédelmi őr természetvédelmi őri vizsgára történő felkészítését az igazgatóság szervezi meg.

(3) Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat tagjai, illetőleg az önkormányzati természetvédelmi őrök rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az igazgatóság - arra kijelölt - természetvédelmi őreivel.

12. §[21]

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt letett - a korábbi jogszabályok szerinti - természetvédelmi őri vizsgát e rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont szerinti természetvédelmi őri vizsgával egyenértékűnek kell tekinteni.

(3)[22]

(4)[23]

(5)[24]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelethez[25]

2. számú melléklet a 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[2] Megállapította a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Megállapította a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.06.

[4] Megállapította a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § f) pontja. Hatályos 2009.11.13.

[6] Hatályon kívül helyezte a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2019.04.06.

[7] Módosította a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[8] Beiktatta a 238/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.01.07.

[9] Beiktatta a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[10] Megállapította a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[11] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[12] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[13] Módosította a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[14] Megállapította a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[15] Módosította a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[16] Megállapította a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[17] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[18] Hatályon kívül helyezte a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § f) pontja. Hatálytalan 2009.11.13.

[19] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[20] Módosította a 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2019.04.06.

[21] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1188. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1186. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1186. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1186. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[26] Hatályon kívül helyezte a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § f) pontja. Hatálytalan 2009.11.13.

Tartalomjegyzék